Petycja dla ratowania Parku Naturalnego Wrzosowisko

zbieramy_podpisy_apel_copy4.jpg

PETYCJA (która zostanie złożona wraz z zebranymi podpisami przez przewodniczącego stowarzyszenia Zielone Wrzosy, Krzysztofa Strzemeskiego do przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego)  

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wnoszę o:  

- zmianę zapisów Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia i uznanie terenu w rejonie ulic św. Jana Bosko, Polnej, Ugory, Storczykowej i Szosa Chełmińska za tereny zielone z funkcją rekreacji dostępne dla ogółu mieszkańców.  

- zmianę przeznaczenia ww. terenu obecnie wskazanego Uchwałą Nr 805/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako obszar usług publicznych w zieleni oraz obszar usług w zieleni na teren zieleni, sportu i rekreacji, bez możliwości dalszej zabudowy.  

Uzasadnienie:   Po roku 2018 w naszej rzeczywistości zaszły następujące zmiany:

1.     Na naszych oczach zmienia się klimat i wzrasta świadomość konieczności walki o zachowanie środowiska naturalnego.  

2.     Problem złej jakości powietrza w Polsce i na Wrzosach jest obecnie ogólnie znany, przeznaczenie ww. terenu na inwestycje i usługi bezpowrotnie pozbawi ten rejon lasu naturalnego i pogorszy ten stan.  

3.     W roku 2019 powstał ·„Plan Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030”, do którego należałoby faktycznie dostosować obecne działania i kierunek rozwoju miasta.  

4.     W roku 2020 powstał „Program ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2021 – 2024, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028”, gdzie (par. 6.8:) czytamy: Dużą wartość przyrodniczą, ekologiczną i rekreacyjną, a także historyczną, przedstawiają tereny zieleni związane z zewnętrznym pasem fortyfikacji. Zadrzewienia forteczne pełniły głównie funkcje: konstrukcyjną (stabilizacja nasypów), przeszkodową, maskującą i klimatyczną. W skład zieleni fortecznej wchodzą murawy trawiaste, grupy drzew i krzewów, szpalery drzew i lasy. Podlega ona ochronie konserwatorskiej. Współcześnie „tereny zieleni fortecznej” obejmują wartościowy starodrzew i zdziczałą, przegęszczoną na skutek niekontrolowanej sukcesji roślinność, niejednokrotnie powiązane są z lasami lub innymi terenami zieleni.     Nie można dopuścić, aby władze miasta podejmowały decyzje przeczące własnym deklaracjom.

5.     Wraz z budową osiedla JAR i nasileniem ruchu samochodowego na ulicach: Polna, Ugory i Szosa Chełmińska, planowaną linią tramwajową w tym rejonie należy liczyć się ze wzrostem poziomu hałasu, przed którym osiedle domków jednorodzinnych oraz szpital powinny być chronione. Zabudowa terenu Pięknego Lasu oraz zniszczenie starego drzewostanu przyczynią się do pogorszenia klimatu akustycznego w tym miejscu. Działania te przeczą założeniom „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia”.

6.     Sytuacja zamknięcia na skutek COVID wykazała niezbicie, jak wielkie znaczenie dla mieszkańców miejsc zurbanizowanych mają enklawy naturalnej zieleni i tereny rekreacyjne.

7.     Radnym nie były znane walory przyrodnicze ww. terenu, zwłaszcza, że obecnie dysponujemy już ekspertyzami naukowymi dotyczącymi flory, fauny, gatunków chronionych, obecności nietoperzy, pustułki, drzew spełniających warunki, aby być pomnikami przyrody. Dodatkowo trwają obecnie przeprowadzane staraniem mieszkańców prace nad inwentaryzacją tych zasobów.  

8.     Walory historyczne tego terenu nie ograniczają się jedynie do umiejscowionego tam Fortu VI podlegającego ochronie konserwatorskiej. Zachowane tam są również: XIX-wieczna transzeja, dwa odcinki rowu przeciwczołgowego kopanego przez żydowskie więźniarki obozu w Chorabiu, zespół okopów z okresu walk o wyzwolenie Torunia w styczniu 45 roku oraz dwa schrony piechoty: J11 i J12 z roku 1889 zasługują również na zbadanie i objęcie ich ochroną konserwatorską, o co także wnosimy.  

9.     Społeczność mieszkańców nigdy dotąd nie była tak zjednoczona w swoim przekonaniu o wartości tego terenu dla całego miasta, zaktywizowana do działania na rzecz zachowania tego terenu w stanie naturalnym.  

10.  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej nakłada na władze publiczne obowiązek dbania o środowisko naturalne:  

Art. 5   Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Art. 38   Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.   Art. 68.1   Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.  

Art. 74  

1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.

3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.

4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.  

Art. 86   Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.


Krzysztof Strzemeski, stowarzyszenie Zielone Wrzosy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof Strzemeski, stowarzyszenie Zielone Wrzosy do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...