List otwarty i apel o zatrzymanie trwających badań klinicznych na dzieciach

List_otwarty_i_apel_o_zatrzymanie_trwających_badań_klinicznych_na_dzieciach._(1)_1.png

Szanowny Panie Profesorze Andrzeju Fal,

Apeluję do Pana oraz do wszystkich ludzi, organizacji i instytucji dobrej woli o zatrzymanie toczącego się eksperymentu na dzieciach, który nazwał Pan potężnym skandalem.

Nawiązując do Pana słów, odnoszących się do badań klinicznych prowadzonych z udziałem dzieci poniżej 12-tego roku życia, wypowiedzianych w programie „Gość Wydarzeń” stacji Polsat w dniu 30 czerwca 2021 roku[1], które pozwalam sobie przytoczyć:

„W przypadku młodzieży, to znaczy od 12 roku życia są tryby prowadzenia badań i Polska nie ma tutaj wybitnego prawodawstwa, mamy dokładnie to samo prawodawstwo wywodzące się z GCP[2], obowiązujące mniej więcej na całym świecie. W związku z powyższym mamy badania i mamy możliwość podawania dwunastolatkom+, natomiast przesunięcie tej granicy w dół będzie bardzo trudne bądź prawie niemożliwe, właśnie z powodów prawnych, jak i formalnych prowadzenia badań. Pogłoski, że te badania są prowadzone na 6-miesięcznych dzieciach na razie uważam za pogłoski, i jeśli tak się okaże, to będzie to potężny skandal.”

informuję zarówno Pana, jak i opinię publiczną o tym, że aktualnie w Polsce toczy się badanie kliniczne nad szczepionkami przeciwko Covid-19 z udziałem dzieci od 6 miesiąca życia. Oficjalną informację o rozpoczęciu tego badania podał Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Pan Grzegorz Cessak:

„Polska jest jednym z państw, w których Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych zatwierdził również badania kliniczne w zakresie stosowania szczepionki firmy Pfizer od 6. miesiąca życia, do 12. roku życia, które rozpoczęły się pod koniec kwietnia. Faza II/III badań klinicznych oceni bezpieczeństwo, tolerancję i immunogenność z grupą kontrolną otrzymującą placebo, przy wybranym poziomie dawki z fazy I badania klinicznego. W całym badaniu weźmie udział około 4500 dzieci z ośrodków w USA, Hiszpanii, Finlandii i Polski." [3]

Jak Pan wie, Urząd ten zajmuje się zatwierdzaniem i wyrażaniem zgody na przeprowadzanie badań klinicznych w Polsce. Pan Prezes Grzegorz Cessak jest więc z pewnością osobą poinformowaną, która nie szerzy pogłosek, a podaje do informacji publicznej informacje pewne i sprawdzone. W pełni zgadzam się z Panem, że zatwierdzenie i prowadzenie tego badania jest to potężny skandal.

Informuję także Pana, że już od chwili pojawienia się pierwszych informacji na temat badań z udziałem najmłodszych dzieci, grupy aktywistów i lekarzy podejmowały działania zmierzające do nagłośnienia problemu i wyjaśnienia sytuacji. Jednakże nawet grupa lekarzy, która próbowała wyjaśnić sprawę drogą formalną i pozyskać informacje o badaniu nie otrzymała żadnych wyjaśnień, ani nie doczekała się żadnej reakcji ze strony powołanych do tego organów.

Uważam, że toczące się badanie powinno zostać jak najszybciej zawieszone i zakończone z uwagi na naruszenie standardów prawnych i proceduralnych, o których wspomniał Pan w swoim wystąpieniu. Przede wszystkim jednak powinno zostać zamknięte ze względów etycznych. Ponieważ mamy do czynienia z potężnym skandalem, jedyną racjonalną drogą jest gruntowne wyjaśnienie wszystkich aspektów sprawy. Tylko wyjaśnienie wszystkich okoliczności i poinformowanie o wynikach ustaleń opinii publicznej, pozwoli zapobiec w przyszłości kolejnym naruszeniom standardów etycznych, prawnych i proceduralnych na szkodę najmłodszych dzieci.

