PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Temat pod dyskusję został automatycznie utworzony do petycji PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE


Gość

#1501

2012-03-04 09:48

Skandal to za malo powiedziane! -- takim czyms to prokuratura powinna sie zajac...

Gość

#1502 Re:

2012-03-04 12:41

#1499: -

Konieczne jest wybudowanie na Placu Zamkowym w Warszawie szubienicy tak jak w 1919r.

o sporządzanie listy zdrady narodowej.


Gość

#1503 Konieczne jest wybudowanie na Placu Zamkowym w Warszawie szubienicy tak jak w 1919r.

2012-03-04 12:43

#1502: - Re:

Konieczne jest wybudowanie na Placu Zamkowym w Warszawie szubienicy tak jak w 1919r.

i sporządzanie listy zdrady narodowej!


Gość

#1504 Prokuratura , ani sąd nie chcą się takimi sprawami zajmować.

2012-03-04 17:05

Odmawiają, bo maja zakazane się tym zajmować....
Wnioski odrzucają...

Gość

#1505

2012-03-04 17:32blog: bejda.iddd.de
post:

25 WRZ 2011

Zagrożeni bardziej niż Amerykanie w Pensylwanii !


Sprawa wysypiska śmieci w Niedźwiadzie oraz "Natury 2000"


Na negatywne postanowienie Sądu Rejonowego w Łowiczu w sprawie zagrożeń, niestety nie mamy prawa do odwołania. Sąd przekazał do ponownego rozpatrzenia przez Prokuraturę Rejonową w Łowiczu sprawę wysypiska śmieci w Niedźwiadzie oraz "Natury 2000".

Sąd wymaga od Obywatela, aby był prawnikiem i równocześnie organem ścigania a najlepiej, żeby przyprowadził złoczyńce w kajdankach z zarzutami wypisanymi na czole z powołaniem się na paragrafy.

Przy tym nie ma żadnej gwarancji, że prokurator zechce łaskawie zająć się sprawą.

Nic Nas nie chroni ani nie broni!

Obywatelu broń się sam!Nie możesz liczyć na pomoc organów wymiaru sprawiedliwości!

Prawo jest bezprawiem, bo narusza Twoje podstawowe prawa!

Prawo sprowadzono do absurdu!

Komu służą przepisy prawne?


Poniżej treść naszego wniosku w sprawie zagrożeń, odrzuconego przez Prokuraturę w Łowiczu postanowieniem z dnia 18 lipca 2011r.(sygn.akt 1 Ds.988/11)

"Wniosek o zbadanie możliwości popełnienia przestępstwa,
czynu zabronionego w związku z decyzją Starostwa Powiatowego w Łowiczu OS.I.7439-1-2/09 z 07.08.2009r. w ramach programu „Natura 2000” oraz w związku z innymi zagrożeniami jak budowa ciągu elektrowni wodnych na rzece Bzurze, składowaniu skroplonego CO2 i wydobyciu gazu łupkowego.

Wnioskujemy o zbadanie i ukaranie winnych naruszania prawa:

- prawa własności około 200 rolników posiadających grunty przylegające do rzeki Bzury, we wsiach powiatu łowickiego w tym m.in: Urzecze,Wierznowice, Strugienice ,Maurzyce, objętych programem „Natura 2000” . poprzez wywłaszczenie, bez wiedzy i zgody, gruntów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o ustawę z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne przy braku przesłanki trwałego w sposób naturalny zajęcia przez rzekę.
Prawdopodobnie ten fakt nie ma odzwierciedlenia w zapisach ksiąg wieczystych.
Niedopełnienie obowiązku należytego informowania i równego traktowania stron przy podejmowaniu decyzji skutkowało zarzutem wobec rolników podania nierzetelnych danych we wnioskach o dopłaty bezpośrednie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łowiczu. ( załacznik nr.1 decyzja Starostwa Powiatowego w Łowiczu z 07.08.2009 r.- )

- niedopełnienia obowiązku należytego informowania i równego traktowania stron w związku z wprowadzeniem na nasz wysokoproduktywny rolniczo teren programu„Natura 2000”( załącznik nr.2- uchwała Rady Gminy Łowicz nr.V/14/11 z 23.01.2011 r., załącznik nr.3- odpowiedż z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 14.03.2011 r.)

Na terenie Gminy Zduny we wsiach m.in. Jackowicach, Łażnikach, Zalesiu, Złakowie Kościelnym, Złakowie Borowym zbierano podpisy poparcia pod rzekomo negatywną opinią Rady Gminy Zduny dotyczącą proponowanej „Natury 2000” w Dorzeczu Słudwi bez dołączenia treści tej opinii, która w swym uzasadnieniu jest pozytywną. (załącznik nr.4- Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Zduny z 03.02.2011 r.)

Z informacji od sołtysów wiemy, że zbierano podpisy także po fakcie wysłania przez Radę Gminy opinii do GDOŚ. Z tego wynika, że zbieranie podpisów było tylko dla pozorów.

