STOP LIKWIDACJI OGRODÓW ROD Nad Jeziorem NA MOKOTOWIE w Warszawie oraz wysychaniu Jeziorka Czerniakowskiego!

PETYCJA 
w sprawie zmiany projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z dnia 2 czerwca 2023 r. dla obszaru Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Jeziorem” ul. Statkowskiego 2, Warszawa

W najnowszym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Jeziorem” został przekształcony z ZD zieleń działkowa na ZP zieleń parkowa/zieleń publiczna. Będzie to oznaczać likwidację ogrodu w niedalekiej przyszłości. 

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec takiego postępowania Miasta Stołecznego Warszawy, które działając w ten sposób przedkłada interesy deweloperów nad dobro mieszkańców Warszawy. 

Apelujemy do władz Warszawy, Radnych i władz Mokotowa aby w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w mającym je zastąpić planie ogólnym ująć tereny ROD jako zieleń działkową!

ROD „Nad Jeziorem” przylega do otuliny Rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego, które z roku na rok zmniejsza swoją powierzchnię. Tafla jeziora się obniża, a jego granice zarastają. Wpływa na to rozbudowa okolicznych blokowisk. Nie chcielibyśmy by Jeziorko Czerniakowskie zniknęło i stało się legendą warszawską. W ciągu roku pojawia się tutaj ponad 50 gatunków ptaków: kilka par bączków, łyski, kokoszki wodne, perkozy dwuczube, mewy, rybitwy, nurogęsi oraz różne gatunki kaczek, a w trzcinowisku i na brzegach trzciniaki, trzcinniczki, strzyżyki, czaple siwe, remizy, wąsatki (od kilku lat w czerwonej księdze gatunków całkowicie zagrożonych). Na łąkach rezerwatu można spotkać brzęczki, rokitniczki, łozówki, ziarnojady, kuropatwy, czajki, a w okolicznych ogródkach działkowych sikory, rudziki, drozdy oraz szpaki. Spotyka się też w okolicy: błotniaki stawowe, krogulce, jastrzębie. Sporadycznie nad jeziorkiem mogą pojawić się nury. Są również ropuchy szare, które zamieszkują nadwodne szuwary i okoliczne ogródki działkowe i łąki. W rezerwacie wstępują ssaki: karczownik, badylarka, piżmak, rzęsorek, łasica, jeż, kret i norka amerykańska. W 2009 roku zadomowiły się tu również trzy pary bobrów. Niezwykle prezentuje się świat bezkręgowców: raki pręgowane oraz cztery gatunki małży (m.in. chroniona szczeżuja wielka). 

W naszym ROD „Nad Jeziorem” pojawiły się w tym roku Czarne Pszczoły czyli Zadrzechnie Fioletowe, które były jeszcze niedawno uważane za gatunek wymarły na terenie Polski. Mamy je udokumentowane na filmach. Pszczoły te zostały wyróżnione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

ROD „Nad Jeziorem” powstał w 1955 r. i obejmuje obszar ponad 3, 5 ha. Pełni istotne funkcje w życiu lokalnej społeczności, zaspokajając jej potrzeby wypoczynkowe i rekreacyjne. Likwidacja ROD stanowić będzie niepowetowaną stratę dla społeczeństwa, zwłaszcza dla społeczności lokalnej. Oznaczenie terenu zajętego przez ogród w opracowywanym studium w sposób inny niż zieleń działkowa rodzi obawę przyszłej likwidacji tego ogrodu.

Rodzinny Ogród Działkowy umożliwia użytkownikom działek prowadzenie ekologicznych upraw owoców i warzyw na własne potrzeby, wypoczynek  i kontakt z przyrodą, aktywizuje seniorów i integruje całe rodziny. Działki istniejące od blisko 70 lat w ROD „Nad Jeziorem” to efekt pracy pokoleń działkowców, którzy włożyli  w działki ogrom wysiłku, czasu i pieniędzy przekształcając dawne nieużytki w tętniące życiem tereny zielone. Rodzinny Ogród Działkowy pełni ważną funkcję ekologiczną z uwagi na swoją bioróżnorodność. Na terenie ROD często znajdują się nasadzenia rzadkie lub nawet chronione (w tym cenne i wieloletnie drzewa), których likwidacja stanowiłaby ogromną szkodę dla środowiska naturalnego. Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Jeziorem”, podobnie jak inne ogrody funkcjonujące na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, stanowi „zielone płuca” stolicy, jego zieleń nie tylko urozmaica i upiększa wizualnie miasto, lecz również przyczynia się do obniżenia temperatury powietrza, co jest szczególnie ważne obecnie, gdy walczymy w globalnym ociepleniem. Zieleń pomaga też oczyszczać powietrze, a jest to funkcja bezcenna wobec zalegającego nad stolicą smogu. Wreszcie Rodzinny Ogród Działkowy napowietrzają miasto, co jest odczuwane i pożądane przez jego mieszkańców.

Podsumujmy: Urzędnicy m.st. Warszawy chcą zlikwidować aż 39 warszawskich Ogrodów Działkowych, w tym 24 na Mokotowie (94 hektary zieleni), do których należy i nasz ROD „Nad Jeziorem”.

Wnoszę o ujęcie w opracowywanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy terenu zajętego pod Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Jeziorem”  przy ul. Statkowskiego jako zieleni działkowej (ZD), a nie jak to przewidziano na obecnym etapie zieleń parkowa.czarna_pszczola.jpg


Działkowcy i obrońcy zieleni    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Działkowcy i obrońcy zieleni do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...