Wniosek o zaniechanie rębni w Lesie Komorowskim (pow. Pruszków) i o moratorium na dalsze planowane rębnie

26 stycznia 2023


Osoba wnosząca petycję: 

Piotr Adamiak

 


Adresat petycji:

Nadleśniczy Sławomir Mydłowski

Nadleśnictwo Chojnów

Pilawa, 05-532 Baniocha

ul. Klonowa 13


Do wiadomości:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

Leśnictwo Podkowa Leśna

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Petycja jest składana w interesie publicznym.


Przedmiot petycji: 


Wnioskujemy o zaniechanie rębni w Lesie Komorowskim przewidzianych w Planie Urządzania Lasu na 2023 w wydzieleniu 340-c. Na tym terenie planuje się usunięcie 90% dojrzałych drzew na obszarze około 4 hektarów. Skutkuje to utratą walorów krajobrazowych i rekreacyjnych lasu.  

Wnioskujemy o moratorium na wykonanie rębni przewidzianych Planem Urządzania Lasu na lata 2023-2027 dla Lasu Komorowskiego i Lasu Chlebowskiego do czasu wyznaczenia obszarów intensywnie użytkowanych społecznie. Wniosek podyktowany jest koniecznością zmiany priorytetów w zarządzaniu lasem. 


Uzasadnienie: 


Las Komorowski ma zaledwie ok. 200 hektarów powierzchni. W ramach obowiązującego Planu Urządzenia Lasu 2018-2027 na obszarze samego Lasu Komorowskiego (bez Chlebowskiego) do końca 2022 roku zastosowano rębnie na łącznym obszarze 8,69 ha, a w ramach prac zaplanowanych na lata 2023-2027 planuje się kolejne rębnie na łącznym obszarze 13,24 ha. Oznacza to, że Nadleśnictwo Chojnów wycięło lub planuje wyciąć w najbliższych latach w Lesie Komorowskim niemal 22 ha lasu. Jest to obszar równy ponad 30 boiskom piłkarskim! Stanowi to niemal 11% całego Lasu Komorowskiego. 

 Dla lokalnej społeczności drastyczna była rębnia w wydzieleniu 333-f dokonana w 2018 roku oraz rębnia w wydzieleniach 336-c oraz 341-a z roku 2020, a także intensywna trzebież w oddziale 333-d oraz 337-ab dokonana w roku 2022. Takie działania budzą głęboki niepokój lokalnej społeczności, gdyż trwale wpływają na walory krajobrazowe i turystyczne lasu, będącego intensywnie wykorzystywanym społecznie. Spacerując, ludzie widzą zamiast krajobrazu znajomego lasu, wycięte gniazda oraz pnie po intensywnych trzebieżach. 


W zakresie wniosku o moratorium na zawieszenie wykonania rębni przewidzianych w ramach PUL, wskazujemy, iż:

Zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 lipca 2022 w sprawie wprowadzenia wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych wskazuje, że Lasy Państwowe dostrzegają konieczność nadania priorytetu funkcji społecznej na obszarach leśnych, mających szczególne znaczenie społeczne. 

Obszary leśne o zwiększonej funkcji społecznej będą jednak wyznaczane w nadleśnictwach dopiero w momencie uchwalania nowego Planu Urządzenia Lasu. W przypadku Nadleśnictwa Chojnów nowy Plan Urządzenia Lasu zacznie obowiązywać w 2028 roku. Jesteśmy przekonani, że Las Komorowski i Las Chlebowski nie mogą czekać na zmianę charakteru gospodarki leśnej tak długo.

Prowadzenie na tym obszarze gospodarki leśnej zgodnie z Planem Urządzenia Lasu na lata 2018-2027, w którym funkcja społeczna nie ma priorytetu nad funkcją gospodarczą, spowoduje, że do 2028 roku straci on większość swoich bezcennych walorów, decydujących o jego atrakcyjności dla lokalnych społeczności. 

Nie ulega wątpliwości, że Las Komorowski oraz Las Chlebowski to obszar leśny o zwiększonej funkcji społecznej. Jest on intensywnie użytkowany rekreacyjnie i turystycznie. Dlatego powinien jak najszybciej zostać uznany za tzw. strefę intensywnego oddziaływania społecznego z obligatoryjnym stosowaniem wytycznych z Zarządzenia nr 58. 

