List Otwarty do Premiera Morawieckiego - stawki minimalne w instytutach PAN - Ustawa 2.0

Wrocław-Warszawa-Kraków, 20.06.2018

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

LIST OTWARTY

w sprawie wprowadzenia ustawowych STAWEK MINIMALNYCH wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników instytutów Polskiej Akademii Nauk i zapewnienia środków budżetowych na ten cel.

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu ruchu społecznego Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk zwracamy się do Pana Premiera z pilną prośbą o przeciwdziałanie polityce zbyt niskich nakładów na badania naukowe w instytutach PAN i zatrzymanie wieloletniej finansowej dyskryminacji pracowników tych instytutów. Od 2010 roku podejmujemy starania o ustawowe wprowadzenie STAWEK MINIMALNYCH wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych instytutów PAN na takim samym poziomie jak stawki minimalne dla pracowników państwowych uczelni wyższych i gorąco prosimy Pana Premiera o pomoc w tej pilnej, ważnej i obecnie już dramatycznej sprawie.

W aktualnej sytuacji proponujemy następującą poprawkę do art. 137 ustawy – „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (druk sejmowy 2446) (uzasadnienie w załączniku oraz na stronie internetowej

 http://www.ioi.pan.pl/images/poprawka_do_art_137.pdf  )

Do art. 137 dodać ustęp 3 w brzmieniu:
„Przepisy art. 137 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracowników instytutów Polskiej Akademii Nauk”.

Ta zmiana nie dotyczy Korporacji PAN tylko pracowników naukowych instytutów. Posłowie i Senatorowie PIS głosowali za tą zmianą w czasie gdy Ministrem Nauki była Barbara Kudrycka. Niestety, odnosimy wrażenie, że władze państwowe nie są zainteresowane, a nawet nie są zorientowane w katastrofalnej sytuacji ekonomicznej instytutów PAN. Politycy mylą korporację uczonych PAN z instytutami naukowymi PAN. Badania naukowe prowadzone są w INSTYTUTACH. Korporacja nie prowadzi badań. Pod względem liczby pracowników instytuty PAN odpowiadają jednemu uniwersytetowi w Polsce, a pod względem osiągnięć są notowane w rankingach międzynarodowych najwyżej ze wszystkich polskich instytucji naukowych. Korporacja jest finansowana z wyodrębnionej części budżetu państwa „Polska Akademia Nauk”, natomiast działalność statutowa instytutów PAN jest finansowana z ogólnych nakładów na naukę.

Poprawka do art. 137 (druk 2446) zgłoszona przez Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego (w podanym powyżej sformułowaniu) została odrzucona przez Komisję Edukacji Nauki i Młodzieży ze względu na negatywną rekomendację przedstawicieli MNiSW, którzy jednak nie kwestionowali słuszności naszego postulatu. Swoją negatywną opinię motywowali następującymi powodami:

1.      „Ustawa o Polskiej Akademii Nauk to jest osobna ustawa (minister Jarosław Gowin na posiedzeniu Sejmu 14.06.2018 r.)

2.      „W przyszłości takich korekt dokonamy, ale muszą one być zatwierdzone przez Radę Ministrów i oszacowane pod względem kosztów, które to będzie generowało.” (minister Piotr Müller na posiedzeniu KENiM w dniu 29.05.2018 r.)

3.      „Polska Akademia Nauk podlega nie ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego, tylko premierowi. I to premier jest właściwym adresatem tego pańskiego, skądinąd słusznego, postulatu. Jestem przekonany, że pan premier Morawiecki do tego postulatu się przychyli.” (minister Jarosław Gowin w odpowiedzi na wystąpienie Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego na posiedzeniu plenarnym Sejmu 14.06.2018 r.)

Ad. 1. Zapisy procedowanej ustawy (druk 2446) w wielu miejscach odnoszą się do instytutów PAN oraz ich pracowników jako równoprawnych uczestników badań naukowych oraz edukacji nowych kadr m. in. w ramach szkół doktorskich. Uregulowano nawet wysokość stypendiów doktoranckich niezależnie od miejsca wykonywania doktoratu (na uczelniach wyższych czy w instytutach PAN).

Art. 35 ust. 6 tej ustawy stanowi: „Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, włącza do uczelni publicznej instytut PAN, po zasięgnięciu opinii Prezesa PAN.” UWAGA: bez opinii dyrektora ani Rady Naukowej instytutu.

