Nie dla całkowitego utajnienia eksperymentów na zwierzętach!

Szanowni Państwo Posłanki i Posłowie.       

Apelujemy o wprowadzenie istotnych poprawek do rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych.

Domagamy się:

- usunięcia przepisów utajniających działania komisji, wydających zgody na wykonywanie doświadczeń na zwierzętach;

- Usunięcia przepisów odbierających organizacjom społecznym prawo do udziału w postępowaniach, w których wydawane są zgody na doświadczenia na zwierzętach.

W Polsce co roku w eksperymentach wykorzystuje się nawet 200 tysięcy zwierząt różnych gatunków. W 2019 roku w polskich laboratoriach 41 813 zwierząt zostało poddanych procedurom dotkliwym, czyli tym najbardziej drastycznym. Przykłady takich eksperymentów to:

- testy ostrej toksyczności, polegające na podawaniu zwierzętom rosnących dawek substancji aż do wywołania zatrucia i śmierci. W testach takich ze względu na możliwe interakcje z badaną substancją, nie stosuje się żadnych leków uśmierzających ból,

- doświadczenia z wywoływaniem nowotworów złośliwych, gdzie komórki rakowe wszczepiane są zwierzętom np. do mózgu i do innych organów, często z wytworzeniem przerzutów, powodujących ogromne cierpienie i często prowadzących  do śmierci zwierząt,

- doświadczenia, w których niszczy się różne struktury, na przykład uszkadza rdzeń kręgowy, przecina kość, aby następnie wszczepiać i testować różnego typu implanty,

-wątpliwej wartości testy modeli chorób psychicznych u zwierząt - np. test wymuszonego pływania, kiedy zwierzę umieszcza się w wodzie bez możliwości wyjścia na ląd albo naraża się na zapach drapieżnika, bez możliwości ukrycia lub ucieczki, co wywołuje u zwierzęcia ekstremalny stres.

W 2015 roku, dzięki wspólnemu wysiłkowi parlamentarzystów oraz organizacji społecznych, udało nam się wprowadzić do obecnie funkcjonującej ustawy rewolucyjny i unikatowy w skali całej Unii Europejskiej mechanizm, pozwalający na skuteczniejsza ochronę zwierząt laboratoryjnych. Tym rozwiązaniem jest udział organizacji prozwierzecych w postępowaniach o wydanie zgody na doświadczenie - w postępowaniach takich organizacje występują jako strona i reprezentują interes zwierząt. 

Teraz jednak Ministerstwo Edukacji i Nauki chce zlikwidować ten mechanizm i całkowicie utajnić doświadczenia na zwierzętach, tym samym odbierając zwierzętom prawo do obrony!

Przykłady doświadczeń,  na które nie została wydana zgoda, dzięki odwołaniom składanym do Krajowej Komisji Etycznej w latach 2015-2019 przez organizacje ochrony zwierząt, które występowały w poniżej wymienionych postępowaniach jako strona:

- niezgodne z prawem poddawanie zdrowych zwierząt procedurom i zabiegom chirurgicznym podczas zajęć przedklinicznych dla studentów weterynarii, pomimo, iż istnieją alternatywne metody kształcenia, stosowane z powodzeniem przez inne uczelnie  w kraju,

- niepotrzebne poddawanienie świń zabiegom wycinania żołądka w ramach kursu dla lekarzy chirurgów, pomimo, że programy specjalizacji dla lekarzy nie przewidują szkoleń na zwierzętach,

- nieuzasadnione wyłapywanie dzikich zwierząt na terenie ścisłego rezerwatu Puszczy Białowieskiej i poddawanie ich zabiegom chirurgicznym w laboratorium,

- przeprowadzanie testów soków owocowo-warzywnych na zwierzętach, zakończone ich uśmierceniem, mimo iż, przepisy nie wymagają takich testów przed wprowadzeniem tego typu produktów do obrotu,

- wyłapywanie saren i jeleni na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego w sieci celem zakładania im obróż telemetrycznych, pomimo, iż zakładane rezultaty badania można było osiągnąć bez ich wyłapywania,

- poddanie zwierząt procedurze stłuszczenia wątroby i następnie testowanie wyciągów owocowych, wywołanie  niedokrwienia wątroby i zabicie zwierząt, pomimo, iż projekt nie miał wystarczającego uzasadnienia naukowego, 

- poddawanie norek amerykańskich na fermie hodowlanej bolesnemu cewnikowaniu cewki moczowej, oraz wywoływania prądem ejakulacji, celem pobierania nasienia,

We wszystkich powyższych przypadkach Krajowa Komisja Etyczna - rozpatrując odwołania organizacji ochrony zwierząt - stwierdziła poważne uchybienia  w działaniu komisji lokalnych. Gdyby jednak organizacje nie miały możliwości występowania w takich postępowaniach jako strona, to powyższe eksperymenty odbyłyby się a zwierzęta zostałyby narażone na zupełnie niepotrzebny ból i cierpienie.

Projekt przewiduje również całkowite utajnienie prac komisji etycznych (organu władzy publicznej!), wydających zgody na doświadczenia, a tym samym tajność doświadczeń na zwierzętach, w sposób naruszający Konstytucję RP. Społeczeństwo w wyniku tych zmian zostanie pozbawione informacji na temat działalności komisji, wydatkowania przez nie publicznych środków, jak i możliwości wykrywania nieetycznych praktyk, które miały już miejsce w przeszłości - takich jak składanie jednakowych wniosków do kilku komisji etycznych, po to, aby w sumie wykorzystać w eksperymencie więcej zwierząt.

W uzasadnieniu projektu projektodawca pisze, iż proponowane zmiany mają prowadzić do “polepszenia bytu i humanitarnego traktowania zwierząt doświadczalnych”. Jednak, wbrew takiej deklaracji, wprowadzenie powyżej opisanych zmian w rzeczywistości znacznie pogorszy poziom ochrony zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach w Polsce oraz  uniemożliwi sprawowanie społecznej kontroli nad newralgicznymi doświadczeniami na zwierzętach, w których setki, a nawet tysiące zwierząt skazywane są na cierpienia w imię rozwoju nauki.

Dlatego apelujemy do Pań Posłanek i Panów Posłów o wykreślenie powyższych zmian z projektu ustawy.

 

Anna Gdula -  Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „Lex Nova"

Izabela Kadłucka - Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Zwierząt i Środowiska "Lex Nova"

Szymon Osowski - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Cezary Wyszyński - Prezes Zarządu Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!

Dorota WIland - psycholog zwierząt

baby_mice_bomb2.jpg

 

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Gdula do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...