PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Czy wszyscy sędziowie są na usługach żydowskiego okupanta? Bezmiar bezprawia w łowickim sądzie.

2014-10-01 19:20:13

 

 

document/d/1PiVWVooShnLE6kuJS7ukwSpAzKmwxw8t_eoisMrTlNk/edit

Czy wszyscy sędziowie są na usługach żydowskiego okupanta? Bezmiar bezprawia w łowickim sądzie.

 

      Łowicz, 30.09.2014r.

       

        Maria Bejda, Teresa Wojda

        Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

        Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

        POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

        petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

       link:” Wymiar sprawiedliwości ochrania ludobójców  a prześladuje obrońców Narodu Polskiego. Skarga

na działania Sądu Rejonowego w Łowiczu i występującego w jego imieniu  komornika.” document/d/1e65QSxHhaIzy4rYq0rRaMUFTf9U78tHAZFTlG1neLb8/edit
Andrzej Seremet

Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej

 

Cezary Grabarczyk

Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wlazło Sławomir

Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi

 

Skarga

na pozbywanie przez łowicki sąd skargi na tenże sąd.

 

UWAGA !

Ze  względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową.

Ponownie umieszczamy tę kluazulę ze względu na wrogie, antypolskie, aroganckie  zachowania przedstawicieli firmy InPost, świadczącej usługi pocztowe dla wymiaru sprawiedliwości w Polsce.Dotyczy:

 

skargi z dnia 31.08.2014r. na działania Sądu Rejonowego w Łowiczu i występującego w jego imieniu  komornika, będące zamachem na dobro chronione prawem jakim jest Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruchu Oporu  i jego siedziba.

Link: Wymiar sprawiedliwości ochrania ludobójców  a prześladuje obrońców Narodu Polskiego. Skarga na działania Sądu Rejonowego w Łowiczu i występującego w jego imieniu  komornika.”docs.google.com/document/d/1e65QSxHhaIzy4rYq0rRaMUFTf9U78tHAZFTlG1neLb8/edit

 

Sąd Rejonowy w Łowiczu poprzez wydanie wyroku, w sprawie z bezprawnego wniosku ZGM w Łowiczu, sygn.akt 1C 480/12 z dnia  08.10.2013r. , nakazującego udostępnienie lokalu mieszkalnego będącego prawnie usankcjonowaną siedzibą Stowarzyszenia Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu,  stał się uczestnikiem zamachu  na siedzibę naszych organizacji. Sąd Rejonowy w Łowiczu dopuścił się celowego działania na szkodę i krzywdę Teresy Wojda, Marii Bejda oraz Stowarzyszenia Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, co podlega rygorom art.133 kk, art.257 kk, art.190§ 1 kk, art.212 § 1 kk, art.216 § 1kk oraz art.23 kc i art.24 § kc, czym  wymusza działania obrony koniecznej zgodnie art. 25 kk.  Sąd Rejonowy w Łowiczu został przez nas poinformowany że przedmiotowy lokal jest siedzibą naszych organizacji a mimo tego, fakt ten pominął i wydał  wyrok będący zamachem  na nasze organizacje.

 

W reakcji na naszą skargę z 31.08.2014r. Minister Sprawiedliwości pismem z 15.09.2014r. BM/III/052/631/14/8 zobowiązał Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do cyt.:”rozpatrzenia w zakresie dotyczącym działalności Sądu Rejonowego w Łowiczu i Prezesa tego Sądu oraz działalności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu p.Marka Cichala”

 

Pomimo takiej dyspozycji Ministra Sprawiedliwości Sąd Rejonowy w Łowiczu i jego prezes kontynuują zamach na nasze, działające zgodnie z prawem organizacje. Zamiast spełnić 9 punktów naszych żądań ze skargi z dnia 31.08.2014r., sąd zakłada sprawę przeciwko sobie, aby po absurdalnych żądaniach całkowicie pozbyć się jej poprzez zwrot skargi stronie pokrzywdzonej tj.Stowarzyszeniu Regionalnemu Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski  Ruch Oporu.  

Przedmiotowa  skarga w linku :” Wymiar sprawiedliwości ochrania ludobójców  a prześladuje obrońców Narodu Polskiego. Skarga na działania Sądu Rejonowego w Łowiczu i występującego w jego imieniu  komornika.” docs.google.com/document/d/1e65QSxHhaIzy4rYq0rRaMUFTf9U78tHAZFTlG1neLb8/edit

 

Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Łowiczu zarejestrował  sprawę Syg.akt ICo 754/14 cyt.: skargi na czynności komornika sądowego w sprawie z wniosku  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, pomijając całkowicie fakt że skarga z 31.08.2014r. jest przede wszystkim skargą na działania nie tylko komornika ale przede wszystkim Sądu Rejonowego w Łowiczu, który wydał krzywdzący, skandaliczny wyrok, nakazujący bezprawne i bezpodstawne wtargnięcie do siedziby naszych organizacji.

 

Sąd Rejonowy w Łowiczu pismem z dnia 12.09.14r. wymusza na naszym Stowarzyszeniu

cyt.: uiszczenie opłaty od skargi w kwocie 100 złotych, złożenie pisma procesowego w którym oznaczy zaskarżaną czynność komornika (postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania egzekucyjnego), oznaczy osobę i adres wierzyciela/li oraz sygnaturę sprawy egzekucyjnej prowadzonej przez komornika M.Cichala, której dotyczy skarga, złożenie odpisu skargi z dnia 31.08.2014r. i załączników do skargi oraz pisma uzupełniającego skargę  w liczbie równej liczbie wskazanych wierzycieli, w terminie tygodniowym od daty doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.”

 

Te absurdalne żądania łowickiego sądu nie są możliwe do zrealizowania ponieważ formalnie wyrok nie został wydany na Stowarzyszenie ale przedmiotem egzekucji komorniczej była siedziba Stowarzyszenia a tym samym egzekucja dotyczyła naszych organizacji i to  nasze organizacje są pokrzywdzone przez działalność sądu i jego komornika. Powyższe żądania łowickiego sądu wyraźnie wskazują że w ten oto sposób sąd pozbywa  się niewygodnej dla siebie skargi. Na wskutek bezpodstawnych żądań uzupełnienia braków formalnych w tym wymuszanie opłaty za rozpatrywanie  skargi, niemożliwych do uzupełnienia, pozbędzie się jakiegokolwiek śladu skargi.

 

Jednocześnie tę samą skargę przesłaną z Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach do Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu z 08.09.2014r., Ko 341/14 , będącą wnioskiem tejże prokuratury, prezes sądu próbuje pozbyć  skargę absurdalnym wezwaniem (z 12.09.2014r. S.k.043/16/14) Teresy Wojda do własnoręcznego podpisania tejże skargi  w terminie 7 dni, pod rygorem uznania skargi za bezskuteczną. W tym przypadku formalnym wnioskodawcą nie jest T.Wojda ale Prokurator Rejonowy w Skierniewicach, który przesłaniem skargi  uznał istnienie podstaw do zaniechania krzywdzących działań łowickiego sądu i komornika sądowego wobec nas i naszych organizacji. T.Wojda nie może przecież podpisać się za Prokuratora Rejonowego w Skierniewicach, który skierował sprawę do rozpatrzenia a tym samym oczekuje rozstrzygnięć na korzyść naszych organizacji.

 

Na naszą skargę zareagował również Prokurator Rejonowy w Kutnie, który pismem z 11.09.14 r. informuje nas  ze skierował sprawę naszej skargi  jako Ko.294/14 do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu do przeprowadzenia postępowania w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez sędziów Sądu Rejonowego w Łowiczu.

Swoją drogą Prokurator Rejonowy w Łowiczu już wcześniej przesłał T.Wojda wezwanie na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie naszej skargi na działania sądu i komornika, które odbyło się 24.09.2014r..

 

Skutkiem bezprawia łowickiego sądu były ponawiane wezwania o udostępnienie lokalu

naszych organizacji  zarówno przez Komornika Sądowego jak też Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, działającego na zlecenie  Burmistrza Miasta Łowicza K.Kalińskiego. Zamach na nasze organizacje inspirowany i kierowany przez grupę przestępczą powiązaną z burmistrzem Kalińskim jest odwetem za nasze działania na forum międzynarodowym w obronie Narodu Polskiego, w tym mieszkańców Łowicza,  przed ludobójczymi działaniami uzurpatorskich władz wszelkich szczebli.

 

Zdumiewająca pobłażliwość łowickiego wymiaru sprawiedliwości dla ludobójczych działań miejscowych władz z burmistrzem K.Kalińskim na czele jest publicznie postrzegana jako działania pod presją okazania wdzięczności za poparcie dla ratowania sądu przed likwidacją przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Łowicki wymiar sprawiedliwości działa na usługach okupacyjnych władz Łowicza, które wysługują się Polakami z policji nie tylko do tłumienia jakiegokolwiek sprzeciwu na łamanie prawa przez te władze ale również do składania do łowickiego sądu, z pominięciem prokuratury, wniosków o ukaranie  prezes Stowarzyszenia T.Wojda za słuszny protest przeciwko  zamachowi  na nasze organizacje jak też na  łamanie prawa przez władze Łowicza, pomimo wcześniejszych upomnień tych władz przez Wojewodę Łódzkiego.

 

Na dzień 17 listopada 2014r. (następnego dnia po wyborach samorządowych) Sąd Rejonowy w  Łowiczu, II Wydział Karny, Syg.akt II W 414/14,  naznaczył termin rozprawy  w sprawie z wniosku na formularzu o ukaranie, złożonego przez Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu  o nie karanie Teresy Wojda za stawanie w obronie Narodu Polskiego oraz w obronie  siedziby Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu w dniu 25.06.2014r.w Łowiczu, z bezprawnego i bezpodstawnego wniosku Rady Miejskiej w Łowiczu.

link: “ Kara za obronę Narodu Polskiego a bezkarność za łamanie jego praw ?” docs.google.com/document/d/1oonScUtzqIPEepAR9WbhrJk6SGXSo4pXxJdrlT2AD2c/edit

Za  Panem Tadeuszem Cichockiem, który pełni rolę przywódcy Narodu Polskiego do czasu odzyskania władzy przez Suwerena tj. Naród Polski, jako osoby pokrzywdzone przez Sąd Najwyższy, który pozbawił nas podstawowego prawa uczestniczenia w rozprawie z naszych wniosków o sfałszowaniu wyborów parlamentarnych w 2011r., jak też pokrzywdzone działaniami Sądu  Rejonowego w Łowiczu, z tym większą mocą upominamy :

“Już najwyższy czas, aby niektórzy sędziowie uświadomili sobie, że nie są Bogami czy też swiętymi krowami. Nie są również wybrańcami Boga ani narodu. Są jednak wybrańcami uzurpatorów i oszustów, którzy ich nominowali i którzy do dnia dzisiejszego nie przedstawili mandatów społecznych pomimo stosowanych wezwań. Czy to się im podoba czy nie mają nad sobą prawowitego zwierzchnika – suwerena – Naród Polski “

        Maria Bejda, Teresa Wojda

        Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

        Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

        POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU


Teresa Wojda

Suweren nadal żąda dowodów

2014-09-27 21:10:04

Piaseczno, dn. 08 wrzesnia 2014 r.


Tadeusz CICHOCKI
Ul. Radosna 1
05-500 Piaseczno
Tel./fax.: (22) 756-16-41
Tel.: 728-203-767
E-mail: tcichocki@tcichocki.pl
www.tcichocki.pl


SAD NAJWYŻSZY
Plac Krasinskich 2/4/6
00-951 Warszawa


Dot.: Pismo PPV-050-124/14 z dn. 01.04.2014 r. (Wysłane 03.09.2014 r. listem zwykłym a
otrzymane 08.09.2014 r.)


Przesłanie w w/w pismie znanych mi informacji stanowiących podstawę
wystosowania przeze mnie w dn. 13.08.2014 r. pisma zatytułowanego „Suweren żąda
dowodów” w żaden sposób nie może byc traktowane, jako wyjasnienie kwestii wiarygodności wyników wyborów ani tym bardziej odpowiedzią na zawarte w nim wezwania.

Brak w nim równie jakiegokolwiek odniesienia się do argumentów przedstawionych w uzasadnieniu. Jest raczej kolejnym dowodem kpin, ignorowania i niepoważnego traktowania nie tylko nadawcy pisma, ale przede wszystkim Narodu Polskiego w interesie, którego zostało wysłane.


Już najwyszy czas, aby niektórzy sędziowie uświadomili sobie, że nie są Bogami czy
też swiętymi krowami. Nie są również wybrancami Boga ani narodu. Są jednak wybrancami
uzurpatorów i oszustów, którzy ich nominowali i którzy do dnia dzisiejszego nie przedstawili
mandatów społecznych pomimo stosowanych wezwan. Czy to się im podoba czy nie mają nad
sobą prawowitego zwierzchnika – suwerena – Naród Polski. To on ostatecznie zdecyduje czy
uchwała Sądu Najwyższego jest zgodna z prawdą i prawomocna czy raczej dowodem
przestępstw/zbrodni.


Być może uchwała Sądu Najwyszego jest i pozostanie w jego ocenie ostateczna
(może okazać się też ostatnia w obecnym jego składzie) jednak w związku z powyższym
nadal oczekuję (do wyznaczonej daty) na poważne podejscie do żądań suwerena i realizację
wezwania tj. przedstawienie dowodów, informacji i dokumentów. Ewentualnie na propozycje
sensownych rozwiązań zaistniałej sytuacji, bo kontynuowanie prezentowanej przez Sąd
Najwyższy postawy prowadzi wprost do przelewu krwi.


Tadeusz Cichocki


Teresa Wojda

Antypolonizm i dyskryminacja w łowickim sądzie.

2014-09-22 18:19:55

https://docs.google.com/document/d/1iH_mLutsqq5YOwgSYYvbJZnu8ItbqIcf-oXYG8vrBzQ/edit            

           Antypolonizm i dyskryminacja w łowickim sądzie.

           

           Łowicz, 17.09.2014r.

       

        Maria Bejda, Teresa Wojda

        Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

        Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

        POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

       

Małgorzata Piwowarczyk

Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu

 

Sąd Rejonowy w  Łowiczu

II Wydział Karny

Syg.akt II W 414/14

 

Dotyczy:

sprawy z wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu o nie karanie Teresy Wojda  za stawanie w obronie Narodu Polskiego oraz w obronie  siedziby Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu w dniu 25.06.2014r. w Łowiczu, z bezprawnego i bezpodstawnego wniosku Rady Miejskiej w Łowiczu.

 

Skarga

na pracownicę Sądu Rejonowego w Łowiczu, która uniemożliwiła prezes Stowarzyszenia Teresie Wojda dostęp do akt sprawy syg.akt II W 414/14 w dniu 18.09.2014r.

 

W dniu 18.09.2014r.w Sądzie Rejonowym w Łowiczu jedna z dwóch pracownic, obsługujących biuro podawcze sądu i jednocześnie punkt przeglądania akt sądowych dopuściła się gróźb karalnych i uniemożliwiła prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, przywódczyni Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresie Wojda dostęp do akt sprawy, syg.akt IIW 414/14. Pracownica ta celowo, prowokacyjnie przed wydaniem akt wpisała Teresę Wojda w formularzu wykazu osób  przeglądających akta. Ten fakt spowodował że T. Wojda wyraziła zdziwienie, ponieważ chciała zrobić to sama i postawić pieczątki ale dopiero po przeglądnięciu akt tak jak miało to miejsce poprzednim razem w dniu 12.09.2014r.

        Udostępniono akta sprawy tylko na chwilę, bo gdy T.Wojda oznajmiła że chce wykonać fotokopie akt  sprawy pracownica zażądała natychmiastowego zwrotu akt pod pretekstem konieczności posiadania na to zgody kierownika wydziału.