- niedopełnienia przez władze lokalne poszczególnych gmin i powiatów obowiązku informowania społeczeństwa powiatu łowickiego, kutnowskiego a tym samym naruszenia Konwencji z Aarhus z dnia 25.06.1998r o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o sprowadzaniu na nasz teren zagrożenia katastrofą ekologiczną poprzez :

- objęcie naszego terenu działaniem koncesji Ministerstwa Środowiska na „poszukiwania i wydobycie ropy i gazu gazu ziemnego na głębokości 6,5 km” dla amerykańskiej firmy FX Energy Poland. / załącznik nr.5- dowód odwiertów geologicznych -Geofizyka Toruń, załącznik nr.6 - oświadczenie M.Bejda z 18.06.2011 r.

- przeprowadzenie na naszym terenie odwiertów geologicznych pod kątem planowanego w 2012 roku składowania skroplonego CO2 według technologii CCS, zleconych przez elektrownię Bełchatów.
(załącznik nr.7 - odpowiedź Wójta Gminy Zduny z 07.04.2011 r., załącznik nr 8 - odpowiedż z Gminy Bielawy z 04.04.2011 r. załącznik nr.9 – petycja 6684, załącznik nr 10 - odpowiedź z Kancelarii Sejmu z 14.06.2011 r., załącznik nr 11 - mail do Prezydenta R.P. Z 18.06.2011 r.)

- wydanie przez Wójta Gminy Łowicz pozytywnej opinii środowiskowej dla budowy elektrowni wodnej w Klewkowie na rzece Bzurze bez wiedzy i zgody mieszkańców.( załącznik nr. 12- obwieszczenie i postanowienie Wójta Gminy Łowicz z 11.08.2009 r, załącznik 13- lista wniosków o dofinansowanie unijne dla elektrowni w Klewkowie i Sobocie)

- wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy zbiornika wodnego, jazu piętrzącego z małą elektrownią wodną na prywatnych gruntach rolników, pomimo sprzeciwu większości rolników terenów zagrożonych zalaniem. (załącznik nr 14 - zawiadomienie Wójta Gminy Zduny o wszczęciu postępowania budowy inwestycji jedynie na dwóch działkach Skarbu Państwa, które stanowią tylko koryto rzeki, załącznik nr.15-przykładowa treść sprzeciwu )".

W dniu 26.07.2011 złożyłyśmy do Sądu Rejonowego w Łowiczu za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Łowiczu zażalenie następującej treści:

"Wnosimy o uwzględnienie naszego zażalenia i wnikliwe zbadanie przedłożonych wątków zagrożeń, jakie na nasz teren są planowane do wprowadzenia z uwagi na ważny interes publiczny i prywatny poszczególnych obywateli naszego regionu.

Prokurator postanowieniem z 18.07.2011 odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w urzędach gminnych i powiatowych : łowickiego i kutnowskiego w okresie od nieustalonego dnia do dnia 20.06.2011r. na terenie wyżej wymienionych powiatów, na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego Marii Bejda i Teresa Wojda.

Odmowę oparto nie na zbadaniu sprawy lecz na dwóch krótkich notatkach urzędowych, które pozostają sprzeczności z relacją z oświadczenia T.Wojda (w załączeniu) sporządzonego niezwłocznie po spotkaniu z policjantem 4.07.2011r. i oświadczeniem Marii Bejda (w załączeniu), oraz powierzchownej ocenie urzędowych dokumentów jak np.decyzji,uchwał rad gmin, pism z instytucji państwowych a załączonych do wniosku, skwitowanych cyt. "zawartym tam faktom i okolicznościom nie sposób nadać walory wiarygodności."

Nie pofatygowano się zbadać, choćby jednego ze zgłoszonych wątków popartych dokumentami urzędowymi lub też np.zgłaszaną gotowością dostarczenia zdjęć, dokumentujących istniejące wysypisko śmieci w Niedżwiadzie. (w załączeniu dwa zdjęcia tego składowiska).

Uznanie wnioskodawczyń za pokrzywdzone, dało szansę, choćby wglądu do akt sprawy i do sprawdzenia co zadecydowało o odmowie wszczęcia śledztwa oraz co, w tak ważnej kwestii obrony interesu publicznego i prywatnego poszczególnych mieszkańców naszego regionu, wobec grożby sprowadzenia na nasz teren katastrofy ekologicznej i humanitarnej, robią organy bezpieczeństwa państwa, jakimi są Policja i Prokuratura.

Odmowa wszczęcia śledztwa na nasze wystąpienie z 20.06.2011r. z wnioskiem do Prokuratury w obronie interesu publicznego i prywatnego poszczególnych mieszkańców naszego regionu w obliczu zagrożeń, budzi stanowczy sprzeciw, a fakty wskazują, że w tym kraju decyzje zapadają wbrew interesom społeczności lokalnych, wbrew woli mieszkańców i na ich szkodę.

