PETYCJA w sprawie poparcia Dyrektor MOK w Olsztynie

My, ludzie zainteresowani rozwojem kultury w Olsztynie, osoby zaangażowane w jej współtworzenie oraz czynni odbiorcy lokalnej oferty kulturalnej, reprezentanci różnych środowisk, współpracownicy zgromadzeni wokół Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie oraz pracownicy MOK, pragniemy przedstawić swoje stanowisko w sprawie zamiaru odwołania Pani Agnieszki Kołodyńskiej ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

Jako sygnatariusze Petycji nie odwołujemy się do treści stawianych Pani Dyrektor zarzutów,  zostawiamy je powołanym do tego odpowiednim organom. Nie ulegając emocjonalnej atmosferze wytworzonej przez medialne doniesienia, liczymy na to, że wspomniane zarzuty zostaną rozpatrzone rzetelnie, obiektywnie i z uwzględnieniem szerszego kontekstu, przy jednoczesnym zachowaniu prawa Dyrektor MOK do obrony oraz szacunku dla piastowanego przez nią stanowiska.

Naszym celem jest wyrażenie pełnego poparcia dla tworzonej przez obecną Dyrektor MOK oferty kulturalnej dla miasta Olsztyna. Jesteśmy przekonani, że obrany kierunek działań jest nowatorski, ma duży potencjał rozwoju i zaspokaja potrzeby kulturalne olsztynian.

Swoje stanowisko wyrażamy po to, by w sytuacji niepotrzebnych sporów, sztucznych podziałów i medialnej wrzawy, nie dopuścić do zaprzepaszczenia wielu wartościowych zmian i odważnych projektów, jakie udało się wypracować przez ostatni rok w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie pod kierunkiem Pani Agnieszki Kołodyńskiej.

W świetle powyższych faktów apelujemy do Pana Prezydenta Olsztyna o ponowne rozpatrzenie decyzji o odwołaniu Pani Agnieszki Kołodyńskiej z funkcji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.