        Prezes T.Wojda oznajmiła pracownicy sądu że w dniu 12.09.2014r. zgoda kierownika nie była konieczna bo to osoba obsługująca punkt przeglądania akt sama udzieliła takiej zgody. Oprócz tego  prezes Stowarzyszenia zapytała dlaczego nie ma w wykazie adnotacji kto dzień wcześniej  przeglądał akta sprawy. Prezes T.Wojda oświadczyła że w tym momencie pani ta utrudnia jej dostęp do akt sprawy a na to pracownica z wrzaskiem stwierdziła że wezwie kierownika  a nawet policję. Na te głośne krzyki pracownicy zjawił się ochroniarz, któremu  prezes T.Wojda poskarżyła się na łamanie naszego  prawa dostępu do akt sprawy. W  ten oto prowokacyjny sposób prezes T.Wojda zmuszona została do odstąpienia od prawa przeglądania akt sprawy. Z informacji w biurze podawczym wynika że dzień wcześniej akta zostały udostępniane bez żadnej adnotacji w formularzu osób przeglądających akta. Tak więc doszło do takiej kuriozalnej sytuacji: pomimo potwierdzenia przeglądania akt T.Wojda tych akt nie przeglądała. Natomiast  inne osoby przeglądające akta  nie musiały składać na tę okoliczność żadnych potwierdzeń czy podpisów. W dniu 18.09.2014r. w formularzu wykazu osób przeglądających akta niniejszej sprawy widniały tylko dwa wpisy a były to wpisy Teresy Wojda, co nie odzwierciedla stanu faktycznego a więc jest to nie tylko zafałszowaniem ale także dowodzi dyskryminującego traktowania prezes Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, przywódczyni Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu.

      

        W związku z powyższym protestujemy przeciwko łamaniu przez Sąd Rejonowy w Łowiczu  prawa dostępu do akt jak też przeciwko stosowaniu przez sąd prowokacji i dyskryminacji, co jest jawnym antypolonizmem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, zgodnie z art. 257 Kodeksu karnego.

 

        Takie działania i zachowania pracowników sądu są nie tylko zamachem na dobro chronione prawem jakim są nasze organizacje ale równocześnie są zamachem na prawa Suwerena tj.Naród Polski w Polsce. Prezes Teresa Wojda  w dniu 25.06.2014r. w Łowiczu działała nie  ze złośliwości czy  ze swawoli  lecz spełniała konstytucyjne prawo i obowiązek obrony Narodu Polskiego i Polski wobec bezkarności sprawców zuchwałych niszczycielskich działań przy pobłażliwości łowickiego wymiaru sprawiedliwości. Prezes T.Wojda w tym dniu po raz kolejny protestowała przeciw łamaniu prawa przez Radę Miejską w Łowiczu oraz przeciw działaniom  na szkodę i krzywdę mieszkańców Łowicza i Polski.

        link: “Hydrauliczne szczelinowanie.Zatruta woda pitna w Łowiczu/protest na sesji Rady Miejskiej,30.08.2012”

  www.youtube.com/watch?v=--XWDy0QFG4

        Na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu 30.08.2012 r. rozpatrywana była skarga Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi , Obywatelskiego Ruchu Oporu na lekceważenie prawa mieszkańców Łowicza i okolic do czystej, zdrowej, smacznej wody i bezpiecznego środowiska w związku z budową bazy hydraulicznego szczelinowania  wraz z wiertnią gazu ziemnego  oraz wniosek o samorozwiązanie się Rady. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu, H. Zasępa wraz z Radą Miejską już podczas wcześniej, w 2012r. podczas sierpniowej sesji  złamał prawo poprzez nierespektowanie upomnienia Wojewody Łódzkiego obowiązku rozstrzygania skarg poprzez podejmowanie uchwał a nie rozstrzyganie w sprawach różnych.

       

       Domagamy się :

       1) zaprzestania  utrudniania prezes Stowarzyszenia T.Wojda dostępu do akt i wykonywania fotokopii akt

       2) zaniechania jakichkolwiek prowokacji, manipulacji aktami sprawy czy podmiany dokumentów tak jak w sprawie toksycznych podzielników ciepła rozpatrywanych jako listy żelazne dla sprawców K.Kalińskiego, Burmistrza Miasta Łowicza i J.Mika dyrektorki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, syg.akt II Kp 235/11 czy też tak jak w sprawie bezprawnego nakazania wstępu do siedziby naszych organizacji, syg.akt IC 480/12

       3) respektowania faktu że prezes T.Wojda nie reprezentuje swoich prywatnych interesów lecz  interesy Narodu Polskiego a nade wszystko występuje w obronie prawa do życia w bezpiecznych warunkach w suwerennej Ojczyźnie

       4) załączenia do akt niniejszej sprawy akta sprawy syg.akt.IC 480/12 o bezprawne nakazanie udostępnienia siedziby naszych organizacji. Link: Oświadczenie Teresy Wojda z 21.12.2012r.

        https://docs.google.com/document/d/11vd6krkbbI2loqe2tkDtEHsWeSWMydTCdQtgUiTaEbc/edit    

       5) załączenia do akt niniejszej sprawy akta sprawy, syg.akt II Kp 235/11 w sprawie toksycznych podzielników ciepła rozpatrywanych jako listy żelazne dla winnych popełnienia przestępstw przeciwko ludzkości.

       

         Maria Bejda, Teresa Wojda

        Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

        Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

        POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

     


Teresa Wojda

Kara za obronę Narodu Polskiego a bezkarność za łamanie jego praw ?

2014-09-18 19:47:40

           Kara za obronę Narodu Polskiego  a bezkarność za łamanie jego praw ?

         

           Łowicz, 17.09.2014r.

       

        Maria Bejda, Teresa Wojda

        Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

        Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

        POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Sąd Rejonowy w  Łowiczu

II Wydział Karny

Syg.akt II W 414/14

Dotyczy:

sprawy z wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu o nie karanie Teresy Wojda  za stawanie w obronie Narodu Polskiego oraz w obronie  siedziby Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu w dniu 25.06.2014r.w Łowiczu, z bezprawnego i bezpodstawnego wniosku Rady Miejskiej w Łowiczu.

    Wnosimy o:

      I. Zasądzenie pokrycia kosztów  zbędnej akcji służb ratowniczych z dnia 25.06.2014r. w gmachu Urzędu  Miasta Łowicza od osób winnych niepotrzebnego sprowadzenia dwóch jednostek Państwowej Straży Pożarnej tj.od

       1.Krzysztofa Kalińskiego,uzurpatorskiego Burmistrza Miasta Łowicza

       2.Henryka Zasępy, uzurpatorskiego  przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu

       3.Władysława Michalaka, uzurpatorskiego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu

     II. Zasądzenie od Henryka Zasępy na rzecz prezes Stowarzyszenia Regionalnego  Wsi Urzecze “Łowiczanie”, przywódczyni Inicjatywy Obywatelskiej  Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu.

       Teresy Wojda odszkodowania w wysokości 10 tysięcy złotych  za:

       1.nie rozpatrywanie skargi na kontynuowanie zamachu na Stowarzyszenie i Polski Obywatelski Ruch Oporu

         zgodnie z obowiązującym prawem i dodatkowym pouczeniem Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Wojewody Łódzkiego z dnia 06.07.2012r. w formie uchwały (zał. nr.1)

       2.szkody moralne T.Wojda  związane  z bezpodstawnym wezwaniem policji za jej protest na sali obrad Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. przeciw potraktowaniu naszej skargi jako zwykłego pisma

     III. Zasądzenie od Krzysztofa Kalińskiego na rzecz prezes Stowarzyszenia Regionalnego  Wsi Urzecze “Łowiczanie”, przywódczyni Inicjatywy Obywatelskiej  Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu Teresy Wojda odszkodowania w wyskości 20 tysięcy złotych za:

       1.organizowanie od 2008r. zamachu na nasze Stowarzyszenie  

       2.organizowanie od 2008r. zamachu na siedzibę naszych organizacji

       3.prześladowanie i krzywdy moralne prezes Teresy Wojda i jej rodziny począwszy od 2008 r.

       4.naruszenie nietykalności cielesnej  i znieważanie prezes Stowarzyszenia T.Wojda w Parku na Błoniach w Łowiczu 25.06.2014r.

       5.szkody moralne T.Wojda związane  z bezpodstawnym wezwaniem policji za jej protest na sali obrad Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r.przeciw  uznaniu przez K.Kalińskiego i H.Zasepę naszej skargi jako zwykłego  pisma.

    IV.Przesłuchanie  sprawców agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim:

       

      1.Bronisław Komorowski/Szczynukowicz, uzurpator pełniący funkcję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

      2.Donald Tusk były premier uzurpatorskiego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej  

      3.Ewa Kopacz, marszałek uzurpatorskiego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

      4.Andrzej Seremet,  uzurpatorski Prokurator Generalny

      5.Jolanta Chełmińska, uzurpatorski  Wojewoda Łódzki

      6.Krzysztof Kaliński,  uzurpatorski Burmistrz Miasta Łowicza

      7.Henryk Zasępa, uzurpatorski przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu

    V. Dołączenie do akt niniejszej sprawy akta wszystkich innych postępowań prowadzonych z naszych wniosków w Sądzie Rejonowym w Łowiczu

    VI.Wyrażenie zgody na nagrywanie przebiegu rozpraw

    VII.Niestosowanie żadnych technik zniewalania umysłów na rozprawch

    VIII.Spowodowanie aby sędzia prowadzący rozprawy był zaznajomiony z aktami sprawy a zwłaszcza z treścią naszych wystąpień

   IX Nie wymuszanie składania zeznań w pozycji stojącej.

        Ze względu na wniesienie sprawy przeciwko  Teresie Wojda, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” i przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu  za protestowanie na bezprawie okupacyjnych władz Łowicza i innych szczebli w Polsce konieczne jest szczegółowe przedstawienie zgromadzonych przez nas materiałów obciążających sprawców krzywd i szkód wyrządzonych Narodowi Polskiemu.    

      Ponadto, ze względu na szeroki zakres naszej działalności na forum krajowym i międzynarodowym jesteśmy zobowiązane do wnoszenia o rozpatrzenie przez sąd właściwy dla naszego miejsca zamieszkania, siedziby naszych organizacji dowodów  odciążających sprawców agresji na Polskę, debelacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim ze wszelkich szczebli władz w Polsce i Unii Europejskiej.

       W sprawie sygn.akt IIW 414/14 przeciwko  Teresy Wojda, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze  “Łowiczanie, prowadzącej wraz Marią Bejda Inicjatywę Obywatelską Dorzecza Bzury i Słudwi oraz OBYWATELSKI RUCH OPORU, obrończyni Narodu Polskiego, petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego (petycja nr.0578/2012), współautorki skargi do Prokuratora Głównego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, w postępowaniu zwyczajnym z wniosku asp. sztab. Wiesława Kozłowskiego z up. Komendanta Powiatowej Policji w Łowiczu za cyt.:

      I. w dniu 25 czerwca 2014r. około godz. 13:20 na ul. Stary Rynek w Łowiczu, woj.łódzkiego, głośnym krzykiem i hałasem zakłóciła spokój i porządek publiczny

      II. w tym samym miejscu i czasie co w punkcie I działając ze złośliwości i swawoli poprzez rozbicie pojemnika z zawartością substancji niewiadomego pochodzenia o drażniącym zapachu wywołała

      niepotrzebną czynność służb ratunkowych powodując koszty poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na łączną kwotę 1012,61 zł.

      III.w tym samym miejscu i czasie co w punkcie I mimo obowiązku nie udzieliła wiadomości co do tożsamości własnej legitymującemu ją policjantow

     IV. w dniu 25 czerwca 2014r. około godz. 15:00 na ul.Starorzecze w Łowiczu, woj. łódzkiego umieściła plakaty w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym tj. o wykroczenie z art. 51 § 1 Kw, 66 § 2 Kw, 65 § 2Kw i 63a §1 Kw

Na mocy art.58 § 1 i 2 kpw, za zgodą obwinionego (Nasz komenatrz: Nie było żadnej zgody! ), którego wyjaśnienia w świetle zebranych dowodów oraz okoliczności popełnienia wykroczenia nie budzą wątpliwości wnoszę o : *wskazać rodzaj i wymiar kary albo środka karnego ….. (Nasz komentarz : kreska długości 3,7 cm )  Koniec cytatu z wniosku asp.sztab. W.Kozłowskiego.

Odnosząc się do faktu złożenia wniosku na formularzu pt.: Wniosek o ukaranie w postępowaniu zwyczajnym” z treści wyraźnie wynika że Komendat Powiatowy nie popiera wniosku złożonego w imieniu Rady Miejskiej w Łowiczu przez Henryka Zasępę i Władysława Michalaka o  cyt: “ ukaranie kobiety za przerwanie obrad….”

Komendant Policji wyraźnie stwierdza, że czynność służb ratowniczych była niepotrzebna i nie wnosi o ukaranie. Policjanci Komendy Powiatowej w Łowiczu usunęli resztki rozbitego przez Teresę Wojda  maleńkiego pojemniczka z  nieszkodliwym zapachem rośliny leczniczej jaką jest czosnek o właściwościach  antyseptycznych a także jako skuteczny środek przeciw złym mocom.

       Prezes T.Wojda na znak protestu przeciwko łamaniu prawa przez władze Łowicza z Burmistrzem K.Kalińskim na czele, rozgniotła na podłodze sali obrad Urzędu Miasta Łowicza maleńki pojemniczek  z zapachem czosnku a nie na Starym Rynku,  jak jest to napisane na fomularzu wniosku policji w niniejszej sprawie.  

       Dowód: artykuł z portalu nasze miasto “ Teresa Wojda: to była woda z czosnkiem “

lowicz.naszemiasto.pl/artykul/teresa-wojda-to-byla-woda-z-czosnkiem-foto,2335938,artgal,t,id,tm.html

Wezwanie dwóch jednostek straży przez H.Zasępę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu oraz W.Michalaka, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu  było celowym działaniem dyskredytującym obrończynię Narodu Polskiego, prezes Stowarzyszenia Teresę Wojda,  pokrzywdzoną działaniami żydowskich okupacyjnych władz Łowicza.

Dla wyolbrzymienia zagrożenia słusznym protestem prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” T.Wojda przeciw  odrzuceniu naszych w pełni udokumentowanych skarg na ludobójcze działania Burmistrza Miasta Łowicza i Rady Miejskiej w Łowiczu, skarg na zamach na nasze  organizacje i ich siedzibę, sprowadzono aż dwie jednostki ratownicze po upływie ponad 1 godziny, pomimo że wcześniej policjanci  zabrali ze sobą rozgniecione szkło, które później na Komendzie Powiatowej Policji wyrzucili do kosza w obecności T.Wojda.     

W protokóle oględzin na karcie nr.5 jest wyraźnie napisane, że to  funkcjonariusze straży pożarnej a nie Teresa Wojda narazili osoby obecne na sali obrad Urzędu Miasta w Łowiczu na działanie środka chemicznego (nasz komentarz: nie wiadomo jakiego)cyt.:”przed pierwszym rzędem krzeseł, na drewnianym parkiecie  znajduje się środek chemiczny rozlany przez przez f-szy straży  pożarnej “ Nieprawdą jest jakoby prezes Stowarzyszenia Teresa Wojda zakłóciła spokój i porządek publiczny na Starym Rynku w Łowiczu w dniu 25.06.2014r , bo to urzędnicy i radni Rady Miejskiej w Łowiczu naruszali porządek publiczny wykrzykując  za spokojnie idącą T.Wojda w towarzystwie redaktora “Nowego Łowiczanina “.

