Petycja w sprawie zmiany założeń w programie rodzina 500plus!

 

Szanowna Pani Premier

Beata Szydło    

 

Szanowna Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Elżbieta Rafalska  

   

Domagamy się ponownego przeanalizowania założeń w Projekcie Ustawy z dnia 2 grudnia 2015 roku „O pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci” i wzięciu pod uwagę Rodziców samotnie wychowujących dzieci!  

 

Szanowna Pani Premier,

Szanowna Pani Minister,  

Fundacja „Ponad Wszystko” powstała, by wspierać na rynku pracy Rodziców samotnie wychowujących dzieci. Jednakże nie możemy przejść obojętnie wobec powszechnych problemów finansowych tej grupy wynikających w dużej mierze z poziomu niealimentacji.

Portal SingleParents.pl to największa społeczność Rodziców samodzielnie wychowujących dzieci. Szczególnie istotna jest dla nas sytuacja Matek i Ojców, którzy często pozbawieni są pomocy ze strony drugiego Rodzica, samodzielnie dźwigają ciężar utrzymania i wychowania dzieci. Niedopuszczalnym jest, żeby ograniczać im możliwość skorzystania z pomocy finansowej oferowanej przez Państwo.  

Cieszymy się ogromnie, że NARESZCIE nadchodzi zmiana, która bierze pod uwagę wsparcie Rodzin w Polsce, jednakże problem Rodziców samotnie wychowujących dzieci nadal traktowany jest MARGINALNIE!  

Samo zjawisko samotności rodzicielskiej jest statystycznie znaczące, gdyż szacuje się, że grupa ta liczy w chwili obecnej prawie 1,3 MILIONA OSÓB w Polsce. To wielki problem, ale i wielka szansa na rozwój.  

Występując w imieniu Rodziców samotnie wychowujących dzieci i ich dzieci, ponawiamy prośbę o wzięcie pod uwagę naszych postulatów, na które nie została zwrócona uwaga podczas konsultacji społecznych.

Niestety, ustawa w obecnym kształcie nie zabezpiecza praw wielu Rodziców samotnie wychowujących dzieci, a przede wszystkim ich nie wspiera!  

Proponowany próg dochodowy (800zł) uprawniający do pomocy państwa rodziny z jednym dzieckiem jest niewiele wyższy niż próg uprawniający do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (725zł). Oznacza to, że samodzielni rodzice zarabiający niewiele ponad pensję minimalną (np. 1601zł) i wychowujący jedno dziecko nie otrzymają ani wsparcia państwa w kwocie 500zł, ani świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Co gorsza, ci rodzice, którzy otrzymują wsparcie z FA mogą je stracić, jeśli 500zł zostanie doliczone do ich dochodów. W 2013 roku średnia kwota świadczenia wypłacana z FA wyniosła 346zł. Jeśli rodzina z jednym dzieckiem straci prawo do tych świadczeń, to w praktyce wsparcie państwa wyniesie 154zł, a nie 500zł tak jak w przypadku innych rodzin.

 

W związku z powyższym ponownie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w ustawie następujących zmian:  

I. - należy zmienić brzmienie Art. 2. w punkcie drugim, tak aby świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie były wliczane do dochodu.  

Jest: „Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) dochodzie - oznacza to dochód, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem świadczenia wychowawczego”  

powinno być: „Ilekroć w ustawie jest mowa o: 2) dochodzie - oznacza to dochód, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem świadczenia wychowawczego oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego”  

II. - należy zmienić brzmienie Art. 5 punkt 3:

Jest: „ Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł.”  

powinno być: „ Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł, a w przypadku samotnych rodziców bez względu na wysokość dochodu."  

Punkt ostatni jest w naszym mniemaniu punktem kluczowym do dyskusji.  

W imieniu Swoim i Rodziców Samotnie Wychowujących dzieci jeszcze wciąż mamy nadzieję, że powyższe uwagi zostaną wzięte pod uwagę! Tym bardziej, że problem wynikający z proponowanych założeń ustawy został wreszcie zauważony w Polsce nie tylko przez nas.  

 

 

Z poważaniem,   

Żaneta Kowalska

Prezes Fundacji „Ponad Wszystko”  

Agnieszka Olkowska

Redaktor Naczelna portalu www.singleparents.pl      

Warszawa, 08.02.2016 roku 

 

 


Żaneta Kowalska, Agnieszka Olkowska    Skontaktuj się z autorem petycji