Uzasadnionymi czynią obawy o dążenie do sprowadzenia katastrofy ekologicznej i humanitarnej na nasz teren, jak też na inne regiony Polski."

Dokumenty jako skany w formacie .pdf:
Strona 1
Strona 2

Gość

#1506

2012-03-04 17:38

Pierwsza szubienica już stoi w Żurawlowie i jest przestrogą dla zdrajców!

Gość

#1507 Budujmy szubienie

2012-03-04 18:46

Budujmy szubienice i oplakatywujmy domostwa.....
Niech to się staje.... Bronimy swego.

Gość

#1508

2012-03-04 19:49

Prawo to w formie jak w jej projekcie rzadowym pozbawia Polske instrumentow oddzialywania na procesy eksploatacji kopalin, daje zbyt wielkie prerogatywy urzednikom m.in. w kwestii nadan terenow pod dzialalnosc gornicza i odbierania wlascicielom gruntow w celach przekazania ich koncesjonariuszom. Takze uprawnienia koncesjonariuszy wydaja sie byc wedlug projektu niczym nie ograniczone a przeciez ustawa powinna w tym wzgledzie przede wswzystkim zabespieczac interes spoleczny i skarbu Panstwa Polskiego. Uwazam, ze projekt ustawy w obecnym ksztalcie nie powinien byc przedlozony do rozpatrzenia przez Sejm.

Ten wpis został usunięty przez autora (Pokaż szczegóły)

2012-03-04 23:23Gość

#1510 Re:

2012-03-04 23:27

#1509: -

Rewizjonizm niemiecki grożny jak nigdy wcześniej.

Maria Bejda

do listy
Prezydent RP
Bronisław Komorowski
jako obywatelka Polski, w pełni świadoma wielkich zagrożeń, przed którymi został postawiony Naród Polski i w poczuciu wielkiego moralnego i obywatelskiego obowiązku zwracam się do Szanownego Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako mojego reprezentanta i reprezentanta narodu, z którego się wywodzę, o podjęcie niezwłocznych, skutecznych działań w celu obrony terytorium Polski przed wrogimi działaniami ze strony rewizjonistów niemieckich.
Maria Bejda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Poniżej kopia szokującej treści:

Państwo - Bezpieczeństwo

Share

Wiece w polskich miastach, w tym w Szczecinie, samoloty zrzucające miliony ulotek popierających roszczenia potomków niemieckich "wypędzonych". Takie akcje szykuje na wiosnę w Polsce nowa niemiecka organizacja z Berlina.

 

Późna sprawiedliwość: niemieccy wypędzeni otrzymują z powrotem swoją własność”. E-maila z takim nagłówkiem dotarł do naszej redakcji. Jest napisany po polsku.

 

Zawiera zaproszenie na konferencję prasową, organizowaną w piątek, 17 lutego w Berlinie przez Eigentuemerbund Ost (Związek Właścicieli – Wschód), założony w styczniu 2012 roku.

W emailu jest też informacja, że wiosną niemiecka organizacja planuje przeprowadzenie w Polsce „kampanii uświadamiającej”.

„Od maja będą rozdawane polskim gospodarstwom domowym miliony ulotek, które będą informować o polskich zbrodniach na niemieckich cywilach i polskich naruszeniach prawa międzynarodowego. Jednocześnie planowane są publiczne manifestacje. Pierwsze stacje akcji to Goerlitz (Zgorzelec – dop. red.), Stettin (Szczecin), Breslau (Wrocław) i Oppel (Opole)” – czytamy w tej dziwnej korespondencji.

Akcje „uświadamiające”, jak wynika z listu, to przedsięwzięcia towarzyszące pozwom niemieckich „wypędzonych” przeciwko Polsce i Czechom. Dzięki nim Niemcy mają móc odzyskać swoje mienie, „zrabowane po drugiej wojnie światowej”. Proces prawny przeprowadzony ma być przez „znanych adwokatów i specjalistów prawa międzynarodowego”, którzy rzekomo pomogli Związkowi znaleźć w styczniu 2012 roku luki w prawie międzynarodowym – i zabezpieczony finansowo „przez inwestora”.

Trafiliśmy do nadawcy emaila. To Lars Seidensticker, prezes EBO e. V. To on podniósł słuchawkę, gdy zadzwoniliśmy na podany w emailu numer w Berlinie.

Jak nam powiedział, podobne zaproszenia rozesłał na 120 adresów w Polsce, głównie do polskich mediów. Ponadto takie same zaproszenia otrzymały media i politycy niemieccy. – Polska to przecież katolicki kraj. Liczę więc na to, że znajdziemy w Polsce wiele osób, które wesprą nas w walce z tą oczywistą niesprawiedliwością – powiedział nam Lars Seidensticker.