Nieprawdą jest jakoby Teresa Wojda nie udzieliła wiadomości co do swej tożsamości. To policjani dokonali napaści  na Starym Rynku w Łowiczu na prezes Stowarzyszenia  T.Wojda. Nie chcieli nic wiedzieć o tożsamości obrończyni Narodu Polskiego, bo jak sami stwierdzili,  mieli nakaz władz Łowicza do siłowego zatrzymania T.Wojda i przewiezienia jej na Komendę Powiatową Policji w Łowiczu.

Dowodem na nie ukrywanie swojej tożsamości a wręcz eksponowanie jest fakt że prezes Stowarzyszenia Teresa Wojda miała ze sobą teczkę formatu A3 z dokumentami oraz zawieszony na szyi plakat formatu A3, z widokiem zniszczonego przez odwierty Teksasu pt: “Podżegacze wojenni i truciciele precz z naszej ziemi” o następującej treści : “

“DĘBEM ZNIEWOLENIA NARODU POLSKIEGO JEST HANIEBNY "DĄB WOLNOŚCI"

POSADZONY W "BOŻE CIAŁO' W ŁOWICZU PRZEZ UZURPATORA, PODŻEGACZA WOJENNEGO SZCZYNUKOWICZA-KOMOROWSKIEGO, PEŁNIACEGO NIELEGALNIE FUNKCJĘ PREZYDENTA R.P. NA ZAPROSZENIE K. KALIŃSKIEGO NIELEGALNIE SPRAWUJACEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA ŁOWICZA!!! STOP SPRAWCOM AGRESJI NA POLSKĘ , ZAWOJOWANIA TERYTORIUM I LUDOBÓJSTWA NA NARODZIE POLSKIM (skarga u prokuratora Trybunału Karnego w Hadze)!

NIE CHCEMY TEKSASU W ŁOWICZU I W POLSCE !!! STOP WOJNOM !!! STOP NISZCZENIU ŻYCIA !!! “

         Policjant Michał Pokora fałszywie zeznaje (karta nr.28 ) jakoby T.Wojda została poinformowana o sprządzeniu wobec  niej  wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Łowiczu. Trzej policjanci na Komendzie Policji w Łowiczu podziwiali prezes Stowarzyszenia T.Wojda za odwagę, dokonania i  wiedzę na temat zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego.T.Wojda przekazała policjantom  wiele dokumentów w tym m.in. skargę na działania burmistrza i dyrektorki ZGM.

      Dowód:      “Skarga na kontynuowanie zamachu na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu”

  ocs.google.com/document/d/1anCt4CLIYhW6wveDhOicZBjVxaqg7_0kACSmx_9caCw/edit

       Na podkreślenie zasługuje fakt że policjanci nie  sporządzili  żadnej notatki służbowej w obecności prezes T.Wojda a resztki zabranego z sali obrad pojemniczka z zapachem czosnku wyrzucili do kosza, zapewniając przy tym że T.Wojda  nie ma powodu do obaw, nic jej nie groźi. Prezes T.Wojda powiedziała policjantom, że to nie ona powinna składać wyjaśnienia na policji ale władze miasta za działania na szkodę i krzywdę wszystkich mieszkańców Łowicza uznanych przez łowickiego prokuratora za pokrzywdzonych powstaniem bazy hydroszczelinowania w Łowiczu jak też toksycznymi dodatkami do wody pitnej. T.Wojda stwierdziła w luźnej rozmowie z policjantami że to nie ona powinna ostrzegać przed zagrożeniami ale służby, straż, policja opłacane z funduszy Narodu Polskiego.

       Prezes Stowarzyszenia T.Wojda  rozgniotła maleńki pojemniczek z zapachem czosnku  na znak protestu za bezprawne i bezpodstawne wezwanie policji, zamiast rozstrzygania skargi zgodnie z obowiązującym prawem i pouczeniem z 6.07.2012r. z Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, dyrektor E.Staszyńska pisze: cyt.:...działając na podstawie art.258, par.1,pkt.5 kpa pragnę podkreślić iż przekazanie skargi do organu właściwego winno byc dokonane przez organ, tj przez radę w formie uchwały... zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. .. Wobec powyższego proszę o przekazywanie skarg w przyszłości przez podjęcie uchwały”

       Władze Miasta Łowicza uznały naszą skargę na burmistrza i dyrektorkę ZGM na dokonywanie od 2008 roku zamachu na nasze organizacje i ich siedzibę jako zwykłe pismo zamiast ujęcia w porządku obrad i podjęcia uchwały. Na takie pozbywanie niewygodnych władzom miasta skarg, ukrywanie prawdy o ich działaniu na krzywdę i szkodę mieszkańców, w pełni uzasadnione było wystąpienie prezes T.Wojda podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. i wyrażenie dezaprobaty dla ich działań.

       Wezwanie policji przez H.Zasepę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu podczas słusznego protestu przeciw  dokonywaniu zamachu na siedzibę naszych organizacji przez grupę przestępczą zainstalowaną we władzach Łowicza jest udokumentowane w nagraniu pod artykułem na lowicz24.eu, “Przerwane obrady Rady Miejskiej “

       Dowód : link “Przerwane obrady Rady Miejskiej”

lowicz24.eu/wiadomosci/l24/4995-przerwane-obrady-rady-miejskiej   

       Dowód: Nagranie wystapienia prezes T.Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. www.youtube.com/watch?v=GKH6GKVHlfs#t=13

       

       Policjant M.Pokora kłamie na karcie 28, jakoby przewodniczący H. Zasępa wezwał policję po fakcie rozbicia przez T.Wojda pojemniczka z zapachem czosnku. Nie widział a pomawia.

       Na filmie wyraźnie widać że  H.Zasępa wzywa policję wcześniej, podczas wypowiedzi T.Wojda w czasie obrad sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w 25.06.2014r. a nie po fakcie rozgniecenia pojemniczka z zapachem czosnku. H.Zasępa ogłasza cyt.: “ Nie musi pani protestować. Jest sesja, jest porządek. ...Przerywam obrady sesji do przyjścia policji.”

        Dowód: Nagranie wystąpienia prezes T.Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. www.youtube.com/watch?v=GKH6GKVHlfs#t=13      

       H.Zasępa fałszywie podaje na karcie nr. 4 jakoby nie wiedział przeciw czemu prezes Stowarzyszenia T.Wojda protestowała a przy tym oczernia i znieważa prezes T.Wojda słowami cyt.  “ wstąpiła w nią furia “ wykrzykiwała różne obraźliwe słowa w stosunku do całej rady”, albo  jakoby “uciekała” po wyjściu z sali obrad, co jest pomówieniem, narusza dobra osobiste osoby publicznej, tj prezes Stowarzyszenia Teresy Wojda. Jest to jednocześnie antypolonizmem i dyskryminacją, złamaniem praw człowieka i obywatela a także konwencji z Aarhus przez przedstawiciela okupacyjnych władz w Polsce. Dodatkowo obciąża przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu

 

cd
docs.google.com/document/d/1oonScUtzqIPEepAR9WbhrJk6SGXSo4pXxJdrlT2AD2c/edit


Teresa Wojda

Wymiar sprawiedliwości ochrania ludobójców a prześladuje obrońców Narodu Polskiego.

2014-09-02 08:19:10

docs.google.com/document/d/1e65QSxHhaIzy4rYq0rRaMUFTf9U78tHAZFTlG1neLb8/edit

Szanowni Państwo,

okupant zydowski poprzez swoje służby utrudnia działałalność w obronie Narodu Polskiego. Utrudnia w czasie pisania jak i m.in. w  dostępie pod petycją do linków zawartych w poniższym wystąpieniu. Ogranicza komentarze pod niniejszą petycją do 90 znaków.

swidnica.naszemiasto.pl/artykul/pozywa-sedziego-ze-swidnicy-chce-700-tys-zl-odszkodowania,2400941,art,t,id,tm.html?utm_source=share-nm

www.fakt.pl/wydarzenia/teresa-k-komornik-z-dzialdowa-zyje-jak-bogaczka-palac-komorniczki,artykuly,484614.html

Z poważaniem

Teresa Wojda

 


Wymiar sprawiedliwości ochrania ludobójców a prześladuje obrońców
Narodu Polskiego.


Łowicz, 31.08.2014r.
Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Małgorzata Gersdorf
Prezes Sądu Najwyższego
Andrzej Seremet
Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
Marek Biernacki
Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej
Małgorzata Piwowarczyk
Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu
Sławomir Erwiński
Prokurator Rejonowy w Kutnie
Magdalena Bursa
Prokurator Rejonowy w Łowiczu
Skarga
na działania Sądu Rejonowego w Łowiczu i występującego w jego
imieniu komornika.
Sąd Rejonowy w Łowiczu poprzez wydanie wyroku, w sprawie z bezprawnego wniosku ZGM w Łowiczu, sygn.akt 1C 480/12 z dnia 08.10.2013r. , nakazującego udostępnienie lokalu mieszkalnego będącego prawnie usankcjonowaną siedzibą Stowarzyszenia Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu stał się uczestnikiem zamachu na siedzibę naszych organizacji. Sąd Rejonowy w Łowiczu dopuścił się celowego działania na szkodę i krzywdę Teresy Wojda, Marii Bejda oraz
Stowarzyszenia Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu co podlega rygorom art.133 kk, art.257 kk, art.190§ 1 kk, art.212 § 1 kk, art.216 § 1kk oraz art.23 kc i art.24 § kc, czym wymusza działania obrony koniecznej zgodnie art. 25 kk.
Sąd Rejonowy w Łowiczu został przez nas poinformowany że przedmiotowy lokal jest siedzibą naszych organizacji a mimo tego fakt ten pominął i wydał wyrok będący zamachem na nasze organizacje.
Żądamy:
1) wycofania się Sądu Rejonowego w Łowiczu i komornika z egzekucji wszelkich kosztów.
2) zaniechania prześladowania, dręczenia, nękania prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” Teresy Wojda jak też naszych organizacji
3) przesłania na adres emailowy zeskanowanych listów żelaznych oraz podania do publicznej wiadomości w terminie do 15 września 2014r. szczegółowych informacji o listach żelaznych dla ludobójców z Łowicza.
Mieszkańcy Łowicza mają bezwzględne prawo wiedzieć kto poręczył za przestępców, niszczycieli życia !
4) skierowania aktów oskarżenia dla sprawców ludobójczych działań z naszych wniosków
5) niezwłocznego odsunięcia burmistrza z zajmowanego stanowiska
6) pociągnięcia Burmistrza K.Kalińskiego do odpowiedzialności karnej za atak na obrończynię Narodu Polskiego,Teresę Wojda
7) pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawców zamachu stanu w Polsce.
8) spełnienia żądań Tadeusza Cichockiego zawartych w wystąpieniu z 13.08.2014r. “SUWEREN ŻĄDA DOWODÓW!„VOX POPULI, VOX DEI”! „UBI SOCIETAS, IBI IUS”! List otwarty” www.tcichocki.pl/20140813Suweren_zada_dowodow.pdf


Sąd Rejonowy w Łowiczu poprzez działającego w jego imieniu komornika M.Cichala odstąpił w dniu 11.04.2014r. od egzekucji bezprawnego wyroku tegoż Sądu z dnia 08.10.2013r.,o czym poinformował Wydział Wizytacyjny Sądu Okręgowego w Łodzi. cyt.:
Na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w imieniu prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, Wydział
Wizytacyjny pismem z 13.5.2014r. informuje, że Komornik cyt.:Na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w imieniu prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, Wydział Wizytacyjny pismem z 13.5.2014r. informuje, że Komornik cyt.: “ w dniu 11 kwietnia 2014r. zwrócił wierzycielowi wniosek w przedmiocie prowadzenia egzekucji co do punktu 1, tytułu wykonawczego
natomiast prowadzi nadal postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania od Pani ( Teresy Wojda) na rzecz wierzyciela kwoty 57 złotych objętych tytułem wykonawczym.”


Pozostawienie do egzekucji od prezes stowarzyszenia T.Wojda kwoty 57 zł jest niekonsekwencją wobec wycofania się z egzekucji. Jest celowym, prowokacyjnym działaniem dla dręczenia i nękania naszych organizacji z T.Wojda na czele a tym samym wskazuje że Sąd staje po stronie dyrektorki ZGM J.Mika i Burmistrza Miasta Łowicza K.Kalińskiego, których chronią listy żelazne za ludobójcze działania, w tym m.in. w sprawie toksycznych podzielników ciepła.
Dokładny opis w poniższym linku:”Skarga na kontynuowanie zamachu na siedzibę Stowarzyszenia i
Obywatelskiego Ruchu Oporu.”
docs.google.com/document/d/1anCt4CLIYhW6wveDhOicZBjVxaqg7_0kACSmx_9caCw/edit
Sąd Rejonowy w Łowiczu i działający w jego imieniu komornik ponownie dokonują zamachu na siedzibę naszych organizacji pismem z 18.08.2014r., zawierającym wezwanie do cyt.:“uregulowania brakujących kosztów egzekucyjnych w kwocie 160,51 złotych ustalonych prawomocnym postanowieniem z 28.05.2014r. plus kosztów dodatkowej korespondencji w kwocie 5,47zł. czyli w łącznej kwocie 165,98 zł. w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma” pod rygorem ściągnięcia w drodze egzekucji.

link: kserokopia wezwania do zapłaty kosztów egzekucji z której wycofał się komornik przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu
drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/189aveja_SsgACvt3TCwTJgbJhCZ6KKipO_WySio_
Sąd Rejonowy w Łowiczu poprzez komornika nęka wezwaniem do zapłacenia nienależnych kosztów, nie wykonanej czynności, co jest przestępstwem wyłudzenia i jednocześnie groźbą siłowego wtargnięcia do lokalu, co wymusza zastosowanie obrony koniecznej wobec zamachu na dobro chronione prawem jakim jest mieszkanie Teresy Wojda, będące równocześnie usankcjonowaną prawnie siedzibą naszych organizacji.
Zamiast przeprosin prezes T.Wojda jak też naszych organizacji przez komornika działającego w imieniu Sądu Rejonowego oraz wpłaty 2500 złotych tytułem zadośćuczynienia, sąd wraz z komornikiem stosuje bezpodstawne i bezprawne określenie prezes Teresy Wojda, jako cyt.: “dłużnik”, co dodatkowo znieważa ją i narusza jej dobra osobiste.
Według informacji uzyskanych telefonicznie z prokuratury i policji w Łowiczu nie jest prowadzone przeciwko Teresie Wojda żadne postępowanie a mimo to policjant z nr. tel. 8309581 dopuścił się bezpodstawnego wymuszania informacji od syna T.Wojda, na temat stanu zdrowia T.Wojda, jej żródeł utrzymania, stosunków z rodziną jak też miejsca zamieszkania, pod groźbą przeprowadzenia wywiadu u sąsiadów. Skoro nie prowadzone są żadne postępowania to telefoniczne nękanie T.Wojda i jej rodziny uznajemy jako atak grupy przestępczej z Łowicza, w imieniu której obecnie najaktywniej działa przedstawiciel sądu, komornik M.Cichal.
link:” Skarga na kontynuowanie zamachu na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu.”
docs.google.com/document/d/1anCt4CLIYhW6wveDhOicZBjVxaqg7_0kACSmx_9caCw/edit
link: :Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i obywatelskiego Ruchu Oporu”
piotrbein.wordpress.com/2014/04/03/skarganabezprawnyzamachnasiedzibestowarzyszeniaiobywatels
kiegoruchuoporu/
Grupa ta związana jest z Urzędem Miasta Łowicza a działa pod ochroną listów żelaznych zatwierdzanych przez Sąd Rejonowy w Łowiczu, gwarantujących bezkarność w sprawach z naszych wielu wniosków, zarzucających działania na szkodę i krzywdę mieszkańców Łowicza, uznanych przez prokuratora łowickiego za pokrzywdzonych jak też na szkodę całego Narodu Polskiego w Polsce oraz innych narodów świata. Bezkarność tej grupy przestępczej zapoczątkowana została w 2011r. wydaniem listu żelaznego dla Burmistrza K.Kalińskiego i dyrektorki ZGM J.Mika w sprawie ludobójczych podzielników ciepła.
Prezes łowickiego sądu M.Piwowarczyk i prokurator M.Bursa osobiście uniemożliwiały T.Wojda dostęp do pełnych akt sprawy, z kompletną zawartością w tym z wnioskiem o rozpatrywanie listu żelaznego.
Dowód: fotografia wokandy Sądu Rejonowego w Łowiczu pt.:“Wokanda rozpatrywania listu żelaznego w sprawie
ludobójczych podzielników ciepła.” drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/189aveja_SsgACvt3TCwTJgbJhCZ6KKipO_WySio_


