List otwarty do Prezydenta Miasta Jaworzna

Jaworzno, 21.03.2016

Szanowny Pan
Paweł Silbert
Prezydent Miasta Jaworzna

Szanowny Panie Prezydencie    
My, niżej podpisani mieszkańcy miasta Jaworzna, prosimy, aby władze Jaworzna nie wynajmowały terenów gminnych cyrkom wykorzystującym zwierzęta w swoich przedstawieniach.
Sprzeciwiamy się organizowaniu w naszym mieście niehumanitarnych spektakli, które opierają się na cierpieniu zwierząt. Tresura dzikich zwierząt opiera się na wymuszaniu pożądanych zachowań poprzez zadawanie zwierzętom bólu hakami, biczami, traktowanie prądem elektrycznym i pętanie łańcuchami. Zwierzęta hodowane w cyrkach przez całe życie przetrzymywane są w stalowych klatkach lub na niewielkich wybiegach, które opuszczają tylko na czas występów.

Uważamy, że cyrk z udziałem zwierząt pozbawiony jest walorów edukacyjnych. Wręcz przeciwnie, uczy on dzieci przedmiotowego stosunku do zwierząt. Pod płaszczykiem edukacji i rozrywki pokazuje się widzom (również dzieciom) zwierzęta zniewolone, zachowujące się wbrew własnej naturze, złamane psychicznie.

Uchwała Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 marca 2015 wprost stwierdza, że „Spektakle cyrkowe z udziałem zwierząt są pozbawione walorów edukacyjnych, a także potencjalnie szkodliwe dla procesu wychowania młodych ludzi".

Podobne stanowisko wyraził Minister Edukacji w piśmie do Kuratoriów, w którym zakazał rozprowadzania biletów do cyrków w placówkach oświatowych jako sprzecznego z polskimi przepisami. Według MENiS działanie to niezgodne z Konwencją Praw Dziecka podkreślającą, iż nauka powinna być ukierunkowana na rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego.

Chcielibyśmy, aby Jaworzno stało się kolejnym w Polsce miastem wolnym od cyrków wykorzystujących zwierzęta i promującym humanitarne formy rozrywki.
Jesteśmy przekonani, że w imię sztuki nie musimy zgadzać się na cierpienia. Podkreślamy, że funkcjonuje wiele cyrków oferujących stojące na bardzo wysokim poziomie występy oparte na sztuce iluzji, akrobatyki, grze komików i występach kaskaderów – bez pokazów tresury zwierząt.

W trosce dobro zwierząt oraz o wysoki poziom oferty kulturalnej miasta Jaworzna, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Popierając nasze stanowisko, sprzeciwi się Pan przedmiotowemu traktowaniu zwierząt i rozrywce opartej na braku szacunku do żywych stworzeń. Prosimy również o pisemne ustosunkowanie się do naszego listu.

                                
                             Z wyrazami szacunku