35-letni Niemiec jest bohaterem reportażu wyemitowanego przez szwajcarską stację telewizyjną SF. Link do materiału filmowego jest na stronie www.eigentumost.de. Przedstawia wizytę Seidenstickera w Otmuchowie na Śląsku, dokąd pojechał osobiście upomnieć się o dom babci, wysiedlonej (na mocy decyzji aliantów – dop. red.) w 1946 roku. W tym scenę, w której Niemiec chodzi po polskim miasteczku z przypiętym napisem, że jego dziadkowie, wywłaszczeni przez Polaków, nie byli winni wojnie i nie popełnili żadnej zbrodni.

– Choć mieszkają tu teraz Polacy, kamienie mówią tu wciąż po niemiecku – mówi Seidensticker w reportażu. Nam powiedział, że po ewentualnym odzyskaniu babcinego spadku, nie zamierza wypędzać obecnych polskich lokatorów.

– Chodzi tylko o sprawiedliwość, z niej nie może wynikać kolejna niesprawiedliwość – tłumaczy.

– A gdzie tkwi ta prawa luka, która ma być podstawą roszczeń? – dociekaliśmy. – Przed procesem nie mogę zdradzać szczegółów. Ale tkwią one w „Klein-Gutachten”, która też jest na naszej stronie – wyjawił niemiecki prezes. „Klein-Gutachten”, publikowana na stronie EBO e. V. to potoczna nazwa ekspertyzy prawnej, sporządzonej przez prof. dr. Eckart Klein na zlecenie niemieckiego Bundestagu.

http://wolnapolska.pl/index.php/Bezpiecze%C5%84stwo/2012021615238/niemcy-rzucaj-wyzwanie-z-samolotow-spadn-miliony-ulotek/menu-id-312.html .

Mój prezydent do dziś nie zareagował na moją korespondencję, natomiast natychmiast zareagował Pan Dariusz Kosiur, który w emailu do mnie napisał:
Cieszę się, że podziela Pani potrzebę budowy ruchu narodowego i o takim charakterze tworzenie KNP.
Odnośnie rewizjonizmu niemieckiego
Znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji.
1. Nie ma polskiego rządu i parlamentu
2. Od 1995r. przestało obowiązywać porozumienie z Poczdamu dotyczące granicy z NRF na Odrze i Nysie, nie mamy z Niemcami żadnego nowego układu, który regulowałby kwestie granicy
3. W UE i oczywiście w Polsce obowiązuje prawo, które będzie umożliwiało odzyskiwanie własności przez ich właścicieli (niestety, w formie egzekucji nie dotyczy ono Polaków - sądy oddalają pozwy polskie)
4. Istnieje zagrożenie, że w ramach UE może dojść do referendum w jakimś "regionie" - chodzi o nasze Ziemie Odzyskane -, w którym obywatele wypowiedzą się np. na temat: do jakiej stolicy regionu chcecie wpłacać podatki, do Szczecina, czy do Berlina? Odpowiedź łatwo przewidzieć, możliwe są fałszerstwa - w UE to normalka. I tak to drogą, bez rozlewu krwi Niemcy przesuną granicę do linii z 1938r., która w obecnej konstytucji NRF jest oficjalną granicą z Polską.


Jedyne wyjście: musimy budować silny ruch narodowy.

Dariusz Kosiur

Życiorys:

Z wykształcenia inżynier – mechanik. Mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Publicysta poważany w środowisku skrajnie prawicowym. Od 1993 roku prowadzi działalność rzemieślniczo – artystyczną. Żonaty, posiada dwójkę dzieci.

Udział w życiu politycznym:

Współzałożyciel stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej w 2009 roku.
Członek NSZZ Solidarność w latach 1980-1981.
Jego mottem jest myśl Romana Dmowskiego – Jestem Polakiem więc mam obowiązki polskie – W przeciwieństwie do wielu mniej znanych kandydatów na prezydenta posiada bardzo dobrze rozbudowany program wyborczy pod nazwą "Polska potrzebuje poważnej naprawy", z którym możemy szczegółowo zapoznać się na jego stronie internetowej.


Gość

#1511 Re: Re:

2012-03-04 23:33

#1510: - Re:

3 mar 2012

Żurawlów najlepszym wzorem oporu przeciw koncernom wydobywczym.

http://2.bp.blogspot.com/-DZPDANZoW5c/T1KHbXiMexI/AAAAAAAAAXQ/9B1bW0faUFo/s400/4...

NIE dla gazu łupkowego - protest w Żurawlowie
2012-03-01, Ewa Pajuro, Joanna Nowicka
Truciciele
precz z naszej ziemi - tablica z takim napisem stoi przy wjeździe do
miejscowości Żurawlów na Zamojszczyźnie. W ten sposób jej mieszkańcy
protestują przeciw planom koncernu Chevron, który chce tam szukać gazu
łupkowego. Amerykanie nie zamierzają jednak rezygnować.