Oto poniżej fragment z zażalenia na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie toksycznych
podzielników ciepła, złożonego 30.08.2011r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu :
Cyt.:Zażalenie – ciąg dalszy do zażalenia złożonego 18.08.2011 r.
na odmowę wszczęcia śledztwa i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej winnych w związku ze zgłoszonym 10.05.2011 r.wnioskiem o zbadanie możliwości popełnienia przestępstwa, czynu zabronionego poprzez niedopełnienie obowiązków poinformowania mieszkańców, art.231§1 kk, przez Burmistrza Łowicza i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu o szkodliwości narzucanych mieszkańcom Łowicza szkodliwych dla zdrowia podzielników ciepła w ramach umyślnego usiłowania dokonania ciągłego czynu zabronionego, z art. 12 k.k poprzez sprowadzanie zagrożenia zmierzającego do narażania człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jak i utraty życia, art. 160§1 i 156§1 pkt.2, powodowania innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu a
tym samym działanie na szkodę indywidualną jak i na szkodę interesu publicznego i prywatnego
poszczególnych mieszkańców zarówno wspólnot mieszkaniowych jak i mieszkańców zasobów komunalnych, którym narzucane są te szkodliwe podzielniki.” Treść zażalenia dostępna w poniższym linku: “Różne przestrzenie bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Łowiczu”, “Odwet za walkę w obronie bezpieczeństwa narodu.”


docs.google.com/document/d/1YQgZym8GJ9E40iuq5CgLc93wretivN4c1cjMmy2Wo/
edit#heading=h.hk4wdwearrat
Dowody: korespondencja w sprawie ludobójczych podzielników ciepła ujawniająca mataczenie sądu i prokuratury.
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B7YNx9BTgQp4UldNWVN4MnM1TW8
Odrzucenie naszych wszystkich w pełni udokumentowanych wniosków o ściganie sprawców działań
ludobójczych dowodzi ponad wszelką wątpliwość że łowicki wymiar sprawiedliwości działa pod dyktando okupanta żydowskiego a na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego.


Aktem przyznania się łowickiej prokuratury do braku możliwości bezstronnego rozpatrywania skarg na przestępcze działania Burmistrza Miasta Łowicza jest przekazanie sprawy z anonimowego wniosku przeciwko burmistrzowi Kalińskiemu do prokuratury w Kutnie. Jest to jednak tylko celowa gra na zwłokę zamiast natychmiastowego podjęcia działań i odsunięcia od władzy burmistrza i powiązanych z nim osób. Zarzuty wobec burmistrza Miasta Łowicza; nadużycia władzy i ujawnienia tajemnicy przetargu jak też niedopełnienia obowiązków służbowych oraz poświadczenie nieprawdy zagrożone karą 10 lat pozbawienia wolności spotykają się z karygodną pobłażliwością wymiaru sprawiedliwości w Polsce, co jednocześnie wskazuje na działania pozorne a w rzeczywistości ochraniające przestępców na urzędach.
Cyt.: Śledczy z Łowicza, aby nie zostać posądzeni o stronniczość, wyłączyli się z jej rozpoznawania. Sprawa została przekazana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi celem wyznaczenia innej jednostki, która ją poprowadzi informuje Elżbieta Golis, zastępca prokuratora rejonowego w Łowiczu. Na początku sierpnia PO w Łodzi przekazała donos na burmistrza Łowicza do zbadania Prokuraturze Rejonowej w Kutnie.
link: “Burmistrz Łowicza pod lupą śledczych z Kutna
lowicz.naszemiasto.pl/artykul/burmistrzlowiczapodlupasledczychzkutna,2394181,artgal,t,id,tm.html?ut
m_source=htc&utm_medium=rss&utm_campaign=htc_blinkfeed&utm_term=lowicz.naszemiasto.pl#skomentuj


Pobłażliwość łowickiego wymiaru sprawiedliwości, z Sądem Rejonowym na czele, dla przestępców działających bezkarnie na stanowiskach i urzędach doprowadziła do tego że Burmistrz Miasta Łowicza K.Kaliński posuwa się do nagminnego łamania praw mieszkańców i wysługuje się policjantami do tłumienia jakiegokolwiek sprzeciwu przy wsparciu lokalnych mediów.
link: “Wojewoda Łódzki współdziała w zbrodni ludobójstwa”
docs.google.com/document/d/13jRwXxIdjBoHgUVQiSQAMrvShL_
WmjvE1d9DDztvg0/edit
link: “O ukaranie i odsunięcie od władzy ludobójców w Łowiczu i w Polsce.”
docs.google.com/document/d/1esTHffUrHOrsJJeV1MJThrsiU2L0MiTathBqZL6BocQ/edit
link: “ Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego.”
piotrbein.wordpress.com/2014/07/01/medialokalnechroniaprzestepcowazniewazajaobroncownarodup
olskiego/
link: “Żydowskie okupacyjne władze Łowicza wysługują się Polakami z policji przeciwko Polce broniącej Narodu Polskiego.”

piotrbein.wordpress.com/2014/06/28/zydowskie-okupacyjne-wladze-lowicza-wysluguja-sie-polakami-z-policji-przeciwko-polce-broniacej-narodu-polskiego/
Żydowskie okupacyjne władze Łowicza, wysługują się Polakami z policji przeciwko Polce broniącej Narodu Polskiego. - Google Docs

Winą i hańbą wymiaru sprawiedliwości jest ponowne kandydowanie K Kalińskiego w wyborach na Burmistrza Łowicza pomimo ciążących na nim zarzutów. Jego zuchwałość potęguje fakt że został on wyłoniony na burmistrza w wyniku sfałszowanych wyborów jak również nie rozliczonej łowickiej afery wyborczej.
link: “Łowicz: Wyborcza afera w I LO”
lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/lowiczwyborczaaferawilo,
675906,art,t,id,tm.html
Dodatkowo obciąża łowicki wymiar sprawiedliwości ukrywanie dostarczonych dowodów fałszerstw jak też brak reakcji na kupowanie głosów wyborców, czy zasiadanie fałszerzy w komisjach wyborczych. Fałszerze wyborczy już są gotowi do następnych fałszerstw w wyborach do władz lokalnych, 16.11.2014r. na czele z burmistrzem, który ma wpływ nie tylko na przebieg ale także na wynik wyborów.


Jako uczestniczki postępowania przed Sądem Najwyższym przeciw sfałszowaniu wyborów
parlamentarnych w 2011r.za Tadeuszem Cichockim żadamy podania do publicznej wiadomości, w
terminie do 30 września 2014r., że władze wszelkich szczebli nie posiadają dowodów na prawo do
sprawowania stanowisk, funkcji i urzędów w Polsce jak też w Unii Europejskiej w imieniu Suwerena tj. Narodu Polskiego.
Na wezwanie Tadeusza Cichockiego, gotowego do podjęcia się roli przywódcy do czasu odzyskania władzy przez Suwerena, tj. Naród Polski, okupacyjne władze nie przedstawiły dowodów na prawo do sprawowania urzędów i zajmowania stanowisk, ponieważ protokóły wyborcze zostały zniszczone dla ukrycia fałszerstw oraz manipulacji wynikami wyborów w centralnej urnie wyborczej PKW.
Więcej informacji i dowodów pod petycją protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze.
www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
Za Tadeuszem Cichockim kierujemy kolejne ostrzeżenia w imieniu Narodu Polskiego
www.tcichocki.pl/20140813Suweren_zada_dowodow.pdf
cyt.:
“Jest rzeczą bezdyskusyjną, że wyjaśnienie wszelkich i ciągle istniejących wątpliwości, co do wiarygodności wyników wyborów powszechnych i referendów jest obecnie sprawą najistotniejszą dla Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego, pilną koniecznością zważywszy na ich kondycję oraz wolą suwerena! Informuję również i po
raz kolejny ostrzegam (!!):
Obwieszczanie wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą oraz uznawanie ich przez Sąd Najwyższy za ważne na wniosek PKW i Prokuratury Generalnej w sytuacji braku dowodów potwierdzających ich zgodność z wyrażoną w wyborach wolą wyborców już niebawem może być uznane przez suwerena za bardzo
poważne przestępstwa/zbrodnie:
współudział w kolejnym zamachu stanu – nielegalnym, bazującym na oszustwach przejmowaniu władzy w Polsce przez osoby, które nie posiadają mandatu społecznego oraz
współudział w zdradzie stanu – b. licznych i na wielką skalę, różnych działaniach na szkodę państwa polskiego i Polaków.
W takim przypadku i w sytuacji, gdy żaden z „przedstawicielskich” organów władzy ani odpowiednie służby nie wywiązują się w sposób właściwy ze swoich obowiązków służenia Narodowi Polskiemu a jednocześnie istnieje bardzo dużo powodów do podejrzeń fałszowania nie tylko samych wyborów, ale przede wszystkim ich oficjalnych wyników suweren będzie zmuszony do bezpośredniego:
przejęcia sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce,unieważnienia prawa w części działającej na szkodę Narodu Polskiego,unieważnienia wyników wszystkich dotychczasowych wyborów powszechnych i referendów, uchylania immunitetów i unieważniania nominacji,
przykładnego karania śmiercią (np. w sposób opisany w moich poprzednich listach otwartych):

1. Sędziów, prokuratorów i innych osób umożliwiających sprawowanie najwyższych urzędów ludziom nieuprawnionym przez wyborców. Zwłaszcza, pełniących swoje funkcje w sposób nielegalny (np., jeśli powołani zostali przez fałszywych przedstawicieli narodu nielegalnie sprawujących władzę).
2. Osób sprawujących funkcje w organach przedstawicielskich władzy w sposób nielegalny oraz ich
kolaborantów (np. kolegów partyjnych i koalicyjnych).
3. Każdego, kto będzie próbował uniemożliwiać/utrudniać realizację woli suwerena Narodu
Polskiego.


Taka jego reakcja będzie uzasadniona i konieczna (!) również ze względu na:
brak innych efektywnych możliwości odsunięcia od władzy uzurpatorów, oszustów, hipokrytów, …,
zniewalających Polaków oraz unicestwiających Polskę, brak możliwości przeprowadzania w obecnie istniejących warunkach wyborów nowych przedstawicieli do organów władzy w sposób udokumentowany i gwarantujący uczciwe, zgodne z wolą wyborców wyniki, agonalny stan naszej Ojczyzny (!!!). Również w kontekście wypowiedzi (niestety bliskiej prawdy) Bartłomieja Sienkiewicza sprawującego obowiązki Ministra Spraw Wewnętrznych: „Państwo polskie istnieje teoretycznie.
Praktycznie nie istnieje, …”. Albo: „monopol na przemoc ma państwo,…” (ciekawe, jakie skoro polskie praktycznie nie istnieje?).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości – ponawiam sugestię/przypominam o możliwości zorganizowania i przeprowadzenia w sposób wiarygodny, udokumentowany i niebudzący żadnych wątpliwości Narodu Polskiego ogólnonarodowego referendum.
CIERPLIWOŚĆ NARODU POLSKIEGO JEST DUŻA, ALE NIE BEZGRANICZNA! “


Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH....


Teresa Wojda

SUWEREN ŻĄDA DOWODÓW! „VOX POPULI, VOX DEI”! „UBI SOCIETAS, IBI IUS”! List otwarty T. Cichockiego

2014-08-21 11:17:13

z "Poprzez identyfikację i bojkot do uwolnienia z żydowskiego jarzma :

https://docs.google.com/document/d/1e5_7UMF0a6CysYrxZ1-WF-QCLCqmFbQ-nw25xkGV8j4/edit

cyt:"Na wezwanie Tadeusza Cichockiego, gotowego do podjęcia się roli przywódcy do czasu odzyskania władzy przez Suwerena, tj. Naród Polski, okupacyjne władze nie przedstawiły dowodów na prawo do sprawowania urzędów i zajmowania stanowisk, ponieważ  protokóły wyborcze zostały zniszczone dla ukrycia fałszerstw oraz manipulacji wynikami wyborów w centralnej urnie wyborczej PKW."

Piaseczno, dn. 13 sierpnia 2014 r.
Tadeusz CICHOCKI
Ul. Radosna 1
05-500 Piaseczno
Tel./fax.: (22) 756-16-41
Tel.: 728-203-767
E-mail: tcichocki@tcichocki.pl
www.tcichocki.pl


PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
PROKURATURA GENERALNA
Ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa
SĄD NAJWYŻSZY
Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa


 SUWEREN ŻĄDA DOWODÓW!„VOX POPULI, VOX DEI”! „UBI SOCIETAS, IBI IUS”!List otwarty
Dot.: Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego z dn. 25 maja 2014 r.
Działając w interesie społecznym Narodu Polskiego i na podstawie Art.4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. w nawiązaniu do treści moich poprzednich listów otwartych dostępnych w Internecie pod adresami:

www.tcichocki.pl/20140430_ListOtwarty.pdf
www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf
www.tcichocki.pl/Zamach_stanu_w_Polsce-List_otwarty.pdf
www.tcichocki.pl/List_otwarty_012013.pdf
oraz w związku z:
- Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 26 maja 2014 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dn. 25 maja 2014 r. (Dziennik Ustaw z 27 maja 2014 r. poz. 692) i
- Uchwałą Sądu Najwyższego z dn. 07 sierpnia 2014 r. (Sygn. akt III SW 68/14) w sprawie ważności wyborów
WZYWAM
Państwową Komisję Wyborczą, Prokuraturę Generalną i Sąd Najwyższy do niezwłocznego, lecz nie później niż w dn. 13 listopada 2014 r. i bezwarunkowego:
1. Przedstawienia SUWERENOWI (!) (poprzez skuteczne podanie do publicznej wiadomości) niepodważalnych dowodów/dokumentów wykazujących zgodność protokołów poszczególnych komisji wyborczych oraz wyników wyborów (obwieszczonych przez Państwową Komisję Wyborczą i uznanych na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratury Generalnej przez Sąd Najwyższy za ważne) z wolą wyborców.
2. Unieważnienia wyborów w przypadku braku w/w dowodów/dokumentów.
3. Upublicznienia wszystkich list z wykazem osób popierających kandydatów na posłów.
4. Upublicznienia list uprawnionych do głosowania wyborców oraz tych, którym wydano i wysłano karty do głosowania (ze wskazaniem, którzy otrzymali je na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa a którzy głosowali na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania).
5. Upublicznienia protokołów wszystkich komisji wyborczych.
6. Upublicznienia pełnej treści wszystkich złożonych protestów przeciwko ważności wyborów oraz zajętych w ich sprawie stanowisk Prokuratury Generalnej i Sądu Najwyższego wraz ze szczegółowymi uzasadnieniami.
7. Wyjaśnienia czy podejmowane były z inicjatywy Państwowej Komisji Wyborczej i/lub Prokuratury Generalnej albo Sądu Najwyższego jakieś działania w sprawie takiego dostosowania warunków przeprowadzania wyborów, które gwarantowałyby zgodność oficjalnych wyników z wolą wyborców w sposób niepodważalnie udokumentowany. Jeśli tak - upublicznienia szczegółowych i udokumentowanych informacji na ich temat.

