Protest przeciwno likwidacji CKUiP w Zielonej Górze

My, niżej podpisani

protestujemy przeciwko planom likwidacji

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze


Poniżej załączamy list otwarty, który przekazaliśmy na ręce Radnych i Prezydenta miasta Zielona Góra. Zawiera on wyjaśnienie sytuacji w jakiej zostaliśmy postawieni.

 

LIST OTWARTY DO RADNYCH MIASTA ZIELONA GÓRA I PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Każdy człowiek powinien mieć możliwość uczenia się przez całe życie. Idea permanentnej edukacji jest kluczową sprawą społeczności wychowującej.
(…) Jest to zasada, na której opiera się całkowita organizacja systemu oświatowo-wychowawczego.”

 

Szanowni Państwo!

My - pracownicy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze prosimy o zainteresowanie się problemem planowanej likwidacji lub zmiany siedziby naszej placówki.

CKUiP jest jedyną w mieście i na terenie południowym naszego województwa publiczną placówką kształcącą dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym. Od kilku lat prowadzimy również edukację w systemie otwartym (kształcenie na odległość – e-learning).

W opinii przedstawicieli organu prowadzącego i nadzorującego CKUiP było od lat wiodącą placówką kształcenia dorosłych, stawianą za wzór kompetencji, dobrej organizacji, zarządzania i bardzo dobrze przygotowanej kadry. Potwierdzeniem tych opinii jest fakt, iż w roku 2002 nasza szkoła, jako pierwsza w mieście, otrzymała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 (recertyfikacja w listopadzie 2008 - ISO 9001:2008). Nas - pracowników CKUiP nurtuje pytanie, co spowodowało taką zmianę stosunku organu prowadzącego do naszej placówki, jakimi kryteriami kierowała się pani Prezydent wyznaczając nas, do tej pory placówkę bez zarzutu, do likwidacji bądź przeniesienia. Komu, dlaczego i w czym przeszkadzamy?

W związku z powyższym, jesteśmy zaniepokojeni wypowiedziami pani Prezydent i podjętymi działaniami w kierunku likwidacji CKUiP. Bulwersuje nas stwierdzenie, że CKUiP nie dysponuje bazą do zajęć praktycznych oraz to, że pani Prezydent zarzuca nam brak kwalifikacji. Jest to nieprawda. Pani Prezydent stawiając taką tezę nie posiada wiedzy o naszych kwalifikacjach.

W rzeczywistości dysponujemy dobrą bazą techno-dydaktyczną, spełniającą wymogi umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych naszych słuchaczy – zgodnie z zapisami rozporządzeń MEN w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Pani Prezydent udzielając publicznych wypowiedzi na nasz temat powołuje się na to, że nasza placówka nie może istnieć zgodnie z nowym stanem prawnym, że nie ma nas w znowelizowanej ustawie.-

Poniżej wyjaśniamy:

Zgodnie z art.2 pkt 3a Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętnościi kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z art. 68a Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych usta:.

Pkt 1.Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:

  1. Publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych

  2. Publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego,

Pkt 3. Kształcenie ustawiczne może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Jeśli chodzi o kwalifikacje kadry, to nauczyciele CKUiP, jako jedni z nielicznych w Zielonej Górze, ukończyli studia podyplomowe z zakresu andragogiki, subdyscypliny pedagogiki, zajmującej się procesami kształcenia, wychowania, samokształcenia i samowychowania ludzi dorosłych. Nasi nauczyciele to specjaliści w swoich dziedzinach, którzy ukończyli wiele studiów podyplomowych oraz szkoleń i kursów, aby podnieść jakość kształcenia w CKUiP (w większości są to nauczyciele dyplomowani i mianowani).

Fałszywa jest również teza, że proponowane zmiany dotyczące CKUiP spowodują oszczędności
w budżecie miasta. Ta zapowiadana szumnie „oszczędność” kosztem CKUiP jest pozorna, gdyż:

  • na Radzie Pedagogicznej z dnia 04.11.2011 pani Prezydent zapewniła wszystkich pracowników naszej placówki (dyrekcję, nauczycieli oraz pozostałych pracowników administracyjnych), że dla każdego znajdzie się etat – a więc albo miasto dalej będzie płaciło pensje, albo zmuszone będzie wypłacić sześciomiesięczne odprawy (w przypadku zwolnienia),

  • budynek nadal będzie ogrzewany i oświetlany, ponieważ przypuszczalnie nadal będzie wykorzystywany do celów nam – pracownikom szkoły- jeszcze niestety nieznanym,

  • nasza szkoła pracuje głównie w systemie piątkowo-niedzielnym – rozparcelowanie nas do różnych szkół spowoduje konieczność zatrudnienia na weekendy dodatkowej kadry administracyjnej i obsługi.