- Decyzje w sprawie próbnego odwiertu zapadają za naszymi plecami. Nikt niczego z nami nie konsultuje i nikt nie przekazuje nam rzetelnych informacji – skarży się Emil Jabłoński, sołtys Żurawlowa.

Czego
boją się mieszkańcy? Przede wszystkim tego, że Chevron będzie mógł bez
limitów korzystać z ich wody, gdy wielu z nich czerpie ją wprost ze
studni. Drugą sprawą są zanieczyszczenia – wody, gruntów i powietrza. Do
tego doszła kwestia ustawy Prawo geologiczne i górnicze (z początku
roku), która daje koncernom możliwość wywłaszczeń gruntów.


Czy
nikt nie uspokaja mieszkańców? - Przyjeżdżają do nas specjaliści,
którzy mają być niezależni, ale przedstawiają tylko same plusy
odwiertów. Na niektóre, ważne dla nas pytania, nie znają odpowiedzi lub
odpowiadają nie na temat – mówi młoda mieszkanka Żurawlowa, która woli
pozostać anonimowa.

Mieszkańcy wspominają też niedoszłe
spotkanie z przedstawicielami Chevronu, z końca stycznia. Wtedy przedstawiciele firmy opuścili salę.

Powód?
Na spotkaniu mieli być jedynie mieszkańcy Żurawlowa, ale pojawiły się
też media, ekolodzy i eksperci, zaproszeni przez mieszkańców.
- Pomagałem organizować to
spotkanie.
Mieliśmy dobrą wolę. Dlaczego wyszli ze spotkania, skoro nie mają nic
do ukrycia?- zastanawia się Emil Jabłoński i dodaje: - Nie jesteśmy
przeciwnikami gazu łupkowego, ale jesteśmy przeciwni odwiertom w
niedalekiej odległości od naszych domów.

Na
to samo zwraca uwagę inna mieszkanka Żurawlowa : - Prosiliśmy
przedstawicieli Chevronu wprost o pisemną deklarację, dokument
zapewniający o tym, że nic nam nie grozi. Dostaliśmy odpowiedź, że nie
ma takiej potrzeby, bo … przecież nic nam nie grozi – mówi zdenerwowana
kobieta.

Chevron
nie ma zamiaru rezygnować z badań. - Spełniliśmy wszystkie wymagania
prawne oraz przeszliśmy wszelkie wymagane procedury, umożliwiające
bezpieczne i odpowiedzialne prowadzenie wierceń poszukiwawczych, z
minimalnym jedynie oddziaływaniem na środowisko naturalne i jak
najmniejszymi uciążliwościami dla mieszkańców – zapewnia Grażyna
Bukowska, odpowiedzialna w Chevron Polska Energy Resources za kontakty z
mediami. Zapewnia też, że koncern będzie rozmawiał z mieszkańcami. -
Chcemy i będziemy kontynuować dialog – mówi.

Koncern
Chevron jest bliski zakończenia prac na pierwszej wiertni w Horodysku w
gminie Leśniowice (pow. chełmski). W tym roku planuje trzy odwierty.
Pierwszy w Andrzejowie, w gminie Godziszów, na koncesji Frampol.
http://3.bp.blogspot.com/-ytManVn_ro4/T1KGnIEuROI/AAAAAAAAAXE/Cmg21bWnTn4/s400/4...

http://3.bp.blogspot.com/-MVG-kPDp4p4/T1KGm8ynKuI/AAAAAAAAAW0/4PrWUCcVv2A/s400/4...


http://1.bp.blogspot.com/-5Em-ga1Z5JA/T1KGmoySq2I/AAAAAAAAAWs/rB5l1nqxZzY/s400/4...


http://4.bp.blogspot.com/-buQGhOE62Jw/T1KGmJEDOBI/AAAAAAAAAWg/QCHiS0xRVYY/s400/4...


http://1.bp.blogspot.com/-4IEV_55vT3g/T1KGl1oBWhI/AAAAAAAAAWU/E8kQN8xs7JM/s400/4...
DO EURO 2012 OPLAKATUJMY CAŁĄ POLSKĘ !

2012-03-01 13:10


Szanowni Państwo,

prosimy o zdobycie się na odwagę i oplakatowanie własnych domostw na znak protestu przeciw grabieży naszych bogactw naturalnych przez światowe korporacje i niszczenie naszej ziemi przez:
- fracturing/ szczelinowanie hydrauliczne stosowane przy wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego
- technologie CCS( wychwytywania, skraplania i podziemnego składowania Co2),
- wydobywanie uranu i budowę elektrowni atomowych,
- nowe kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego

Proponujemy hasła:

NIE DLA FRACTURING, NIE DLA CCS, NIE DLA URANU, NIE DLA ODKRYWEK,
albo STOP FRACTURING! STOP CCS! STOP EA!, STOP ODKRYWKI!