Wzywam również do przestrzegania bez dodatkowych wezwań treści wymienionych powyżej punktów po każdych następnych wyborach/referendach.


                                                     UZASADNIENIE
Zgodnie z prawem naturalnym oraz treścią Art.4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu” i „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Jest, więc rzeczą oczywistą i niepodważalną, że Naród Polski:
1. Jako zwierzchnik przedstawicielskiej władzy ustawodawczej może każdy wydany przez nią i egzekwowany akt prawny (włącznie z Konstytucją) w całości lub części unieważnić, zawiesić jego stosowanie lub poprawić.
2. Może również tworzyć nowe prawo niezależnie od faktycznych możliwości jego sformalizowania.
Wola Narodu Polskiego – suwerena z definicji uprawnionego do podejmowania ostatecznych decyzji w państwie – zwierzchnika władzy jest, więc prawem najwyższej rangi w Polsce. Wyższej od najwyższego rangą aktu prawnego – Konstytucji RP ustanowionego przez jego podwładnych – przedstawicielskie organa władzy ustawodawczej.
3. Jako zwierzchnik władzy sądowniczej ustanowionej i powołanej przez swoich przedstawicieli ma niepodważalne prawo m.in. do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawach zgodności (np. sposobu ustalenia i obwieszczania wyników wyborów oraz uznawania ich za ważne) z prawem najwyższej rangi – jego wolą.
4. Jako zwierzchnik przedstawicielskiej władzy wykonawczej ma niepodważalne prawo do nakazywania jej realizacji jego decyzji. Może również wdrażać je bezpośrednio (z jej pominięciem) niezależnie od treści prawa (niższego rangą od jego woli) ustanowionego przez (podległą mu) władzę przedstawicielską.


Naród Polski – suweren – ostateczny decydent w państwie - zwierzchnik władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej ma, więc w przedmiotowej sprawie niepodważalne prawo m.in. do:
A. Żądania upublicznienia:
- niepodważalnych dowodów potwierdzających zgodność z wolą wyborców: protokołów poszczególnych komisji wyborczych, obwieszczonych przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów oraz uchwały Sądu Najwyższego w sprawie ważności wyborów podjętej na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratury Generalnej,
- wszelkich udokumentowanych informacji i wyjaśnień np.: list poparcia poszczególnych kandydatów, list uprawnionych do głosowania wyborców, list biorących udział w głosowaniu, protokołów komisji wyborczych, pełnej treści wszystkich złożonych protestów przeciwko ważności wyborów oraz zajętych w ich sprawie stanowisk Prokuratury Generalnej i Sądu Najwyższego wraz ze szczegółowymi uzasadnieniami, …, w celu sprawdzenia ich zgodności z prawem najwyższej rangi – wolą suwerena – nadrzędnym interesem narodu i państwa polskiego – racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej.
B. Żądania unieważnienia wyborów w przypadku braku w/w dowodów lub niezgodności z prawem.
C. Bezpośredniego unieważnienia wszystkich niespójnych i/lub szkodzących Polakom zapisów prawa ustanowionego przez przedstawicielskie organa władzy ustawodawczej – swoich podwładnych. Zwłaszcza w sytuacji, gdy te funkcje przedstawicielskie pełnione były/są nielegalnie tzn. bez okazania suwerenowi mandatu społecznego – niepodważalnie udokumentowanej zgodności wyników wyborów z wolą wyborców!
D. Bezpośredniego dokonania oceny wiarygodności i zgodności z prawem (szczególnie z Art.4, pkt 2 Konstytucji RP): list poparcia kandydatów, protokołów poszczególnych komisji wyborczych, obwieszczonych przez PKW wyników wyborów oraz uchwały Sądu Najwyższego w sprawie ich ważności.
E. Zakwestionowania zgodności oficjalnych wyników wyborów z prawem ustanowionym przez przedstawicielskie organa władzy ustawodawczej i/lub prawdą - wolą suwerena – najwyższej rangi prawem stanowionym przez zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej.
F. Bezpośredniego unieważnienia uchwały Sądu Najwyższego o ważności wyborów oraz ustalonych i obwieszczonych przez PKW wyników wyborów.
G. Zobowiązania odpowiednich organów przedstawicielskich do ponownego zarządzenia, zorganizowania i przeprowadzenia wyborów w sposób udokumentowany i taki, który nie wzbudzi żadnych wątpliwości suwerena.
H. Podejmowania innych decyzji (adekwatnych do zachowań swoich podwładnych – „przedstawicielskich” organów władzy) i realizowania ich bezpośrednio.


Suweren może podejmować w/w decyzje i czynności niezależnie od zapisów prawa (niższego rangą od jego woli, sprzecznych z oczekiwaniami i interesem Polaków) ustanowionego przez (podległe mu) organy „przedstawicielskie” władzy ustawodawczej (funkcjonujące do chwili obecnej w sposób nielegalny tj. niepotwierdzony zgodą wyborców) np. takiego jak ustawa z dn. 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) czy też ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Obowiązkiem Państwowej Komisji Wyborczej, Prokuratury Generalnej i Sądu Najwyższego jest, natomiast nie tylko postępowanie zgodne z ustanowionym prawem przez organa „przedstawicielskie”, ale przede wszystkim z najlepiej rozumianym interesem Polski i wolą Narodu Polskiego – suwerena - władzy zwierzchniej – ostatecznego decydenta będącego źródłem prawa najwyższej rangi w państwie.

ZAKOŃCZENIE
Jest rzeczą bezdyskusyjną, że wyjaśnienie wszelkich i ciągle istniejących wątpliwości, co do wiarygodności wyników wyborów powszechnych i referendów jest obecnie sprawą najistotniejszą dla Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego, pilną koniecznością zważywszy na ich kondycję oraz wolą suwerena!
Informuję również i po raz kolejny ostrzegam (!!):
Obwieszczanie wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą oraz uznawanie ich przez Sąd Najwyższy za ważne na wniosek PKW i Prokuratury Generalnej w sytuacji braku dowodów potwierdzających ich zgodność z wyrażoną w wyborach wolą wyborców już niebawem może być uznane przez suwerena za bardzo poważne przestępstwa/zbrodnie:
- współudział w kolejnym zamachu stanu – nielegalnym, bazującym na oszustwach przejmowaniu władzy w Polsce przez osoby, które nie posiadają mandatu społecznego oraz
- współudział w zdradzie stanu – b. licznych i na wielką skalę, różnych działaniach na szkodę państwa polskiego i Polaków.
W takim przypadku i w sytuacji, gdy żaden z „przedstawicielskich” organów władzy ani odpowiednie służby nie wywiązują się w sposób właściwy ze swoich obowiązków służenia Narodowi Polskiemu a jednocześnie istnieje bardzo dużo powodów do podejrzeń fałszowania nie tylko samych wyborów, ale przede wszystkim ich oficjalnych wyników suweren będzie zmuszony do bezpośredniego:
- przejęcia sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce,
- unieważnienia prawa w części działającej na szkodę Narodu Polskiego,
- unieważnienia wyników wszystkich dotychczasowych wyborów powszechnych i referendów,
- uchylania immunitetów i unieważniania nominacji,
- przykładnego karania śmiercią (np. w sposób opisany w moich poprzednich listach otwartych):
1. Sędziów, prokuratorów i innych osób umożliwiających sprawowanie najwyższych urzędów ludziom nieuprawnionym przez wyborców. Zwłaszcza, pełniących swoje funkcje w sposób nielegalny (np., jeśli powołani zostali przez fałszywych przedstawicieli narodu nielegalnie sprawujących władzę).
2. Osób sprawujących funkcje w organach przedstawicielskich władzy w sposób nielegalny oraz ich kolaborantów (np. kolegów partyjnych i koalicyjnych).

3. Każdego, kto będzie próbował uniemożliwiać/utrudniać realizację woli suwerena - Narodu Polskiego.


Taka jego reakcja będzie uzasadniona i konieczna (!) również ze względu na:
- brak innych efektywnych możliwości odsunięcia od władzy uzurpatorów, oszustów, hipokrytów, …, zniewalających Polaków oraz unicestwiających Polskę,
- brak możliwości przeprowadzania w obecnie istniejących warunkach wyborów nowych przedstawicieli do organów władzy w sposób udokumentowany i gwarantujący uczciwe, zgodne z wolą wyborców wyniki,
- agonalny stan naszej Ojczyzny (!!!). Również w kontekście wypowiedzi (niestety bliskiej prawdy) Bartłomieja Sienkiewicza sprawującego obowiązki Ministra Spraw Wewnętrznych: „Państwo polskie istnieje teoretycznie. Praktycznie nie istnieje, …”. Albo: „monopol na przemoc ma państwo,…” (ciekawe, jakie skoro polskie praktycznie nie istnieje?).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości – ponawiam sugestię/przypominam o możliwości zorganizowania i przeprowadzenia w sposób wiarygodny, udokumentowany i niebudzący żadnych wątpliwości Narodu Polskiego ogólnonarodowego referendum.
CIERPLIWOŚĆ NARODU POLSKIEGO JEST DUŻA, ALE NIE BEZGRANICZNA!


Tadeusz CICHOCKI


P.S. Wszystkie osoby, które zgadzają się z treścią moich listów proszę o pomoc w ich rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami oraz o finalizowanie przygotowań do akcji w ramach oddziałów OKNP.


Do wiadomości: Osoby prywatne, Organizacje Patriotyczne, Związki Zawodowe, Media, Ambasady, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, inne.


Teresa Wojda

Poprzez identyfikację i bojkot do uwolnienia Polski spod żydowskiego jarzma.

2014-08-08 20:59:54

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi w Polsce zwracamy się do wszystkich sygnatariuszy petycji z prośbą o szerokie rozpowszechnianie na wszelkie możliwe sposoby naszego wezwania do identyfikacji i bojkotu okupanta żydowskiego w Polsce: https://docs.google.com/document/d/1e5_7UMF0a6CysYrxZ1-WF-QCLCqmFbQ-nw25xkGV8j4/edit

Niechaj każdy powieli choćby 100 sztuk i rozda swojej rodzinie, znajomym, sąsiadom czy niepostrzeżenie powrzuca do skrzynek pocztowych lub zostawi w autobusie , w pociągu ,  powkłada za wycieraczki samochodów. 

Naszą wspólną troską i każdego z osobna powinno być aby to wezwanie jak najszybciej dotarło do jak największej liczby osób.

Informujemy, że  konta  Marii Bejda i Teresy Wojda   na Facebook  zostały bezpodstawnie i bezprawnie zlikwidowane oraz  zablokowane dodawanie postów na stronie Obywatelskiego Ruchu Oporu na Facebook.facebook.com/pages/Obywatelski-Ruch-Oporu-Inicjatywa-Obywatelska-Dorzecza-Bzury-i-S%C5%82udwi/107356922689206

 

 Z wyrazami szacunku i poważania

 

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Poprzez identyfikację i bojkot do uwolnienia Polski spod  żydowskiego jarzma.

Drodzy Rodacy,

wobec powszechnej w Polsce świadomości zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego wzywamy do  kontynuacji działań  w ramach obrony koniecznej. W okolicznościach podstępnego przejęcia Polski przez mniejszość żydowską wzywamy  do przyśpieszenia działań w ogólnopolskiej akcji identyfikacji zakaumflowanych Żydów  i ich popleczników oraz powszechnego bojkotu wyborów samorządowych 16.11.2014r.

Rodowity Polak  nie kandyduje w wyborach, nie podpisuje żadnych list wyborczych, nie idzie na żadne głosowania. Pełni dyżury przed lokalami wyborczymi w dniu wyborów z kamerą w ręku  i liczy osoby odwiedzające lokale wyborcze.  Stoimy przed szansą udaremnienia fałszerstw wyborczych  dokonywanych przez okupanta z Sądem Najwyższym i  Państwową Komisją Wyborczą na czele.

 

Powinnością każdego rodowitego Polaka jest zdobywanie  wiedzy na temat zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego, szerzenie tej wiedzy wśród najbliższych, sąsiadów i znajomych. Wzajemne wspieranie się, okazywanie  sobie  życzliwości i dobroci. Jednoczenie się pod hasłem : "Pokrzywdzeni nie płacą sprawcom ".

Rodowity Polak nie należy do żadnej partii: PO, PIS, SLD, Solidarna Polska, Kongres Nowej Prawicy, Ruch Palikota i inne. Nie chce mieć nic wspólnego z antypolskimi organizacjami typu:  Marsz Niepodległości”, “Oburzeni”, “Niepokonani”, związki zawodowe, kluby Gazety Polskiej i Radia Maryja, Ruch Narodowy itp. Nie wychodzi na żadne marsze, demonstracje, protesty, które są inspirowane  przez okupanta w celu wywołania zamieszek. Nie uczestniczy w procesjach, mszach, uroczystościach kościelnych organizowanych przez  zjudeizowany  kościół katolicki. Modli się w zaciszu domowym, z dala od sekt ( np.Neokatehumenat, Odnowa w Duchu Świętym), organizacji  masońskich, symboli judaizmu  (menora, gwiazda, krzyż ośmioramienny sekty scjentologów), którymi opasana jest cała Polska , do czasu opowiedzenia się władz kościelnych po stronie ciemiężonego Narodu Polskiego a przeciwko żydowskiemu okupantowi. Rodowity Polak bojkotuje  wszelkie  imprezy  i uroczystości państwowe, lokalne i towarzyskie z udziałem wrogów i kolaborantów. Odmawia  przyjęcia odznaczeń, tytułów i nadawanych godności. Bojkotuje imprezy sportowe, koncerty, przedstawienia teatralne, media, firmy, towary i usługi okupanta.

 

Polski Obywatelski Ruch Oporu (PORO↡) poprzez  pozwy, skargi, petycje, wnioski do władz różnych szczebli, wymiaru sprawiedliwości w Polsce, instytucji unijnych, OBWE oraz Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, zdemaskował współuczestniczenie tych instytucji w niszczeniu Narodu Polskiego i innych narodów oraz państw, pod dyktando światowych elit żydowskich. Podstępnie, stopniowo, w czasie pozornego pokoju, doszło do  zawojowania terytorium Polski. Następuje masowe sprowadzanie Żydów do Polski  przy jednoczesnym eliminowaniu i wyniszczaniu Narodu Polskiego.

 

Na wezwanie Tadeusza Cichockiego, gotowego do podjęcia się roli przywódcy do czasu odzyskania władzy przez Suwerena, tj. Naród Polski, okupacyjne władze nie przedstawiły dowodów na prawo do sprawowania urzędów i zajmowania stanowisk, ponieważ  protokóły wyborcze zostały zniszczone dla ukrycia fałszerstw oraz manipulacji wynikami wyborów w centralnej urnie wyborczej PKW.

 

Tylko prawda wyzwala w nas nieprawdopodobną siłę i moc zjednania, które przepędzą wrogów Narodu Polskiego !

To żydowski okupant ma się bać a nie NARÓD POLSKI !

      

         POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

         Maria Bejda, Teresa Wojda,  Łowicz, 08.08.2014r.

       www. petycjeonline.com,  “Protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze”

   

APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO.

 

Do wszystkich Polaków,

sędziów, prokuratorów, adwokatów,

dowódców wojskowych, komendantów policji, szefów wszelkich innych służb,

wszystkich żołnierzy, policjantów, strażaków, służb medycznych, ratowniczych i innych

oraz urzędników, dla których Polska nie jest pustym słowem lecz domem ojczystym.

