W sprawie ustawy odorowej

My niżej podpisani mieszkańcy miasta Siemianowice Śląskie oraz innych polskich
miast zwracamy się do Pana Premiera za pośrednictwem Prezydenta Siemianowic
Śląskich Pana Rafała Piecha z wnioskiem o podjęcie działań związanych z wdrożeniem
procedur, które pozwolą na szybkie opracowanie na szczeblu centralnym odpowiednich regulacji prawnych wyposażających jednostki samorządu terytorialnego w odpowiednie instrumenty i środki prawne, pozwalające na skuteczną walkę z uciążliwościami zapachowymi.

Od wielu lat wspólnie z Prezydentem Miasta Siemianowic Śląskich podejmujemy
walkę z przedsiębiorcą składującym odpady na terenie Siemianowic Śląskich, którego
działalność gospodarcza prowadzona w pobliżu osiedli mieszkaniowych wiąże się z
potężnymi uciążliwościami odorowymi. Jednostki samorządu terytorialnego nie zostały
wyposażone w odpowiednie narzędzie do przymuszenia przedsiębiorców do zaprzestania uciążliwej działalności.
Chcemy zwrócić uwagę Pana Premiera, iż uciążliwość zapachowa jest coraz
bardziej odczuwalnym problemem, z którym mieszkańcy nie tylko naszej gminy spotykają się praktycznie na każdym kroku. Uciążliwości zapachowe generowane przez zakłady przemysłowe oraz punkty zagospodarowania odpadów, nierzadko są często miejscami występowania konfliktów społecznych, które z powodu braku podstaw prawnych odpowiednich przepisów regulujących kwestie uciążliwości są trudne a wręcz niemożliwe do rozwiązania. Uciążliwości te w sposób znaczący ograniczają lub wręcz uniemożliwiają codzienne, normalne funkcjonowanie mieszkańców naszej gminy. Nieprzyjemne zapachy emitowane do powietrza negatywnie oddziaływają na zdrowie oraz psychikę mieszkańców co szczególnie dotyczy dzieci oraz osób starszych dotkniętych problemu odoru.
Jak pokazują ostatnie zdarzenie miasto Siemianowice Śląskie, bez wsparcia
organów centralnych jest praktycznie bezsilne w walce z uciążliwościami zapachowymi.


Gmina ma ograniczone możliwości działania, a wręcz można stwierdzić, iż praktycznie nie może nic zrobić w wyeliminowaniu tego typu zjawisk. Stąd też apelujemy do Pana
Premiera o spowodowanie pilnych prac legislacyjnych, których efektem będzie wdrożenie regulacji prawnych oraz procedur postępowania, pozwalających na szybkie i efektywne ograniczenie odorów, będących utrapieniem nie tylko naszej gminy ale szeregu innych miast w Polsce. Wierzymy głęboko, że przyjęcie nowych rozwiązań prawnych stworzy tym samym możliwość na zaniechanie nielegalnych praktyk – generujących uciążliwe zapachy, które do tej pory nie mogły zostać objęte jakimkolwiek postępowaniem – ze względu na brak odpowiednich w tym zakresie przepisów.


Niniejszym wyrażamy zgodę na upublicznienie treści ww. pisma.


mieszkańcy Siemianowic Śląskich    Skontaktuj się z autorem petycji