Petycja przeciw inwestycji budowy fermy drobiu w miejscowości Zwola

Stowarzyszenie na rzecz ochrony środowiska „Kropka” oraz mieszkańcy i miłośnicy gminy Miastków Kościelny

wnoszą sprzeciw na realizacje planowanej inwestycji budowy fermy drobiu w miejscowości Zwola.

Działka, na której inwestor planuje zbudować kurniki znajduje się w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Sądzimy, że realizacja inwestycji i związana z nią infrastruktura przyczyni się do znacznego pogorszenia stanu środowiska we wsi Zwola, a w szczególności w koloniach Suchowola i Dąbrowa. Budowa fermy drobiu spowoduje emisję zanieczyszczeń do atmosfery (pyły, amoniak, podtlenek azotu), zanieczyszczenie gleby i wód powierzchniowych, emisję odorów oraz hałasu.

W aktualnej sytuacji w czasie pandemii koronowirusa troska o zdrowie i wysoką odporność jest priorytetem każdego z nas, a przedstawione argumenty powinny uświadomić jakie zagrożenia wynikną w przypadku powstania fermy drobiu mające negatywny wpływ na nasze organizmy.

Przemysłowa hodowla drobiu wiąże się z produkcją dużych ilości produktów odpadowych, takich jak obornik kurzy, martwe ptaki oraz z emisją gazów i pyłów do środowiska. Głównym źródłem substancji emitowanych do otoczenia z instalacji chowu drobiu są utrzymywane w budynkach inwentarskich ptaki. W wyniku utrzymywania ptaków w kurnikach emitowane są głównie: amoniak (NH3), a także siarkowodór (H2S), metan (CH4), podtlenek azotu (N20), pył, oraz powstające w wyniku spalania gazu w nagrzewnicach: dwutlenek siarki (S02), dwutlenek azotu (NG2), tlenek węgla (CO). Fermy drobiu obok wymienionych gazów wytwarzają również dwumetyloaminę, dwutlenek węgla, a także ketony, aldehydy, kwasy organiczne i inne związki o charakterze odorów. Najbardziej uciążliwymi dla środowiska gazami produkowanymi przez fermy drobiu jest amoniak i siarkowodór. Głównymi źródłami amoniaku, związanymi z prowadzoną produkcją na fermach drobiu są: bezpośrednia emisja z kurników, miejsca składowania zużytej ściółki i pomiotu, pola uprawne w przypadku wykorzystania pomiotu drobiowego jako nawozu. Amoniak uwalniający się ze ściółki w kurniku, działa niekorzystnie na ptaki, ale także na pracowników oraz okolicznych mieszkańców. U ludzi amoniak powoduje napady kaszlu, uczucie duszności, silne podrażnienie śluzówki nosa, oczu i dróg oddechowych, ucisk w gardle. Emisja amoniaku do atmosfery powoduje powstawanie kwaśnych deszczy. Badania środowiskowe wykazały, że nieprawidłowa gospodarka nawozowa może prowadzić do zachwiania równowagi między zapotrzebowaniem gleby na związki nawozowe, a ich ilością w oborniku drobiowym. W konsekwencji dochodzi do chemicznego skażenia wód powierzchniowych i gruntowych przede wszystkim azotanami i związkami fosforu. Ponadto wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji na pewno będą zanieczyszczone chociażby z powierzchni utwardzonych, które służą do parkowania ciężkich pojazdów i z silosów (pylenie). Woda opadowa ulega zanieczyszczeniu już w czasie kontaktu z powietrzem. W wyniku opadu powstaje spływ powierzchniowy, który ulega dalszemu, na ogół zdecydowanie wyższemu zanieczyszczeniu niż w atmosferze. Zgromadzone substancje są wprowadzane do gleb lub wód powierzchniowych, powodując ich skażenie. W wodach opadowych trafiających do kanalizacji lub gruntu spotyka się przede wszystkim takie zanieczyszczenia, jak: zawiesiny, węglowodory, metale ciężkie, związki biogenne, a nawet skażenia bakteriologiczne.

Powstający w fermach pomiot ptasi stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, w szczególności dla wód i gleby, nie tylko w związku z opisaną emisją azotu, ale zwłaszcza z możliwością skażenia biologicznego. Z danych literaturowych wynika, że w przemysłowej fermie drobiu do potencjalnych zagrożeń dla zdrowia człowieka należą:

  • Chlamydia spp. (szczepy ptasie) wywołująca śródmiąższowe zapalenie płuc;

  • wirus H5N1 wywołujący ptasią grypę;

  • Bacillus anthracis - wywołujący wąglik w postaci płucnej, skórnej lub jelitowej;

  • Listeria monocytogenes powodująca listeriozę mogącą przebiegać pod postacią zapalenia opon mózgowych, gardła, skóry, spojówek oraz przewlekłego zapalenia narządu rodnego;...itp.