Do czasu EURO 2012 cała Polska powinna zostać oplakatowana na znak protestu wobec niszczących działań władz centralnych w Warszawie, wbrew interesom i woli Narodu Polskiego.

Niech taką drogą, obecnie możliwą do realizacji drogą, Europa i świat dowie się, że kłamstwem rządzących jest twierdzenie, jakoby nie było i nie ma w Polsce społecznego sprzeciwu wobec niszczenia naszej POLSKIEJ ZIEMI przez światowe korporacje.

Z wyrazami szacunku i poważania

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Obywatelski Ruch Oporu
bejda.iddd.de


Gość

#1512

2012-03-05 00:00

SOS dla rolniczej krainy między Kutnem a Łowiczem

Marta i Natalia z zespołu "Łowiczanie" Stowarzyszenia
Regionalnego Wsi Urzecze, ze skansenu w Maurzycach,
zatroskane o swoją przyszłość wołają o pomoc.

W ostatnich dniach nasiliły się ataki na nas i nasze rodziny w komentarzach na forum petycji w związku z publikacją na bejda.iddd.de, naszego listu do starosty łowickiego w artykule "Śmiercionośny, ogromny magazyn CO2 między Kutnem a Łowiczem oraz posta K. Puzyny "Teatr, nowa sztuka Sonika pt; "Gaz łapówkowy".
Po raz kolejny agenci służb rządowych wypełniają przyrzeczenie dane przez rząd D.Tuska prezydentowi B. Obamie, że rząd nie dopuści do sprzeciwu społecznego przy wydobywaniu bogactw naturalnych w Polsce przez amerykańskie koncerny.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nxO8lfWerU0

Dla zniechęcenia nas do prowadzenia podjętej misji stosuje się następujące działania:

- pomawiające, poniżające wpisy atakujące nas i nasze rodziny w komentarzach pod petycją przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu, czy pod wersją polską francuskiej petycji, oraz na: bejda.iddd.de, guzka.blog.spot.com, na lowicz24.,

- bezpodstawne wezwania na policję,

- odrzucone wnioski do prokuratury o ściganie winnych łamania praw i własności Narodu Polskiego,

- pomijanie naszego wkładu w obronę Polski i Polaków w wypowiedziach różnych osób, zapewne będących pod wpływem służb specjalnych i obawiających się o swoje życie.

Oświadczamy, że nie byłyśmy i nie jesteśmy powiązane z żadnymi układami, partiami, koncernami, agentami ani żadymi siłami wrogimi Narodowi Polskiemu.

Kontynujemy bogate, rodzinne tradycje narodowo-wyzwoleńcze i z tego powodu doświadczamy dręczenia i prześladowań m.in. za autorstwo petycji:

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne

_i_gornicze

oraz powołanie Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, w ramach dodatkowych statutowych celów Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie" www.lowiczanie.prv.pl,.

Nasza Inicjatywa jako pierwsza, w lutym 2011r. zapoczątkowała opór przeciw zagrożeniom zsyłanym przez rządzących Polską w interesie globalizacji.

W obliczu skazania naszego terenu dorzecza Bzury i Słudwi na największe niebezpieczeństwo skumulowania działań szczelinowania hydraulicznego z użyciem środków toksycznych i wybuchowych oraz deponowania pod ziemią skroplonego dwutlenku węgla, oczekujemy masowego poparcia i pomocy naszej Inicjatywie.

Punktem honoru wszystkich Polaków, z wszystkich zakątków kraju i świata powinna być powszechna mobilizacja w obronie Polski a szczególnie terenu między Kutnem a Łowiczem.

Tak jak nasza Inicjatywa upomina się z troską o cały teren Polski tak teraz wszyscy Polacy z kraju i zagranicy powinni upomnieć się o ten teren.

Mieszkańcy Łowicza, Kutna i okolic są zniewoleni, zmanipulowani przez media i polityków a także urzędników.

Nie potrafią dostrzeć i przeciwstawić się zagrożeniom tym bardziej, że w tej okolicy nasilone jest rozpylanie chmur (chemtrails) oraz wysyłanie fal elektromagnetycznych(telefonia bezprzewodowa), powodujących powszechną apatię społeczną i utratę instynktu samozachowczego do obrony swojego miejsca na ziemi.

Wielką szansę w pobudzeniu społeczeństwa tego terenu do walki o prawo do życia, upatrujemy w zorganizowaniu akcji na tym terenie, z udziałem przedstawicieli z innych regionów Polski czy świata.

Pod znakiem zapytania staje celowość naszej dalszej działalności, gdy innym, których bronimy, którym torujemy drogi, nie starcza odwagi by nas, w tym wyjątkowo trudnym momencie wesprzeć i obronić, abyśmy mogły dalej kontynuować naszą działalność.

Wołamy SOS dla ratowania ginącej rolniczej krainy między Kutnem a Łowiczem!

