Petycja dot zwiększenia liczby nasadzeń zastępczych i zachowania terenów zielonych przy ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach

Prusa.PNG

Szanowny Panie Starosto bielski, 
Szanowny Panie Burmistrzu Czechowic-Dziedzic,

Zwracamy się do Was jako osób odpowiedzialnych za konsultacje projektu przebudowy ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach oraz decyzje podjęte podczas jego tworzenia. Przy okazji planowanej inwestycji zostanie dokonana wycinka 47 drzew o obwodach pni od 89 cm do 229 cm, przeciętnie ponad 150 cm, na całej długości drogi. Są to głównie kasztanowce, klony oraz jarzęby szwedzkie. Jak można wyczytać z protokołu z oględzin drzew, większość z nich jest w stanie dobrym lub posiada jedynie niewielki posusz. Wszystkie jednak kolidują z przebudową drogi powiatowej. W sprawie jarzębów szwedzkich, rosnących na odcinku pomiędzy ul. Barlickiego a ul. Prusa, w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się zapis, aby zachować oraz uzupełnić istniejący szpaler drzew. (MPZP dla części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych - CENTRUM I - etap 2 Rozdział 3 § 6 pkt 2).

Główne zarzuty w stosunku do podjętych decyzji dotyczą zbyt małej ilości planowanych nasadzeń zastępczych oraz likwidacji znacznej części pasa zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem. W zamian za wycinkę przytoczonych drzew planowane (i orzeczone w decyzji) jest nasadzenie jedynie 26 klonów kulistych. W samej decyzji (OŚ.6131.50.2019) można przeczytać: “Organ wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych, bierze pod uwagę w szczególności dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych oraz następujące cechy usuwanego drzewa lub krzewu: wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa lub powierzchnię krzewów oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie, wartość kulturową, walory krajobrazowe, lokalizację.” W tym przypadku uważamy, że jest to jedynie pusty frazes skopiowany z ustawy o ochronie przyrody.W rozmowach z urzędnikami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska w naszej gminie dowiedziano się, że głównym powodem do nasady tak małej ilości drzew jest brak miejsc na nowe nasady, z czym, po zapoznaniu się z projektem przebudowy, stanowczo się nie zgadzamy.

Jest bardzo dużo miejsca, aby dokonać nasady przynajmniej 47 lub więcej drzew  pod warunkiem, że zostałyby zlokalizowane w pasie zieleni pomiędzy projektowaną jezdnią a chodnikiem po stronie "rafinerii". Niestety, projekt zakłada zlikwidowanie znacznej części istniejącego już pasa zieleni i zastąpienie go kostką betonową. Ograniczono w ten sposób dostępne pod nasadzenia miejsce i dodatkowo zmniejszono powierzchnię biologicznie czynną. Nowe nasadzenia mogą powstać również po drugiej stronie jezdni, gdzie zaprojektowany jest pas zieleni. Nie przewidziano tam nic poza dwoma drzewami w pobliżu PSZOK. Jest to teren od strony południowo-zachodniej, a więc rosnące tam drzewa dając cień zapobiegną nadmiernemu nagrzewaniu się asfaltu, co pozytywnie wpłynie na jego trwałość.

Dodatkowym zarzutem jest fakt, że projekt zieleni posiada datę z czerwca 2019, a decyzja dotycząca nasadzeń jest z lipca 2019. Można by wnioskować, że decyzja dotycząca nasadzeń została wydana pod przygotowany projekt tak, aby zadbać o interes inwestora nie uwzględniając interesu społecznego i dobra jakim są tereny zielone i drzewa przy ciągach komunikacyjnych.

W czasie gdy dookoła nas wszyscy mówią o konieczności zwiększenia terenów biologicznie czynnych, retencji opadów w miejscu ich występowania, suszy, opadów nawalnych czy kryzysu klimatycznego projektowana jest infrastruktura, która nie bierze pod uwagę tych zagrożeń. Najbliższe Miasto powiatowe ma opracowaną strategię zapobiegania skutkom zmian klimatycznych, a nasza gmina w dokumencie strategicznym jako jeden z celów postawiła sobie pielęgnację drzewostanów przy drogach.

Dlatego apelujemy i domagamy się nielikwidowania pasa zieleni oddzielającego chodnik od jezdni oraz dokonania znacznie większej ilości nasadzeń drzew w ramach tej inwestycji, aby dokonać realnej rekompensaty za drzewa, które mają zostać wycięte. Prosimy również o ponowną analizę czy każde z drzew objętych decyzją o wycince koniecznie musi zostać usunięte.

 

IMG_20200522_182230.jpgIMG_20200426_184039.jpgIMG_20200522_182101.jpg

Marek Szkowron
Mikołaj Siemaszko


Czechowiczanie dla przyrody    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Czechowiczanie dla przyrody do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook