TRAMWAJ NA KLECINE - ZMIANA TRASY

PETYCJA DO PREZYDENTA MIASTA WROCŁAWIA - PANA JACKA SUTRYKA

Przechwytywanie16.PNG

Jako mieszkańcy i użytkownicy terenu leżącego u zbiegu ul. Skarbowców i Krzyckiej oraz w pobliżu ulicy Życzliwej zwracamy się o zmianę planu zagospodarowania dla działek nr 18/3, 21/9, 22/5, 20/4,17/9. W obecnych planach jest tutaj przewidziana linia tramwajowa przecinająca ulice Życzliwą, Skarbowców i Krzycką. Planowana trasa ma się rozpoczynać na Pętli przy ul. Kupieckiej i połączyć się z linią tramwajową na ul. Przyjaźni. Wnioskujemy o zmianę przebiegu linii tramwajowej, tak aby po przystanku Dożynkowa i przekroczeniu mostu, biegła wzdłuż rzeki Ślęzy aż do Pętli Klecina (obręb osiedla Krzyki-Partynice, działki nr 30/18, 2/3, 21/3).    

Będąc mieszkańcami tego obszaru pragniemy wyrazić swój niepokój i zdecydowany sprzeciw wobec planów budowy linii tramwajowej, która miałaby biec tuż pod naszymi oknami. Budowa w sposób zdecydowany wpłynie na jakość życia mieszkańców osiedla Krzyki-Partynice, a w szczególności mieszkających przy ulicy Życzliwej, Krzyckiej i Skarbowców. Osiedlając się w tej części miasta mieliśmy nadzieję na ciszę i spokój i dominację zieleni przy równoczesnej możliwości korzystania ze sprawnie funkcjonującej komunikacji tramwajowej na ul. Przyjaźni i Pętli Klecina. Rozumiemy, że plan drogi zbiorczej biegnącej przez działki nr 18/3, 21/9, 22/5, 20/4, 17/9 powstał już ponad 25 lat temu, a niedługo po tym pojawił się plan linii tramwajowej, jednak dziwi nas fakt, że dodatkowa linia tramwajowa nie łączy się z Pętlą Klecina, a przecież to Pętla jest węzłem komunikacyjnym.

Nasze szczególne obawy budzi plan podwójnego torowiska na działce nr 18/3, tj. na ulicy Krzyckiej pomiędzy numerami 86-88. Na chwilę obecną jest tutaj droga asfaltowa i po obu jej stronach zadrzewione pasy zieleni. W naszym mniemaniu droga ta jest zbyt wąska aby dodać jeszcze podwójne torowisko. No i powstaje pytanie: co z pasami zieleni i blisko 25-letnimi drzewami rosnącymi wzdłuż obecnej drogi na działce nr 18/3? Tyle się mówi o „od betonowaniu” miasta i nowo powstałych parkach. W 2023 roku powstał pobliski Park Olszówki Krzyckiej, z którego ogromnie się cieszyliśmy, gdyż  był jakże miłą odmianą do wyrastających jak „grzyby po deszczu” okolicznych budynków. Czytając plany nowej linii tramwajowej obawiamy się, że część drzew rosnących przy Parku Olszówki Krzyckiej również zostanie wycięta. Przedmiotem naszej szczególnej troski są drzewa porastające działkę nr 18/3.

Dzisiaj w bezpośrednim sąsiedztwie działek przeznaczonych pod linię tramwajową (odcinek od rzeki Ślęzy do ul. Przyjaźni) dominuje zabudowa wielorodzinna, blok obok bloku, gdzie mieszkańcy nie mają swoich „przydomowych” ogródków i stąd cieszy nas każdy skrawek zieleni, każdy klomb i każde drzewo. Niebezpieczeństwo likwidacji zieleni i wycinki drzew aby zrobić miejsce dla torowiska (szczególnie na działce nr 18/3) bardzo nas martwi i obawiamy się, że bardzo obniży nasz dobrostan. Obawiamy się także hałasu jaki będą generować tramwaje mknące po podwójnym torowisku tuż pod naszymi oknami.

Drzewa rosnące na działkach 18/3, 21/9, 22/5, 20/4, 17/9, po których ma biec linia tramwajowa w obecnym planie, stanowią ostoję dla wielu gatunków ptaków i małych zwierząt. Wycięcie tego obszaru, pozbawiłoby nas tych skrawków zieleni, które widzimy z naszych okien.

