Nie dla prywatyzacji Szkoły Podstawowej nr 21 w Poznaniu

STANOWISKO RODZICÓW

dotyczące przekazania Szkoły Podstawowej nr 21 w Poznaniu

My Rodzice Szkoły Podstawowej nr 21 w Poznaniu protestujemy przeciwko propozycji Urzędu Miasta Poznania dotyczącej przekazania szkoły i jej prowadzenia „przez inne osoby”.Uważamy, że projekt ten jest nierozsądny i nielogiczny a także świadczy o niewiedzy organu prowadzącego szkołę o bardzo dobrej atmosferze w niej panującej, sytuacji w pobliskich przedszkolach, które są „przeładowane” i godzi w kwestię znaczenia Szkoły Podstawowej jako społecznego ośrodka kulturalnego dla środowiska lokalnego. Godzi w interes rodziców i ich dzieci, poziom edukacji naszych dzieci, spokój i wolność wyboru jakiego dokonaliśmy decydując się na posłanie potomstwa do tej właśnie placówki edukacyjnej.

Ponadto podkreślamy:

1. W szkole pracują wykształceni i doświadczeni nauczyciele – zespół, który tworzył się wiele lat. To właśnie on tworzy i koordynuje kulturę tej placówki edukacyjnej. Zespół pracowników zintegrował się i zżył się ze środowiskiem lokalnym. Pracownicy w swoją pracę wkładają wiele zaangażowania, a także niezwykle pozytywnych emocji. Identyfikują się z problemami społeczności lokalnej. Są wsparciem i służą pomocą przy pokonywaniu wielu problemów. Szkoła to nie tylko mury, to ludzie, którzy tworzą to miejsce i okoliczności z nim związane. Nowa sytuacja stwarza zagrożenie, że oni odejdą, co osłabi edukację naszych dzieci. Ten element – spokojny rozwój, edukacja, dogodne położenie, poziom i renoma placówki, wielu z nas – rodziców – kalkulowała przy wyborze szkoły dla swoich dzieci.

2. Szkoła Podstawowa nr 21 w Poznaniu jednoczy środowisko lokalne organizując wiele imprez środowiskowych: przedstawienia, konkursy, festyny.

3. Placówka współpracuje z okolicznymi przedszkolami – pomaga w organizacji imprez integrujących np. baliki noworoczne, przedstawienia kształtujące postawę patriotyczną – akademie z okazji Święta Niepodległości, postawę prozdrowotną: np. organizując imprezy sportowe dla przedszkolaków.

4. Jest jedyną Szkołą Podstawową w pobliżu osiedla Dębina (wieżowce). Ponadto w planach rozbudowy osiedla Dębiec jest usytuowanie w pobliżu szkoły i wybudowanie dodatkowych wieŜowców „Red Park”. Świadczy to o tym, iż Szkoła Podstawowa nr 21 jest jedyną szkołą podstawową w okolicy, która zapewnia dzieciom godne warunki pracy, a także bezpieczeństwo dotarcia dzieci do szkoły bez konieczności pokonania ruchliwych ulic czy przejazdu kolejowego.

5. W godzinach popołudniowych nasze dzieci wraz z rodzicami korzystają z infrastruktury szkoły: boisko, świetlica, plac zabaw.

6. Szkoła jest bezpieczna. Dzieci w szkole nie są anonimowe w odróżnieniu od innych placówek przeciążonych liczbą uczniów. Usytuowanie szkoły pozostaje w okolicy niezbyt ruchliwych ulic, parku.

7. Po ukończeniu szkoły dzieci mają możliwość kontynuacji nauki w pobliskim Gimnazjum.

8. W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która swój rozwój zawodowy poszerza nie tylko pod kątem kwalifikacji zawodowych dotyczących nauczanych przedmiotów, ale także w kwestiach pedagogicznych jakże ważnych w „środowisku dębieckim”.

9. SP nr 21 umożliwia rozwój dziecka poprzez udział w wielu konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Nauczyciele tej szkoły są także inicjatorami wielu imprez umożliwiających wykreowanie talentów dzieci (np.szkolny konkurs Mam talent, Debata Samorządów Uczniowskich – żyj z pasją).

10. Wielu rodziców obecnych uczniów jest absolwentami tej szkoły. Jako rodzice uważamy, że przejęcie szkoły przez inne osoby doprowadzi do zaprzepaszczenia tego, co przez tyle lat szkoła wypracowała. Nalegamy, by nasze dzieci, my – rodzice, oraz szkoła – nie były postrzegane wyłącznie jako „czynnik ekonomiczny”.

W starej Polsce wolni ludzie sformułowali zasadę „ Nic nowego o nas bez nas”.

Tym czasem o projektach Administracji Terytorialnej dowiadujemy się z prasy. Nie sprzyja to absolutnie budowaniu zaufania. Nie sprzyja to absolutnie budowaniu i rozwijaniu demokracji samorządowej. Budowaniu państwa obywatelskiego. Takiej postawie zdecydowanie sprzeciwiamy się.

RODZICE


Krzysztof Dienwebel    Skontaktuj się z autorem petycji