Petycja w sprawie dostępu do Tarczy 6.0 i 2.0 dla przedsiębiorców wykluczonych z programów pomocowych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Sz. P. Mateusz Morawiecki   Prezes Rady Ministrów

Sz. P. Jarosław Kaczyński Wiceprezes Rady Ministrów

Sz. P Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów

 

Sz. P Jarosław Go

win, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Sz. P Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Sz. P. Adam Adamowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Sz. P. Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju S.A.

 

 

Petycja w sprawie dostępu do Tarczy 6.0 i 2.0  dla przedsiębiorców wykluczonych z programów pomocowych.


W imieniu przedsiębiorców wykluczonych z programu Tarczy 6.0 oraz 2.0 z powodu PKD, przedsiębiorców notujących spadek przychodów  co najmniej o 70% bez względu na PKD, przedsiębiorców wykluczonych z powodu braku możliwości porównania przychodów rok do roku oraz przedsiębiorców wykluczonych z powodu zawyżenia przychodów, występujemy do Rządu RP z prośbą o uwzględnienie postulatów petycji.

Postulat 1

Możliwość indywidualnego rozpatrywania wniosku w ZUS, WUP i PFR, w sytuacji odmowy przystąpienia do programu Tarcza 6.0 oraz Tarcza 2.0, spowodowanej błędnym lub nierozpoznawalnym zapisem PKD w bazach KRS i CEIDG.

 

Przykładem nieprawidłowości zapisów w KRS jest nadawanie przez urzędników numerycznej kolejności zgłoszonych działów, które finalnie zostają zapisane w porządku od najmniejszego do największego, co zmienia PKD wiodące.

Wielu przedsiębiorców nie przywiązywało wagi do kolejności zapisów, o ile dział został zapisany. Dane z KRS służyły dotychczas do celów statystycznych, najważniejszy był zapis w REGON. Pobieranie danych z KRS pokazało wiele błędów w zapisach oraz brak dostosowania bazy danych KRS do tak poważnych działań jak przyznanie lub wykluczenie bezradnych przedsiębiorców polskich z programów pomocowych, uruchomionych z powodu pandemii COVID-19.

Postulat 2

Postulujemy o udzielenie pomocy:

  1. Mikroprzedsiębiorcom notującym spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 70% bez określenia branży,
  2. małym i średnim przedsiębiorcom notującym spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19 w wysokości co najmniej 70% bez określania branży.

Każdy przedsiębiorca niezależnie od prowadzonej działalności, potrafiący wykazać spadek obrotów oraz stratę w wysokości 70% powinien zostać objęty pomocą Rządu.

Postulat 3

Postulujemy  przyznanie prawa do pomocy z Tarczy 6.0 i Tarczy 2.0 przedsiębiorcom wykluczonym  z powodu braku możliwości porównania przychodów  rok do roku. 

Dotyczy to grupy przedsiębiorców, których długofalowe plany i działania wymagające często kilku miesięcy na realizację przedsięwzięcia nie mogły zostać nagle  zahamowane w obliczu pandemii. Rozpoczynali działalność przed pandemią  SARS-CoV-2, której realizacja wypadła z różnych względów w roku 2020.

Przykładowo umowa podpisana na wynajem lokalu, poprzedzona często długotrwałym oczekiwaniem na możliwość rozpoczęcia modernizacji nie mogła zostać wypowiedziana z dnia na dzień w związku z pandemią. Są to umowy długoterminowe. Zaangażowane zostały środki  finansowe  własne przedsiębiorcy oraz środki finansowe pochodzące z wcześniej  zaciągniętych kredytów. Grupa tych przedsiębiorców, została pozbawiona nie tylko możliwości zarobkowania, ale również wykluczona z wszelkiej pomocy publicznej.

Proponujemy wprowadzenie możliwości porównania pierwszych 2 m-cy działalności (jeśli została rozpoczęta w 2020r.) do ostatnich 2 m-cy, jeżeli nakłady inwestycyjne i/lub pierwsze czynności formalne oraz  zobowiązania zostały poczynione przed ogłoszeniem stanu pandemii. 

Postulat 4

Postulujemy przyznawanie świadczeń na podstawie innym okresów porównawczych. Podobnie jak zostało zapisane w art. 15zzc, porównaniu będzie podlegać dowolnie wybrany dwumiesięczny okres pandemii do tego samego przedziału czasowego przed pandemią. 

Miesiąc październik, który jest obecnie wskazany jako pierwszy miesiąc do porównań, nie wydaje się miarodajny do  obliczenia straty  lub poziomu przychodów. Wielu przedsiębiorców w drugiej części października zostało pozbawionych źródła dochodów.  Wykluczono ich z programów pomocowych  z powodu zawyżonych przychodów pierwszej połowy października w porównaniu do roku 2019.

Często spadek przychodów oscyluje wokół ułamka procenta powyżej zakładanych przez ustawę 30% .  W rezultacie zostali oni niejako ukarani za swoją przedsiębiorczość i kreatywność. Niestety w obecnej chwili pozostają w podobnie dramatycznej sytuacji jak pozostali zamknięci przedsiębiorcy polscy.

Obecnie w krytycznej sytuacji finansowej spowodowanej epidemią SARS-Cov-2 znajduje się cała grupa polskich przedsiębiorców pozostawionych bez wsparcia Tarczy 6.0 i Tarczy 2.0. Przedsiębiorstwa te stanowią źródło utrzymania nie tylko ich właścicieli, ale również licznej rzeszy zatrudnionych przez nich pracowników oraz ich rodzin. Pragniemy zwrócić uwagę na ogrom tragedii ludzkich, których zakończenie zależy od Państwa decyzji. Wiele z tych przypadków opisanych zostało w indywidualnych historiach przedsiębiorców załączonych do niniejszej petycji.

 

 

Warszawa, dn.22 stycznia 2021r.

Samozatrudnieni

IGGP_logo_gotowe_male_3.jpg

Mikro, Mali i Średni

Przedsiębiorcy Polscy


Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...