TAK DLA GIMNAZJUM

My, nauczyciele, rodzice i wszyscy, dla których ważne jest kształcenie młodego pokolenia Polaków, opowiadamy się za utrzymaniem gimnazjów i stanowczo protestujemy przeciwko, zapowiadanej przez Panią Minister Edukacji, ich likwidacji.

Powrót do dawnego systemu, z ośmioklasową szkołą podstawową, skróciłby o rok kształcenie ogólne młodego pokolenia, pogłębiając społeczne nierówności. W ciągu piętnastu lat istnienia gimnazja odegrały ważną rolę w podniesieniu poziomu intelektualnego polskich nastolatków. Świadczą o tym jednoznacznie międzynarodowe badania PISA, z których wynika, że od czasu wprowadzenia gimnazjów nastąpił imponujący wzrost poziomu wiedzy i umiejętności polskich piętnastolatków, a także nastąpiło zmniejszenie nierówności edukacyjnych dzięki poprawie poziomu uczniów ze środowisk dotąd edukacyjnie defaworyzowanych.

Twierdzenie, że oddzielenie uczniów w wieku gimnazjalnym od młodszych kolegów przyczyniło się do wzrostu wśród nastolatków zachowań agresywnych jest nieprawdziwe. Badania wykazały, że w skali kraju stopień agresji wśród obecnych gimnazjalistów jest mniejszy, niż wśród uczniów szkół podstawowych. Dzieci w trudnym okresie dojrzewania, w wieku od 13 do 16 lat, powinny mieć warunki kształcenia i wychowania dostosowane do ich specyficznych potrzeb psychologicznych i intelektualnych.

Tę rolę spełniają właśnie gimnazja.

W chwili obecnej w Polsce działa wiele gimnazjów, które postawić można za wzór realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych. Oczywiście nie oznacza to, że nie powinno się dążyć do ulepszania polskiego szkolnictwa. Wprowadzanie zmian musi być jednak zawsze poprzedzone rzeczową dyskusją fachowców, w tym doświadczonych praktyków, nad celem, zakresem i sposobami ich realizacji. Podejmowanie arbitralnych decyzji, takich jak powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej, prowadzić będzie jedynie do zakłócenia funkcjonowania polskich szkół, zniszczenia niejednokrotnie znakomicie współpracujących gimnazjalnych rad pedagogicznych, pociągając za sobą jednocześnie niepotrzebne koszty, adodatkowo utratę miejsc pracy przez wielu nauczycieli.

Opowiadamy się stanowczo za utrzymaniem gimnazjów, jesteśmy bowiem przekonani, że zapowiadana przez obecny rząd ich likwidacja jest merytorycznie nieuzasadniona i może zniweczyć wypracowane z ogromnym wysiłkiem osiągnięcia polskiej edukacji. 

Warszawa, 07 grudnia 2015r.


Krystyna Starczewska    Skontaktuj się z autorem petycji