 

Nie pozwólcie by Wami wysługiwały się żydowskie okupacyjne władze, które Waszymi rękoma dokonują ludobójstwa na Narodzie Polskim, zamachu na Polskość, na suwerenność Naszej Ojczyzny. Nie pozwólcie, by rugowano Polaków z ich Ojczystej Ziemi !

 

Nie pozwólcie na unicestwienie Narodu Polskiego w ramach światowego spisku NWO poprzez m.in Agendę 21 !

Przerwijcie wreszcie ludobójcze działania  żydowskich, okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce w imię ratowania własnego życia i życia Waszych rodzin !

 

Stańcie po stronie udręczonego, zmanipulowanego, okradanego Narodu  Polskiego !

Stańcie w obronie Narodu Polskiego, jego praw i własności !

To Wasza powinność wobec Waszych żon, Waszych mężów, Waszych dzieci, matek, ojców, braci i sióstr i całego Narodu Polskiego !

 

Jesteście służbami opłacanymi przez Naród Polski i jemu powinniście służyć i tylko Narodu Polskiego bronić!

Macie bezwzględne prawo odmowy stosowania jurysdykcji talmudycznej i  odmowy udziału w działaniach wojennych na polecenie okupanta !

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU


Teresa Wojda

Prawda o okrucieństwach Talmudu wyzwoli z jarzma żydowskiego !

2014-07-29 19:16:38

docs.google.com/document/d/1oW47OPbyL6Kt56BVHJXbjSsjHBmy-L9gw6R6VEzt1jw/edit

Prawda o okrucieństwach Talmudu wyzwoli z jarzma żydowskiego !


Łowicz, 25.07.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze


Szanowni Panowie

Andrzej Szubert

Piotr Bein


Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec absurdalnych zarzutów i żądania  odwołania komentarza, który odniósł wielki sukces i należycie spełnił swoją rolę oraz skutecznie odstraszył nie tylko Żydów ale i rodowitych Polaków od udziału w udowodnionym przestępstwie  fałszowania wyborów tak, że w wielu lokalach wyborczych w Polsce frekwencja była  bardzo niska  jak np. w jednym z lokali wyborczych w gminie Bielawy, k. Łowicza, tylko 3 osoby.

link: “Identyfikacja Żydów podstawą działań obronnych Narodu Polskiego”

docs.google.com/document/d/1AZbOQjfxt0ayJ4uFzjrj-y7dR3_2T0_VN4j6CSHwLSE/edit

wiernipolsce.wordpress.com/2014/05/21/zyd-przerazony-eurowyborami-nie-bedzie-frekwencji/#comment-54229

Teresa Wojda- petycjoner PE 0578/2012, 22 Maj 2014 o 9:30, Zadanie obrony koniecznej:

Polacy w dniu wyborów pełnią dyżury przed lokalami wyborczymi z kamerami w rękach. Nagrywają żydów idących na wybory i naznaczają ich żółtą łatą. Nadal obowiązuje nakaz noszenia przez żydów żółtych łat by Polacy wiedzieli kto jest kto i trzymali się od nich z daleka ! RODOWITY POLAK NIE PODPISUJE NIKOMU ŻADNYCH LIST WYBORCZYCH I NIE IDZIE NA WYBORY, BO NIE CHCE UCZESTNICZYĆ W PRZESTĘPCZYM PROCEDERZE !!!!

TO JEST KARALNE !!! UZURPATORZY, FAŁSZERZE WYBORCZY Z WSZYSTKICH PARTII WRAZ Z SĄDEM NAJWYŻSZYM, PAŃSTWOWĄ KOMISJĄ WYBORCZĄ WYBORÓW JUŻ DOKONALI !!! FAŁSZOWANIE MAJĄ PRZEĆWICZONE OD LAT !!!

KRZYCZMY O TYM WSZĘDZIE !!!

umtsno.blogspot.com/ ……..

opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stop-niszczeniu-narodow-i-panstw-polska-ofiara-spisku-swiatowego-udowodniony-zamach-stanu-w-polsce/

trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwaga-polacy

trzcinska.neon24.pl/post/106528,polska-najbogatszym-krajem-swiata-mlekiem-i-miodem-plynacym

trzcinska.neon24.pl/post/107756,na-kogo-polacy-nie-moga-glosowac


Identyfikowanie Żydów jako zadanie obrony koniecznej jest chronione obowiązującym prawem i w pełni usprawiedliwia wszelkie działania w obronie, łącznie z bronią w ręku, a wirtualne naznaczanie Żydów jest tylko delikatnym odstraszaniem.


Zarówno Żydzi jak i rodowici Polacy powinni być wdzięczni za ostrzeżenie przed udziałem w przestępstwie fałszowania wyborów !

Ośmiesza się i kompromituje ten, kto żąda odwołania słów, które spotkały się z tak wielkim zrozumieniem i poparciem !


Takie żądanie wskazuje, że obu Panom  bardziej  zależy na pochlebstwach służb wrogich Narodowi Polskiemu, wyznawców talmudu, jak wspomniana przez A.Szuberta rabinka Alissa Wise. Jednoznacznie sami stawiacie się po stronie oprawców, pomimo Waszego wkładu w demaskowanie ludobójczych działań!


Ta Wasza nagonka na nasze organizacje daje nam wskazanie  na konieczność  zintensyfikowania  działań,  by ustrzeć Naród Polski przed podzieleniem losu Palestyńczyków, mordowanych przez wyznawców zbrodniczej, rasistowskiej księgi Talmudu.


Odbieranie elementarnego prawa bezbronnemu Narodowi  Polskiemu do rozpoznawania wroga  ukrywającego się w polskich urzędach i w  każdej dziedzinie życia w Polsce, w ramach samoobrony,  w okolicznościach  agresji na Polskę, zawojowania  jej terytorium i ludobójstwa na Narodzie Polskim jest karygodnym rasizmem, antypolonizmem i dyskryminacją jak też złamaniem Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka !

link: “Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.”

docs.google.com/document/d/1MiYMhykW9Vrjim4I-7vBjA75ge9nbGDBvbkw74bvJqA/edit

Dane osobowe Polaków znajdują się w rękach żydowskiego okupanta  nie tylko w Polsce ale także  w Izraelu,(w ramach haniebnych umów o współpracy między okupacyjnym rządem Polski i Izraela) co stwarza  dodatkowe zagrożenie masowego mordowania Polaków i zastępowania ich Żydami.


Przykładem na słuszność takich obaw jest dowód  wymordowania rodziny szlacheckiej Komorowskich i nadania nazwiska Osipowi Szczynukowiczowi, który jest dziadkiem obecnego prezydenta RP, podającego się za Bronisława Komorowskiego.

link: “Czy Naród Polski może być jednocześnie zdrajcą Narodu Polskiego”

trzcinska.neon24.pl/post/91213,czy-narod-polski-moze-byc-jednoczesnie-zdrajca-narodu-polskiego

link: “Bronisław Komorowski vel Szczynukowicz: archiwa IPN.”

archiwaipn.hvs.pl/bronislaw-komorowski-vel-szczynukowicz-archiwa-ipn/


Rodowici Polacy nie wierzą w szczerość żydowskich, obłudnych protestów przeciw ludobójstwie na Palestyńczykach z rabinką Alissa Wise na czele, zwłaszcza w okolicznościach

ujawnienia zbrodniczych zasad talmudu, wg których wszyscy nie Żydzi inaczej goje traktowani są w sposób okrutny, bezwzględny jak zwierzęta do uboju rytualnego.


Podkreślamy, że  komentarz T.Wojda rozpowszechniany nie tylko na stronie www.wierni polsce ale także na Fecebook oraz na portalach gazet lokalnych jest w pełni uzasadniony i udokumentowany.  Wasze obraźliwe  komentarze pod prywatnym adresem Teresy Wojda, wpisują się w typową talmudyczną retorykę.


P. Bein w emailu  z 25.07.2014r., potępiającym powyższy komentarz napisany w imieniu naszych organizacji przez T.Wojda, określa oznaczanie Żydów jako niegodne chrześcijanina, człowieka sprawiedliwego, zapominając przy tym, że T.Wojda jak też wszyscy rodowici Polacy są nieustannie poddawani ludobójczym działaniom żydowskich okupacyjnych władz a przy tym biedniejsi Żydzi ochoczo korzystają z procederu niszczenia Narodu Polskiego i państwa polskiego !


Na równi z elitami  żydowskimi niebezpieczni są wszyscy inni Żydzi mieszkający między rodowitymi Polakami, którym stworzono warunki do przejmowania dorobku i majątku rodowitych Polaków, celowo doprowadzanych do bankructwa, na skraj ubóstwa a przy tym stopniowo podtruwanych na wszelkie możliwe sposoby.

Sami  wiecie że Żydzi mają swoje, trzymane w tajemnicy przed narodami świata  technologie i sposoby chronienia się przed zagrożeniami na które narażają inne narody świata.


Panowie A.Szubert i P.Bein, nie zdajecie sobie sprawy z sytuacji w Polsce, ponieważ przebywacie z daleka od Polski. Niebezpieczne, krzywdzące i niesprawiedliwe  jest Wasze stwierdzenie jakoby biedniejsi Żydzi nie mieli nic wspólnego z niszczeniem Polski, skoro to oni wszyscy czerpią korzyści z prawa a raczej bezprawia  ustanawianego przez ich elity w Polsce.


Wasze myślenie sprowadza się do tego jakobyśmy to my, krzywdzeni  podstępnymi  ludobójczymi  działaniami  władz wszystkich szczebli  w Polsce, zobowiązani byli  do stawania w obronie obecnie ukrywających się Żydów a nie należących do elit żydowskich, co w świetle zdemaskowanego talmudu jest wzywaniem do samozagłady !


Panowie, ustawiacie się raz po jednej raz po drugiej stronie barykady, bo przecież  poparliście naszą skargę na agresję na Polskę, debelację jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim a teraz atakujecie nas za ostrzeganie przed udziałem w fałszowaniu wyborami a przy tym  za odstraszanie Żydów od pójścia na wybory poprzez pomysł z nagrywaniem przed lokalami wyborczymi i wirtualnym oznaczaniem.Żądamy:


1) zaprzestania antypolskiej, rasistowskiej działalności przeciwko Narodowi Polskiemu i jego obrońcom

3) zaprzestania pisania obraźliwych epitetów pod adresem Narodu Polskiego, zniewolonego, manipulowanego i okradanego przez Żydów.

3) zaprzestania manipulowania naszymi tekstami w komentarzach z związku z bezpodstawnym wielokrotnym atakiem na nasze organizacje za komentarz pisany w imieniu Marii Bejda i naszych organizacji


Stanowczo protestujemy przeciwko nazywaniu Narodu Polskiego pogardliwymi określeniami jak np.  “polactfo”  i wykorzystywaniu nazwisk, w tym nazwiska Bejda  do obraźliwych tytułów, do czego posunął się  P.Bein w dzisiejszym emailu do M.Bejda cyt.:

i BREAKING VIRAL polactfo glogoczowskie, dylakowe, bejdowe... plujcie na wszystkich krzywonosych.


Takim tytułem P.Bein uwłacza swojej godności a tym samym daje dowód jak podstępnie i fałszywie odgrywa rolę obrońcy narodów a w rzeczywistości zieje nienawiścią do ich przedstawicieli, w tym przypadku osobiście do Marii Bejda, do której wcześniej pisał cyt:

“Jesteście kochane” po tym jak z troską i serdecznością  życzyłyśmy A.Szubertowi powrotu do zdrowia. link: “Serdeczne pozdrowienia dla Andzeja Szuberta z dorzecza Bzury i Słudwi“

piotrbein.wordpress.com/2014/06/02/serdeczne-pozdrowienia-dla-andrzeja-szuberta-z-dorzecza-bzury-i-sludwi/


Wzmaga nasze przekonanie o tym że Polacy nie powinni ufać wyznawcom talmudu fakt przesłania  przez P.Beina z  obraźliwym  tytułem linka do filmu ukazującego protest zaledwie kilku osób w Nowym Jorku przeciwko finansowaniu armii izraelskiej, która po raz kolejny dokonuje w bestialskich ataków na Palestyńczków.


Znane są nam sfingowane protesty grup żydowskich, sprowadzanych z USA i innych krajów , tworzących sieć kolektywów w Polsce, do przejmowania wszelkich inicjatyw społecznych a przy tym wykorzystywanych do robienia zamieszek na marszach i protestach jak też do innych niszczycielskich, talmudycznych celów.


Przykładem udawanego sprzeciwu  na zlecenego  żydowskiego okupanta jest protest  przeciw wydobywaniu gazu łupkowego na konferencji w jednym z hoteli w Warszawie w 2011r. Aktorzy posługiwali się się nazwą “Occupy”. Te wszystkie żydowskie  protesty są pozorowane, wyreżyserowane na zlecenie elit żydowskich i przez te elity finansowane.


Rodowici Polacy nie wierzą w szczerość żydowskich, obłudnych protestów przeciw ludobójstwie na Palestyńczykach z rabinką Alissa Wise na czele, zwłaszcza w okolicznościach

ujawnienia zbrodniczych zasad talmudu, wg których wszyscy nie Żydzi inaczej goje traktowani są w sposób okrutny, bezwzględny jak zwierzęta do uboju rytualnego.


Panowie, sami poprzez atakowanie nas, dodatkowo uwiarygodniliście słuszność całego komentarza, który wywołał tylko u Was  i Waszej rabinki A.Weise wzburzenie, ( po upływie ponad dwóch miesięcy od jego szerokiego upowszechniania! ) a spotkał się z wielkim zrozumieniem i poparciem w Polsce i na świecie.


Swoją postawą utwierdziliście nas i Naród Polski w przekonaniu o konieczności identyfikacji Żydów, “by Polacy wiedzieli kto jest kto i trzymali się od nich z daleka ! “.


Trafność i zasadność komentarza wpisuje się w zapotrzebowanie narodów świata do odkrywania prawdy i daje silny impuls do przeciwstawienia się talmudycznej machinie zła.


Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU


Teresa Wojda

Identyfikacja Żydów podstawą działań obronnych Narodu Polskiego

2014-07-24 23:29:38

Identyfikacja Żydów podstawą działań obronnych Narodu Polskiego


Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Szanowni Rodacy !

Rodowici Polacy ze względu na bezpieczeństwo mają  bezwzględne prawo wiedzieć kto jest Żydem na każdym szczeblu władzy,  w każdym urzędzie, w mediach i pozostałych dziedzinach życia.

Konieczność rozpoznawania  Żydów wynika z faktu przejęcia przez nich wszelkich dziedzin życia w Polsce, co jest okupacją dokonaną postępnie, bez jakichkolwiek działań militarnych, w czasie pozornego pokoju.

link: “Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.”

docs.google.com/document/d/1MiYMhykW9Vrjim4I-7vBjA75ge9nbGDBvbkw74bvJqA/edit

Rozpoznawanie wroga to działanie obronne, w obronie koniecznej, wymuszonej przez mniejszość żydowską. Ta mniejszość podstępnie zniewoliła Naród Polski, przejmując nawet  dowodzenie ruchem patriotycznym rodowitych Polaków.

Chronią nas i  Naród Polski m.in.:

art.85. Konstytucjii RP "Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny."

art.82. Konstytucji RP "Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne."

art. 25 Kodeksu karnego, dający każdemu Polakowi prawo i obowiązek do obrony koniecznej w podstępnie okupowanej Ojczyźnie Narodu Polskiego przez mniejszość żydowską cyt:

"Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia."

Nie było  w dziejach ludzkości bardziej fanatycznych, zbrodniczych ksiąg jak Tora i Talmud, na których wychowywani są wszyscy Żydzi, wychowywani  w nienawiści do innych narodów, nazywanych przez nich gojami, zwierzętami.

Przykładowe cytaty z Talmudu :

„Jeśli goj zabije goja lub Żyda, jest za to odpowiedzialny. Ale jeśli Żyd zabije goja nie jest za to odpowiedzialny” Tasefta, Aboda, Zarta 8.5.

