Petycja w sprawie ustalenia warunków sprawowania osobistej opieki rodzica lub opiekuna nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w obliczu pandemii koronawirusa.

My Rodzice, zwracamy się z prośbą do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, w sprawie ustalenia zasad opieki rodzica/opiekuna nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w dobie pandemii koronawirusa. Żądamy możliwości sprawowania bezpośredniej/osobistej opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu. Prosimy o ustalenie przejrzystych zasad dotyczących tejże opieki, przedstawienia instrukcji korzystania ze środków ochrony osobistej w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii oraz niezbędnej listy tychże środków. Ze względu na dobro dzieci oraz ze względu na ograniczoną liczbę personelu medycznego, nie zgadzamy się na pozostawianie dzieci samych w szpitalu.

 

Izabela Piekarska
(dane ukryte tylko do informacji odbiorcy petycji)


                                                                          Sz.P.
                                                                            Minister Zdrowia
                                                                            Łukasz Szumowski

Szanowny Panie Ministrze!

               Powyższa petycja jest wyrazem troski i zaniepokojenia aktualną sytuacją dzieci oraz ich rodziców/opiekunów, w obliczu pandemii koronawirusa. Jest również głosem społeczeństwa oburzonego faktem ograniczania swobód obywatelskich, w wymiarze tak ważnym, a jednocześnie tak delikatnym, jakim jest rodzina. Żadne tłumaczenia dyrekcji szpitali sugerujące, że rodzice/opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych, są potencjalnym źródłem zakażenia koronawirusem, nie są na tyle wiarygodne i zgodne ze stanem faktyczny, żeby stały się podstawą ograniczania praw rodzicielskich. Nie będę przytaczała w powyższym piśmie ustaw, rozporządzeń, paragrafów, które są nagminnie przedstawiane jako podstawa ku temu, żeby zachować aktualny stan rzeczy, gdyż według mnie obecna sytuacja w kraju jest tak bezprecedensowa, że wymaga ustalenia nowych reguł, stworzenia nowych ustaw, co się de facto już dzieje w przypadku innych kwestii.


          Podsumowanie aktualnej sytuacji w Polsce w kontekście ograniczenia praw rodzicielskich w zakresie opieki rodzica/opiekuna nad dzieckiem przebywającym w szpitalu:


- zakaz przebywania rodziców/opiekunów z dziećmi jest wyrazem ograniczania praw obywatelskich zagwarantowanych Polakom w zapisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,


- zdaniem rodziców/opiekunów oraz ekspertów z dziedziny psychologii (Oświadczenie Polskiego Oddziału Towarzystwa Badań nad Emocjami i Przywiązaniem SEAS Polska dołączone do tejże petycji, http://seaspolska.org/wp-content/uploads/2020/03/O%C5%9Bwiadczenie-SEAS.pdf ), pozbawienie dzieci opieki rodzica/opiekuna na oddziale szpitalnym ma negatywny wpływ jego psychikę, powoduje ogromną traumę, opóźnia lub wręcz hamuje proces leczenia,


- obecny stan powoduje również traumę u rodziców tychże dzieci, doprowadzjąc w rezultacie do stanów depresyjnych i innych chorób związanych z przechodzonym stresem,


- personel medyczny pracujący na oddziałach szpitali dziecięcych nie przebywa tam 24 godziny na dobę, siedem dni w tygoodni, więc również może być potencjalnym źródłem zarażenia koronawirusem, co zresztą w ostatnich dniach okazało się być prawdą,

- pobyt rodzica z dzieckiem na oddziale szpitalnym, nie tylko zminimalizuje możliwość zarażenia się dziecka wirusem od personelu, ale również nie będzie nowym źródłem zakażenia, w związku ze stałym przebywaniem rodzica na oddziale,

- personel medzyczny, w moim mniemaniu, nie jest w stanie zapewnić 100% opieki i uwagi wszystkim dzieciom, co może stwarzać realne zagrożenie dla ich zdrowia i życia,


- personel medyczny nie jest „robotem”, nie może się rozdwoić, również potrzebuje pomocy, gdyż w obecnej sytuacji jest „na pierwszej linii frontu” i tę pomoc może mu zapewnić obecność rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem, a tym samym umożliwić lekarzom i pielęgniarkom wykonywanie ich pracy, czyli dbanie o zdrowie pacjenta,


- żadne „atrakcje” szpitalne, o których się czyta w mediach, internecie, nie są w stanie zastąpić obecności rodzica/opiekuna, nikt nie utuli dziecka, nie ukołysze,


- dzieci, oprócz stresu wynikającego z braku fundamentalnej dla nich opieki i obecności bliskich osób, narażone są na dodatkowy stres związany z przeprowadzanymi na nich badaniami, zabiegami, zastrzykami, itp..


Czego oczekują rodzice/opiekunowie?

Oczekujemy:

1. Możliwości przebywania z dzieckiem na oddziałach szpitalnych, bez względu na jego aktualny stan zdrowia. Zaznaczam, bez względu na powyższe, gdyż niektóre szpitale, przypisują sobie prawo decydowania o tym, który rodzic może być z dzieckiem, a który nie, np. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
2. Instruktażu w zakresie środków ochrony osobistej, a w szczególności tych niezbędnych do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.
3. Wykaz tychże środków – lista rzeczy, które bezwzględnie powinien posiadać rodzic, typu, maska, rękawice, itp.
4. Rodzic kupuje te środki we własnym zakresie, jedynie w uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją materialą rodzica, środki te zapewnia szpital.
5. Rodzic przebywa z dzieckiem na oddziale przez cały okres leczenia, nie opuszczając go, przestaje być w takim przypadku potencjalnym źródłem zakażeń.
6. Zniesienie zakazu przebywania rodzica/opiekuna z dzieckiem w szpitalach, ośrodkach terapeutycznych i innych instytucjach zajmujących się stacjonarnym leczeniem ludzi.
7. Prawnego uregulowania powyższych kwestii.

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, prosimy o priorytetowe potraktowanie petycji.
                                                             Z poważaniem

                                                             Izabela Piekarska


Do wiadomości:
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Paweł Pawlak
Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec

 IMG_20200404_164128.jpgIMG_20200404_1640461.jpg

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) zamieszczam informacje na temat przetwarzania danych osobowych. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO: Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Izabela Piekarska . Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu czyli zbierania podpisów sprawie ustalenia sposobu i zasad opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w dobie pandemii koronawirusa  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych lub do momentu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej Pan Łukasz Szumowski oraz do wiadomości przekazana ona zostanie Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu, Rzecznikowi Praw Dziecka Panu Mikołajowi Pawłowi Pawlakowi oraz Rzecznikowi Praw Pacjenta Bartłomiejowi Chmielowcowi. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Podanie danych osobowych jest dobrowolne . Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas? Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zebrania podpisów podpetycją do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Pełną informację w zakresie danych osobowych znajdą Państwo na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl.  


Izabela Piekarska    Skontaktuj się z autorem petycji