 

Dodatkowo potencjalnymi źródłami emisji zanieczyszczeń do środowiska w instalacjach do intensywnego chowu drobiu mogą być:

- ruch pojazdów po terenie fermy (przywóz paszy, zbóż i słomy, przywóz i wywóz brojlerów, wywóz obornika, ruch pojedynczych samochodów osobowych),

- emisja gazu,

- emisja pyłu w wyniku napełniania silosów paszowych i zbożowych.

Obawiamy się również wzmożonego hałasu, który będą emitować środki transportu i maszyny rolnicze tj. kombajn, ładowacz-koparka, kosiarka, transport paszy, mieszalnie pasz, załadunek zbóż do silosów, przywóz młodych ptaków i wywóz dorosłych do ubojni, transport martwych ptaków do utylizacji, wywóz pomiotu. Dodatkowo nocny załadunkek ptaków wpłynie na zakłócanie ciszy nocnej. Załadunek taki odbywa się przez kilka godzin i przy tak dużej produkcji odbywać się będzie przynajmniej raz w tygodniu. Wzmożony ruch pojazdów ciężarowych o wadze 40 ton wpłynie na szybką dewastacje infrastruktury drogowej budowanej z takim trudem przez Gminę z podatków mieszkańców tej gminy. Dodatkowo zwiększy to niebezpieczeństwo wypadków drogowych jak również bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w tym naszych dzieci udających się do szkoły. Należy również dodać że dewastacja dróg gminnych nałoży obowiązek remontu i nadmiernego obciążenia budżetu gminy. 

 W medycynie znane są przypadki zachorowań nie tylko na choroby somatyczne związane z uciążliwym sąsiedztwem kurzych ferm wielkotowarowych jak alergie, zapalenia oskrzelików płucnych (płuco farmera), ale także obsesje psychiczne związane z długotrwałym przebywaniem w środowisku obciążonym odorami (patrz "Choroby alergiczne i astma" pod redakcją prof. Józefa Małolepszego Wydawnictwo Volumed, Wrocław 1996 roku i "Psychiatria" pod redakcją Adama Bilikiewicza i Włodzimierza Strzyżewskiego, Wydawnictwo OZWL Warszawa 1992 rok)

Potwierdzeniem naszych obaw dotyczących planowanej inwestycji jest cytat z opracowania Naczelnej Izby Kontroli z badań przeprowadzonych w wielu takich fermach :

,,Wielkoprzemysłowe fermy zwierząt są często bardzo uciążliwe dla osób mieszkających w ich sąsiedztwie i środowiska naturalnego. Tymczasem nadzór nad fermami wielkoprzemysłowymi jest dziurawy, bo wyznaczone do kontroli instytucje nie współpracują ze sobą tak, jak powinny: mają rozbieżne dane i nie wymieniają się informacjami."

Ze źródeł niezależnych wynika że przemysłowa hodowla brojlerów jest nastawiona głównie na minimalizację kosztów produkcji co powoduje częste zaniedbania, nagminne łamanie procedur, zwiększanie ryzyka katastrof ekologicznych poprzez nieprawidłowe składowanie i przechowywanie padłych ptaków ,nieterminowy wywóz do utylizacji (częste przypadki zakopywania padłych ptaków na terenie fermy w celu zmniejszenia kosztów utylizacji, ponad normatywne odprowadzanie ścieków do gleby).

 

Obawiamy się odorów, szczególnie w kolonii Suchowola, ponieważ w naszym rejonie przeważają wiatry zachodnie. Ponadto jest to duże zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. Biorąc powyższe pod uwagę sądzimy, że obawy nasze są uzasadnione.

Kto zrekompensuje posiadaczom działek, właścicielom gospodarstw straty materialne spowodowane spadkiem ich cen z racji uciążliwego sąsiedztwa kurników?

 

Szanowny Panie Wójcie, zwracamy się do Pana jak i do Rady Gminy że wyrażenie zgody na powstanie planowanej przemysłowej hodowli drobiu będzie skutkować otwarciem drzwi na powstanie podobnych inwestycji stwarzających zagrożenie dla pozostałych mieszkańców gminy Miastków Kościelny


Stowarzyszenie na rzecz ochrony środowiska "Kropka"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie na rzecz ochrony środowiska "Kropka" do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook