Do Prezydenta RP Andrzeja Dudy -- Petycja o Nowelizację Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Czy lekarz może leczyć dziś zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem?  Prosimy o poparcie petycji polskich niezależnych naukowców i lekarzy. 

 

STOWARZYSZENIE „WOLNE WYBORY”, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa  

 

Warszawa, 9 lipca 2021 r. 

 

Pan dr Andrzej Duda 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Środowisko naukowców i lekarzy, reprezentowane przez osoby podpisane pod tym pismem zwraca się z petycją do Pana prezydenta o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Chodzi o zmianę, która dałaby lekarzom i ich pacjentom możliwość wyboru metod leczenia oraz skutecznego ratowania życia i zdrowia pacjentów. 

Uzasadnienie: 

Kiedy dr Włodzimierz Bodnar, lekarz znany ze skutecznego postępowania dla dobra licznych pacjentów,  publicznie oznajmia „Proszę odebrać mi prawo wykonywania zawodu, ponieważ nie mogę w Polsce go wykonywać zgodnie z moją wiedzą” – jest to sygnałem, że mamy do czynienia z ogromnym problemem medycznym i społecznym. Oznacza to, że lekarze nie mogą leczyć zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną i rozpoznaniem potrzeb pacjenta, ale są skazani na z góry ustalone procedury leczenia. Ustalając te procedury, zapomniano, że nie każda procedura ma zastosowanie u każdego chorego, co wynika z oczywistej dla absolwentów biologii, antropologii i medycyny różnorodności fenotypu uwarunkowanej genotypem i wpływami środowiska (Genes and Environment, GxE). Medycyna zindywidualizowana rokuje nadzieje na przyszłość, o ile jej rozwój nie podzieli losu medycyny urzędowej, a więc takiej, która zamiast służyć dobru pacjenta, reprezentuje interesy ugrupowań finansowych w efekcie twardych nacisków koncernów chemiczno-farmaceutycznych i sprzętowych na członków władz rządowych i samorządowych, konsultantów krajowych i wojewódzkich, izby lekarskie, wykładowców akademickich, czy redakcje czasopism medycznych. 

W konsekwencji tej sytuacji powstaje tzw. „podziemie medyczne” – warunki, w których wielu lekarzy ratuje życie pacjentów chorych na COVID-19 czy związaną z tym schorzeniem sepsą stosując skuteczne i bezpiecznie niekonwencjonalne metody leczenia, ale w ramach wadliwej interpretacji obecnego prawa - nielegalne. Doszliśmy więc w Polsce do bezprecedensowej sytuacji, kiedy ratowanie życia przez lekarza może być arbitralnie uznane za niezgodne z aktualną wiedzą medyczną.  

Wynika stąd, że należy pozostawić zarówno lekarzom, jak i pacjentom, decyzję o wyborze leczenia, które do tej pory ma zawężony zakres, jedynie do metod mieszczących się w ramach procedur często narzuconych przez firmy farmaceutyczne, zgodnie z umową podpisaną przez NFZ. Procedury te mają chronić lekarza przed zarzutem zastosowania niewłaściwych metod leczenia, ale w sposób niewystarczający chronią zdrowie i życie pacjenta, dlatego, szczególnie w sytuacjach krytycznych, pacjent, w porozumieniu z lekarzem powinien mieć możliwość wyboru innej niż narzucona procedura metody leczenia, która może uratować mu życie. 

W obecnym koronakryzysie wykorzystanie zdobytej wiedzy i doświadczenia lekarzy do leczenia pacjentów z COVID-19 jest bezwzględnym priorytetem. Należy lekarzom dać możliwość leczenia pacjentów zgodnie z ich nagromadzoną wiedzą i doświadczeniem, a nie tylko na podstawie z góry ustalanych procedur. Na skutek tych niejednokrotnie szkodliwych procedur, niedostosowanych do specyficznych okoliczności w jakich znajdują się pacjenci, Polacy masowo umierają. Poczuwamy się do moralnego obowiązku, aby poprawić tę sytuację jak najszybciej. 

Rozwiązaniem problemu jest inicjatywa ustawodawcza – nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zgodnie z załączonym projektem.  

My niżej podpisani, apelujemy do Pana Prezydenta, aby zechciał podjąć inicjatywę ustawodawczą, która umożliwi lekarzom w Polsce leczyć pacjentów zgodnie z ich  zdobytą w trakcie praktyki lekarskiej wiedzą i doświadczeniem, szczególnie w przypadku zagrożenia życia pacjenta, kiedy standardowe procedury okazują się nieskuteczne.  

