Mniej betonu, więcej sportu i rekreacji na „Stadionie Czarnych”

214644713_222693279715829_4773302681396959873_n1.jpgDo Rady Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin

Szanowni Państwo  

Gmina Miasto Szczecin planuje uchwalenie nowego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego, w którym dla Osiedla Arkońskie-Niemierzyn w obszarze Z.A.06 planuje się istotne zmiany dla działki nr 1/6 z obrębu 2038. Od ponad 100 lat teren ten pełni funkcje przestrzeni sportowej i rekreacyjnej. Najpierw był miejscem gry dla lokalnych klubów sportowych, a po 1989 roku zajęć sportowych i imprez dla studentów Akademii Rolniczej, a po połączeniu z Politechniką Szczecińską, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Przedwojenna nazwa ulicy Am Sportplatz i dzisiejsza Sportowa nawiązują do funkcji miejsca. Planowana zmiana, czyli ograniczenie tej działki tylko do 25% dla sportu i rekreacji jest zmianą rewolucyjną, która w ocenie wielu mieszkańców nie jest dobra. Po zapoznaniu się z propozycją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego uważamy, że może ona stanowić punkt wyjścia do uzyskania kompromisu, mającego na celu zabezpieczenie interesów ZUT i uwzględnienie oczekiwań mieszkańców dotyczących przyszłości tego miejsca. Uważamy, że propozycja ZUT w postaci oddania publicznemu użytkowaniu 25% powierzchni tego terenu (przy stacji benzynowej) jest niewystarczająca. Tym bardziej że korzyści, jakie uzyska ZUT jako uczelnia publiczna, są niewspółmierne do straty poniesionej przez okolicznych mieszkańców. Zmiany planowane w Studium są zabezpieczeniem wniosku ZUT-u o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Arkońskie-Niemierzyn-Chopina. Z pozoru propozycja zagospodarowania 25% działki i oddanie jej na własność gminy wydaje się atrakcyjna. Jednak, jeśli przeanalizować tę transakcję, okazuje się, że pozostałe 75% terenu po zmianie planu przestrzennego będzie warte ponad trzy- czterokrotnie więcej niż kwota, którą ZUT chciał uzyskać z ostatniego przetargu. Te 25% to nie prezent dla Gminy, ale rekompensata dla społeczności lokalnej za zmianę planu przestrzennego i zabudowanie terenu, który ze względu na funkcje sportowe nigdy nie był zabudowany. MPZP jest pewną umową społeczną, która wpływa na szereg decyzji mieszkańców. Po pierwsze, o wyborze miejsca zamieszkania. Część mieszkańców wybrała właśnie mieszkanie w okolicy ze względu na fakt, że w miejscu działki 1/6 nie było przewidziane osiedle mieszkaniowe, ale jest to teren pełniący obecnie i zabezpieczony na funkcje sportowe. Niemalże wywrotowa zmiana, jaką jest przeznaczenie większości terenu pod budownictwo mieszkaniowe, jest niesprawiedliwa wobec tych, którzy kierowali się w swoich decyzjach MPZP A-N-Chopina. Po drugie, likwidując aż 75% terenu, rezygnujemy z ponad stuletniej tradycji sportu w tym miejscu. 25% nie pozwoli zagospodarować tego miejsca w taki sposób, aby zachować tu ducha sportu. Będzie to jedynie następny osiedlowy obiekt quasi-sportowy wciśnięty między blokowisko a stację benzynową. Po trzecie, Miasto dynamicznie zabudowuje się w centrum i na terenach przyległych, co powoduje, że jest coraz mniej wolnych działek, które mogłyby w przyszłości być tak przekształcone, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców w zakresie wypoczynku i rekreacji, czy sportu. Dlatego w tej chwili poświęcanie działki 1/6 prawie w całości pod zabudowę mieszkaniową jest skrajnie niedopuszczalne w strategicznym myśleniu o zagospodarowaniu przestrzennym miasta. Po czwarte, mieszkańcy północno-wschodniej części A-N oraz południowego Warszewa mają niezwykle utrudniony dostęp do zieleni rekreacyjnej. Nowoczesne miasto, planując zabudowę, powinno dążyć do tego, aby każdy mieszkaniec miał dostęp do zieleni rekreacyjnej w ciągu pięciominutowego spaceru. Po piąte, likwidując prawie w całości obiekt sportowy, dajemy niezwykle zły sygnał mieszkańcom. Otrzymują oni przekaz, że najważniejsze są interesy deweloperów, a potrzeby aktualnych mieszkańców są na dalszym planie. Powinniśmy przestać kierować się krótkoterminowym zyskiem, a zacząć interesem społecznym. Dlatego zwracamy się o to, aby raz jeszcze rozpocząć negocjacje z ZUT-em w sprawie proporcji podziału działki 1/6, i aby pod sport oraz rekreację przeznaczyć minim. 35% powierzchni działki 1/6. Apelujemy również do Państwa, aby wydzielony teren sportowo – rekreacyjny był zlokalizowany od ul. Łabędziej lub Sportowej, a nie od stacji benzynowej i obwodnicy śródmiejskiej, jak proponuje na swoich wizualizacjach projektowych ZUT. Uzyskany wtedy teren rekreacyjny zostanie w sposób naturalny wkomponowany w centrum zabudowy wielorodzinnej tej części osiedla, do którego każdy okoliczny mieszkaniec będzie miał łatwy i szybki dostęp. Umiejscowienie terenu rekreacyjnego od ulic Łabędziej i/lub Sportowej będzie stanowić przestrzeń dospołeczną, wspólną, integrującą – dostępną wszystkim – nowym i starym mieszkańcom tego kwartału osiedla Arkońskie-Niemierzyn, co jest niezwykle istotne w budowaniu relacji sąsiedzkich. Na tę chwilę, mamy nieodparte wrażanie, że ZUT potraktował lokalizację terenu rekreacyjnego jako swoistego buforu oddzielającego planowane osiedle mieszkaniowe od stacji benzynowej i Obwodnicy Śródmiejskiej, dzięki czemu wartość działki jeszcze wzrośnie. Obawiamy się, że zaproponowana przez ZUT koncepcja stworzy w miejscu dawnego stadionu przy ul. Chopina olbrzymie blokowisko, a przestrzeń wokół zostanie zabetonowana. Dlatego wnioskujemy też, aby zmniejszyć wskaźnik intensywności zabudowy do 0,75, ograniczyć powierzchnię zabudowy do 25% terenu zainwestowania, zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną do minim. 25% oraz ustalić wskaźnik ilości miejsc postojowych na poziomie 1 miejsce/lokal mieszkalny, oraz min. 2 ogólnodostępne miejsca postojowe na każde 100m2 pow. lokali usługowych. W naszej ocenie jest to minimum, które ma na celu zabezpieczenie szeroko pojętego interesu społecznego oraz ekonomicznego obecnych mieszkańców terenów sąsiadujących z boiskiem. Te zmiany pozwolą, choć minimalnie, dostosować wizję planowanej zabudowy do obecnego charakteru miejsca.


Marta Gosecka, Beata Piechocka, Paweł Wężowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marta Gosecka, Beata Piechocka, Paweł Wężowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...