PETYCJA O WPROWADZENIE STANDARDÓW OPIEKI NAD DRZEWAMI W TRAKCIE INWESTYCJI

Bydgoszcz, 3 sierpnia 2020 r.

 

Sz.P.                                          
Rafał Bruski                              
Prezydent Miasta Bydgoszczy 
PETYCJA O WPROWADZENIE STANDARDÓW OPIEKI NAD DRZEWAMI 
W TRAKCIE INWESTYCJI

 

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014.1195) działając w interesie publicznym, Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew składa niniejszą petycję z żądaniem podjęcia niezbędnych działań, dostępnych Prezydentowi Miasta Bydgoszczy, zmierzających do ustanowienia standardów opieki nad drzewami w trakcie inwestycji prowadzonych w Bydgoszczy.

Bezpornym jest, że w dobie zmian klimatu drzewa stanowią najważniejszy składnik zieleni miejskiej - to wspólne dobro wszystkich mieszkańców miasta. Drzewa nie tylko produkują tlen i pochłaniają szkodliwe substancje, ale ograniczają powstawanie wysp ciepła, zwiększają retencję, zatrzymują wody opadowe przeciwdziałając podtopieniom, a także poprawiają samopoczucie i wpływają korzystnie na zdrowie mieszkańców. 

Niestety, często spotykamy się z brakiem poszanowania drzew i ich barbarzyńskim traktowaniem w czasie prac remontowych i budowlanych. Widzimy to, zarówno podczas działań prowadzonych przez prywatne podmioty, jaki i przy realizacji miejskich inwestycji. Niniejszym żądamy jak najszybszego wprowadzenia standardów opieki nad drzewami, które pozwolą na ochronę drzew w trakcie inwestycji, zgodnie ze współczesną wiedzą naukową i dobrymi praktykami stosowanymi w innych miastach. Standardy, pozwolą również edukować inwestorów i firmy budowlane, które nie zawsze posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu botaniki i dendrologii.

Postulujemy:

 1. Przyjęcie dobrych praktyk w zakresie ochrony drzew podczas prowadzenia inwestycji drogowych i budowlanych.
 2. Przyjęcia dobrych procedur, zawierających element partycypacji mieszkańców, inwestorów, urzędników, naukowców i innych interesariuszy.
 3. Dostępności pełnej informacji o wnioskach o wycinkę składanych przez jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy

W szczególności postulujemy, by:

 1. Zobowiązać podmioty zarządzające nieruchomościami w imieniu Gminy Bydgoszcz, w tym komórki organizacyjne Urzędu Miasta Bydgoszczy i gminne jednostki organizacyjne, do dbałości o drzewa i krzewy, podejmowania działań zmierzających do zachowania w dobrej kondycji jak największej liczby drzew na obszarze Bydgoszczy, w szczególności w ramach planowanych i prowadzanych przez nie procesów inwestycyjnych.
 2. Na etapie prowadzenia inwestycji stosować rozwiązania przestrzenne i technologiczne niezbędne do zapewnienia drzewom żywotności i optymalnych warunków siedliskowych oraz zapewnić nadzór dendrologiczny nad ochroną zieleni.
 3. W standardach uzależnić liczbę nasadzeń zastępczych od liczby pni, obwodu i lokalizacji wycinanych drzew.

Dobre praktyki, które można wykorzystać podcza prac nad standardami:

 • zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia
 • Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia
 • System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla Miasta Tychy

Uzasadnienie

Za wprowadzeniem standardów ochrony drzew w procesie inwestycyjnym przemawiają: zapisy zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

 • art.74 ust. 2 - Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych
 • art.74. ust. 4 - Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska
 • art.68 ust.4 - Władze publiczne są zobowiązane do [...] zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska
 • art. 4 ust.1 i 2  ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody - Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody.
 • uchwała nr XXIV/603/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2020 r. przyjmująca Strategię Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku, identyfikująca jako jedno z zagrożeń dla miasta wpływ związany ze zmianami klimatu oraz stawiająca jako cele: ochronę klimatu i adaptację do zmian klimatu oraz wysoką jakość środowiska i zachowanie jego zasobów.

  Równocześnie pragniemy poinformować, że nasi specjaliści i eksperci chętnie włączą się w prace nad standardami.

Z wyrazami szacunku,


Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew    Skontaktuj się z autorem petycji