Apel o podjęcie merytorycznej dyskusji uwzględniającej stanowisko psychoterapeutów uzależnień w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu

Pan Prezydent RP Andrzej Duda

Pan Premier Mateusz Morawiecki

Pan Minister Zdrowia Łukasz Szumowski

Posłowie i Senatorowie RP  

 

 

W związku z opublikowaniem projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu, który stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.), chcemy zwrócić uwagę na kluczowe – naszym zdaniem – braki i zaapelować o podjęcie merytorycznej dyskusji uwzględniającej stanowisko psychoterapeutów uzależnień oraz szkół psychoterapii uzależnień posiadających akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Najbardziej niepokojący jest fakt, iż ustawodawca, proponując nowe rozwiązania, które znoszą obowiązujący obecnie porządek prawny, nie podaje merytorycznego uzasadnienia dokonywanych zmian, a przytacza jedynie kilka paragrafów w brzmieniu wyjętym z treści nowego rozporządzenia. Można odnieść wrażenie, że przesłanki, na których oparł się ustawodawca są pozamerytoryczne tym bardziej, iż zmiany dotykają dobrze funkcjonujących i sprawdzonych obszarów. Przedstawiony projekt zawiera szereg zapisów niekonsekwentnych, nie liczących się z realiami i dotychczasową praktyką, a w części wręcz szkodliwych dla dalszego funkcjonowania systemu.

Proponowane regulacje dotyczą niezwykle wrażliwych i ważnych obszarów zdrowia oraz życia społecznego więc tym bardziej kuriozalnie brzmi fragment uzasadnienia, w którym napisano: „jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanych przepisów środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu”. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę jedynie dyspozycję art. 22 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, do wydania aktu wykonawczego do dnia 31 grudnia 2018 r., można przyjąć takie uzasadnienie. Realizuje ono jednak wyłącznie formalny aspekt wywiązania się urzędników państwowych z nałożonego na nich obowiązku. Nie ma natomiast nic wspólnego z nadrzędnym – według nas celem - jakim jest troska o dobro pacjentów i zapewnienie im należytej opieki terapeutycznej poprzez sprawnie działający system leczenia, podnoszenie jego skuteczności, czuwanie nad jakością szkolenia personelu oraz zwiększanie dostępności do psychoterapii, czego projektowane rozporządzenie nie gwarantuje.

Rozporządzenie w proponowanym brzmieniu stanowi ogromne zaskoczenie dla środowiska praktyków zajmujących się psychoterapią uzależnienia od alkoholu. Stanowczo nie zgadzamy się na projekt w przedstawionym kształcie. Protestujemy przeciwko tak powierzchownemu potraktowaniu dziedziny, która osiągnęła światowy poziom zarówno w aspekcie skuteczności leczenia jak i systemu kształcenia psychoterapeutów. Zapisy zawarte w projekcie rozporządzenia zaprzepaszczają dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie psychoterapii uzależnienia od alkoholu w Polsce, podważają merytoryczne podstawy i stawiają pod znakiem zapytania możliwości dalszego jej rozwoju. Lekceważą wreszcie tysiące osób posiadających certyfikaty psychoterapeuty uzależnień bądź instruktora terapii uzależnień, superwizorów czy osób posiadających status ubiegających się o takie certyfikaty i wszystkich, którzy zaplanowali podjęcie szkolenia w najbliższym czasie – zwłaszcza, że dla tej ostatniej grupy osób brak możliwość podjęcia szkolenia jest równoznaczny z utratą możliwości zatrudnienia. Nie zgadzamy się na arbitralne rozstrzygnięcia urzędników dotyczących kompetencji koniecznych do prowadzenia psychoterapii uzależnienia od alkoholu i psychoterapii członków rodzin. Paragraf 12 projektu rozporządzenia daje takie same uprawnienia lekarzom posiadającym specjalizację w dziedzinie psychiatrii oraz osobom z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień. Zapis ten świadczy wg. nas o całkowitej nieznajomości kompetencji koniecznych do udzielania świadczeń z zakresu psychoterapii, nieznajomości programów szkolenia psychoterapeutów uzależnień, bądź silnym lobbingu środowisk zainteresowanych uzyskaniem wpływu na ten obszar świadczeń zdrowotnych.

Deklarujemy gotowość do współpracy nad projektem rozporządzenia, które będzie wspierało dalszy rozwój psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin, weryfikując nieskuteczne i wykorzystując sprawdzone już rozwiązania.

 

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień    Skontaktuj się z autorem petycji