Procedowana jednocześnie ustawa „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (druk 2447) wprowadza 49 zmian do ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Przesuwanie rozwiązania problemu do przyszłej reformy PAN jest nieuzasadnione. Proponowana poprawka jest niezależna od sposobu funkcjonowania Korporacji PAN, relacji między Korporacją a instytutami i innych szczegółów ustawowych, których sprecyzowanie może potrwać kilka lat.

Ad. 2. Ze względu na niewielką liczebność pracowników naukowych instytutów – poniżej 4 tys. (jak jeden uniwersytet) koszty dla budżetu państwa będą znikome. Według naszych szacunków przeprowadzonych wspólnie z ekspertami NSZZ Solidarność wyniosą one ok. 36 –100 mln zł rocznie.

Ad. 3. Finanse na działalność statutową instytutów PAN płyną z MNiSW. Ocenę instytutów przeprowadza MNiSW. Pracownicy instytutów PAN są jedyną grupą naukowców pozbawioną stawek minimalnych ustalanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, co pozwala na wynagradzanie ich na poziomie pracowników supermarketów. Dla przykładu: miesięczne wynagrodzenie netto informatyka, profesora nadzwyczajnego w instytucie PAN w Warszawie wynosi 2600 zł. W ostatnich latach nastąpił spadek wynagrodzeń w części instytutów PAN, chociaż średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej od kilku lat systematycznie wzrasta.

Na 65 posiedzenie Sejmu RP w dniach 3-6 lipca b. r. zaplanowane jest trzecie czytanie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki 2446 i 2563) oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki 2447 i 2564). Zaproponowana przez Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego poprawka do art. 137 (druk 2446) zostanie przedstawiona sejmowi z negatywną opinią Komisji (KENiM, druk 2563).

Niniejszym zwracamy się do Pana Premiera, jako właściwego adresata naszego postulatu wskazanego przez ministra Gowina, o poparcie proponowanej poprawki oraz pilną interwencję i doprowadzenie do zmiany stanowiska Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jeszcze przed przyjęciem tzw. Konstytucji dla Nauki przez Sejm RP.

Przypominamy, iż w poprzedniej kadencji Sejmu analogiczną poprawkę popierał Klub Parlamentarny PiS, dlatego było dla nas bardzo dużym zaskoczeniem, że posłowie PiS-u opowiadają się teraz przeciwko tej poprawce i są zgodni w tej kwestii z posłami PO, którzy nie zmienili swojego stanowiska od czasów, gdy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego była prof. Barbara Kudrycka.

Wprowadzenie postulowanej poprawki będzie w pełnej zgodzie z głoszoną przez rząd Pana Premiera zasadą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i aktywizowania całego społeczeństwa poprzez tworzenie równych szans rozwojowych w całym kraju. Działanie takie jest tym bardziej uzasadnione, że Instytuty PAN są liderem wśród jednostek naukowych w Polsce i utrzymywanie niskich wynagrodzeń ich pracowników: a) znacząco osłabia konkurencyjność tych instytutów na rynku pracy, b) zmniejsza atrakcyjność zawodu „pracownika naukowego” w tych instytutach zarówno dla tzw. młodych pracowników, jak i samodzielnych, po habilitacji, oraz c) stanowi znaczącą przeszkodę w pobudzaniu innowacyjności tych instytutów. Obawiać się można nawet próby likwidacji znacznej części dobrych i bardzo dobrych instytutów naukowych PAN i w rezultacie znaczącej części obecnie prowadzonych badań naukowych w Polsce.  

Z wyrazami szacunku,

Przedstawiciele Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN

prof. dr hab. Janusz Boratyński, Inst. Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
dr Krystyna Dąbrowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
dr hab. Lidia Karabon, prof. nadzw. Inst. Immunologii i Terapii Dośw. PAN, Wrocław
prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki PAN, Kraków
dr Magdalena Kotowska, Inst. Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
dr hab. Jolanta Łukasiewicz, prof. nadzw. Inst. Immunologii i Terapii Dośw. PAN, Wrocław
mgr Ariadna Masłowska-Nowak, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
dr hab. Marian Srebrny, prof. nadzw. Inst. Podstaw Informatyki PAN, Warszawa


Magdalena Kotowska Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Magdalena Kotowska Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...