Teresa Wojda

Prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie" (od 1992r.)

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Obywatelski Ruch Oporu ( zainicjowany 19.01.2012r. w Żurawlowie)

Forum Organizacji Pozarządowych na rzecz Obrony Praw i Własności Narodu

Mgr Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Forum Organizacji Pozarządowych na rzecz Obrony Praw i Własności Narodu

Obywatelski Ruch OporuPolecamy uważne obejrzenie poniżej załączonego filmu i prosimy o jak najliczniejsze podpisywanie petycji przeciw grabieży naszych bogactw naturalnych.

Gość

#1513 Re:

2012-03-05 00:02

#1512: -

SOS dla rolniczej krainy między Kutnem a Łowiczem

http://3.bp.blogspot.com/-WennXznAyWs/T0J_04vrKfI/AAAAAAAAATs/135Ne2nRNOs/s400/M...

Marta i Natalia z zespołu "Łowiczanie" Stowarzyszenia
Regionalnego Wsi Urzecze, ze skansenu w Maurzycach,
zatroskane o swoją przyszłość wołają o pomoc.
W ostatnich dniach nasiliły się ataki na nas i nasze rodziny w komentarzach na forum petycji w związku z publikacją na bejda.iddd.de, naszego listu do starosty łowickiego w artykule "Śmiercionośny, ogromny magazyn CO2 między Kutnem a Łowiczem oraz posta K. Puzyny "Teatr, nowa sztuka Sonika pt; "Gaz łapówkowy".

Po raz kolejny agenci służb rządowych wypełniają przyrzeczenie dane przez rząd D.Tuska prezydentowi B. Obamie, że rząd nie dopuści do sprzeciwu społecznego przy wydobywaniu bogactw naturalnych w Polsce przez amerykańskie koncerny.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nxO8lfWerU0

 

Dla zniechęcenia nas do prowadzenia podjętej misji stosuje się następujące działania:

- pomawiające, poniżające wpisy atakujące nas i nasze rodziny w komentarzach pod petycją przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu, czy pod wersją polską francuskiej petycji, oraz na:bejda.iddd.deguzka.blog.spot.com, na lowicz24.,

- bezpodstawne wezwania na policję,

- odrzucone wnioski do prokuratury o ściganie winnych łamania praw i własności Narodu Polskiego,

- pomijanie naszego wkładu w obronę Polski i Polaków w wypowiedziach różnych osób, zapewne będących pod wpływem służb specjalnych i obawiających się o swoje życie.

 

Oświadczamy, że nie byłyśmy i nie jesteśmy powiązane z żadnymi układami, partiami, koncernami, agentami ani żadymi siłami wrogimi Narodowi Polskiemu.

Kontynujemy bogate, rodzinne tradycje narodowo-wyzwoleńcze i z tego powodu doświadczamy dręczenia i prześladowań m.in. za autorstwo petycji:

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne

_i_gornicze

oraz powołanie Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, w ramach dodatkowych statutowych celów Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie" www.lowiczanie.prv.pl,.

Nasza Inicjatywa jako pierwsza, w lutym 2011r. zapoczątkowała opór przeciw zagrożeniom zsyłanym przez rządzących Polską w interesie globalizacji.

W obliczu skazania naszego terenu dorzecza Bzury i Słudwi na największe niebezpieczeństwo skumulowania działań szczelinowania hydraulicznego z użyciem środków toksycznych i wybuchowych oraz deponowania pod ziemią skroplonego dwutlenku węgla, oczekujemy masowego poparcia i pomocy naszej Inicjatywie.

Punktem honoru wszystkich Polaków, z wszystkich zakątków kraju i świata powinna byćpowszechna mobilizacja w obronie Polski a szczególnie terenu między Kutnem a Łowiczem.

Tak jak nasza Inicjatywa upomina się z troską o cały teren Polski tak teraz wszyscy Polacy z kraju i zagranicy powinni upomnieć się o ten teren.

Mieszkańcy Łowicza, Kutna i okolic są zniewoleni, zmanipulowani przez media i polityków a także urzędników.

Nie potrafią dostrzeć i przeciwstawić się zagrożeniom tym bardziej, że w tej okolicy nasilone jest rozpylanie chmur (chemtrails) oraz wysyłanie fal elektromagnetycznych(telefonia bezprzewodowa), powodujących powszechną apatię społeczną i utratę instynktu samozachowczego do obrony swojego miejsca na ziemi.

Wielką szansę w pobudzeniu społeczeństwa tego terenu do walki o prawo do życia, upatrujemy w zorganizowaniu akcji na tym terenie, z udziałem przedstawicieli z innych regionów Polski czy świata.

Pod znakiem zapytania staje celowość naszej dalszej działalności, gdy innym, których bronimy, którym torujemy drogi, nie starcza odwagi by nas, w tym wyjątkowo trudnym momencie wesprzeć i obronić, abyśmy mogły dalej kontynuować naszą działalność.

