Lekarze bez cenzury

Lekarze bez cenzury!

Czy zgadzasz się z cenzurowaniem lekarzy? Czy zaufasz lekarzom, którzy nie będą mogli wyrazić swojej opinii? Czy będziesz chciał się leczyć u nich, jeśli nie będą mogli mówić tego co dyktuje im sumienie, wiedza i doświadczenie?

Czy wiesz, że izby lekarskie od lat cenzurują lekarzy, a w tej chwili ograniczają wolność słowa tym, którzy w publicznych apelach i listach otwartych ośmielili się wyrazić odmienne zdanie odnośnie polityki zdrowotnej, którą forsuje rząd, jak również w kwestii bezpieczeństwa szczepionek przeciwko Covid-19?

Czy pozwolisz, żeby szykanowały ich pomimo tego, iż Art. 4. Kodeksu Etyki Lekarskiej mówi „Dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną"? Jeżeli nie obronimy wolności wypowiedzi lekarskiej, to zasada primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić) już wkrótce nic nie będzie znaczyła.

Wiele polskich i międzynarodowych aktów prawnych (1) potwierdza to, że wolna i świadoma zgoda musi być przestrzegana w dziedzinie medycyny i jest podstawowym prawem człowieka i pacjenta. Cenzurowanie głosu lekarzy zagraża nam wszystkim: jeśli lekarz nie będzie mógł wyrazić swojej opinii, pacjent nie będzie mógł świadomie podjąć decyzji o stosowanych zabiegach medycznych.

Postawa tych lekarzy zasługuje na ogromny szacunek, ponieważ wykazali się bohaterstwem i odwagą, dlatego nie godzimy się na ich piętnowanie.

Mówimy VETO!

Dołącz do nas w walce o WOLNOŚĆ wypowiedzi lekarzy. Niech cała Polska stanie razem w ich obronie tak, jak oni stanęli w obronie naszego zdrowia i życia. Gdyby ich głosu wysłuchano w debacie publicznej, moglibyśmy uniknąć wielu tragedii:

  • utraty zdrowia i życia na skutek pozbawienia pacjentów opieki lekarskiej
  • zaburzeń psychicznych i zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży spowodowanych zamknięciem szkół i izolacją
  • problemów ekonomicznych wielu rodzin i bankructw spowodowanych zamknięciem gospodarki
  • depresji i samobójstw, itd.

_______________________________________________________

 *** Prosimy pamiętać o potwierdzeniu podpisu! *** 

PS. ŻEBY PODPIS BYŁ WAŻNY POTWIERDŹ klikając na link, który otrzymasz mailem ze strony petycjeonline.com 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Do:
Pana Grzegorza Wrony
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
nroz@hipokrates.org 

Oraz
Pana prof. dr hab. Andrzeja Matyji
Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej
prezes@hipokrates.org 

 

Szanowni Państwo,
Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się do Państwa o natychmiastowe zaprzestanie przesłuchiwania oraz prowadzenia dalszych czynności procesowych w stosunku do lekarzy, którzy na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego wyrazili publicznie swoją opinię dotyczącą covidowej polityki rządu, jak również wątpliwości odnośnie szczepionek przeciwko Covid-19 wbrew szeroko reklamowanej i nagłaśnianej w mediach opinii ekspertów rządowych o ich domniemanym bezpieczeństwie.

Lekarze Ci działali zgodnie z Art. 2. 2. Kodeksu Etyki Lekarskiej mówiącym o tym, iż „Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego - salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.” Do respektowania której to zasady, również Państwa wzywamy.

Zgodnie z Art. 4. Kodeksu Etyki Lekarskiej „Dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną.”, której to swobody w tej chwili zabraniają Państwo lekarzom.

Jako obywatele RP jesteśmy im niesamowicie wdzięczni za ich odwagę, że wbrew naciskom politycznym, i jak widzimy również naciskom izb lekarskich odważyli się wyrazić swoje szczere wątpliwości w stosunku do tych nowych, i tak mało zbadanych szczepionek, żeby nie narażać życia i zdrowia Polaków.

Jesteśmy zaniepokojeni brakiem wolności słowa jaki wydaje się panować w środowisku lekarskim. Domagamy się zaprzestania wszelkich represji ze strony izb lekarskich w stosunku do lekarzy, którzy podpisali w/w apele jak również w stosunku do wszystkich innych, którzy odważą się mieć inną opinię niż ta przekazywana w mediach mainstreamowych.

Niezależnie od tego, czy popieramy apele lekarzy i naukowców, czy nie, uważamy, że nie można zamykać im ust, straszyć przesłuchaniami i prowadzeniem czynności procesowych. Jeżeli część środowiska medycznego nie zgadza się z opinią w nich wyrażoną, to czy nie słuszne byłoby doprowadzenie do merytorycznej debaty publicznej?

Każdy człowiek ma prawo do poznania różnych opinii lekarzy i naukowców, oraz do podjęcia wolnej i świadomej decyzji w sprawie swojego zdrowia i dlatego domagamy się, żeby przestali Państwo prześladować lekarzy, którzy odważą się wyrazić inną opinię niż ta jedyna, akceptowalna przez rząd.

Jak mówi Dr Zbigniew Hałat, były Główny Inspektor Sanitarny, lekarz i epidemiolog: W biologii i medycynie nie robi się niczego na rozkaz polityków, bo inaczej to totalitaryzm...

Z poważaniem,
Pacjenci w obronie lekarzy


Do wiadomości:

Pan dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
listy@prezydent.pl 

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
kontakt@kprm.gov.pl

Pan dr Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
kancelaria@mz.gov.pl

Pan dr Grzegorz Cessak
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
gp@urpl.gov.pl

 

---------------------------------------------------

Linki do Listów Otwartych przez które lekarze są nękani przez NIL:

http://apelnaukowcowilekarzy.pl/index.html

http://apelnaukowcowilekarzy.pl/drugi-apel-naukowcow-i-lekarzy-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19---apelnaukowcowilekarzy.pl.html

http://apelnaukowcowilekarzy.pl/trzeci-apel-naukowcow-i-lekarzy-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19---apelnaukowcowilekarzy.pl.html

---------------------------------------------------

Link do strony Grupy C19 https://grupac19.pl/

Link do strony Ordo Medicus https://ordomedicus.org/

---------------------------------------------------
(1) Akty nawiązujące do praw pacjenta/człowieka
• Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy - Szczepionki Covid-19: względy etyczne, prawne i praktyczne https://pace.coe.int/en/files/29004/html
• Kodeks Norymberski http://p-ntzp.com/files/07Kodeks.pdf
• Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – art. 3 – prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody; http://oide.sejm.gov.pl/oide/?option=com_content&view=article&id=14428&Itemid=422
• Konwencja Rady Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie – art. 5 stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję; https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164Polish.pdf
• Europejskiej Karty Praw Pacjenta http://www.przychodnia-prima.pl/strefa-pacjenta/europejska-karta-praw-pacjentow-i-deklaracja-praw-pacjenta-who.html
• Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Miedzynarodowy_Pakt_Praw_Obywatelskich_i_Politycznych.pdf


Pacjenci w obronie lekarzy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Pacjenci w obronie lekarzy będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...