PETYCJA W SPRAWIE ZMIAN PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

MY GEODECI NIE CHCEMY PIENIĘDZY Z BUDŻETU

CHCEMY JEDYNIE WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ TAKIEJ JAK W INNYCH ZAWODACH

POSTULATY OGÓLNOPOLSKIEGO KOMITETU PROTESTACYJNEGO GEODETÓW

powołanego przez uczestników Pikiety Protestacyjnej Geodetów pod Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9.09.2014 r.

Koleżanki i Koledzy Geodeci, Kartografowie, przedstawiciele zawodów pokrewnych, odbiorcy naszych usług prosimy Was wszystkich oraz Wasze rodziny o poparcie sformułowanych przez nas postulatów, w których domagamy się cofnięcia ostatnich, katastrofalnych zmian w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, podjęcia naprawy złych przepisów oraz wadliwych rozwiązań systemowych, które regulują funkcjonowanie branży oraz rozliczenia winnych doprowadzenia jej do skraju zapaści i obniżenia rangi zawodu w stopniu nieznanym do tej pory w historii. Skala koniecznych zmian jest tak duża, że nie formułujemy swoich postulatów w sposób szczegółowy. Tak jak kompleksowe były zmiany, które doprowadziły do obecnej tragicznej sytuacji, tak rozbudowane muszą być działania naprawcze, których się domagamy. W tej chwili, dla umożliwienia działania przedstawicieli, którzy będą w Naszym imieniu żądać dokonania zmian przez władze ustawodawczą i administrację centralną, potrzebne jest pokazanie wspólnej woli całego środowiska.

Domagamy się od władz państwowych natychmiastowych działań, których skutkiem stanie się między innymi:

1.    Zmiana systemu opłat i likwidacja licencji, zmuszających obecnie geodetów do płacenia za informacje i materiały, przekazane wcześniej przez nich samych nieodpłatnie na rzecz państwowego zasobu geodezyjnego. Na dodatek płacenia wielokrotnego, dla każdego przypadku ich wykorzystania.

2.     Zniesienie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych jako warunku umożliwiającego ich wykonywanie, ponieważ jest to niedopuszczalne ograniczenie wolności gospodarczej. Likwidacja wymagań realizowania przez geodetę prac, które nie są przedmiotem wykonywanego przez niego zamówienia.

3.     Zniesienie instytucji uwierzytelniania dokumentów sporządzanych przez geodetów ponieważ jest to ukryta forma ich opodatkowania, nie dająca w zamian za ponoszone opłaty ani gwarancji jakości wykonanych prac, ani odpowiedzialności organu uwierzytelniającego za ewentualne wady ukryte. Ponadto instytucja ta odbiera publiczną wiarygodność geodetom i kartografom, co jest niespotykane w żadnym innym zawodzie.

4.     Likwidacja w przepisach ustawy nierównego traktowania różnych podmiotów gospodarczych, zależnego od rodzaju wykonywanych prac czy źródeł ich finansowania. Oprócz tego, że jest to zaprzeczenie konstytucyjnych zasad równości, to stanowi istotne uszczuplenie kompetencji i dochodów samorządu powiatowego, realizującego zasadniczą część zadań państwa w obszarze geodezji.

5.     Zmiana zasad systemowych leżących u podstaw funkcjonowania w geodezji i kartografii zgodnie z treścią preambuły do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówiącą o państwie opartym na „zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Obecne prawo geodezyjne i kartograficzne oparte jest na zasadzie, „jak najwięcej państwa w każdym obszarze geodezji i kartografii, jak najmniej praw, jak najwięcej obowiązków wobec państwa, dla geodetów i ich klientów”. Geodeci i kartografowie oczekują uznania ich za godnych praw obywatelskich, zagwarantowanych przez Konstytucję, na równi z innymi obywatelami naszego kraju.

 

6.     Odsunięcia od wpływu na funkcjonowanie geodezji i kartografii osób odpowiedzialnych za stworzenie złego prawa, obniżenie jakości państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, i degradację zawodów geodety i kartografa.

 

www.geodeci.org.pl


Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Geodetów    Skontaktuj się z autorem petycji