Z wyrazami szacunku,  

 

dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący „Wolne Wybory” 

dr n. med. Dorota Sienkiewicz, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców 

dr Zbigniew Hałat, lekarz specjalista epidemiolog, były Główny Inspektor Sanitarny i Podsekretarz Stanu w MZ 

prof. dr hab. n. med. Maria Czajkowska-Majewska, Warszawa  

prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko, Szczecin

prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski, Bydgoszcz 

prof. dr hab. Jakub Lichański, Warszawa 

 

Propozycja -- Prezydencki Projekt nowelizacji Ustawy                                                             

USTAWA  

  

z dnia...................................2021 r.  

O zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

  

  

Art. 1.  

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 1997 r., Nr 28, poz.152, ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:   

  

1) w art. 4 dodaje się frazę „zdobytą w trakcie praktyki lekarskiej wiedzą i doświadczeniem”: 

„1. Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zdobytą w trakcie praktyki lekarskiej wiedzą i doświadczeniem, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”. 

4) w art. 38 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:        

„1a. Lekarz może nie podjąć zaproponowanego przez innego lekarza, pacjenta czy rodzinę pacjenta  postępowania prewencyjnego i/lub diagnostyczno-terapeutycznego lub od tego postępowania odstąpić jeżeli według jego opinii zaproponowane postępowanie nie jest odpowiednie dla uzyskania oczekiwanego  skutku dla dobra pacjenta, albo jeżeli zgodnie z jego wiedzą medyczną postępowanie  może zaszkodzić zdrowiu pacjenta, albo kiedy lekarz nie dysponuje odpowiednim doświadczeniem i wiedzą do zastosowania proponowanego postępowania prewencyjnego i/lub diagnostyczno-terapeutycznego. 

                                                                 

Art. 2  

Ustawa wchodzi w życie w czternastym dniu po jej ogłoszeniu 

.          

================================================= 

UZASADNIENIE 

   

Konstytucja Rzeczpospolitej Polski w art. 68 gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia.  

Dobro chorego jest najwyższym prawem, które, we współczesnym świecie, akcentuje obowiązek respektowania przez lekarza prawa pacjenta do decydowania o jego zdrowiu.  

Zgoda pacjenta na zabieg czy operację jest, według obowiązujących przepisów prawa, konieczna, by lekarz mógł podjąć działanie. Zgodnie z art. 41 ust. 1 Konstytucji RP „każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą". Dotyczy to każdej sfery życia człowieka łącznie ze sposobem leczenia.  

Kodeks Etyki Lekarskiej w art. 15 stanowi, że postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta lub jego prawnego opiekuna jest czynem karalnym, z mocy art. 192 Kodeksu Karnego. 

Istotną regulacją w tej materii jest również art. 5 Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny, zgodnie z którą: „Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej. Przed dokonaniem interwencji osoba zainteresowana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba zainteresowana może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę”.  

Skoro normy prawa krajowego i międzynarodowego gwarantują człowiekowi ochronę w zakresie decydowania o jego zdrowiu, to obejmują także obowiązek respektowania wyboru leczenia przez lekarza i pacjenta.    

Są w naszym kraju przypadki odebrania prawa do wykonywania zawodu lekarzom przez izby lekarskie tylko dlatego, że stosując niestandardowe metody leczenia uratowali komuś zdrowie, a nieraz i życie. W takich przypadkach biurokracja medyczna zagórowała nad wiedzą, doświadczeniem i sumieniem indywidualnych lekarzy. Nowelizacja ustawy pozwoliłaby wielu na swobodne, legalne i zgodne z ich sumieniem, wiedzą i doświadczeniem, stosowanie każdej dostępnej im sprawdzonej terapii w celu znacznie bardziej efektywnego leczenia pacjentów, bez obawy utraty prawa wykonywania zawodu – tak, jak to ma niejednokrotnie miejsce dzisiaj.  

Należy pozostawić zarówno lekarzom, jak i pacjentom, decyzję o wyborze leczenia zwłaszcza w sytuacji krytycznej, kiedy standardowe procedury zawiodły. Lekarz nie może odbierać nadziei człowiekowi choremu mówiąc: cyt. „wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, nie ma dla p. ratunku” Takie przypadki się zdarzają.  

Środki finansowe z NFZ powinny podążać za świadczeniobiorcą, zgodnie z proponowaną przez lekarza indywidualną diagnostyką i leczeniem, zwłaszcza u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a nie narzuconą, czasem bezwartościową odgórną procedurą.  

Projekt jest zgodny z prawem UE, a wejście w życie projektowanej ustawy przyczyni się do większej swobody do działania lekarzy na rzecz ratowania zdrowia i życia osób wymagających skutecznej opieki lekarskiej na obszarze RP. 

 

................ 

Zapraszamy do działania dla wolności i normalności w ramach ruchu "Wolne Wybory" oraz prosimy o wsparcie naszej działalności.


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...