Utworzenie LO w miejsce obecnego gimnazjum nr 1 w Krakowie

My, niżej podpisani opowiadamy się za utworzeniem liceum ogólnokształcącego przy ulicy Bernardyńskiej 7 w Krakowie w miejscu obecengo gimanzjum nr 1 w związku z planowaną reformą systemu oświaty.