Suplikacja o akt sprawiedliwości wobec redemptorysty Tadeusza Rydzyka

Jego Eminencja

Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup

Salvatore PENNACCHIO

Nuncjusz Apostolski w Polsce  

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wszczęcie kanonicznego dochodzenia wobec  redemptorysty Tadeusza Rydzyka, który  podczas publicznego kazania wygłoszonego w czasie Mszy Świętej, z okazji 29 rocznicy istnienia Radia Maryja publicznie, w obecności wiernych świeckich oraz przy obecności środków masowego przekazu dyskredytował rozstrzygnięcie Jego Świętobliwości Papieża Franciszka dotyczące byłego ordynariusza kaliskiego biskupa Janiaka w ten sposób, że porównywał osobę biskupa Janiaka do Świętych Męczenników zaś wszystkiemu temu co towarzyszyło wydarzeniom na skutek których Jego Świętobliwość usunął biskupa Janiaka z diecezji kaliskiej - nadal rangę aktu męczeństwa.  

Powyższa sugestia i twierdzenia mogą wzbudzać niechęć do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka ze względu na wydany przez Niego akt mocą którego usunięto biskupa Janiaka z diecezji kaliskiej, a tym samym zachodzi prawdopodobieństwo, że czyn Tadeusza Rydzyka należy zakwalifikować jako przestępstwo prawa kanonicznego opisane w  kanonie  1373.  

Samo porównanie biskupa tuszującego sprawy pedofili do dzieł świętych męczenników składających swoim życiem świadectwo wiary jest obrzydliwą manipulacją i aktem bluźnierstwa wobec Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który owym świętym męczennikom udzielił łaski heroicznej wiary.   Redemptorysta ów podżegał nadto do podejmowania działań, zmierzających do "zamknięcia ust" osobom, które podejmują działania zmierzające do ujawnienia procederu tuszowania pedofilii.  Czynił to publicznie, ośmieszając w ten sposób wszelkie działania Jego Świętobliwości Biskupa Rzymu.  

 

Ośmielamy się zatem pisać, licząc iż publiczne dyskredytowanie Papieża przez prominentnego duchownego, a także publiczne bluźnierstwo wobec Świętej Wiary, nie może pozostać bez stosownej kanonicznej reakcji.

 

Sua Eccellenza

Arcivescovo Distintissimo Salvatore PENNACCHIO

Nunzio Apostolico in Polonia

 

Mi rivolgo con cortese richiesta di avviare l’inchiesta canonica verso il frate redendorista Tadeusz Rydzyk il quale nel sermone pubblico fatto durante la Santa Messa per l’occasione del 29 anniversario dell’esistenza della Radio maria, in modo pubblico, in presenza dei fedeli laici e in presenza dei mass media ha discreditato l’arbitrio della Sua Santità Papa Francesco riguardante l’ex ordinario della diocesi di Kalisz il vescovo Janiak in modo che ha paragonato Janiak ai Santi Martiri, e tutto questo accompagnava gli avvenimenti ai seguito dei quali la Sua Santità ha radiato il vescovo Janiak dalla diocesi di Kalisz – ha assegnato il rango dell’atto di martirio.

Questi suggerimenti e affermazioni possono suscitare l’avversione alla Sua Santità Papa Francesco perchè l’atto emesso da Egli ha fatto radiare il vescovo Janiak dalla diocesi di Kalisz, e di conseguenza avviene la probabilità che l’azione di Tadeusz Rydzyk bisogna qualificare come reato del diritto canonico descritto nel canone 1375.

Il solo paragone del vescovo che copriva le questioni di pedofilia alle opere del santi martiri che donavano la propria vita per testimonianza della fede è una manipolazione schifosa e atto di bestemmia verso il Nostro Signore Gesù Cristo, il quale ha concesso a questi martiri il dono della fede eroica. Questo redendorista incitava inoltre a intraprendere delle azioni che portassero a „chiudere le bocche” delle persone quali cercano di far scoprire la pratica di copertura della pedofilia. Lo faceva in modo pubblico deridendo così tutte le azioni della Sua Santità Vescovo di Roma.

 

Mi permetto di scrivere sperando che discreditare in pubblico il papa da parte di un chierico prominente e anche la bestemmia pubblica verso la Santa Fede non possono restare senza una reazione canonica adeguata.

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Maciej Pakowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...