Petycja ws. świeckości Rzeczypospolitej Polskiej

Do:
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8

 

My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej żądamy przestrzegania Konstytucji RP przyjętej w ogólnonarodowym referendum w 1997 roku. Z całą mocą przypominamy, że Konstytucja gwarantuje równe prawa zarówno osobom wierzącym jak i niewierzącym.
Art. 25 mówi „Władze publiczne Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.”, a stosunki między państwem a
kościołami „są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności”. To prawo nie jest
respektowane. Rzeczpospolita Polska zgodnie z zapisem w Konstytucji jest państwem świeckim. Dlatego domagamy się
spełnienia poniższych postulatów ściśle związanych z zapisem w Konstytucji.

1. Wypowiedzenie konkordatu. Konkordat jest sprzeczny z zasadami świeckiego państwa i niezgodny z art. 25, co powoduje,
że Kościół Katolicki w Polsce posiada uprzywilejowaną pozycję, niezgodną z zasadą neutralności państwa w sprawach religii.;
2. Rozdzielenie państwa od kościoła w celu zapewnienia równości wszystkim wierzącym i niewierzącym obywatelom Polski.;
3. Zrównanie wobec prawa kościoła i innych organizacji.;
4. Odpowiedzialność karna reprezentantów kościoła w Polsce na równi ze wszystkimi innymi obywatelami, zgodnie z
obowiązującym w Polsce prawem.;
5. Usunięcie wszelkich symboli religijnych z budynków instytucji państwowych. Tylko takie rozwiązanie jest w stanie
spełnić wymagany przez Konstytucję warunek równego traktowania obywateli bez względu na ich przekonania i wiarę. W
sytuacji obecnej wyznawcy innych religii oraz osoby niewierzące mogą czuć się dyskryminowane w siedzibach instytucji
państwowych.;
6. Lekcje religii w szkołach publicznych winny być zastąpione neutralnymi światopoglądowo lekcjami etyki, prowadzonymi
przez odpowiednio przygotowane i niepowiązane ze związkami wyznaniowymi osoby świeckie.;
7. Zlikwidowanie funduszu kościelnego, który nie jest zgodny z zapisem art. 25 mówiącym o bezstronności władz
publicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Fundusz kościelny przeczy neutralności państwa ws. religijnych.;
8. Opodatkowanie kościoła. Jego brak to jaskrawy przejaw niesprawiedliwości społecznej.;
9. Zniesienie art. 196 k.k, gdyż jest on częściowym powtórzeniem neutralnego art. 257 k.k mówiącego, że "Kto publicznie
znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej
albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.". Art. 257 zawiera już w sobie zakaz obrażania innych zarówno ze względów na fakt
wyznawania, jak i niewyznawania przez nich jakiejkolwiek religii, co w rezultacie pozwala na równe traktowanie
wszystkich obywateli Polski.