„Żyd może gwałcić, oszukiwać i fałszywie przysięgać, ale musi to tak robić, aby jego czyny nie wyszły na jaw i aby Izrael przez to nie ucierpiał.” – Schulchan AR. Ch. Hamishapt 343.

„Zabronione jest Żydom oszukiwać swoich braci. Odnosi się to tylko do Żydów. Natomiast wolno oszukiwać gojów. Biblia mówi: Nie będziesz oszukiwał twojego brata. Ale nie-Żydzi nie są twoimi braćmi. Jak wyżej powiedziano, są gorsi niż psy” Aruch Choszen, Himiszpat 227.

“Odbierz życie klifothom (=chrześcijanom) I zabij ich; będzie to miłe w oczach Najwyższego – jak ktoś, kto składa ofiarę z kadzidła”.

“Nawet najlepszy z gojów (niewiernych, bydląt, zwierząt) powinien zostać zabity”.

Dowód, link: ”Talmud, księga szatana, cytaty”, bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/talmud-ksiega-szatana-cytaty/

 

Cytat:

Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle” – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348.

Wszystkie nasze przyrzeczenie, przysięgi, obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące. Nasze przysięgi i przyrzeczenie na mają żadnej mocy wiążącej nas” – Schulchan Aruch, Edit I 36

Dowód, link: ”Talmud, księga szatana, cytaty”, bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/talmud-ksiega-szatana-cytaty/

Dowód, link: “Talmud obnażony”,www.zbawienie.com/talmud.htm

Dowód, link: “Świat ma dość Żydów”,bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/swiat-ma-dosc-zydow/

Dowód,link: “ Alvi Dana:Oddaliście Polskę Żydom. 3obieg.pl/alvi-dana-oddaliscie-polske-zydom

Wielkim zaskoczeniem dla nas jest atak  blogera  A. Szuberta opolczykpl.wordpress.com/ i wspierającego go blogera P.Beina piotrbein.wordpress.com/ na Teresę Wojda, współautorkę skarg do Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, jednocześnie petycjonariuszkę Parlamentu Europejskiego i współautorkę petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu. Pomimo pochwalania  naszych działań i przy tym umieszczania na blogach tekstów naszych wystąpień dopuścili się znieważenia Narodu Polskiego w emailu do naszych organizacji.

W emailu z dnia 18.07.2014r. A. Szubert odmawia Polakom prawa do rozpoznawania wroga, okupującego Ojczyznę Narodu Polskiego i stawia rodowitych Polaków domagających się ujawniania pochodzenia żydowskiego osób zamieszkujących terytorium Polski na równi z hitlerowcami , cyt. : pomysł skopiowany od III Rzeszy i głoszenie go stawia osobę domagającą się tego w jednym szeregu z hitlerowcami. Pomysł taki można zakwalifikować jako nienawiść na tle etnicznym/rasowym wobec wszystkich Żydów - tylko dlatego że są Żydami“A.Szubert stawia bezpodstawny i krzywdzący zarzut nienawiści na tle etnicznym, rasowym za komentarz Teresy Wojda, umieszczony pod artykułem pt: “Żyd przerażony eurowyborami: nie będzie frekwencji !”, wśród wielu komentarzy pisanych w podobnym tonie. wiernipolsce.wordpress.com/2014/05/21/zyd-przerazony-eurowyborami-nie-bedzie-frekwencji/#comment-54229

Teresa Wojda- petycjoner PE 0578/2012

22 Maj 2014 o 9:30 Zadanie obrony koniecznej:

Polacy w dniu wyborów pełnią dyżury przed lokalami wyborczymi z kamerami w rękach. Nagrywają żydów idących na wybory i naznaczają ich żółtą łatą. Nadal obowiązuje nakaz noszenia przez żydów żółtych łat by Polacy wiedzieli kto jest kto i trzymali się od nich z daleka !

RODOWITY POLAK NIE PODPISUJE NIKOMU ŻADNYCH LIST WYBORCZYCH I NIE IDZIE NA WYBORY, BO NIE CHCE UCZESTNICZYĆ W PRZESTĘPCZYM PROCEDERZE !!!!TO JEST KARALNE !!!UZURPATORZY, FAŁSZERZE WYBORCZY Z WSZYSTKICH PARTII WRAZ Z SĄDEM NAJWYŻSZYM, PAŃSTWOWĄ KOMISJĄ WYBORCZĄ WYBORÓW JUŻ DOKONALI !!! FAŁSZOWANIE MAJĄ PRZEĆWICZONE OD LAT !!!

KRZYCZMY O TYM WSZĘDZIE !!!

umtsno.blogspot.com/ ……..

opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stop-niszczeniu-narodow-i-panstw-polska-ofiara-spisku-swiatowego-udowodniony-zamach-stanu-w-polsce/

trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwaga-polacy

trzcinska.neon24.pl/post/106528,polska-najbogatszym-krajem-swiata-mlekiem-i-miodem-plynacym

trzcinska.neon24.pl/post/107756,na-kogo-polacy-nie-moga-glosowac

Teresa Wojda powyższym komentarzem daje zaledwie jedną ze wskazówek co należy zrobić aby odstraszyć osoby pochodzenia żydowskiego od pójścia na wybory a także doprowadzić do

masowego opuszczania przez nich Polski, tak jak ma to obecnie miejsce np.we Francji i w Szwecji.

Polacy nie mogą głosować w żadnych wyborach na żydów! Dlaczego?

Jeśli ktoś jeszcze z Polsków nie wie, lub nie jest pewny, to ma obowiązek wobec POLSKI i POLAKÓW, wobec swojej rodziny: dzieci wnuków itp, przeczytać w całości książkę, której treść udostępnia Krystyna Trzcińska  wirtualnego dysku drive.google.com, bez potrzeby logowania się (350 str). TALMUD O GOJACH a kwestia żydowska w Polsce. ks. dr Stanisław Trzeciak.

Oto poniżej wciąż aktualne wezwanie Narodu Polskiego do samoobrony, do uwolnienia Polski od żydów zawarte w książce ks. dr S.Trzeciaka, cyt. :

„Nie tylko jednak ci, którzy z żydami się łączą i popierąją ich, działają na zgubę Polski, a na korzyść w większym czy mniejszym stopniu żydokomuny, ale nawet ci, którzy w walce Narodu Polskiego o wyzwolenie się spod jarzma czwartego zaborcy, zachowują się biernie i neutralnie, usprawiedliwiając swoją w tej kwestii bezczynność, niby chrześcijańską miłością bliźniego, przyczyniają się do żydowskiego zwycięstwa.

Niechże otworzą się oczy wszystkim, a szczególniej tym, którzy "mają oczy, ale nie widzą" i niech pobudzą cały Naród do samoobrony, by Polskę uwolnić od żydów, jako od elementów obcych, szkodliwych i wrogich, by ją "podnieść wzwyż", dać jej silne i trwałe podstawy, a przede wszystkim, by zapewnić młodzieży polskiej możność pracy i normalnego rozwoju.”

W pełni podzielamy opinię pani Krystyny Trzcińskiej: “gdy wszyscy POLACY zbojkotują wybory, to żydzi nie uzyskają wymaganej frekwencji potrzebnej do ważności wyborów. W taki to sposób, żydowskie wybory w Polsce, będą nieważne!

“Problem jest jednak w tym, że sytuacja POLSKI i POLAKÓW uległa pogorszeniu, w stosunku do czasów, w których tę książkę pisał ks. dr Stanisław Trzeciak. W chwili obecnej rząd w POLSCE, nie jest POLSKI. Ale cel POLAKÓW jest ten sam. Istnieje historyczny obowiązek POLAKÓW wyzwolić POLSKĘ „spod jarzma czwartego zaborcy” - żyda. Faktem nawet dla mnie znanym (nie interesuję się polityką) że PO, PiS i inne partie obecne w Sejmie, nie są partiami polskimi, nie mają przedstawicieli złożonych z POLAKÓW, a są to w większości żydzi występujący pod zmienionymi tylko, na polskie nazwiskami. Jeśli wszyscy POLACY zbojkotują wybory, to żydzi nie uzyskają wymaganej frekwencji potrzebnej do ważności wyborów. W taki to sposób, żydowskie wybory w POLSCE, będą nieważne! Naród POLSKI wtedy zgodnie z testamentem ks. dr Stanisława Trzeciaka, przejmie władzę aby: „żydom, jako wrogom Polski równouprawnienie odjąć, a nadto z Polski ich wysiedlić, majątki ich, jako zdobyte oszustwem i szachrajstwem na rzecz państwa obrócić …..”.

W zakończeniu książki: “TALMUD O GOJACH a kwestia żydowska w Polsce” ks. dr Stanisław Trzeciak zawarł pouczenie jako swój testament, zobowiązujący POLAKÓW do jego przestrzegania i wykonania!! A oto wytyczne:

Dlatego to, nakazem obecnych czasów jest żydom jako wrogom Polski równouprawnienie odjąć, a nadto z Polski ich wysiedlić, majątki ich, jako zdobyte oszustwem i szachrajstwem na rzecz państwa obrócić.

Tymczasem dopóki żydzi z Polski nie wyjdą, konieczną jest rzeczą, w imię hasła "walka ekonomiczna i owszem", przeprowadzić następujące ustawy:

Bezwzględne zniesienie uboju rytualnego, jako barbarzyńskiego zabobonu, nie mającego nic wspólnego z prawem Mojżeszowym, ani religią Mojżeszową, przy pomocy jednak którego żydzi wyciągają ze społeczeństwa polskiego około pół miliarda zł rocznie przez zmonopolizowanie handlu mięsem, bydłem, skórami, wyprawą skór i odpadkami rzeźnianymi.

Do Dekretu o zniesieniu masonerii, dodać należy surowe kary za należenie do tej międzynarodowej antypaństwowej i antykościelnej mafii, oraz konfiskatą majątków tak prywatnych masonów, jak i majątków lóż, oraz zastosowanie tychże kar do pomocniczych organizacji masońskich.

Pozbawienie komunistów praw obywatelskich.

Rewizję praw obywatelskich, nabytych po 11 listopada 1918 roku.

Zakaz zmiany nazwisk czy imion żydowskich na polskie i chrześcijańskie, powrót do dawnych nazwisk i imion. Oraz surowy zakaz używania przez żydów imion chrześcijańskich.

Pozbawienie tych wszystkich żydów praw obywatelskich, którzy kiedykolwiek piórem, słowem czy zachowaniem się swoim działali na szkodę moralną lub materialną czy ujmę dla imienia polskiego w kraju lub za granicą, lub też w przeciągu 2 lat przebywając zagranicą nie odnowili paszportu.

Żydzi nie mogą wybierać, ani być wybierani do Sejmu, Senatu czy gminy, nie mogą być urzędnikami państwowymi ani gminnymi, ani też nie mogą być w sposób jawny lub ukryty zatrudnieni, ani nie mogą być udziałowcami w gałę-ziach życia gospodarczego, które decyduje o obronności państwa.

Żyd z natury tchórz, skłonny do dezercji i zdrady, jako materiał wojskowy, małowartościowy lub szkodliwy i niebezpieczny, jeszcze za czasów królestwa żydowskiego od króla Jana Hirkana 135-104 r. przed Chr. do wojska nie brany, zastępowany zaś przez wojska najemne z obcych narodów w królestwie żydowskim, przeto i w Polsce Armia Polska nic nie straci, a przeciwnie bardzo wiele zyska, jeśli się odżydzi. A zatem żydzi nie mogą służyć w wojsku, ani posiadać pod żadnym warunkiem broni, natomiast odbywają pracę podwójną co do czasu na robotach publicznych i płacą progresywny podatek na Armię stosownie do zamożności.

Żydzi nie mogą być nauczycielami w szkołach czy na wyższych uczelniach.

Ponieważ działają demoralizująco na młodzież polską i szerzą wywrotową propagandę, przeto nie mogą uczęszczać do szkół polskich razem z młodzieżą polską. Na wyższe zaś uczelnie tylko procentowo do ludności żydowskiej. Ponieważ zaś adwokatura i stan lekarski są zanadto przeżydzone, przeto do adwokatury i na wydziały medyczne nie przyjmuje się żydów, dopóki liczba żydów w tych zawodach nie zrówna się procentowo z procentem ludności żydowskiej.

Żyd nie może leczyć chrześcijanina, ani też adwokat żyd nie może występować w sądzie w obronie chrześcijańskiego klienta.

Żydzi nie mogą być ani dziennikarzami, ani wydawcami pism przeznaczonych dla ludności polskiej, nie mogą pełnić żadnych funkcji w teatrze, w urzędzie radiowym, w dziale filmowym.

Nie mogą nabywać ziemi ani żadnych nieruchomości. Ziemia, którą już posiadająjako własność ponad 100 ha, przechodzi do parcelacji, poniżej zaś 100 ha, tak samo jak i domy po miastach podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Ponieważ to wszystko pochodzi z lichwy, oszustwa i wyzysku ludności rdzennej, do niej zatem wraca.

Żydzi wyjeżdżający z Polski, mogą wywozić swe kapitały tylko w formie obligacji renty wieczystej, czy też w formie polskich wyrobów przemysłowych.

Kobiety do lat 40, mężczyźni do lat 20 nie mogą u żydów służyć.

Za pożycie z żydem czy żydówką kara więzienia.

Ponieważ żyd demoralizująco działa na ludność wiejską, wyzyskuje i oszukuje ją, przeto wstęp żydowi do wsi najsurowiej wzbroniony.

Ponieważ żydzi celowo i planowo urządzają sztuczne bankructwa i na nich się bogacą, a do ruiny doprowadzają swych wierzycieli, wypłacając im trzecią część wierzytelności lub wcale nic, przeto prawo o niewypłacalności należy poddać ścisłej rewizji, a kupiec, który raz zbankrutował nie może zajmować się handlem, nie tylko samodzielnie, ale i w cudzym imieniu.

Ponieważ giełda jest głównym terenem oszustwa i szachrajstwa żydowskiego, przeto na giełdzie żydzi nie mogą występować.

Zemsta należy do charakteru duszy żydowskiej, a żydzi, jak doświadczenie zbyt częste wykazuje, mordują skrycie i podstępnie tych, którzy broniąc swój naród, przeciw nim występują. Było to wprawdzie rzeczą znaną, ale nie zawsze możliwą do stwierdzenia. Tymczasem potwierdza to publicznie żyd Marx Rosenberg w Nowym Yorku, który w listopadzie 1938 r. w jednym z najpoczytniejszych dzienników tamtejszych, przedstawił następujący projekt:

"Proponuję, aby zamiast wystąpić zbrojnie jako naród przeciw Hitlerowi, Goeringowi i ich towarzyszom — wypuścić z więzienia 10 czy 12 zawodowych morderców i tym, w zamian za sowitą opłatę i zagwarantowanie bezkarności polecić zgładzenie Hitlera, Goeringa i Goebelsa".

Projekt ten pochodzący od żyda i zamieszczony w piśmie żydowskim, potwierdza bez zastrzeżeń metodę żydowską mordowania swoich przeciwników w najohydniejszy sposób.

Do tego rodzaju wystąpień żydowskich zaliczyć należy zamieszczone pogróżki pod moim adresem w piśmie żydowskim, wychodzącym we Lwowie "Chwila poranna" w dniu 26 sierpnia 1938 r.

"A ksiądz dr St. Trzeciak powinien pamiętać, że za każdym złym uczynkiem kroczy zawsze bogini zemsty, która uderzy wtedy, gdy najmniej tego spodziewają się..."

