Petycja dotycząca podziału uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nowego Wawrzyszewa na dwie części

Stowarzyszenie Razem dla Bielan

Radosław Sroczyński  

Agnieszka Głowicka-Miszczak                                                              

Mariusz Samulak     

Krystian Lisiak                                                 

 

Do:

Urząd m.st. Warszawy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

ul. Marszałkowska 77/79, 05-077 Warszawa

 

Jednym z priorytetów społecznych działań mieszkańców Wawrzyszewa, w tym również tych działających w Stowarzyszeniu „Razem dla Bielan” jest uratowanie tzw. „łączki wawrzyszewskiej” wobec planów spadkobierców i sądowej walki dotyczącej potencjalnego zabudowania terenu, który w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy oznaczony jest jako teren zieleni parkowej. W celu zachowania funkcji tego terenu podejmowaliśmy się wielu działań, których celem było przyspieszenie procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nowego Wawrzyszewa, który jako akt prawa miejscowego chroniłby teren łączki przed zabudową.

W czerwcu 2018 roku zebraliśmy w tym celu ok. tysiąca podpisów. Niestety wyłożony do konsultacji plan miejscowy wprowadza zmiany funkcjonalno-przestrzennego, które nie są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. Mowa tu m.in. o utworzeniu pierzei wzdłuż wschodniej strony ulicy Sokratesa, wprowadzenie ruchu samochodowego wewnątrz osiedla Wawrzyszew poprzez przebicie wielu osiedlowych uliczek (m.in. Goldoniego do Tołstoja), jak również – co najbardziej bulwersujące – zabudowę znacznej powierzchni dzisiejszego bazaru Wolumen. Wprowadzenie wspomnianych powyżej zmian spotyka się z naszym oraz innych mieszkańców sprzeciwem. Wyłożony plan miejscowy dla wielu jest nie do przyjęcia i spotka się w konsekwencji ze złożeniem wielu uwag do planu. Wygenerowanie kolejnych „konfliktów” o przestrzeń między założeniami projektowymi a oczekiwaniami mieszkańców, wpłynie z wielkim prawdopodobieństwem na wydłużenie procedury uchwalania planu miejscowego. W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że w sprawie „łączki wawrzyszewskiej” najważniejszą kwestią jest czas - a ten nieuchronnie stracimy w związku z przedłużającą się procedurą.

W związku z powyższym – mając na uwadze ochronę „łączki wawrzyszewskiej” (oznaczonej w projekcie planu symbolem 35ZP) przed zabudową – zwracamy się z wnioskiem, aby uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Wawrzyszewa podzielić na dwie części, poprzez wyodrębnienie fragmentu planu zawierającego w sobie teren 35ZP i podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tegoż wyodrębnionego z całości fragmentu. W drugim zaś rzędzie (uwzględniając oczywiście kolejne kroki procedury, tj. złożenie uwag, ich analiza oraz ponowne wyłożenie mpzp do konsultacji) przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostałego obszaru planu niepodlegającego wyodrębnieniu, o którym mowa wyżej.

Wnioskowany przez nas podział planu pozwoli na przyspieszenie prac nad częścią planu oznaczonego symbolem 35ZP, obejmującym swym zasięgiem rejon tzw. „łączki wawrzyszewskiej”, której obrona przed zabudową była ideą do rozpoczęcia prac nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nowego Wawrzyszewa. Rejon łączki to jeden z ostatnich tak rozległych terenów zielonych przez który przepływa Potok Bielański zasilający w wodę tereny Lasu Bielańskiego objętego obszarem ochrony Natura 2000. Jest to też teren posiadający bogatą florę i faunę jak m.in. pomnik przyrody czy siedlisko kaczek chronionych dyrektywą Unii Europejskiej.

Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas argumenty spotkają się z Państwa aprobatą i w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy zapadnie decyzja zgodna z oczekiwaniami mieszkańców.


Agnieszka Głowicka-Miszczak, Krystian Lisiak, Radosław Sroczyński, Mariusz Samulak -Razem dla Bielan    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Agnieszka Głowicka-Miszczak, Krystian Lisiak, Radosław Sroczyński, Mariusz Samulak -Razem dla Bielan do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...