Do Prezydenta RP Andrzeja Dudy -- Petycja o Nowelizację Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Czy lekarz może leczyć dziś zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem?  Prosimy o poparcie petycji polskich niezależnych naukowców i lekarzy. 

 

STOWARZYSZENIE „WOLNE WYBORY”, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa  

 

Warszawa, 9 lipca 2021 r. 

 

Pan dr Andrzej Duda 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Środowisko naukowców i lekarzy, reprezentowane przez osoby podpisane pod tym pismem zwraca się z petycją do Pana prezydenta o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Chodzi o zmianę, która dałaby lekarzom i ich pacjentom możliwość wyboru metod leczenia oraz skutecznego ratowania życia i zdrowia pacjentów. 

Uzasadnienie: 

Kiedy dr Włodzimierz Bodnar, lekarz znany ze skutecznego postępowania dla dobra licznych pacjentów,  publicznie oznajmia „Proszę odebrać mi prawo wykonywania zawodu, ponieważ nie mogę w Polsce go wykonywać zgodnie z moją wiedzą” – jest to sygnałem, że mamy do czynienia z ogromnym problemem medycznym i społecznym. Oznacza to, że lekarze nie mogą leczyć zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną i rozpoznaniem potrzeb pacjenta, ale są skazani na z góry ustalone procedury leczenia. Ustalając te procedury, zapomniano, że nie każda procedura ma zastosowanie u każdego chorego, co wynika z oczywistej dla absolwentów biologii, antropologii i medycyny różnorodności fenotypu uwarunkowanej genotypem i wpływami środowiska (Genes and Environment, GxE). Medycyna zindywidualizowana rokuje nadzieje na przyszłość, o ile jej rozwój nie podzieli losu medycyny urzędowej, a więc takiej, która zamiast służyć dobru pacjenta, reprezentuje interesy ugrupowań finansowych w efekcie twardych nacisków koncernów chemiczno-farmaceutycznych i sprzętowych na członków władz rządowych i samorządowych, konsultantów krajowych i wojewódzkich, izby lekarskie, wykładowców akademickich, czy redakcje czasopism medycznych. 

W konsekwencji tej sytuacji powstaje tzw. „podziemie medyczne” – warunki, w których wielu lekarzy ratuje życie pacjentów chorych na COVID-19 czy związaną z tym schorzeniem sepsą stosując skuteczne i bezpiecznie niekonwencjonalne metody leczenia, ale w ramach wadliwej interpretacji obecnego prawa - nielegalne. Doszliśmy więc w Polsce do bezprecedensowej sytuacji, kiedy ratowanie życia przez lekarza może być arbitralnie uznane za niezgodne z aktualną wiedzą medyczną.  

Wynika stąd, że należy pozostawić zarówno lekarzom, jak i pacjentom, decyzję o wyborze leczenia, które do tej pory ma zawężony zakres, jedynie do metod mieszczących się w ramach procedur często narzuconych przez firmy farmaceutyczne, zgodnie z umową podpisaną przez NFZ. Procedury te mają chronić lekarza przed zarzutem zastosowania niewłaściwych metod leczenia, ale w sposób niewystarczający chronią zdrowie i życie pacjenta, dlatego, szczególnie w sytuacjach krytycznych, pacjent, w porozumieniu z lekarzem powinien mieć możliwość wyboru innej niż narzucona procedura metody leczenia, która może uratować mu życie. 

W obecnym koronakryzysie wykorzystanie zdobytej wiedzy i doświadczenia lekarzy do leczenia pacjentów z COVID-19 jest bezwzględnym priorytetem. Należy lekarzom dać możliwość leczenia pacjentów zgodnie z ich nagromadzoną wiedzą i doświadczeniem, a nie tylko na podstawie z góry ustalanych procedur. Na skutek tych niejednokrotnie szkodliwych procedur, niedostosowanych do specyficznych okoliczności w jakich znajdują się pacjenci, Polacy masowo umierają. Poczuwamy się do moralnego obowiązku, aby poprawić tę sytuację jak najszybciej. 

Rozwiązaniem problemu jest inicjatywa ustawodawcza – nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zgodnie z załączonym projektem.  

My niżej podpisani, apelujemy do Pana Prezydenta, aby zechciał podjąć inicjatywę ustawodawczą, która umożliwi lekarzom w Polsce leczyć pacjentów zgodnie z ich  zdobytą w trakcie praktyki lekarskiej wiedzą i doświadczeniem, szczególnie w przypadku zagrożenia życia pacjenta, kiedy standardowe procedury okazują się nieskuteczne.  