Posługują się przy tym często żydzi małoletnimi pobratymcami, jak wskazywałoby na to zamordowanie funkcjonariusza policji u nas w Brześciu n. B., zamordowanego przez żyda Szczerbowskiego i zamordowanie sekretarza ambasady niemieckiej w Paryżu von "Ratha, zamordowanego przez żyda Grunspana. :

Wobec tego naświetlenia z wypadków w kraju i za granicą,by żydów odzwyczaić od mordów tak częstych z pobudek zemsty, należy za każde morderstwo popełnione przez żyda lub mordercę podstawionego przez żydów, uważać ogół żydowski za odpowiedzialny.

Tę metodę stosują Anglicy wobec Arabów w Palestynie, a żydzi ją wychwalają. — Jeśli jest to chwalebnym w Palestynie, to dlaczego nie ma się tego zastosować w Polsce?

Prawa te oparte na Talmudzie stosowali żydzi do gojów w swoim kraju, jako instytucję ochronną przed zalewem obcych, zastosujmy je w Polsce do żydów przed zalewem żydowskim.

Cały Naród Polski z Rządem na czele, jeśli chce być konsekwentnym i przeprowadzić walkę ekonomiczną aż do zwycięstwa, by "Polskę podnieść wzwyż", jeśli nie chce zginąć, jeśli nie chce podzielić losu Rosji i Hiszpanii, musi te prawa wprowadzić, musi wykorzystać obecne nastroje, kiedy państwa tak jednolite i o tak znikomej ilości żydów jak Niemcy i Włochy, wypędzająich od siebie.

Naród Polski musi to zrozumieć, że jeśli nie chce, by dzieci jego szły na żebry, czy ginęły z głodu, musi żydów wysiedlić, jako obcych i szkodliwych sublokatorów, by swemu młodemu pokoleniu zabezpieczyć przyszłość, bo potęga Polski jest bez żydów.

Tak należy rozumieć "walkę ekonomiczną", bo tylko bez balastu i bagażu żydowskiego można "Polskę wzwyż podnieść"”.

Oświadczamy, że nasza bezkompromisowa działalność w obronie Narodu Polskiego jest działalnością publiczną, wobec czego atak A. Szuberta uznajemy jako publiczną zniewagę Narodu Polskiego.

Email A.Szuberta z 18.07.2014r. jest  jawnym antypolonizmem i  podlega ściganiu z art.133 KK oraz oraz art. 257 KK.  Jest również  naruszeniem dóbr osobistych i zniewagą Teresy Wojda i Marii Bejda, co podlega rygorom art. 212 § 1 KK i art. 216 § 1 KK.

Zarówno A,Szubert jak i P.Bein okazali się fałszywymi naszymi obrońcami jak też Narodu Polskiego. Sami podważyli swoją wiarygodność również rozpowszechnianiem fałszywych informacji jakoby A. Szubert był na Ukrainie doradcą przywódy powstańców Striełkowa.

link:  “Przewrotność kobiet piszących za Andrzeja Szuberta”,

docs.google.com/document/d/1-Aiq8xmLtti1S5OYRRaMe4km0QsiFszmBpak_MXYvm4/edit

link: “Zydowskie okupacyjne władze Łowicza wysługują się Polakami z policji przeciwko Polce broniącej Narodu Polskiego” piotrbein.wordpress.com/2014/06/28/zydowskie-okupacyjne-wladze-lowicza-wysluguja-sie-polakami-z-policji-przeciwko-polce-broniacej-narodu-polskiego/
Szanowni Rodacy,

ponawiamy nasz apel z 03.07.2014r. do Polaków wszelkich służb o działania w obronie Narodu Polskiego:

docs.google.com/document/d/1aaRNElaMJNv5itQPEEVa8WDbkSsysIJPTHQg89czak8/edit

Nie pozwólcie by Wami wysługiwały się żydowskie okupacyjne władze, które Waszymi rękoma dokonują ludobójstwa na Narodzie Polskim, zamachu na Polskość, na suwerenność Naszej Ojczyzny !

Nie pozwólcie, by rugowano Polaków z ich Ojczystej Ziemi !

Nie pozwólcie na unicestwienie Narodu Polskiego w ramach światowego spisku NWO poprzez m.in Agendę 21 !

Przerwijcie wreszcie ludobójcze działania  żydowskich, okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce w imię ratowania własnego życia i życia Waszych rodzin !

Stańcie po stronie udręczonego, zmanipulowanego, okradanego Narodu  Polskiego !

Stańcie w obronie Narodu Polskiego, jego praw i własności !

To Wasza powinność wobec Waszych żon, Waszych mężów, Waszych dzieci, matek, ojców, braci i sióstr i całego Narodu Polskiego !

Jesteście służbami opłacanymi przez Naród Polski i jemu powinniście służyć i tylko Narodu Polskiego bronić !

Macie bezwzględne prawo odmowy stosowania jurysdykcji talmudycznej i odmowy udziału w działaniach wojennych na polecenie okupanta !

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/12

Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego

na agresję, debelację terytorium Polski, ludobójstwo na Narodzie Polskim.

docs.google.com/document/d/1MiYMhykW9Vrjim4I-7vBjA75ge9nbGDBvbkw74bvJqA/edit


Teresa Wojda

Wojewoda Łódzki współdziała w zbrodni ludobójstwa na Narodzie Polskim.

2014-07-17 11:57:09

https://docs.google.com/document/d/13jRwXxIdjBoHgU-VQiSQAMrvShL_WmjvE1d9DDztvg0/edit

 

Łowicz, 16.07.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=isNeFObDS8Q

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

 

Luis Moreno-Ocampo

Główny Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny RP

Marek Działoszyński

Komendat Główny Policji

Jolanta Chełmińska

Wojewoda Łódzki

Marek Woźniak

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi

 

Wojewoda Łódzki współdziała w zbrodni  ludobójstwa na Narodzie Polskim.

 

Od dnia 11.07.2014r., godz.8:30 (From: Maria Bejda, Sent: Friday, July 11, 2014 8:30 AM), od momentu otrzymania “skargi na ludobójcze działania Burmistrza Miasta Łowicza i Rady Miejskiej w Łowiczu” w emailu pt: “O ukaranie i odsunięcie od władzy ludobójców w Łowiczu i w Polsce”

Wojewoda  Łódzki posiada wiedzę i dowody na dokonywanie  przestępstw: zbrodni ludobójstwa z art.118 Kodeksu Karnego oraz przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu z art.163 Kodeksu Karnego oraz art. 181.§1. Kodeksu Karnego przez Radę Miejską w Łowiczu i Burmistrza Miasta Łowicza.

Od tego momentu na Wojewodzie Łódzkim ciążył i ciąży obowiązek zgłoszenia do prokuratury wniosku o ukaranie i odsunięcie od władzy Burmistrza Miasta Łowicza i Rady Miejskiej w Łowiczu jako grupy przestępczej zuchwale działającej na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego.

Wojewoda Łódzki, zgodnie art.304 Kodeksu Postępowania Karnego obowiązany był niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. § 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie, co do którego prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa Policja przekazuje wraz z zebranymi materiałami niezwłocznie prokuratorowi.

Wojewoda Łódzki za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o przestępstwach władz miasta Łowicza a tym samym za działanie na szkodę krzywdzonych mieszkańców Łowicza jak też innych terenów Polski i Europy podlega rygorom art.231. § 1. kodeksu karnego, zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Niedopełnienie przez Wojewodę obowiązku niezwłocznego zgłoszenia przestępstw popełnionych przez władze Łowicza dowodzi ochraniania ludobójców a tym samym działań na szkodę interesu publicznego. Jest to  równocześnie współudział Wojewody Łódzkiego w przestępstwach na Narodzie Polskim.

Niedopełnienie przez Wojewodę obowiązku niezwłocznego zgłoszenia przestępstwa popełnionego przez Burmistrza Miasta Łowicza, napaści i naruszenia nietykalności cielesnej obrończyni Narodu Polskiego, Teresy Wojda, która zawiesiła plakat  przeciwko trucicielom i podżegaczom wojennym na tablicy upamiętniającej ofiary II Wojny Światowej naraża Wojewodę Łódzkiego na zarzut współuczestnictwa w dyskryminacji Polaków w Polsce i  wskazuje na ewidentny antypolonizm.

Brak reakcji Wojewody Łódzkiego na karygodne zachowanie Burmistrza Łowicza, godzi nie tylko w powagę urzędu ale dodatkowo wskazuje na tolerowanie przestępców wśród  funkcjonariuszy publicznych oraz  na niedopuszczalne  przyzwolenie na stosowanie przemocy w stosunku do każdego mieszkańca pod byle pretekstem, co  jest przestępstwem oraz dowodem na degrengoladę.

W odpowiedzi na pismo PNK IV 1410.30.2014 z 15.07.2014r. (otrzymane drogą emailową tylko na adres Marii Bejda zamiast do wszystkich adresatów emaila) z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informujemy, że skarga na działalność Rady Miejskiej w Łowiczu została złożona przez pełnoprawne organizacje;Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”,  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,  POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU ,  występujące w obronie  Narodu Polskiego  przed ludobójczymi działaniami władz wszelkich szczebli w Polsce, a nie prywatnie, w prywatnych sprawach  Marii Bejda oraz  Teresy Wojda. Pominięcie nazw naszych organizacji w imieniu których występujemy jest obce kulturowo. Jest złamaniem polskiej tradycji oraz elementarnych zasad dobrego wychowania.

Podkreślamy, że ta przedmiotowa skarga  jest równocześnie skierowana, w pozycji pierwszej, do cyt.: Luis Moreno-Ocampo, Główny Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze” i przedstawia kolejne dowody przestępstwa: agresji na Polskę, zawojowania  jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.

W powagę urzędu godzi absurdalne pytanie prawnika Wojewody Łódzkiego czy skarga jest skargą, to  tak jakby zapytać: czy Wojewoda jest Wojewodą, czy Łódzki Urząd Wojewódzki jest Urzędem Wojewódzkim albo czy Łódzki Urząd Wojewódzki jest polski czy nie polski ?

Żądanie ponownego określenia zarzutów zawarte w piśmie od Wojewody Łódzkiego jest celowym działaniem na zwłokę,   stwarza wrażenie  braku kompetencji, braku znajomości  języka polskiego i rozumienia tekstu oraz braków w znajomości polskiego prawa a faktycznie jest osłanianiem grup przestępczych  umiejscowionych we władzach lokalnych. Jest działaniem dla zniechęcania autorów skarg, co jest powszechną praktyką w okupowanej Polsce.

Ponad wszelką wątpliwość działania władz Łowicza są działaniami  ludobójczymi polegającymi  m.in. na :

1) systematycznym, ciągłym a trwającym od wielu lat wprowadzaniem toksycznych, zabójczych substancji do wodociągu miejskiego w Łowiczu a na dodatek na koszt ofiar tych zbrodniczych działań. Zyski z tego procederu czerpie  firma Krevox, która działa w ramach porozumienia między rządem polskim i izraelskim a  dofinansowywana  z funduszy Unii Europejskiej. Dla usprawiedliwienia przejęcia wodociągu miejskiego przez te firmę ,  Burmistrz Miasta Łowicza wraz z Radą Miejską w Łowiczu, przez dwie kadencje, od 2006, celowo doprowadzają Łowicz na skraj bankructwa.

2) wprowadzaniem zabójczych dla ludzi oraz flory i fauny substancji do środowiska poprzez nakaz  opryskiwania chodników trucizną Randap, która powoduje cyt: “ niewydolność oddechową, otyłość, cukrzycę, choroby serca, chorobę Alzheimera, depresję, zaburzenia otępienne, niepłodność, raka. Wpływ na organizm człowieka jest podstępny i powolny.”

3) wprowadzaniem  do środowiska zabójczych dla ludzi oraz flory i fauny związków chemicznych wykorzystywanych  przy hydroszczelinowaniu i wszelkich innych usługach świadczonych przez firmę United Oilfield Services, którą władze miasta Łowicza, również z udziałem m.in. Wojewody Łódzkieg  sprowadziły na teren Łowicza i utworzyły amerykańską bazę strategiczną hydroszczelinowania do obsługi odwiertów geologicznych w całej Polsce i w Europie.

Wprowadzanie w pokłady geologiczne ogromnej ilości trucizn a przy tym pod wysokim ciśnieniem powoduje nie tylko skażenie ubogich zasobów wodnych w Polsce ale także grozi trzęsieniami  ziemi czy tworzeniem się ogromnych zapadlisk. Brak metod utylizacji urobku wiertniczego jak też zapobiegania trzęsieniom ziemi czy  tworzeniem się ogromnych zapadlisk wskazuje na celowe działania ludobójcze prowadzące do zagłady.

Przygotowywanie toksycznych mieszanek do hydroszczelinowania w bazie Łowiczu a przy tym odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej jest podstępnym i stopniowym  działaniem ludobójczym na Polakach, bowiem woda z oczyszczalni ścieków w Łowiczu zawiera niemożliwe do zutylizowania  trucizny, które wprowadzane są do rzeki Bzury, dopływu Wisły  a dalej służą jako woda pitna dla Warszawy i innych miast.

4) systematycznym  podtruwaniem  mieszkańców Łowicza szkodliwymi dla zdrowia i życia podzielnikami ciepła zamiast całkowitego wycofania z użycia w Łowiczu i w Polsce wszelkich podzielników ciepła, które nie są żadnymi miernikami zużytej energii z centralnego ogrzewania mieszkań. Proceder ten odbywa się na koszt stopniowo podtruwanych, nieświadomych zagrożenia ofiar ludobójczych działań sprawców agresji i debelacji, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

List żelazny dla Burmistrza Miasta Łowicza i podległej jemu dyrektorki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu w sprawie zamiaru wprowadzenia toksycznych podzielników ciepła udaremnił realizację zamiaru w zasobach mieszkaniowych ZGM w Łowiczu ale jednocześnie zamknął drogę do likwidacji w Polsce procederu zabójczych podzielników. Zamknął też drogę  dochodzenia praw przez rodziny ofiar. Dowodzi to współdziałania  wymiaru sprawiedliwości i sygnatariuszy  listu żelaznego dla Burmistrza Łowicza w ludobójstwie, w ochronie przestępców.

Zawarte w piśmie od Wojewody z dnia 15.07.2014r. wskazanie Ministra Rolnictwa jako osoby kompetentnej do przyjmowania skargi na zastosowanie herbicydu Randap w celach ludobójczych na chodnikach miejskich w Łowiczu jest skierowywaniem sprawy na fałszywe tory. Ponad wszelką wątpliwość chodniki w miastach nie podlegają kompetencji Ministra Rolnictwa, bo miejskie chodniki nie wchodzą w zakres rolnictwa.

Przekazanie przez Wojewodę Łódzkiego skargi naszych organizacji na działania władz Łowicza do tychże władz, które bezprawnie i bezpodstawnie wysługują się policją do tłumienia jakiegokolwiek sprzeciwu  będzie niedopuszczalnym i skandalicznym narażaniem naszych organizacji i występującej w ich imieniu Teresy Wojda na przemoc i agresję policjantów, zmuszanych przez Burmistrza Łowicza do działań siłowych nawet względem bezbronnej  kobiety, trzymającej w ręku plakaty w obronie Narodu Polskiego !

Absurdalne i kompromitujące Wojewodę Łódzkiego jest odsyłanie skargi na przestępców do rozpatrywania przez tychże samych przestępców zamiast niezwłocznego rozpatrzenia skargi naszych organizacji pt:  “Skarga na Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego i Radę Miejską w Łowiczu o ukaranie i odsunięcie od władzy ludobójców w Łowiczu i w Polsce”  przez zobowiązanego prawem  Wojewodę Łódzkiego i  niezwłocznego zgłoszenia organom ścigania a także  równocześnie niezwłocznego odsunięcia sprawców od władzy, dowodzi współudziału Wojewody Łódzkiego w procederze agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.


Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 


Teresa WojdaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...