Ogromny niepokój budzi również fakt, że linia tramwajowa w obecnym planie miałaby przecinać w poprzek ulicę Krzycką na wysokości nr 88. Ulica Krzycka już i tak na chwilę obecną jest często zakorkowana. Obawiamy się, że podwójne torowisko przecinające ją w poprzek tylko spotęguje już i tak duże korki. Źle to się odbije na życiu spokojnego osiedla przy ul. Krzyckiej (numery 83-88). Nie wspomnę już o kwestiach bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców, ich dzieci i zwierząt domowych, z którymi wychodzą na spacery.

Planowana budowa linii tramwajowej na odcinku od rzeki Ślęzy do ul. Przyjaźni obniży więc znacznie jakość naszego życia ze względu na wzrost hałasu, ogromną intensyfikację ruchu samochodowego, ograniczoną liczbę miejsc parkingowych, a także degradację zieleni. Jako mieszkańcy osiedla nie możemy zgodzić się na tak wielką ingerencję w spokojny charakter naszego osiedla.

Dodatkowo, planowana inwestycja zdecydowanie nie koresponduje z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia, które jako wyzwanie dla jednostki urbanistycznej Krzyki Zachód określa: „Utrzymanie charakteru, skali i formy istniejącego historycznego układu urbanistycznego i uzupełnienie go w nawiązaniu do istniejącej zabudowy. Uczytelnienie układów zabudowy oraz minimalizowanie konfliktów na stykach zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej”. Planowana na tak wielką skalę (biorąc swój początek na Pętli Kupiecka, a w dalszych planach mająca być przedłużoną w głąb Kleciny) budowa drogi zbiorczej wraz z linią tramwajową na odcinku od rzeki Ślęzy do ul. Przyjaźni ani nie przystaje do charakteru naszego kameralnego osiedla, ani nie wpisuje się w zabytkowy charakter tej historycznej dzielnicy, w znikomy sposób nawiązuje do istniejącej zabudowy oraz obecnych pasów zieleni.

Jednocześnie rozumiemy, że miasto się rozwija i istnieje potrzeba skomunikowania nowopowstałych osiedli, stąd wnioskujemy o zmianę przebiegu planowanej linii tramwajowej, tak, aby po przystanku Dożynkowa i przekroczeniu rzeki Ślęzy linia skręciła w prawo i biegnąc na krótkim odcinku wzdłuż rzeki połączyła się z Pętlą Klecina. W naszym mniemaniu przystanek na Pętli Klecina jest bardzo dobrze skomunikowany i dogodnie położony dla okolicznych mieszkańców. Gdyby na tym krótkim odcinku droga wraz z linią tramwajową biegły wzdłuż rzeki, nie byłoby potrzeby wycinki drzew, gdyż dominują tam dzikorosnące trawy. Obecne tam łąki stanowiłyby również niejako zielony bufor pomiędzy drogą wraz z linią tramwajową a budynkami wielorodzinnymi przy ul. Życzliwej i Krzyckiej. W ten sposób nowo powstała linia tramwajowa nie biegłaby bezpośrednio pod niczyimi oknami i nie naruszałaby spokojnego charakteru osiedla.

Z uwagi na powyższe i mając na uwadze dobro mieszkańców Wrocławia prosimy o uwzględnienie przedstawionych argumentów i zmianę przebiegu linii tramwajowej na odcinku od rzeki Ślęzy do ul. Przyjaźni, tak, aby po przystanku Dożynkowa i przekroczeniu rzeki skręciła w prawo i połączyła się z Pętlą Klecina. 

Chcielibyśmy by ustalane w przyszłości warunki zabudowy dla przedmiotowych działek (nr 18/3, 21/9, 22/5, 20/4, 17/9) u zbiegu ulic Skarbowców i Krzyckiej, a także okolicznej Życzliwej były spójne  z obecnym kameralnym charakterem naszego osiedla, obecną zabudową, a także w poszanowaniu dla obecnej tu zieleni i drzew.

Chcemy, aby nowe inwestycje były realizowane z poszanowaniem charakteru terenu i nas wszystkich, mieszkańców dzielnicy Krzyki-Partynice, którzy tu mieszkają i przebywają.

 

JEŻELI JESTEŚ PODOBNEGO ZDANIA JAK MY PROSIMY O TWOJE WSPARCIE I PODPISANIE PETYCJI!  

Podpisując petycję potwierdź swój podpis linkiem, który otrzymasz na e-mail.  

 

Do wiadomości:

1. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, ul. Świdnicka 53, Wrocław

2. WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ, Departament Infrastruktury i Transportu, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, Wrocław

3. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ul. Hubska 8/16, Wrocław

4. Dolnośląski Powiatowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Izabela będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...