Stop dla składowiska odpadów niebezpiecznych w Legnicy

Do Pana Tadeusza Krzakowskiego, Prezydenta miasta Legnicy, Do Radnych miasta Legnica    

Jako mieszkańcy Legnicy, chcemy wyrazić nasze niezadowolenie i sprzeciw wobec wycinania terenów zielonych koło huty i dalszych prac związanych z tzw. składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne z wydzieloną częścią na odpady niebezpieczne na potrzeby lubińskiej Spółki Energetyka Sp. z o. o.” w Legnicy. Przypominamy, że tereny zielone wokół huty pełnią ochronnę przed skutkami emisji metali ciężkich, w tym rakotwórczego arsenu. Zieleń ta i drzewa mają kluczowe funkcje ekologiczne, takie jak ochrona zasobów wodnych, regulacja klimatu, zatrzymywanie erozji gleby, a także stanowią ważne schronienie dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Zmiana przeznaczenia terenów zielonych na zakłady przemysłowe jest nie do zaakceptowania i będzie miała nieodwracalne skutki dla naszej przyszłości. Zwracamy uwagę, że nazwa inwestycji jest myląca, ponieważ aż 93 proc. odpadów składowanych pod hutą będą stanowić odpady niebezpieczne, szlamy. Jest ot też inwestycja, która nie będzie przynosić zysków finansowych Legnicy.  
Dodatkowo, inwestycja ta zagraża naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu, wprowadzenie dodatkowych zakładów przemysłowych do naszej okolicy zwiększy poziom emisji szkodliwych substancji chemicznych, w tym metali ciężkich, których poziom w Legnicy na dzień dzisiejszy i tak jest notorycznie przekraczany, co tylko pogłębi negatywny wpływ na naszą jakość życia oraz zdrowie. Jako mieszkańcy Legnicy, mamy prawo do decydowania o przyszłości naszej okolicy, o przyszłości naszej, naszych rodzin, dzieci i przyjaciół.   
Apelujemy do władz miasta o podjęcie działań na rzecz ochrony terenów zielonych wokół huty i odstąpienie od budowy składowiska odpadów niebezpiecznych. Wierzymy, że istnieją inne rozwiązania, które umożliwią rozwój przemysłu i gospodarki, jednocześnie respektując potrzeby mieszkańców i chroniąc środowisko naturalne. Zwracamy się zatem do władz miasta z apelem o uwzględnienie naszych obaw i trosk oraz podjęcie działań na rzecz ochrony naszej przyrody, lasów i naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Z poważaniem, [Mieszkańcy Legnicy, jego przyjaciele oraz jego sympatycy]


Mieszkańcy Legnicy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Legnicy do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...