NIE dla "Nocnych Wilków" НЕТ для "Ночных волков" PL, RU, EN

P E T Y C J A

 

Minister Spraw Zagranicznych RP

Pan Grzegorz Schetyna           

00- 580 Warszawa                    

Al. J.Ch. Szucha 23                  

 

Szanowny Panie,

 

parę dni temu pojawiła się informacja, iż gang motocyklowy z Krymu (pod nazwą „Nocne Wilki”) zamierza pod koniec kwietnia przejechać przez Polskę do Czech, a potem do Niemiec. Jak Panu zapewne wiadomo, szef gangu, niejaki Aleksander Załdostanow – ma zakaz wjazdu do USA. Związane jest to z sankcjami przeciwko Rosji za aneksję Krymu i działania wojenne na Wschodniej Ukrainie. Załdostanow i jego gang podejrzewany jest o czynny udział w agresji armii rosyjskiej na Krym oraz podżeganie do wojny na Ukrainie. Informacja o planach gangu Nocne Wilki przejazdu przez całe terytorium Polski już rozbudziła gorące emocje wśród polskich obywateli. Jeśli straż graniczna RP wpuści do Polski paręset agresywnych rosyjskich szowinistów, należy liczyć się z możliwością potencjalnych prowokacji, które Moskwa wykorzysta później przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlatego też żądamy kategorycznego zakazu wydania polskich wiz oraz wjazdu na terytorium RP obywatela RF Aleksandra Załdostanowa i jego podkomendnych. Jeśli zaś takie wizy zostały już wydane, domagamy się ich unieważnienia oraz ujawnienia, który z polskich konsulatów je wydał i na jakiej podstawie.

Liczymy na zdecydowane kroki w tej sprawie.

 

Polska, 10 kwietnia 2015 r.

 

Piotr Hlebowicz, Autonomiczny Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”

 

Janina Jadwiga Chmielowska, publicysta niezależny, Autonomiczny Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”

 

Józef Śreniowski

 

 

 

 

P E T I T I O N

 

Minister of the Foreign Affairs of the Republic of Poland

Mr. Grzegorz Schetyna                                            

PL-00 – 580 Warszawa (Warsaw)                              

 Al. J. Ch. Szucha 23                                                 

 

Dear Sir,

 

a few days ago it was announced that a biker gang from Crimea, so-called "Night Wolves", a planning a rally through Poland to the Czech Republic and Germany at the end of April. As you probably know, the gang leader, certain Alexander Zaldostanov, is banned from entering the USA. This is related to the sanctions against Russia in response to the annexation of Crimea. Zaldostanov and his gang are suspected of active involvement in the Russian aggression against Crimea and warmongering in Ukraine. The information about plans of the "Night Wolves" gang to ride through the entire territory of Poland has already raised firmly negative feelings among the Polish citizens. If the Polish Border Guard allows few hundreds of aggressive Russian chauvinists to enter Poland, one should take into account the possibility of potential provocations which would later be used by Moscow against the Republic of Poland.

Therefore, we demand to categorically deny Polish visas to the citizen of Russian Federation Alexander Zaldostanov and members of his gang and ban them from entering the territory of the Republic of Poland. If the said visas have already been issued, we demand to cancel them and disclose which Polish consulate had issued them and on what basis.

We expect resolute steps in this affair.

 

Poland, April 10, 2015.

 

Piotr Hlebowicz, Autonomous Easter Department of the "Fighting Solidarity" („Solidarność Walcząca”)

 

Janina Jadwiga Chmielowska, Independent journalist, Autonomous Easter Department of the "Fighting Solidarity" („Solidarność Walcząca”)

 

Józef Śreniowski

 

 

П Е Т И Ц И Я

 

Министру иностранных дел Республики Польша

Г-ну Гжэгожу Схетыне

 

Minister Spraw Zagranicznych RP

Pan Grzegorz Schetyna           

00 – 580 Warszawa                  

 Al. J. Ch. Szucha 23                 

 

Уважаемый господин министр,

 

Два дня назад появилась информация о том, что группа мотоциклистов из Крыма (под названием «Ночные волки») намеревается в конце апреля проехать по территории Польши в Чехию и далее в Германию. Как Вам, несомненно, известно, руководителю группы, некому Александру Залдостанову, -- запрещеён въезд в США. Это связано с санкциями в отношении России за аннексию Крыма и военные действия в Восточной Украине. Залдостанов и его группа подозреваются в том, что принимали активное участие в агрессии Российской армии в Крыму и в разжигании войны в Украине. Информация о планах группы «Ночные волки» проехать через всю территорию Польши уже вызвала эмоциональную реакцию граждан Польши. Если пограничная охрана Республики Польша впустит в Польшу пару сотен агрессивных российских шовинистов, то станут возможными потенциальные провокации с их стороны, что Москва использует потом против Республики Польша.

Потому мы требуем категорически запретить выдачу польских виз и въезд на территорию Республики Польша гражданину РФ Александру Залдостанову и его подчинённым. Если визы ужо были выданы, мы требуем аннулировать их, а также публично сообщить о том, какой консулат Польши их выдал и на каком основании.

Рассчитываем на решительные действия в этом вопросе.

 

Польша, 10 апреля 2015 г.

 

Пётр ХлебовичАвтономный Восточный Отдел «Борющейся Солидарности»

Янина Ядвига Хмеловска, независимый публицист, Автономный Восточный Отдел «Борющейся Солидарности»

 

Юзеф Сьренёвски,