Petycja ws. świeckości Rzeczypospolitej Polskiej

Do:
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8

 

My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej żądamy przestrzegania Konstytucji RP przyjętej w ogólnonarodowym referendum w 1997 roku. Z całą mocą przypominamy, że Konstytucja gwarantuje równe prawa zarówno osobom wierzącym jak i niewierzącym.
Art. 25 mówi „Władze publiczne Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.”, a stosunki między państwem a
kościołami „są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności”. To prawo nie jest
respektowane. Rzeczpospolita Polska zgodnie z zapisem w Konstytucji jest państwem świeckim. Dlatego domagamy się
spełnienia poniższych postulatów ściśle związanych z zapisem w Konstytucji.

1. Wypowiedzenie konkordatu. Konkordat jest sprzeczny z zasadami świeckiego państwa i niezgodny z art. 25, co powoduje,
że Kościół Katolicki w Polsce posiada uprzywilejowaną pozycję, niezgodną z zasadą neutralności państwa w sprawach religii.;
2. Rozdzielenie państwa od kościoła w celu zapewnienia równości wszystkim wierzącym i niewierzącym obywatelom Polski.;
3. Zrównanie wobec prawa kościoła i innych organizacji.;
4. Odpowiedzialność karna reprezentantów kościoła w Polsce na równi ze wszystkimi innymi obywatelami, zgodnie z
obowiązującym w Polsce prawem.;
5. Usunięcie wszelkich symboli religijnych z budynków instytucji państwowych. Tylko takie rozwiązanie jest w stanie
spełnić wymagany przez Konstytucję warunek równego traktowania obywateli bez względu na ich przekonania i wiarę. W
sytuacji obecnej wyznawcy innych religii oraz osoby niewierzące mogą czuć się dyskryminowane w siedzibach instytucji
państwowych.;
6. Lekcje religii w szkołach publicznych winny być zastąpione neutralnymi światopoglądowo lekcjami etyki, prowadzonymi
przez odpowiednio przygotowane i niepowiązane ze związkami wyznaniowymi osoby świeckie.;
7. Zlikwidowanie funduszu kościelnego, który nie jest zgodny z zapisem art. 25 mówiącym o bezstronności władz
publicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Fundusz kościelny przeczy neutralności państwa ws. religijnych.;
8. Opodatkowanie kościoła. Jego brak to jaskrawy przejaw niesprawiedliwości społecznej.;
9. Zniesienie art. 196 k.k, gdyż jest on częściowym powtórzeniem neutralnego art. 257 k.k mówiącego, że "Kto publicznie
znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej
albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.". Art. 257 zawiera już w sobie zakaz obrażania innych zarówno ze względów na fakt
wyznawania, jak i niewyznawania przez nich jakiejkolwiek religii, co w rezultacie pozwala na równe traktowanie
wszystkich obywateli Polski.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Dawid Wiktor do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook