modyfikacja zmiany rozkładu L26 - osiedle Turów

 

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Grochowska 316/320
03-839 Warszawa

Burmistrz Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Wzwiązku z remontem drogi wojewódzikiej nr 634 została wprowadzona zmiana trasy linii autobusowej L26. 

https://www.wtp.waw.pl/zmiany/2024/04/12/przebudowa-ul-wyszynskiego-w-zielonce-i-poniatowskiego-w-kobylce/

Pominięto tym samym osiedle Turów Miasta Kobyłka utrudnijąc dostęp mieszkańćom do centrum miasta a zwłąszcza dzieciom z tego osiedla dotarcie do Szkoły Podstawowej nr 2.

Oczekujemy modyfikacji tej zmiany (np. korzystając z ulic Rataja, Sikorskiego lub Witosa)

 

__________________ 

KLAUZULA RODO Podpisując niniejszy wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu przedłożenie wniosku za pośrednictwem e-PUAP do Zarządu Transportu Miejskiego oraz Urzędu Miasta Kobyłka (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

__________________

Stosownie do art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/460WE (RODO) informujemy, że: 1) administratorem powyższych danych osobowych jest radny Wojciech Reutt (Biuro Rady Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1); 2) celem zbierania podpisów jest przekazanie ich do Zarządu Transportu Miejskiego i Urzędu Miasta Kobyłka; 3) powyższe dane będą przechowywane przez administratora do 31.05.2024 r., zaś przez https://www.petycjeonline.com/ zgodnie z regulaminem platformy; 4) stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Posiada Pan/Pani : − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Panu/Pani: − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Wojciech Reutt (radny Miasta Kobyłka)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Wojciech Reutt (radny Miasta Kobyłka) będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...