o zaniechanie spalarni odpadów prowadzonej w procesie pirolizy ni

Do:
Burmistrz Miasta Sulejówek

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05

070 Sulejówek

Znak sprawy: ZPŚ.6220.12.2013

(spalarnia odpadów prowadzona w procesie pirolizy niskotemperaturowej opon i odpadów gumowych)

SPRZECIW

powstaniu spalarni odpadów na terenie istniejącego  Zakładu Seewax Sp. z o.o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 5a w Sulejówku na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 75/2 obr. 59

Działając w imieniu własnym w związku z Obwieszczeniem z dnia 18 listopada 2014 roku

składam SPRZECIW realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Argumentując powyższe wskazuję, iż:
1) raport nie zawiera wszystkich wymaganych prawem elementów oraz zawiera szereg błędów, nieścisłości i informacji sprzecznych
- w szczególności nie uwzględnia istniejącej zabudowy mieszkalnej na działkach sąsiadujących z nieruchomością, na której planowana jest budowa, nie uwzględnia zabudowy mieszkalnej, która ma powstać w niedalekiej przyszłości na działkach znajdujących się w pobliżu planowanej inwestycji, nie zawiera wiarygodnej oceny ewentualnych oddziaływań skumulowanych z innymi przedsięwzięciami istniejącymi w pobliżu przedmiotowej lokalizacji;

2)raport pomija uciążliwość zapachową,
3)Inwestor wskazuje, iż inwestycja nie ma wpływu na otoczenie (a została zakwalifikowana jako przedsięwzięcie „mogąca znacząco oddziaływać na środowisko” ), gdyż nie wydziela ona żadnych gazów, stwierdza w raporcie że w najbliższym sąsiedztwie nie stwierdzono obecności „gatunków chronionych” i że jest to teren przemysłowy  (brak zabudowy mieszkaniowej) ! Co jest nieprawdą.
4) Inwestor pomija fakt, iż brak jest na inwestycji kanalizacji, zaś woda pochodzi ze studni głębinowej,
5)Inwestor dopuszcza, iż olej pizolityczny będzie składowany na działce ale „NIEDOPUSZCZA”, iż MOŻE DOSTAĆ SIĘ  ON DO UJĘĆ WODY GRUNTOWEJ bądź ulec zapłonowi,
6) Inwestycja jeszcze w 2013 roku uzyskała negatywne opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Sanepidu a  jedynie zmiana prawa nie zmienia faktu negatywnego oddziaływania inwestycji, która NIE ULEGŁA ZMIANE (jest to nadal SPALARNIA),
7)Inwestor zapomina, iż droga, po której jeździć mają TIR-y (ponad 20 pojazdów na dobę w cyklu 24 godzinnym) poruszać się będą po drodze piaskowej o szerokości 4 metrów i w odległości 6 metrów od okien sąsiadów –nadmienić należy, iż żeby mogły skręcać poruszać się muszą po działce innych osób -bez żadnej decyzji w tym zakresie.
8) Inwestycja budzi ogromny sprzeciw społeczny o czym świadczą podpisy pod protestem ponad 300 okolicznych mieszkańców,
9)Inwestycja zahamuje budowę nowego osiedla domów jednorodzinnych co wpłynęło by niekorzystnie nie tylko na prestiż okolicy ale i na wartość działek.
Mając powyższe na uwadze SPRZECIWIAM się realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z poważaniem,