PETYCJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA TERMINÓW I WSTRZYMANIA DORĘCZEŃ

SPRZECIWIAM_SIĘ3.jpgPetycja w sprawie zawieszenia terminów

My prawnicy oraz sądowi petenci,

chcielibyśmy wyrazić swój niepokój związany z aktualną sytuacją wymiaru sprawiedliwości.

Praca Sądów została w znaczny sposób ograniczona, nie działają biura podawcze, czytelnie akt i biura obsługi interesantów. Zdjęto również z wokand wszystkie posiedzenia sądowe, z wyjątkiem tych pilnych.

Jednocześnie Poczta Polska w trosce o bezpieczeństwo swoich pracowników i ich ograniczoną ilość, po zamknięciu szkół, przedszkoli i żłobków, skróciła czas pracy i wprowadziła inne ograniczenia w obsłudze klientów.

W tej sytuacji z niepokojem patrzymy na rozwój wydarzeń i obawiamy się zagrożeń, które z tego wynikają. Przesyłki sądowe wciąż są nadawane, a to oznacza, że listonosze i pracownicy z narażeniem swojego zdrowia muszą te przesyłki doręczać, a profesjonalni pełnomocnicy, strony i świadkowie odbierać oraz wykonywać nakładane na nich zobowiązania, co wiąże się z kolejną wizytą na poczcie oraz czasami koniecznością spotkań z innymi osobami w celu zebrania niezbędnej dokumentacji.

Mając na uwadze powyższe, uzasadniony jest postulat o zaprzestanie doręczania jakichkolwiek przesyłek sądowych oraz jednocześnie o zawieszenie biegu wszelkich terminów na czas trwania stanu epidemicznego, w tym zawieszenia terminów awizacji już wysłanej korespondencji.

W tej sprawie dwukrotnie zwracało się już do Ministra Sprawiedliwości Stowarzyszenie Adwokacie „Defensor Iuris” pismami z dnia 12 marca 2020 roku i z dnia 14 marca 2019 roku.

Nasza argumentacja znalazła poparcie w Stanowisku Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Omnia w dniu 16 marca 2020 roku.

Podobne apele wystosował również Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 13 marca 2020 roku oraz Naczelna Rada Adwokacka w dniu 14 marca 2020 roku.

Natomiast Pan Przemysław Rosati - członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Pan Witold Kabański - prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Pan Michał Szpakowski i Pan dr Michał Bieniak - członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przygotowali projekt przepisów, które uregulowałyby większość zasadniczych problemów.

Zarząd SSP „Iustitia” w dniu 16 marca 2020 roku zaś zaapelował o niezwłoczne zaprzestanie czynności przez sądy w całym kraju (poza wyjątkowymi przypadkami nie cierpiącymi zwłoki) wskutek siły wyższej w postaci epidemii koronawirusa

W tymże apelu wskazano, że brak rozwiązań ustawowych co do biegu postępowań sądowych w okresie zagrożenia epidemicznego może doprowadzić do naruszenia na masową skalę podstawowych praw człowieka i obywatela, chronionych przez Konstytucję RP, takich jak prawo do życia, zdrowia oraz prawo do sądu, a także wygeneruje wiele nowych spraw o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowych.

Mając na uwadze powyższe, apelujemy o podjęcie niezwłocznej inicjatywy ustawodawczej we wskazanym zakresie.

JEŚLI SIĘ Z TYM ZGADZASZ - PODPISZ PETYCJĘ


Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris Kamilla Kasprzak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris Kamilla Kasprzak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...