PETYCJA w sprawie ochrony drzew zagrożonych wycinką w związku z inwestycją realizowaną przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Szanowny Panie Prezydencie,  

My, niżej podpisani, mieszkańcy Zamościa, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, działając społecznie i w interesie publicznym zwracamy się o zachowanie istniejącego drzewostanu, wytypowanego do wycinki przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z odcinkiem ulicy Peowiaków w Zamościu. Drzewa przy tej ruchliwej ulicy, neutralizują codziennie serwowaną nam dawkę toksyn w postaci spalin, a w okresie letnim dodatkowo obniżają temperaturę powietrza, ograniczając ryzyko niebezpiecznego przegrzania organizmu użytkowników chodnika i ścieżek rowerowych. Nasadzenia zastępcze nie zrekompensują niedoboru tlenu, a małe drzewka będą spełniać swoją oczyszczającą powietrze funkcję dopiero za 30-40 lat. W naszym odczuciu zieleń, od zawsze była wizytówką Miasta Zamość, a obecnie nie jest traktowana z należytą uwagą i szacunkiem. Brak jej właściwej pielęgnacji, prawie każdego dnia obserwujemy tylko wycinki i niszczenie jej przez przedstawicieli jednostek miejskich i zarządców obiektów użyteczności publicznej. W planowanym każdego roku budżecie brakuje projektów i realizacji zadań powiększania terenów zielonych. Dla ponad sześćdziesięciu tysięcy mieszkańców, jeden park i planty, gdzie brak jest wysokiej zieleni, to za mało. A po założonych parkach kieszonkowych prawie nie ma śladu - mieszkańcy sami nam zgłosili, że skosili je "pracownicy z Miasta". W gospodarowaniu zielenią przy inwestycjach miejskich stosuje się doraźne, niewłaściwe rozwiązania, które pomijają długofalowe konsekwencje takich działań jak np. zabetonowywanie korzeni drzew, które w późniejszym czasie rozsadzają ścieżki rowerowe i  chodniki. Inwestycje zwykle  dostosowywane są do projektanta, a nie do potrzeb mieszkańców, tak banalnych, jak przejście do pracy zacienionym przez drzewa chodnikiem. Przy podejmowaniu decyzji o wycince, często pomija się głos ekspertów oraz opinie nasze, mieszkańców. Wierzymy, że Pan Prezydent dostrzeże problem i stanie po stronie mieszkańców, dla których ważne są „zielone płuca miasta”, a także walory estetyczne starych drzew, których tak niewiele pozostało przy ulicy Piłsudskiego.    

Do wiadomości: Rada Miasta Zamość


Agnieszka Klimczuk, Katarzyna Rodzik, Janusz Kupczuk    Skontaktuj się z autorem petycji