Z wyrazami szacunku,  

 

dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący „Wolne Wybory” 

dr n. med. Dorota Sienkiewicz, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców 

dr Zbigniew Hałat, lekarz specjalista epidemiolog, były Główny Inspektor Sanitarny i Podsekretarz Stanu w MZ 

prof. dr hab. n. med. Maria Czajkowska-Majewska, Warszawa  

prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko, Szczecin

prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski, Bydgoszcz 

prof. dr hab. Jakub Lichański, Warszawa 

 

Propozycja -- Prezydencki Projekt nowelizacji Ustawy                                                             

USTAWA  

  

z dnia...................................2021 r.  

O zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

  

  

Art. 1.  

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 1997 r., Nr 28, poz.152, ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:   

  

1) w art. 4 dodaje się frazę „zdobytą w trakcie praktyki lekarskiej wiedzą i doświadczeniem”: 

„1. Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zdobytą w trakcie praktyki lekarskiej wiedzą i doświadczeniem, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”. 

4) w art. 38 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:        

„1a. Lekarz może nie podjąć zaproponowanego przez innego lekarza, pacjenta czy rodzinę pacjenta  postępowania prewencyjnego i/lub diagnostyczno-terapeutycznego lub od tego postępowania odstąpić jeżeli według jego opinii zaproponowane postępowanie nie jest odpowiednie dla uzyskania oczekiwanego  skutku dla dobra pacjenta, albo jeżeli zgodnie z jego wiedzą medyczną postępowanie  może zaszkodzić zdrowiu pacjenta, albo kiedy lekarz nie dysponuje odpowiednim doświadczeniem i wiedzą do zastosowania proponowanego postępowania prewencyjnego i/lub diagnostyczno-terapeutycznego. 

                                                                 

Art. 2  

Ustawa wchodzi w życie w czternastym dniu po jej ogłoszeniu 

.          

================================================= 

UZASADNIENIE 

   

Konstytucja Rzeczpospolitej Polski w art. 68 gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia.  

Dobro chorego jest najwyższym prawem, które, we współczesnym świecie, akcentuje obowiązek respektowania przez lekarza prawa pacjenta do decydowania o jego zdrowiu.  

Zgoda pacjenta na zabieg czy operację jest, według obowiązujących przepisów prawa, konieczna, by lekarz mógł podjąć działanie. Zgodnie z art. 41 ust. 1 Konstytucji RP „każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą". Dotyczy to każdej sfery życia człowieka łącznie ze sposobem leczenia.  

Kodeks Etyki Lekarskiej w art. 15 stanowi, że postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta lub jego prawnego opiekuna jest czynem karalnym, z mocy art. 192 Kodeksu Karnego. 

Istotną regulacją w tej materii jest również art. 5 Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny, zgodnie z którą: „Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej. Przed dokonaniem interwencji osoba zainteresowana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba zainteresowana może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę”.  

Skoro normy prawa krajowego i międzynarodowego gwarantują człowiekowi ochronę w zakresie decydowania o jego zdrowiu, to obejmują także obowiązek respektowania wyboru leczenia przez lekarza i pacjenta.    

Są w naszym kraju przypadki odebrania prawa do wykonywania zawodu lekarzom przez izby lekarskie tylko dlatego, że stosując niestandardowe metody leczenia uratowali komuś zdrowie, a nieraz i życie. W takich przypadkach biurokracja medyczna zagórowała nad wiedzą, doświadczeniem i sumieniem indywidualnych lekarzy. Nowelizacja ustawy pozwoliłaby wielu na swobodne, legalne i zgodne z ich sumieniem, wiedzą i doświadczeniem, stosowanie każdej dostępnej im sprawdzonej terapii w celu znacznie bardziej efektywnego leczenia pacjentów, bez obawy utraty prawa wykonywania zawodu – tak, jak to ma niejednokrotnie miejsce dzisiaj.  

Należy pozostawić zarówno lekarzom, jak i pacjentom, decyzję o wyborze leczenia zwłaszcza w sytuacji krytycznej, kiedy standardowe procedury zawiodły. Lekarz nie może odbierać nadziei człowiekowi choremu mówiąc: cyt. „wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, nie ma dla p. ratunku” Takie przypadki się zdarzają.  

Środki finansowe z NFZ powinny podążać za świadczeniobiorcą, zgodnie z proponowaną przez lekarza indywidualną diagnostyką i leczeniem, zwłaszcza u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a nie narzuconą, czasem bezwartościową odgórną procedurą.  

Projekt jest zgodny z prawem UE, a wejście w życie projektowanej ustawy przyczyni się do większej swobody do działania lekarzy na rzecz ratowania zdrowia i życia osób wymagających skutecznej opieki lekarskiej na obszarze RP. 

 

................ 

Zapraszamy do działania dla wolności i normalności w ramach ruchu "Wolne Wybory" oraz prosimy o wsparcie naszej działalności.


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...