PETYCJA „STOP” DLA SPALARNI ODPADÓW W KOTLINIE ŻYWIECKIEJ

PETYCJA „STOP” DLA SPALARNI ODPADÓW W KOTLINIE ŻYWIECKIEJ    

My niżej podpisani mieszkańcy Powiatu Żywieckiego, mając na uwadze najwyższe dobro jakim jest nasze zdrowie i życie oraz przysługujące nam konstytucyjne prawo do jego ochrony, żądamy:

1. Odstąpienia przez Beskid Żywiec Sp. z o.o. od planów budowy SPALARNI ODPADÓW nazwanych dla zmylenia ciepłowniami na biomasę i paliwo alternatywne RDF na terenie powiatu żywieckiego i wycofanie wniosków z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji środowiskowych.

2. Odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pod tytułem „Budowa ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne (RDF) w Żywcu na działce nr 1019/140 obręb 0007 Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie” oraz  „ Budowa ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne (RDF) na działkach o nr 6453/1, 6453/3, 6453/4, 6453/5, 6453/6, 6453/43 obręb 0007 Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie”

3. Podjęcia przez reprezentujących samorządy gminne wspólników Beskid Żywiec Sp. z o.o.  stosownych działań zapobiegających realizacji przez spółkę inwestycji sprzecznych z interesem lokalnych społeczności.       

 

Uzasadnienie

1. Po zapoznaniu się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie wydania niniejszych decyzji środowiskowych uważamy, że przedstawione przez spółkę Beskid Żywiec raporty oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć dowodzą, że planowane inwestycje, ze względu na ich eksperymentalny charakter, brak rzetelnych badań i analiz oraz brak kompensacji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, stwarza realne ryzyko pogorszenia jakości powietrza i przez to narażenia na utratę zdrowia i życia mieszkańców Żywiecczyzny.

2. Żadna z planowanych instalacji nie posiada podłączenia do sieci ciepłowniczej, nie ma też planów jej budowy, a - w myśl definicji ustawowej - wszystkie instalacje są tylko i wyłącznie spalarniami odpadów, a nie jak deklaruje wnioskodawca „ciepłowniami”.

3. Żywiec posiada już ciepłownię firmy Ekoterm, w której ma do dyspozycji rezerwę mocy o wartości ok 16 MW czyli z zapasem przekraczającym moc wszystkich trzech tzw. „Ciepłowni” w sumie wynoszącą 12,5 MW.

4. Wszystkie z planowanych instalacji będą dodatkowymi, przemysłowymi źródłami zanieczyszczeń powietrza, emitującymi toksyczne związki 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, przy jednoczesnym braku podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz zapotrzebowania na ciepło, nie dając szans na redukcję zanieczyszczeń pochodzących z innych źródeł w tym niskiej emisji.

5. Budowa w/w instalacji została zaplanowana w mieście, które zgodnie z raportem WHO, posiada jedne z najgorszych wskaźników jakości powietrza w całej Europie, a budowa sieci spalarni tą sytuację dramatycznie pogorszy.

6. Usytuowanie spalarni odpadów w słabo przewiewnej kotlinie górskiej będzie skutkowało ekstremalną kumulacją zanieczyszczeń powietrza.

7. Planowane instalacje, wbrew nazwie, nie będą ciepłowniami a tym bardziej ciepłowniami na biomasę, ponieważ w min 90 procentach, a zgodnie z deklaracjami Sp. Beskid Żywiec w 100 procentach będą spalać odpady palne o kodzie odpadu 19-12-10, czyli głównie .

8. Nieprawdą jest, że budowa ciepłowni / spalarni wymagana jest z powodu problemu z utylizacją przez sp. Beskid Żywiec odpadów palnych o kodzie 19-12-10, ponieważ odpadów brakuje dla zabezpieczenia pracy nawet jednej najmniejszej instalacji, a co dopiero trzech już procedowanych. Ze względów na potrzeby powiatu nawet jedna instalacja ze względów ekonomicznych nie ma uzasadnienia.

9. Skandalem jest próba wybudowania 3 spalarni (jedna w gminie Radziechowy- Wieprz) o sumarycznej zdolności przerobowej minimum 30750 ton rocznie odpadów o kodzie 19-12-10 w sytuacji, gdy średnio w ostatnich dwunastu latach sp. Beskid wytwarzała rocznie ok. 1442 tony tychże odpadów, czyli mniej niż 5% ich planowanego przerobu w spalarniach.

10. Budowa w/w instalacji oznacza, że do jednego z najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie zostanie zwiezione i spalone min 95% (czyli około 30000 ton rocznie) odpadów przewidzianych do spalenia w planowanych instalacjach.

11. Wszystkie planowane instalacje, poza emisją między innymi metali ciężkich, dioksyn, furanów i tlenków azotu, będą źródłem powstawania min. 5000 ton toksycznych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.

12. Wybrany przez Sp. Beskid dostawca instalacji jest w stanie upadłości i nigdy nie zaprojektował, nie zbudował, ani nie wdrożył do przemysłowej eksploatacji żadnego pieca o planowanej mocy 2.5 MW. Tym samym swoje próby ma prowadzić na zdrowiu i życiu mieszkańców Żywca i Powiatu Żywieckiego.

13. Proponowana przez Sp. Beskid Żywiec linia termicznego przekształcania odpadów jest rozwiązaniem prototypowym, nigdy nie została ostatecznie przebadana i nigdy nie uzyskała własnych kompletnych wyników emisji do powietrza.

14. Sp. Beskid Żywiec na etapie tworzenia Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami na lata 2016-2022 otrzymała odmowę wpisania planowanych instalacji termicznego przekształcania odpadów do tworzonego planu. Mimo to, próbuje pod zmienioną i fałszywą nazwą doprowadzić do realizacji swojego przedsięwzięcia.

15. Łatwo zauważyć, że prawdziwe przeznaczenia planowanych instalacji, to może być komercyjne spalanie odpadów plastiku, kosztem zdrowia i życia  mieszkańców Żywca i okolicy.

16. Każda z trzech już procedowanych instalacji w lokalizacjach „Kabaty”, „Browar” i „Śrubena” posiada tzw. komin awaryjny, który - poza sytuacjami awaryjnymi - może być używany do ograniczenia mocy „ciepłowni” i może legalnie emitować spaliny do atmosfery z pominięciem filtrów.

17. Żywiec - wg. Raportu WHO - najbrudniejsze miasto w Europie jako jedyne na świecie będzie siedzibą sieci spalarni śmieci i bezpowrotnie utraci swój turystyczny charakter.

18. Budowa sieci spalarni bezpowrotnie zniszczy walory turystyczne Żywca i całego powiatu oraz spowoduje drastyczną utratę wartości nieruchomości.  


Zarząd Stowarzyszenia Żywiec Nasza Przyszłość    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Zarząd Stowarzyszenia Żywiec Nasza Przyszłość do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook