Domagamy się budowy stacji Łódź Centrum

Sz. P. Maria Wasiak
Minister Infrastruktury i Rozwoju


Szanowna Pani Minister,


zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w latach 2014-2023 strona rządowa ma zrealizować budowę dwutorowego tunelu kolei konwencjonalnej pod centrum Łodzi 1). W związku z projektem na zlecenie spółki PKP PLK S.A. realizowane jest obecnie uzupełniajace studium wykonalności linii 2). Jednym z celów jego realizacji było określenie celowości budowy w projektowanym tunelu pośrednich przystanków kolejowych, które stałyby się węzłami multimodalnymi zapewniającymi integrację kolei z lokalną siecią transportową i tkanką funkcjonalnego centrum miasta.

Należy tu podkreślić, iż sama potrzeba realizacji „Studium uzupełniającego…” i uwzględnienia w nim przystanków pośrednich na projektowanej linii kolejowej wynikała z silnego i jednoznacznego stanowiska strony społecznej wyrażonego w ramach konsultacji wcześniejszego studium wykonalności realizowanego w roku 2011 3). Mimo iż wykonawca Studium znacząco zmienił przebieg linii i usiłował przedstawić do konsultacji wyłącznie warianty przebiegu linii pozbawione przystanków kolejowych na terenie funkcjonalnego centrum Łodzi, strona społeczna kategorycznie domagała się budowy dodatkowych przystanków. Podstawowym postulatem było uwzględnienie przystanku Łódź Centrum, położonego na przecięciu z magistralną linią tramwajową tzw. Łódzkiego Tramwaju Regionalnego i na styku z reprezentacyjną ulicą Piotrkowską.

My, niżej podpisani, podtrzymujemy wcześniejsze stanowisko strony społecznej i konsekwentnie domagamy się uwzględnienia przystanku Łódź Centrum w ramach budowy linii kolejowej w tunelu pod centrum miasta. Przystanek ten służyć ma połączeniom regionalnym i aglomeracyjnym, które – nawet w przypadku dynamicznego rozwoju połączeń dalekobieżnych przez węzeł łódzki – pozostaną głównym użytkownikiem projektowanej linii kolejowej. Przystanek Łódź Centrum ma zapewnić dostępność kolei do funkcjonalnego centrum Łodzi. Porównywalnej dostępności, z racji położenia, nie są w stanie zaoferować istniejące stacje Łódź Fabryczna (położona na wschodnim krańcu funkcjonalnego centrum) i Łódź Kaliska (zlokalizowana poza zachodnim skrajem centrum miasta). Od jego budowy zależeć będzie, czy kolej regionalna i aglomeracyjna uzyska przewagę konkurencyjną nad transportem drogowym w dojazdach do centrum Łodzi, zapewniajac bezkolizyjny dojazd omijający strefy kongestii drogowej.

Jak wykazały niezależne badania realizowane przez Instytut Kolejnictwa na potrzeby Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, budowa przystanku Łódź Centrum skróci czas podróży do ważniejszych węzłów przestrzeni miejskiej śródmieścia Łodzi i doprowadzi do rozszerzenia zasięgu dojazdów codziennych o miasta Zgierz i Pabianice oraz o szereg dalszych miejscowości położonych wzdłuż linii kolejowych 14, 15, 16 i 17, w tym o niemal całe pasmo koluszkowskie. Tym samym budowa stacji Łódź Centrum warunkuje włączenie do zasięgu dojazdów codziennych obszaru zamieszkanego przez 150-200 tys. mieszkańców. Oznacza to zapewnienie regionalnemu i aglomeracyjnemu systemowi kolejowemu większej liczby użytkowników, a wskutek tego zwiększenie pracy przewozowej na projektowanej linii i w konsekwencji wyższe wpływy dla zarządcy infrastruktury z tytułu dostępu przewoźników do infrastruktury.

Z dużym niepokojem podchodzimy do płynących do nas sygnałów, że ponad 3 lata od momentu, w którym mieszkańcy Łodzi opowiedzieli się za budową przystanku kolejowego Łódź Centrum, ponownie próbuje się doprowadzić do wyeliminowania go z projektu tunelu kolejowego pod centrum Łodzi. Takie działanie odbieramy nie tylko jako lekceważenie prawa mieszkańców do decydowania o rozwoju ich miasta, ale także jako dążenie do realizacji rozwiązania ułomnego, nieefektywnego i szkodzącego efektywności innych projektów realizowanych ze wsparciem funduszy Unii Europejskiej m. in. Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, przebudowy dworca Łódź Fabryczna i Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.


Pragniemy podkreślić, że realizacja tak strategicznych elementów jak budowa średnicowej linii kolejowej w stolicy ponadmilionowej aglomeracji nie może opierać się na rozwiązaniach połowicznych, w których efektywność docelowego rozwiązania ustępuje chęci przyspieszenia czy uproszczenia prac. Tunel kolejowy pod centrum Łodzi w formie, w jakiej powstanie, służył będzie przynajmniej kilkadziesiąt lat, nie dając możliwości dokonania „poprawek”. Jest to inwestycja, która ma szanse zrewolucjonizować transport w Łodzi i która zaważy na funkcjonowaniu aglomeracji łódzkiej przez kolejne dekady.  


Mając świadomość, jak kluczową dla Łodzi inwestycją będzie tunel średnicowy, domagamy się uwzględnienia w nim budowy przystanku kolejowego Łódź Centrum zlokalizowanego w tunelu, na przecięciu z al. Kościuszki. Jakiekolwiek rozwiązanie nieuwzględniające budowy przystanku będzie godziło w interes publiczny, w zasady gospodarności wydatkowania funduszy publicznych oraz interesy publicznych przewoźników kolejowych i nie powinno zostać zaakceptowane.

Z poważaniem


1) Zadanie: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”
2) „Uzupełniające studium wykonalności wraz z dokumentacją przetargową dla wariantu XIV tunelu średnicowego realizowanego w ramach budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15”.
3) „Studium Wykonalności budowy linii kolejowej na odcinku od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska”