Ustawa o utrzymaniu porządku w gminach - czy zapis konstytucyjny?

Jako obywatel RP zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie zapisu treści art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którego brzmienie jest następujące:   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;  

Drogi piesze położone są na gruntach miejskich / gromadzkich (gminnych). Czy aby wykonywanie pracy na rzecz tych podmiotów nie powinno być dobrowolne? Czy zapisem tym nie zmusza ustawodawca właścicieli posesji do pewnego rodzaju pracy na cele społeczne? Praca na cele społeczne stanowi formę kary określonej w kodeksie karnym w art. 35 kk i pewną alternatywę do kary więzienia. Jest pewnego rodzaju ograniczeniem wolności.  

Owszem w przypadku gospodarzy dysponującymi środkami aby wykonać tą pracę i nie stanowi to dla nich większego obciążenia świadczy tylko o jego zaradności i chęci wsparcia miasta, gminy w tej pracy.  

Co w przypadku?

- osób starszych, samotnych,

- osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności -osób chorych w okresie konieczności wykonania prac

- osób, które pozostawiły posesje i nie mieszkają w tym miejscu a są właścicielami

-osób które korzystają z wypoczynku w innych miejscowościach i wiele innych przypadków  

Co w przypadku bardzo intensywnych opadów śniegu, gdy następuje konieczność zorganizowania transportu aby wywieść śnieg? Owszem można zlecić podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą wykonanie tej czynności, ale wróćmy do przykładowo samotnego rencisty, który stoi przed dylematem – opłacić rachunek za prąd czy zapłacić za sprzątanie czy odśnieżenie miejskiego chodnika.

Proszę o interwencję w tej kwestii.


Wiesław Stępień    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Wiesław Stępień do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...