Lekarze bez cenzury

Lekarze bez cenzury!

Czy zgadzasz się z cenzurowaniem lekarzy? Czy zaufasz lekarzom, którzy nie będą mogli wyrazić swojej opinii? Czy będziesz chciał się leczyć u nich, jeśli nie będą mogli mówić tego co dyktuje im sumienie, wiedza i doświadczenie?

Czy wiesz, że izby lekarskie od lat cenzurują lekarzy, a w tej chwili ograniczają wolność słowa tym, którzy w publicznych apelach i listach otwartych ośmielili się wyrazić odmienne zdanie odnośnie polityki zdrowotnej, którą forsuje rząd, jak również w kwestii bezpieczeństwa szczepionek przeciwko Covid-19?

Czy pozwolisz, żeby szykanowały ich pomimo tego, iż Art. 4. Kodeksu Etyki Lekarskiej mówi „Dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną"? Jeżeli nie obronimy wolności wypowiedzi lekarskiej, to zasada primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić) już wkrótce nic nie będzie znaczyła.

Wiele polskich i międzynarodowych aktów prawnych (1) potwierdza to, że wolna i świadoma zgoda musi być przestrzegana w dziedzinie medycyny i jest podstawowym prawem człowieka i pacjenta. Cenzurowanie głosu lekarzy zagraża nam wszystkim: jeśli lekarz nie będzie mógł wyrazić swojej opinii, pacjent nie będzie mógł świadomie podjąć decyzji o stosowanych zabiegach medycznych.

Postawa tych lekarzy zasługuje na ogromny szacunek, ponieważ wykazali się bohaterstwem i odwagą, dlatego nie godzimy się na ich piętnowanie.

Mówimy VETO!

Dołącz do nas w walce o WOLNOŚĆ wypowiedzi lekarzy. Niech cała Polska stanie razem w ich obronie tak, jak oni stanęli w obronie naszego zdrowia i życia. Gdyby ich głosu wysłuchano w debacie publicznej, moglibyśmy uniknąć wielu tragedii:

  • utraty zdrowia i życia na skutek pozbawienia pacjentów opieki lekarskiej
  • zaburzeń psychicznych i zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży spowodowanych zamknięciem szkół i izolacją
  • problemów ekonomicznych wielu rodzin i bankructw spowodowanych zamknięciem gospodarki
  • depresji i samobójstw, itd.

_______________________________________________________

 *** Prosimy pamiętać o potwierdzeniu podpisu! *** 

PS. ŻEBY PODPIS BYŁ WAŻNY POTWIERDŹ klikając na link, który otrzymasz mailem ze strony petycjeonline.com 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Do:
Pana Grzegorza Wrony
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
nroz@hipokrates.org 

Oraz
Pana prof. dr hab. Andrzeja Matyji
Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej
prezes@hipokrates.org 

 

Szanowni Państwo,
Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się do Państwa o natychmiastowe zaprzestanie przesłuchiwania oraz prowadzenia dalszych czynności procesowych w stosunku do lekarzy, którzy na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego wyrazili publicznie swoją opinię dotyczącą covidowej polityki rządu, jak również wątpliwości odnośnie szczepionek przeciwko Covid-19 wbrew szeroko reklamowanej i nagłaśnianej w mediach opinii ekspertów rządowych o ich domniemanym bezpieczeństwie.

Lekarze Ci działali zgodnie z Art. 2. 2. Kodeksu Etyki Lekarskiej mówiącym o tym, iż „Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego - salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.” Do respektowania której to zasady, również Państwa wzywamy.

Zgodnie z Art. 4. Kodeksu Etyki Lekarskiej „Dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną.”, której to swobody w tej chwili zabraniają Państwo lekarzom.

Jako obywatele RP jesteśmy im niesamowicie wdzięczni za ich odwagę, że wbrew naciskom politycznym, i jak widzimy również naciskom izb lekarskich odważyli się wyrazić swoje szczere wątpliwości w stosunku do tych nowych, i tak mało zbadanych szczepionek, żeby nie narażać życia i zdrowia Polaków.

Jesteśmy zaniepokojeni brakiem wolności słowa jaki wydaje się panować w środowisku lekarskim. Domagamy się zaprzestania wszelkich represji ze strony izb lekarskich w stosunku do lekarzy, którzy podpisali w/w apele jak również w stosunku do wszystkich innych, którzy odważą się mieć inną opinię niż ta przekazywana w mediach mainstreamowych.

Niezależnie od tego, czy popieramy apele lekarzy i naukowców, czy nie, uważamy, że nie można zamykać im ust, straszyć przesłuchaniami i prowadzeniem czynności procesowych. Jeżeli część środowiska medycznego nie zgadza się z opinią w nich wyrażoną, to czy nie słuszne byłoby doprowadzenie do merytorycznej debaty publicznej?

Każdy człowiek ma prawo do poznania różnych opinii lekarzy i naukowców, oraz do podjęcia wolnej i świadomej decyzji w sprawie swojego zdrowia i dlatego domagamy się, żeby przestali Państwo prześladować lekarzy, którzy odważą się wyrazić inną opinię niż ta jedyna, akceptowalna przez rząd.

Jak mówi Dr Zbigniew Hałat, były Główny Inspektor Sanitarny, lekarz i epidemiolog: W biologii i medycynie nie robi się niczego na rozkaz polityków, bo inaczej to totalitaryzm...

Z poważaniem,
Pacjenci w obronie lekarzy


Do wiadomości:

Pan dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
listy@prezydent.pl 

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
kontakt@kprm.gov.pl

Pan dr Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
kancelaria@mz.gov.pl

Pan dr Grzegorz Cessak
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
gp@urpl.gov.pl

 

---------------------------------------------------

Linki do Listów Otwartych przez które lekarze są nękani przez NIL:

http://apelnaukowcowilekarzy.pl/index.html

http://apelnaukowcowilekarzy.pl/drugi-apel-naukowcow-i-lekarzy-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19---apelnaukowcowilekarzy.pl.html

http://apelnaukowcowilekarzy.pl/trzeci-apel-naukowcow-i-lekarzy-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19---apelnaukowcowilekarzy.pl.html

---------------------------------------------------

Link do strony Grupy C19 https://grupac19.pl/

Link do strony Ordo Medicus https://ordomedicus.org/

---------------------------------------------------
(1) Akty nawiązujące do praw pacjenta/człowieka
• Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy - Szczepionki Covid-19: względy etyczne, prawne i praktyczne https://pace.coe.int/en/files/29004/html
• Kodeks Norymberski http://p-ntzp.com/files/07Kodeks.pdf
• Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – art. 3 – prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody; http://oide.sejm.gov.pl/oide/?option=com_content&view=article&id=14428&Itemid=422
• Konwencja Rady Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie – art. 5 stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję; https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164Polish.pdf
• Europejskiej Karty Praw Pacjenta http://www.przychodnia-prima.pl/strefa-pacjenta/europejska-karta-praw-pacjentow-i-deklaracja-praw-pacjenta-who.html
• Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Miedzynarodowy_Pakt_Praw_Obywatelskich_i_Politycznych.pdf


Pacjenci w obronie lekarzy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Pacjenci w obronie lekarzy do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...