W imieniu dzieci, na których obecnie toczy się badanie, a które nie mają obecnie swojego rzecznika, apeluję zarówno do Pana, Panie Profesorze, jak i do wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie do osób ze środowiska lekarskiego i prawniczego, oraz do wszystkich organizacji, które mają na celu ochronę praw człowieka oraz zajmujących się ochroną praw dzieci, jak i do wszystkich organów państwowych powołanych w celu sprawowania kontroli nad badaniami klinicznymi, jak również czuwających nad bezpieczeństwem dzieci o niezwłoczne podjęcie wszelkich działań zmierzających do zawieszenia i zakończenia badania oraz do wyjaśnienia okoliczności jego dopuszczenia i prowadzenia.

Zwracam się także do mediów, aby w obliczu potężnego skandalu, jak słusznie określił sytuację, która obecnie ma miejsce, Szanowny Profesor Fal, media sumiennie i rzetelnie wypełniły swoją rolę, nie tylko informując opinię publiczną o zaistniałej sytuacji, ale także aktywnie włączając się w proces wyjaśnienia tego skandalu. Zarówno poprzez relacjonowanie postępów prac organów, które zaangażują się w wyjaśnianie sprawy, ale także poprzez aktywne uczestnictwo i przeprowadzenie własnych dziennikarskich dochodzeń, które z pewnością mogą przyczynić się nie tylko do wyjaśnienia sprawy, ale także do ochrony praw osób najmłodszych i zatrzymania toczącego się eksperymentu.

Według szacunków opartych o oficjalne i medialne informacje, badanie jest prowadzone na grupie liczącej nie mniej niż tysiąc dzieci. To tysiąc dzieci, które nie mając możliwości wyrażenia świadomej zgody, ani ochrony swoich praw, uczestniczą w eksperymencie zorganizowanym z naruszeniem przepisów prawa, przepisów proceduralnych, a przede wszystkim z naruszeniem wszelkich zasad moralnych i etycznych. Eksperymencie prowadzonym na zdrowych dzieciach, który to eksperyment nigdy nie powinien mieć miejsca, nie tylko w państwie przestrzegającym standardów prawnych i etycznych, ale w żadnym miejscu na ziemi.

W obliczu tak potężnego skandalu, nikt nie powinien pozostać bierny. Dlatego apeluję również do osób, które nie mają możliwości zaangażowania się w działania zmierzające do przerwania skandalicznego eksperymentu na dzieciach o podpisanie niniejszego apelu, tak abyśmy wszyscy stali się rzecznikami dzieci poddanych eksperymentowi i wspólnie je wspierali. W obliczu takiego zła jesteśmy solidarni z każdym krzywdzonym dzieckiem, jednoznacznie opowiadamy się po stronie moralności i etyki i jednoznacznie opowiadamy się przeciwko łamaniu podstawowej i wspólnej dla całej ludzkości zasady, jaką jest ochrona praw osób najmłodszych, dzieci.

[1] https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-06-29/prof-andrzej-fal-i-dr-katarzyna-ratkowska-w-programie-gosc-wydarzen-transmisja-od-1920/

[2] GCP (Good Clinical Practice), tj. reguły Dobrej Praktyki Klinicznej - aby chronić bezpieczeństwo i prawa osób uczestniczących w badaniach klinicznych oraz zapewnić rzetelność uzyskiwanych danych, opracowano i wdrożono zasady GCP. Zasady te obowiązują także w Polsce. Więcej informacji na stronie: www.gcppl.org.pl  

[3] https://pulsmedycyny.pl/grzegorz-cessak-zakonczyly-sie-badania-kliniczne-dot-szczepionek-przeciw-covid-19-dla-dzieci-od-12-do-15-roku-zycia-1115728

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Karolina Kubak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...