PETYCJA W sprawie rozbudowy dróg gminnych w obrębie sołectwa Chinów, gmina Kozienice

Skontaktuj się z autorem petycji

Rozpatrzenie petycji - odpowiedź z Gminy

2024-02-06 13:44:35

Zamieszczam poniżej odpowiedź na petycję - Niestety nie mogę zamieścić pliku PDF, dlatego zamieszczam przekopiowany tekst:


Na podstawie  ustawy  z dnia  11 lipca  2014  r. o petycjach (tekst jedn.  Dz. U. z  2018  r. poz. 870), w związku z petycją z dnia 07.11.2023 r. skierowaną do Burmistrza  Gminy  Kozienice  w  imieniu  właścicieli  nieruchomości położonych w miejscowości Chinów, w sprawie rozbudowy dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Chinów nr 29 KDD i 30 KDD uprzejmie informuję, że  brak uregulowanego stanu prawnego gruntów pod budowę przedmiotowych dróg powoduje, że w obecnej chwili nie ma możliwości  ich  budowy.

Warunkiem koniecznym podjęcia działań jest wydzielenie, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, części gruntu z prywatnych nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi i przekazanie wydzielonych części za odszkodowaniem Gminie Kozienice . Podział nieruchomości następuje na wniosek i koszt właściciela nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 97 ustawy o Gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

Ponadto, z analizy obszaru przeznaczonego do zabudowy w obrębie przedmiotowych dróg wynika, że nie wszyscy właściciele nieruchomości, których podział działek dotyczy, znajdują się na liście wnioskodawców. To wskazuje, że w przypadku braku zgody wszystkich właścicieli nieruchomości rozbudowa dróg na tym terenie nie będzie możliwa.

Rozbudowa lub budowa dróg dojazdowych do nieruchomości powinna się odbywać w korelacji z procesem zabudowy mieszkaniowej danego terenu . Z oceny stanu zagospodarowania terenu w obrębie wnioskowanych dróg wynika, że w tym obszarze występuje umiarkowana presja do zabudowy. Dlatego w chwili obecnej nie jest planowane wydatkowanie pieniędzy publicznych na cele, które będą pełnić swoje funkcje w niedookreślonym czasie. Wskazane jest zatem, aby proces rozbudowy wnioskowanych dróg był zainicjowany przez właścicieli nieruchomości zabudową mieszkaniową. Będzie to wówczas stanowiło dodatkową przesłankę do podjęcia działań zmierzających do ich budowy, z zastrzeżeniem zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy Kozienice.

Jednocześnie informuję, że na terenie Gminy Kozien ice w miejscowych planach zagospodarowania zarezerwowanych jest ok. 14 razy więcej terenów pod zabudowę, niż wynika to z prognoz demograficznych.

Proces zabudowy mieszkaniowej odbywa się zatem w wielu fragmentach Gminy Kozienice, bardzo często jako jednostkowa  zabudowa  mieszkaniowa . To powoduje, że wskazane jest w pierwszej kolejności zaspokajanie potrzeb w infrastrukturę obszarów z występującą zabudową mieszkaniową lub nieruchomości dla których właściciele dysponują pozwoleniem na budowę budynków mieszkalnych lub którzy rozpoczęli prace budowlane.

Biorąc pod uwagę powyższe Gmina Kozienice nie planuje budowy dróg nr 29 KOD i nr 30 KOD w 2024r. Aby zainicjować proces budowy muszą wystąpić czynniki uzasadniające  celowość wydatkowania  środków publicznych, o których mowa powyżej.

Proszę o poinformowanie pozostałych zainteresowanych wnioskodawców o treści niniejszego pisma.


Paweł LiwochaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...