Petycja dot zwiększenia liczby nasadzeń zastępczych i zachowania terenów zielonych przy ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach

Prusa.PNG

Szanowny Panie Starosto bielski, 
Szanowny Panie Burmistrzu Czechowic-Dziedzic,

Zwracamy się do Was jako osób odpowiedzialnych za konsultacje projektu przebudowy ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach oraz decyzje podjęte podczas jego tworzenia. Przy okazji planowanej inwestycji zostanie dokonana wycinka 47 drzew o obwodach pni od 89 cm do 229 cm, przeciętnie ponad 150 cm, na całej długości drogi. Są to głównie kasztanowce, klony oraz jarzęby szwedzkie. Jak można wyczytać z protokołu z oględzin drzew, większość z nich jest w stanie dobrym lub posiada jedynie niewielki posusz. Wszystkie jednak kolidują z przebudową drogi powiatowej. W sprawie jarzębów szwedzkich, rosnących na odcinku pomiędzy ul. Barlickiego a ul. Prusa, w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się zapis, aby zachować oraz uzupełnić istniejący szpaler drzew. (MPZP dla części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych - CENTRUM I - etap 2 Rozdział 3 § 6 pkt 2).

Główne zarzuty w stosunku do podjętych decyzji dotyczą zbyt małej ilości planowanych nasadzeń zastępczych oraz likwidacji znacznej części pasa zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem. W zamian za wycinkę przytoczonych drzew planowane (i orzeczone w decyzji) jest nasadzenie jedynie 26 klonów kulistych. W samej decyzji (OŚ.6131.50.2019) można przeczytać: “Organ wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych, bierze pod uwagę w szczególności dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych oraz następujące cechy usuwanego drzewa lub krzewu: wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa lub powierzchnię krzewów oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie, wartość kulturową, walory krajobrazowe, lokalizację.” W tym przypadku uważamy, że jest to jedynie pusty frazes skopiowany z ustawy o ochronie przyrody.W rozmowach z urzędnikami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska w naszej gminie dowiedziano się, że głównym powodem do nasady tak małej ilości drzew jest brak miejsc na nowe nasady, z czym, po zapoznaniu się z projektem przebudowy, stanowczo się nie zgadzamy.

Jest bardzo dużo miejsca, aby dokonać nasady przynajmniej 47 lub więcej drzew  pod warunkiem, że zostałyby zlokalizowane w pasie zieleni pomiędzy projektowaną jezdnią a chodnikiem po stronie "rafinerii". Niestety, projekt zakłada zlikwidowanie znacznej części istniejącego już pasa zieleni i zastąpienie go kostką betonową. Ograniczono w ten sposób dostępne pod nasadzenia miejsce i dodatkowo zmniejszono powierzchnię biologicznie czynną. Nowe nasadzenia mogą powstać również po drugiej stronie jezdni, gdzie zaprojektowany jest pas zieleni. Nie przewidziano tam nic poza dwoma drzewami w pobliżu PSZOK. Jest to teren od strony południowo-zachodniej, a więc rosnące tam drzewa dając cień zapobiegną nadmiernemu nagrzewaniu się asfaltu, co pozytywnie wpłynie na jego trwałość.

Dodatkowym zarzutem jest fakt, że projekt zieleni posiada datę z czerwca 2019, a decyzja dotycząca nasadzeń jest z lipca 2019. Można by wnioskować, że decyzja dotycząca nasadzeń została wydana pod przygotowany projekt tak, aby zadbać o interes inwestora nie uwzględniając interesu społecznego i dobra jakim są tereny zielone i drzewa przy ciągach komunikacyjnych.

W czasie gdy dookoła nas wszyscy mówią o konieczności zwiększenia terenów biologicznie czynnych, retencji opadów w miejscu ich występowania, suszy, opadów nawalnych czy kryzysu klimatycznego projektowana jest infrastruktura, która nie bierze pod uwagę tych zagrożeń. Najbliższe Miasto powiatowe ma opracowaną strategię zapobiegania skutkom zmian klimatycznych, a nasza gmina w dokumencie strategicznym jako jeden z celów postawiła sobie pielęgnację drzewostanów przy drogach.

Dlatego apelujemy i domagamy się nielikwidowania pasa zieleni oddzielającego chodnik od jezdni oraz dokonania znacznie większej ilości nasadzeń drzew w ramach tej inwestycji, aby dokonać realnej rekompensaty za drzewa, które mają zostać wycięte. Prosimy również o ponowną analizę czy każde z drzew objętych decyzją o wycince koniecznie musi zostać usunięte.

 

IMG_20200522_182230.jpgIMG_20200426_184039.jpgIMG_20200522_182101.jpg

Marek Szkowron
Mikołaj Siemaszko


Czechowiczanie dla przyrody    Skontaktuj się z autorem petycji