Czynniki decydujące o charakterze Lasu Komorowskiego i Lasu Chlebowskiego jako obszaru o zwiększonej funkcji społecznej to:

 • Intensywny ruch turystyczny (pieszy, rowerowy, narciarski) mieszkańców gmin Michałowice, Brwinów, Nadarzyn oraz Pruszkowa i Warszawy, który będzie się zwiększał wraz z prognozowaną presją urbanizacyjną na terenach tych gmin. W letnie weekendy szacowany ruch turystyczny na jednym tylko wejściu do Lasu Chlebowskiego od strony miejscowości Pęcice Małe wynosi ok. 800 osób dziennie!
 • Położenie w obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 • Bezpośrednie sąsiedztwo czterech ogrodów działkowych (Granica, Kanie, Komorów, Wolica), będących miejscem rekreacji dla tysięcy działkowców.
 • Infrastruktura oraz atrakcje turystyczne, takie jak: 
  • Zespół Krajobrazowy Wsi Komorów oraz unikalny ciąg przyrodniczo-kulturowy Doliny Utraty,
  • Warszawska Obwodnica Turystyczna oraz szlaki znakowane przez PTTK, 
   leśne ścieżki dydaktyczne zrealizowane wspólnie przez gminę Michałowice oraz Nadleśnictwo Chojnów,
  • trasy rekreacyjne Biegnij-jedź-maszeruj znakowane przez lokalną społeczność przy wsparciu gminy Michałowice,
  • ośrodki jazdy konnej wraz z siecią leśnych ścieżek konnych,
  • ślady fortyfikacji polowej z czasów II wojny światowej,
  • trzy pomniki przyrody (pomnikowe drzewa),
  • dwa projektowane pomniki przyrody (aleje starych dębów) - niedawno złożone wnioski o uznanie za pomnik przyrody poparło już ponad 500 osób!
 • Imprezy sportowo-rekreacyjne: 
  • biegi przełajowe Lasy nad Utratą, organizowane przez gminę Michałowice i AZS Warszawa,
  • spływy kajakowe Utratą.
 • Możliwość obserwacji zwierząt, w tym łosi, saren, dzików, bobrów i wielu gatunków ptaków. 
 • Las Komorowski oraz Las Chlebowski są lasami o charakterze ochronnym w rozumieniu Ustawy o lasach z dn. 28 września 1991 (art. 15, ust. 7a), jako lasy położone w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców (Pruszków).

Dlatego też, prace leśne na terenie Lasu Komorowskiego i Lasu Chlebowskiego powinny: 

 • koncentrować się na zachowaniu starodrzewu,
 • służyć utrzymaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych lasu,
 • polegać na pielęgnacji drzew w celu utrzymania ich w dobrym stanie i zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzających. 

Szczególną rolę społeczną lasu Komorowskiego i Chlebowskiego zauważa zresztą samo Nadleśnictwo Chojnów, przyznając w korespondencji z 9 grudnia 2022 (zn. spr.: ZG.2281.11.2022) dot. budowy Paszkowianki, że lasy te “oprócz funkcji gospodarczych, pełnią także szereg funkcji społecznych – edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, poznawczych, estetycznych, itp. Lasy te, w ponad czterdziestu procentach stanowią cenne przyrodniczo siedliska grądowe.”

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty uważamy, że:

Las Komorowski oraz Chlebowski spełniają wszelkie warunki do uznania już teraz za obszar leśny o zwiększonej funkcji społecznej - strefę intensywnego oddziaływania z obligatoryjnym stosowaniem wytycznych z Zarządzenia nr 58,
modyfikacja zaplanowanego w obowiązującym Planie Urządzenia Lasu sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w Lesie Komorowskim i Chlebowskim powinno nastąpić niezwłocznie - jest to warunkiem zachowania wartości społecznej Lasu Komorowskiego i Chlebowskiego.


Piotr Adamiak

 

 

W powyższej petycji posługujemy się przyjętymi w lokalnej społeczności nazwami Las Komorowski oraz Las Chlebowski. Przez Las Komorowski rozumiemy oddziały w leśnictwie Podkowa Leśna: 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 350. Przez Las Chlebowski rozumiemy oddziały w leśnictwie Sękocin: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.


Piotr Adamiak i Sławomir Kubisa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Piotr Adamiak i Sławomir Kubisa będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...