Wszystkich pracowników CKUiP zaniepokoił fakt, iż pani Prezydent nie przedstawiła żadnej koncepcji dalszego funkcjonowania placówki (a tylko postraszyła jej likwidacją, aby ratować „nasze” (czyt. miasta) szkoły średnie, do których wchodzi niż demograficzny. Ponadto pani Prezydent nie odpowiedziała na żadne pytanie z wielu postawionych przez członków Rady Pedagogicznej (04.11.2011).

Bulwersują nas również dochodzące do nas informacje, że budynek, który od wielu lat był
i jest wizytówką naszej szkoły i miasta, ma być przez Prezydenta oddany na inne cele,
a dorośli słuchacze zostaną pozbawieni możliwości edukacji w jednym miejscu – miejscu, które jest marką samą w sobie!

W tym miejscu pragniemy ustosunkować się również do ewentualnego przeniesienia nas do innej placówki. Taki scenariusz, proszę Państwa, tak czy inaczej skończy się wygaszeniem naszej działalności. CKUiP to przecież nie tylko pracownicy, to również baza, którą bardzo często sami wypracowaliśmy, to przecież nasz piękny budynek, który bezsprzecznie jest i zawsze będzie kojarzony z naszą szkołą. Żeby to zmienić, pani Prezydent musiałaby zmienić dach na nowej części budynku, bo nawet z powietrza widać co się znajduje przy ul Długiej 13 w Zielonej Górze.

Jak się łatwo domyśleć, decyzja o likwidacji spowoduje przejście znacznej ilości słuchaczy do szkół prywatnych, otrzymujących subwencje z miasta, a nie zapewniających właściwych warunków kształcenia (szkoły te wynajmują pomieszczenia lekcyjne w innych placówkach oświatowych, a sale lekcyjne świecą pustkami, co poświadczyła sama pani Prezydent w trakcie wspomnianej już wcześniej Rady Pedagogicznej).

Chcielibyśmy także nadmienić, iż słuchaczami naszej szkoły są często osoby niepełnosprawne
z różnego typu dysfunkcjami, którym CKUiP daje szansę na normalne funkcjonowanie na rynku pracy
i w życiu społecznym. Należy przypomnieć, iż nasza baza dostosowana jest do kształcenia osób niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety).

Nasza szkoła to nie tylko miejsce, w którym dorośli mogą bez skrępowania (co zapewne będzie miało miejsce w szkołach młodzieżowych) uzupełniać swoje wykształcenia zarówno na poziomie gimnazjum, liceum, technikum, szkoły zawodowej czy policealnej. To także miejsce ich rozwoju kulturalnego – organizujemy akcje społeczne np.: „Podziel się krwią” (akcja pod patronatem Regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze), „Pola Nadziei” (akcja pod patronatem Hospicjum im. Lady Ryder w Zielonej Górze), świąteczne akcje charytatywne (m.in. pod patronatem Caritas w Zielonej Górze), wyjścia do kina, studniówki, spotkania profilaktyczne, spotkania z pracownikami PUP-u itp.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę na fakt, że obecne działania podejmowane przez panią Prezydent konfliktują nas ze środowiskiem zielonogórskiej oświaty. Wprowadzana jest niezdrowa atmosfera strachu o miejsca pracy wielu osób. Jedyną placówką kształcenia dorosłych prowadzoną przez Miasto Zielona Góra jest CKUiP, więc nie jesteśmy dla nikogo konkurencją i nie widzimy w naszej działalności żadnego konfliktu interesów.

Zatroskani powstałą sytuacją, niepewni przyszłości placówki, naszych słuchaczy zwracamy się
z prośbą do Szanownych Państwa Radnych oraz do pana Prezydenta o zainteresowanie się problemem
i niedopuszczenie do zlikwidowania jedynej i specyficznej w swych działaniach placówki, która od lata była, jest i mamy nadzieję, że będzie ważnym punktem na mapie oświatowej miasta.

 

 

 

 

 


Pracownicy CKUiP w Zielonej Górze    Skontaktuj się z autorem petycji