Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

     Szanowni członowkie Prezydium Zarządu Głównego PTTK oraz członkowie Zarządu Głównego PTTK,

 

     My, opiekunowie dzieci i młodzieży, corocznie przygotowującej się do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, zaniepokojeni kierunkiem w którym zmierza przyszłość OMTTK, zwracamy się z poniższym apelem.

 

     Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy jest największym, najbardziej prestiżowym i najbardziej wymagającym przedsięwzięciem adresowanym przez PTTK do dzieci i młodzieży. W swojej 47-letniej tradycji od zawsze z licznymi sukcesami wykształcał w młodych ludziach patriotyzm, pragnienie podróżowania, umiejętności turystyczne, wiedzę krajoznawczą, postawy obywatelskie, braterskie więzi i nieskończoną ilość innych, wymiernych i abstrakcyjnych, cech, zdolności, doświadczeń, wartości, które pozytywnie wpływały na ukształtowanie człowieka, jego dalsze życie, a także powszechne uzdrowienie relacji społecznych. Niepodważalny fakt, iż OMTTK jest inicjatywą społecznie potrzebną, nie tylko młodzieży, ale przede wszystkim całemu PTTK jest oczywisty. Towarzystwo cierpi z powodu braku młodych osób-pasjonatów, które gotowe byłyby podejmować nowe inicjatywy, w już istniejące tchnąć więcej życia, tworzyć turystykę nowoczesną z poszanowaniem dla tradycji. Nie ma i nigdy w PTTK nie było studni głębszej, z wodą bardziej szlachetną i przejrzystą, niż ta, którą czerpać można z organizacji OMTTK do gaszenia pragnienia odczuwanego w wyniku niedoboru zaangażowanych i kompetentnych kadr. Brak zrozumienia dla idei tego Turnieju jest lekceważeniem przyszłości Towarzystwa i oznacza rezygnację z realizowania postanowień Statutu PTTK określonych w rozdziale II ,,Cele i Środki Działania”, które OMTTK od lat w sposób sprawdzony i skuteczny urzeczywistnia.

     Niestety, w ciągu ostatnich kilku lat, dziedzictwo m.in. Jerzego Bogdana Raczka stopniowo, acz bardzo wyraźnie podupada, a perspektyw lepszej przyszłości OMTTK nie widać. Finał Centralny drugi rok z rzędu jest 3-dniowy, a nie – jak to od lat się utarło – 4-dniowy. Organizowane konkurencje z przymusu muszą być niskobudżetowe, atrakcje stają się coraz skromniejsze, podobnie jak i nagrody dla zwycięzców, a prestiż i zainteresowanie Turniejem spada. W biurze ZG PTTK od prawie roku nie ma osoby, do której obowiązków należałoby zajmowanie się inicjatywami młodzieżowymi. Organizacja niższych etapów OMTTK staje się coraz trudniejsza, o czym świadczy choćby fakt, iż w województwie warmińsko-mazurskim drugi rok z rzędu nie odbyły się eliminacje wojewódzkie. Najsmutniejszym faktem (obok braku uzasadnionej nadziei na realną zmianę w dobrym kierunku) jest ten, iż taka rzeczywistość dotyczy również innych konkursów dla młodzieży, na czele z OMKK ,,Poznajemy Ojcowiznę” oraz Konkursami Krasomówczymi. Wszystko to ma miejsce w, ogłoszonym przecież z okazji 100-letniego jubileuszu zainicjowania idei krajoznawstwa szkolnego przez Leopolda Węgrzynowicza, roku obwołanym dumnie przez PTTK Rokiem Młodych pod hasłem ,,Z PTTK wspólnym szlakiem”. Niestety, Młodzi zostali na szlaku sami, gdyż PTTK do nich nie dołączyło.

     Uważamy, że taki stan rzeczy w dużej mierze jest zawiniony przez następujące działania i zaniechania Zarządu Głównego:

- drastyczne obniżenie środków przeznaczonych na finansowanie Turnieju, co jest skutkiem podejmowanych przez ZG uchwał. Aktualne sumy są dalece niewystarczające, aby zorganizować konkurencje, wycieczki, noclegi, wyżywienie i nagrody na minimalnie przyzwoitym poziomie;

- uchwalanie budżetu OMTTK z olbrzymim opóźnieniem. Uniemożliwia to organizatorom miejscowym podejmowanie starań w kierunku pozyskania sponsorów. Każdy szanujący się podmiot obrotu cywilnoprawnego oczekuje określenia wkładu własnego, aby przystąpić do jakiejkolwiek dalszej dyskusji, a ani Organizator Miejscowy, ani Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej nie są w stanie takowego przedstawić, co skutkuje fiaskiem wszelkich poważnych prób negocjacji;

- obniżanie rangi OMTTK poprzez nieobecność przedstawicieli ZG PTTK, a zwłaszcza Prezydium ZG PTTK na ceremoniach otwarcia i zamknięcia Turnieju. Elita młodzieży turystycznej w Polsce zasługuje na to, aby jeden raz w roku, przy odbieraniu nagród, uścisnął im dłoń Prezes lub jeden z Wiceprezesów ZG PTTK, co jeszcze kilka lat temu było oczywistością, a od niedawna staje się marzeniem.

 

     W związku z powyższym, jako reprezentanci swoich turystycznych środowisk młodzieżowych oczekujemy podjęcia zdecydowanych, konkretnych i realnych działań celem przywrócenia Turniejowi dawnego prestiżu na lata przyszłe, a w szczególności uznania za coroczny standard spełnienie punktów wymienionych poniżej:

 

1) uchwalenie wkładu własnego PTTK na poziomie przynajmniej 80000 złotych;

 

2) ogłoszenie uchwały dotyczącej wysokości finansowania OMTTK najpóźniej do 15 września roku poprzedzającego daną edycję Turnieju. Wynika to z faktu, iż zgodnie z Regulaminem OMTTK komunikat organizacyjny nr 1 powinien ukazać się do dnia 15 października roku poprzedzającego Turniej, zatem organizatorzy miejscowi muszą już wcześniej znać kwotę, którą dysponują. Miesięczne wyprzedzenie terminu komunikatu nr 1 jest absolutnym minimum, aby jednostki regionalne mogły dopiąć sprawy organizacyjne, a Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej miała czas na zatwierdzenie i opublikowanie komunikatu;

 

3) obecność na ceremonii otwarcia i zamknięcia OMTTK przynajmniej jednej osoby z Prezydium ZG PTTK.

 

     Niżej podpisani,

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jacek Pałubicki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...