Petycja w sprawie przebudowy ul. Pełczyńskiej

 

PETYCJA DO PREZYDENTA WROCŁAWIA W SPRAWIE PRZEBUDOWY UL. PEŁCZYŃSKIEJ

                                                                        Pan Rafał Dutkiewicz
                                                                        Prezydent Wrocławia

 

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z przygotowywaniem przez Biuro Rozwoju Wrocławia wytycznych do projektu dot. przebudowy ul. Pełczyńskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działając w imieniu i na rzecz mieszkańców Wrocławia, w szczególności osiedli Lipa Piotrowska, Świniary i Widawa, wnosimy o uwzględnienie postulatów, które nie tylko usprawnią dojazd do centrum miasta, zarówno komunikacją zbiorową, jak i własnymi środkami lokomocji, ale zapewnią również bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom, zwłaszcza pieszym i rowerzystom.

Ulica Pełczyńska, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342, to główna ulica osiedla Lipa Piotrowska, jedyny dojazd do szybko rozbudowującego się Zespołu Urbanistycznego Kminkowa (docelowo na 10 tys. mieszkańców) i do osiedla Świniary, jedna z dwóch ulic dojazdowych dla mieszkańców osiedla Widawa, a także droga o znaczeniu tranzytowym w kierunku Obornik Śląskich.

Obecnie jest fatalną wizytówką Wrocławia - z błotnistymi poboczami i rowami melioracyjnymi zamiast chodników, brakiem drogi rowerowej i bezpiecznego dojścia do stacji kolejowej Wrocław-Osobowice, z dziurawą nawierzchnią jezdni.

Dotychczasowe plany modernizacji, przekładane w czasie, były tylko półśrodkami (np. projekt budowy chodników, który zaczął być realizowany po zakończeniu budowy kanalizacji - tylko na fragmencie ulicy), dlatego niezwykle ważna jest kompleksowa przebudowa ulicy.

 

Wnioskujemy o uwzględnienie następujących postulatów: 

1) Gruntowny remont nawierzchni jezdni;

2) Budowa dwustronnych chodników na całej długości ulicy, od pierwszych zabudowań od strony Świniar, czyli od ul. Zajączkowskiej do ronda Kielara z uwzględnieniem odcinka pod AOW, z uwagi na budynki mieszkalne, firmy, przystanki komunikacji zbiorowej, stację PKP Wrocław-Osobowice czy Społeczne Muzeum Militarne zlokalizowane wzdłuż ulicy o bardzo intensywnym nasileniu ruchu samochodowego;

3) Budowa ścieżek rowerowych na całej długości ul. Pełczyńskiej (i ul. Zajączkowskiej), ewentualnie separowanej drogi rowerowej;

4) Przejścia dla pieszych z azylami w najbardziej uczęszczanych miejscach, m.in. koło ul. Kminkowej (kaplica, cmentarz, centrum handlowe); ul. Tymiankowej i projektowanego odcinka ul. Cynamonowej; ul. Kominiarskiej; stacji kolejowej;

5) Budowa zatoczek dla autobusów, tam gdzie jest to możliwe;

6) Wymiana starych lamp i zastąpienie napowietrznych linii energetycznych liniami podziemnymi;

7) Uporządkowanie zieleni, nowe nasadzenia, poprawa estetyki, m.in. w okolicy AOW;

8) Budowa parkingu w pobliżu stacji kolejowej (parking typu park&ride);

9) Wprowadzenie rozwiązań usprawniających ruch samochodowy w okolicy ronda Kielara (Targ Piast);

10) Uwzględnienie w projekcie planowanego przystanku kolei miejskiej Lipa Piotrowska (Kminkowa) na wysokości ul. Perzowej.

Z uwagi na znaczenie ulicy Pełczyńskiej dla mieszkańców Lipy Piotrowskiej, Widawy, Świniar i dla ruchu tranzytowego oraz pilną potrzebę poprawienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, prosimy o przyspieszenie prac projektowych i o jak najszybszą realizację inwestycji.

 

Grupa Incjatywna "Nowa ulica Pełczyńska"

 

 

 

Do wiadomości: 

1) Biuro Rozwoju Wrocławia

2) Departament Infrastruktury i Gospodarki UMW

3) Wydział Inżynierii Miejskiej UMW

4) Wydział Transportu UMW

5) ZDiUM

6) Wrocławski Oficer Rowerowy

7) Wrocławski Oficer Pieszy