strefa_ograniczonej_emisji

PETYCJA do władz miasta stołecznego Warszawa

My, niżej podpisani domagamy się podjęcia przez władze miasta konkretnych działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, którym oddychamy. Domagamy się ograniczenia wjazdu samochodów do centrum Warszawy, polegającego na dopuszczeniu do wjazdu tylko pojazdów, które posiadają stosowne oznakowanie potwierdzające spełnienie norm ekologicznych. Rozwiązanie polegające na utworzeniu w centrum miasta strefy ograniczonej emisji spalin z powodzeniem wdrażane jest w wielu europejskich miastach, przyczyniając się do radykalnego ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Chcemy, aby Warszawa znalazła się w gronie miast, które poważnie i odpowiedzialnie podchodzą do kwestii jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy.

Uzasadnienie
W Warszawie 67% zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM10 stanowi emisja liniowa (transport samochodowy), zaś na stacjach pomiarowych w latach 2005-2010 miały miejsce częste przekroczenia dopuszczalnych norm dla pyłu zawieszonego PM10. Wobec poniższych faktów konieczne jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta, a w konsekwencji zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza. Takie stanowisko zawarte jest również w Programie Ochrony Powietrza dla aglomeracji Warszawskiej. Przypomnijmy, że Program Ochrony Powietrza powstał właśnie z powodu zbyt częstych przekroczeń dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza.
Liczba dni przekroczeń dopuszczalnych poziomów przy Al. Niepodległości wynosiła:
2008 - 133 dni, 2009 - 148 dni, 2010 - 151 dni
Dodatkowo w 2011 już zanotowano 89 dni z przekroczeniem stanu dopuszczalnego (stan na 28.08.2011).
Nieco lepiej wygląda sytuacja na stacjach tła miejskiego, jednak i te stacje wykazują przekraczanie dopuszczalnych poziomów stężenia PM10.
Wyniki pomiarów na stacji przy ul. Kruczej(stacja tła miejskiego) :
2008 - 52 dni, 2009 - 49 dni, 2010 - 57 dni
Wyniki pomiarów na stacji przy ul. Wokalnej (stacja tła miejskiego):
2008 - 24 dni, 2009 - 55 dni, 2010 - 49 dni
Wyniki pomiarów na stacji przy ul. Kondratowicza (stacja tła miejskiego):
2008 - 34 dni, 2009 - 64 dni, 2010 - 92 dni
Wyniki pomiarów na stacji przy ul. Nowoursynowskiej (tła miejskiego):
2008 - 16 dni, 2009 - 34 dni, 2010 - 28 dni
Wyniki pomiarów na stacji przy Bernardyńskiej Wodzie (stacja przemysłowa):
2008 - 30 dni, 2009 - 54 dni, 2010 - 57 dni
Przypomnijmy, że dopuszczalna poziom stężenia pyłu PM10 wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny i nie może być przekraczany częściej niż 35 dni w ciągu roku.
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Szkodliwość pyłów zawieszonych dla zdrowia jest obecnie szeroko udokumentowana. Wskazuje się przede wszystkim na negatywny wpływ tych substancji na układ oddechowy oraz krwionośny.
Najbardziej wrażliwe na wysokie stężenia pyłu zawieszonego są osoby z chorobami serca lub płuc, osoby starsze oraz dzieci. Wysokie stężenie PM10 może się także przyczyniać do zwiększonej liczby przypadków arytmii i zawałów. Wysokie stężenia PM10 mogą również przyczyniać się do wzrostu liczby infekcji dróg oddechowych. Natomiast pył drobny PM2,5 poważnie zagraża zdrowiu powodując wzrost zgonów w wyniku chorób serca, naczyń krwionośnych, dróg oddechowych oraz raka płuc. Wzrost stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost ryzyka nagłych wypadków wymagających hospitalizacji z powodu problemów z krążeniem i oddychaniem.
Jak wynika z szacunków zawartych w raporcie „Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999–2008” - „dotychczasowa sytuacja aerosanitarna w Warszawie, zwłaszcza w zakresie drobnych pyłów (PM2.5 i PM10) powoduje, że corocznie umiera przedwcześnie ok. 300 mieszkańców, a ok. 550 mieszkańców musi skorzystać z leczenia szpitalnego”.
Konieczność podjęcia kroków w celu ograniczenia ruchu samochodowego w centrum Warszawy znajduje potwierdzenie w wielu dokumentach opracowanych i uchwalonych przez władze miasta i regionu.
W Strategii rozwoju miasta stołecznego w celu operacyjnym 1.6 (zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się w mieście osób i towarów), zaplanowano, że ruch samochodowy w centrum miasta zostanie ograniczony, co pozwoli rozwinąć transport publiczny i wykreować przestrzenie dla pieszych. Warszawa zaś zostanie podzielona na trzy strefy, które będą się różniły stopniem uprzywilejowania transportu publicznego, stopniem ograniczeń ruchu samochodów oraz udogodnieniami dla ruchu pieszego i rowerowego.
W dokumencie tym zapisano stworzenie 3 stref.
Strefa I – Śródmiejska
Strefa II – miejska
Strefa III – przedmieść
W konkretnych zadaniach mających przyczynić się do realizacji celów operacyjnych widnieją między innymi takie zadania jak:
Zadanie 1.4.2.3. Redukcja emisji spalin komunikacyjnych
Zadanie 1.4.4.3. Wprowadzenie udogodnień dla komunikacji zbiorowej oraz ograniczeń w ruchu indywidualnym (zwiększenie udziału komunikacji publicznej).
Zadanie 1.6.4.2. Wprowadzenie strefy ruchu uspokojonego w obszarach zurbanizowanych Warszawy
Koncepcja 3 stref widnieje również w Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego warszawy do 2015 roku i na lata kolejne.
W dokumencie tym jako działanie zmierzające do realizacji celu szczegółowego VI.2 (Poprawa jakości przestrzeni miejskiej) wskazano podział miasta na 3 strefy różniące się:

