Nie dla betonowania Lasu Bemowskiego wzdłuż ulicy Decowskiego

Do

Wójta Gminy Stare Babice

Pan Sławomira Sumki

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

 

Do

Rada Gminy Stare Babice

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

 

 

Prośba o wstrzymanie prac budowlanych i udzielenie  informacji

 

Zwracamy się z żądaniem natychmiastowego wstrzymania prac budowlanych i podjęcia dialogu  z okolicznymi mieszkańcami Gminy Stare Babice i dzielnicy Bemowo w celu ustalenia odpowiedniego sposobu realizacji inwestycji, jaką jest budowa utwardzonej drogi dla rowerów na ul. Decowskiego.

 

Jako mieszkańcy, użytkownicy i miłośnicy Lasu Bemowskiego jesteśmy głęboko zaniepokojeni oddziaływaniem tej inwestycji na środowisko, ma ona niszczycielski wpływ na walory estetyczne i przyrodnicze okolicy. Brzydkie, degradujące piękno okolicy, betonowe chodniki i nawierzchnia jezdna z ubitego klińca kamiennego są wyrazem braku troski o estetykę, rozumienia leśnego charakteru okolicy oraz tego, jak ważna jest ona dla mieszkańców Starych Babic, osiedla Groty i całego Bemowa.

 

Żądamy odniesienia się do niejasności, które powstały w związku z prowadzoną przez Gminę inwestycją budowy drogi przy ul. Decowskiego.:

 

1. Uważamy, że mieszkańcy i opinia publiczna nie zostali w wystarczającym stopniu poinformowani o zakresie prowadzonych prac, będąc regularnie wprowadzanymi w błąd sformułowaniem „budowa ścieżki rowerowej”, która w efekcie okazała się szeroką utwardzoną klińcem jezdnią. Uważamy, że w tym  miejscu w zupełności wystarczająca byłaby prawdziwa ścieżka rowerowa szerokości maksymalnie 3m - takiej szerokości była droga gruntowa wcześniej tam zlokalizowana. Dlaczego Urząd, bazując na zaufaniu swoich mieszkańców, wprowadził ich w błąd poprzez regularne użycie sformułowania „ścieżka rowerowa”?

 

2. Z planu sytuacyjnego projektu stałej organizacji ruchu wynika, że beneficjentami inwestycji będą de facto dwie posesje, co rodzi pytanie o zasadność tak znaczącej ingerencji w środowisko naturalne i rzetelność gospodarowania środkami unijnymi.  Prosimy o uzasadnienie takiej decyzji.

 

3. Dlaczego inwestor używa sformułowania „ścieżka rowerowa” na oznaczenie drogi dojazdowej do posesji, tym samym wprowadzając w błąd Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska?

 

4. Budowa utwardzonej drogi praktycznie graniczącej z Rezerwatem Przyrody Łosiowe Błota powinna podlegać szczegółowym, licznym analizom środowiskowym i przyrodniczym – jako mieszkańcy i użytkownicy Lasu Bemowskiego chcielibyśmy się z nimi zapoznać. Czy w analizach środowiskowych zostało uwzględnione zwiększone zagrożenie dla gatunków zagrożonych występujących na terenie Rezerwatu „Łosiowe Błota”, jakie stanowi utwardzona droga szerokości ponad 5 m i zwiększony ruch kołowy?

 

5. Co niezmiernie ważne, inwestycja ta zasadniczo uderza w bezpieczeństwo spacerowiczów i dzieci korzystających z okolicznego placu zabaw. Utwardzona droga/ciąg pieszo-jezdny spowoduje, że ruch samochodowy i parkowanie wzdłuż tej drogi będą znacznie intensywniejsze. Piesi będą zagrożeni przez mijające ich rowery i samochody, co z pewnością doprowadzi do kolizji i wypadków. Obecnie piaskowa droga w naturalny sposób ogranicza prędkość poruszających się po niej użytkowników, nikt nie przekracza tu zapisanych w projekcie 30km/h. Warto wspomnieć, że w bezpośredniej okolicy znajdują w przedszkola i żłobki. W uzasadnieniu potrzeby inwestycji, które było podstawą wydania zezwolenia na budowę podaliście Państwo niezgodnie z prawdą, że inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa – niestety będzie wręcz przeciwnie, a na to mieszkańcy nie mogą się zgodzić. Nasuwa się pytanie, na jakiej podstawie Gmina jednoznacznie twierdzi, że inwestycja ta wspiera bezpieczeństwo i musi być zrealizowana natychmiast? Czy „zawrotka” dla samochodów w miejscu, które jest jednym z  najintensywniej odwiedzanych w Lesie Bemowskim faktycznie zwiększa bezpieczeństwo dzieci i spacerowiczów. W jaki sposób?

 

Gmina Stare Babice wielokrotnie dowiodła swojego zaangażowania w problemy ochrony środowiska. Liczymy więc, że i tym razem, rozumiejąc istotność kwestii ekologii dla swoich wyborców, Pan Wójt Sławomir Sumka podejmie z dialog z okolicznymi mieszkańcami.

 

 


Mieszkańcy Osiedla Groty    Skontaktuj się z autorem petycji