Petycja w sprawie obniżenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Chodecz

Mieszkańcy Gminy Chodecz

 

Rada Miejska w Chodczu
ul. Kaliska 2
87-860 Chodecz

 

Petycja

 

Dotyczy: Petycja mieszkańców Chodcza w sprawie obniżenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Chodecz.  

 

Jako mieszkańcy Gminy Chodecz, na podstawie art. 2 i 4 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195), niniejszym wnosimy petycję w sprawie obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Zwracamy się z niniejszą petycją w sprawie pilnej potrzeby obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zauważamy, że obecna stawka opłat za odpady w naszej gminie jest najwyższa w powiecie włocławskim. Obecna opłata wynosząca 29,90 zł miesięcznie stanowi znaczące obciążenie dla budżetów domowych wielu rodzin, szczególnie w obliczu rosnących kosztów życia i innych opłat komunalnych.

 

Wykres.jpg

 

Rozumiemy konieczność pokrywania kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami oraz dążenie do ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju. Jednakże, wysokość obecnych opłat wydaje się nieproporcjonalna w stosunku do świadczonych usług, a także nieodpowiednia w kontekście ekonomicznym wielu mieszkańców naszej gminy. W obliczu rosnących kosztów życia, każda dodatkowa oszczędność ma znaczący wpływ na domowe budżety. Zwracamy uwagę, iż wysokie opłaty za odpady komunalne mogą nieproporcjonalnie obciążać gospodarstwa domowe o niższych dochodach, pogłębiając problematykę nierówności społecznych. Obniżenie tych opłat jest krokiem w stronę większej sprawiedliwości społecznej oraz może przyczynić się do poprawy warunków życiowych mieszkańców.    

 

Jednocześnie jako mieszkańcy zwracamy się w z wnioskiem o:  

 

1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami w Gminie Chodecz, w celu zidentyfikowania możliwości obniżenia obciążeń finansowych dla mieszkańców.  

 

2. Przedstawienia sposobu kalkulacji stanowiącej podstawę do określenia wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami. Mieszkańcy powinni mieć dostęp do jasnych i przejrzystych informacji na temat tego, jak kalkulowane są opłaty za odpady, w tym szczegółowy rozkład kosztów usług świadczonych przez gminę oraz zewnętrznych operatorów. Transparentne i sprawiedliwe podejście do kwestii opłat za odpady może znacząco zwiększyć zaufanie mieszkańców do lokalnych władz, budując poczucie wspólnoty i wspólnej odpowiedzialności za nasze środowisko. 

 

3. Rozważenie wprowadzenia bardziej elastycznego systemu naliczania opłat, który uwzględniałby indywidualne zużycie i zachęcał do redukcji odpadów.  

 

4. Dokonanie przeglądu i optymalizacji procesów związanych z odbiorem i przetwarzaniem odpadów, aby zidentyfikować możliwe oszczędności, które mogłyby być przekazane mieszkańcom poprzez niższe opłaty.  

 

5. Podjęcie działań mających na celu optymalizację procesów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, co mogłoby przyczynić się do obniżenia kosztów usług.     Wskazujemy, iż niższe opłaty mogą stanowić lepszą motywację dla mieszkańców do bardziej efektywnej segregacji odpadów, co przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska i lepszej ochrony środowiska.   W świetle przedstawionych argumentów, zwracamy się z prośbą o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu przegląd i obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Chodecz. Wierzymy, że nasza wspólna odpowiedzialność za środowisko naturalne oraz dobro społeczności lokalnej może być realizowana w sposób zrównoważony, nie obciążając nadmiernie żadnej z grup mieszkańców naszej gminy.      

 

Z poważaniem

Mieszkańcy Chodcza