- ograniczeniami ruchu samochodów osobowych i ciężarowych,
- wymaganiami co do jakości przestrzeni publicznych i warunkami ruchu pieszego i rowerowego,
- stopniem uprzywilejowania transportu publicznego,
- wymaganiami dotyczącymi liczby miejsc parkingowych,
- wysokością opłat za parkowanie zróżnicowane także w zależności od czasu postoju.

W strefie I śródmiejskiej wskazuje się na potrzebę ograniczenia, a niekiedy zakaz ruchu samochodowego, ograniczanie liczby miejsc parkingowych, wprowadzanie obszarów ruchu pieszego. Jako działanie bardziej restrykcyjne wpisane są ograniczenia roli samochodów osobowych w podróżach z i do strefy. W dalszej przyszłości zaś opłaty za wjazd do strefy. Zgodnie z treścią Strategii, w planach powinny zostać zagwarantowane obszary wolne od ruchu samochodów oraz strefy ruchu uspokojonego.
Wszystkie wymienione zasady zostały uwzględnione w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”.
Kolejnym dokumentem potwierdzającym konieczność wdrożenia w Warszawie ograniczeń ruchu samochodowego w centrum jest Program ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r. Nr XCIII/2732/2010 z dnia 21 października 2010r.
W kierunkach działań długookresowych i krótkookresowych w zakresie ograniczenia emisji liniowej (komunikacyjnej) zanieczyszczeń powietrza wpisane zostały między innymi takie zadania jak: ograniczenie tworzenia „korków”, tworzenie stref „uspokojenia ruchu” do prędkości maksymalnie 30 km/h, uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej, tworzenie stref z zakazem ruchu samochodów oraz wymogiem zasilania ekologicznymi paliwami pojazdów dopuszczonych do ruchu w tych strefach, tworzenie stref z zakazem ruchu pojazdów ciężkich.
Potrzeba ograniczenia ruchu w centrum została wyartykułowana również w Programie Ochrony Powietrza dla aglomeracji warszawskiej.  W Programie zawarta jest informacja, że 67% zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM10 w Warszawie stanowi emisja liniowa (transport samochodowy). W tym dokumencie wpisane są również działania mające na celu ograniczenie ruchu samochodowego w centrum Warszawy. Do podstawowych kierunków działań zmierzających do przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej) zaliczono między innymi: tworzenie stref z zakazem ruchu samochodów, tworzenie stref z zakazem ruchu określonych typów pojazdów, w szczególności pojazdów ciężkich, podział miasta na strefy w zależności od jakości paliwa spalanego w pojazdach.

Jak widać ograniczenie ruchu samochodowego w centrum Warszawy jest koniecznością, która wybrzmiewa w różnych dokumentach strategicznych miasta.
Obecnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem nowelizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji warszawskiej w związku z koniecznością wprowadzenia programu naprawczego w zakresie stężeń pyłu zawieszonego PM2,5. Nadarza się więc okazja, aby przeanalizować możliwości wdrożenia proekologicznego systemu ograniczenia ruchu samochodowego w centrum miasta. Doświadczenia z Berlina wskazują, że wprowadzenie systemu etykiet w znacznym stopniu ograniczyło poziom zanieczyszczeń powietrza.
Z powyższego widać, że przeanalizowanie możliwości formalnych i finansowych wdrożenia systemu etykietyzacji samochodów oraz stworzenia stref ograniczenia ruchu samochodowego jest konkretnym, merytorycznie właściwym i zgodnym z polityką miasta i regionu działaniem mającym na celu przygotowanie i wdrożenie skutecznych rozwiązań ograniczających zanieczyszczenia powietrza w Warszawie.
Wykonanie stosownych ekspertyz pozwoli oszacować możliwości oraz koszty wdrożenia w Warszawie rozwiązań, które doprowadziły do poprawy jakości powietrza w Berlinie oraz innych niemieckich miastach. Mieszkańcy Warszawy zasługują na oddychanie czystym powietrzem oraz rzetelne i poważne potraktowanie problemu.
W oparciu o stosowne ekspertyzy w zakresie możliwości wdrożenia powyższego rozwiązania w Warszawie, zarówno władze województwa, miasta stołecznego, organizacje społeczne oraz mieszkańcy będą mogli wspólnie zastanowić się nad sensownością realizacji takiego  przedsięwzięcia w Warszawie.


Kampania "Klimat bez sadzy"    Skontaktuj się z autorem petycji