Wołamy SOS dla ratowania ginącej rolniczej krainy między Kutnem a Łowiczem!

Teresa Wojda

Prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie" (od 1992r.)

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Obywatelski Ruch Oporu ( zainicjowany 19.01.2012r. w Żurawlowie)

Forum Organizacji Pozarządowych na rzecz Obrony Praw i Własności Narodu

Mgr Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Forum Organizacji Pozarządowych na rzecz Obrony Praw i Własności Narodu

Obywatelski Ruch Oporu

 

Polecamy uważne obejrzenie poniżej załączonego filmu i prosimy o jak najliczniejsze podpisywanie petycji przeciw grabieży naszych bogactw naturalnych.


 


Gość

#1514 Re: Re:

2012-03-05 00:18

#1513: - Re:

17 lut 2012

Śmiercionośny, ogromny podziemny magazyn CO2 między Kutnem a Łowiczem.

W taki oto wyjątkowy sposób protestuje właściciel posesji położonej przy bardzo ruchliwej drodze przelotowej na wyspę Sylt, w okolicy Stadum, Nord-Friesland.
_____________________________________________________
Podwyższone stężenia CO2 prowadzą do zmęczenia, słabej koncentracji, utraty energii, bóli głowy i wielu innych zaburzeń nastroju. Przy dodatkowych zanieczyszczeniach z materiałów budowlanych, dywanów, mebli lub dodatków silnych oparów z chemikaliów i substancji lotnych (np.detergenty), objawy alergii oczu i świąd skóry i błon śluzowych zaburzenia mogą prowadzić nawet do chorób wątroby.
_____________________________________________________

http://www.kein-co2-endlager.de/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=53

Pod petycją przeciwko deponowaniu pod ziemią skroplonego CO2 podpisało się 95 tysięcy mieszkańców landu Schleswig -Holstein. Szeroko zakrojona akcja informacyjna i protestacyjna zakończyła się sukcesem. Pod takim naporem społecznym politycy musieli się ugiąć i odłożyć plany związane z technologią CCS na tym terenie. Inicjatywa Obywatelska z Nord - Friesland dalej działa i pozostaje czujna. Nadal wiszą przy drogach plakaty, sztandary z napisem "Stoppt das CO2 Entlager, Stoppt den Wahnsinn" (tłum. skrótowe: Stop szaleństwu składowania CO2). Na wielu samochodach można nadal zobaczyć naklejki z tym napisem.

Dzięki tej akcji, w której uczestniczyłam i złożyłam swój podpis pod petycją, dotarło do Polski moje ostrzeżenie, które przyczyniło się m.in. do powstania Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi.

Apeluję do wszystkich mieszkańców Polski o włączenie tego zagrożenia do programów walki z zagrożeniami. Protestujmy nie tylko przeciw wydobywaniu gazu ziemnego ale koniecznie też przeciw deponowaniu CO2 w naszych pokładach geologicznych. A więc występujmy przeciwko gorączce gazowej: STOP DLA GORĄCZKI GAZOWEJ, STOP DLA FRACKING, STOP DLA CCS !

Powodzenia!

M.Bejda

______________________________________________________________________

"POLACY, GDZIE WY JESTEŚCIE ? "

(Ksiądz dr hab. Piotr Natanek)

Polacy, gdzie my jesteśmy ?

Przygotowany jest zamach na nasze życie a my nic ?

Czy można być obojętnym na wrogie zamiary zniszczenia życia na Polskiej Ziemi poprzez wydanie w ręce obcych koncernów ponad 340 koncesji na wydobywanie naszych bogactw naturalnych, obejmujących 75 procent powierzchni naszego kraju?

Polska stanie się jednym wielkim polem wydobywczym, co będzie skutkować zniszczeniem polskiego rolnictwa, które daje Narodowi Polskiemu najważniejsze z bezpieczeństw - bezpieczeństwo żywnościowe. Zniszczenie polskiej wsi oznaczać będzie zniszczenie narodu.

UWAGA !

BARDZO WAŻNA WIADOMOŚĆ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW KUTNA , ŁOWICZA I OKOLIC !

ZAGROŻENIE JEST NIE WIRTUALNE LECZ REALNE !

Poniżej przedstawiamy dokument informujący o wyborze struktury geologicznej Wojszyce, obejmującej teren między Kutnem a Łowiczem do podziemnego składowania skroplonego dwutlenku węgla.

W praktyce oznacza to, że produkowany (np. w elektrowniach czy innych zakładach produkcyjnych) dwutlenek węgla będzie wychwytywany, skraplany i wtłaczany pod ziemię na głębokość 1-2 km. Do ziemi będą wtłaczane pod ciśnieniem częściowo oczyszczone spaliny. Spaliny te zatłaczane w głębokie pokłady solanek będą miały zdolność rozprężania z 2,8 m3 do 1000 m3. Można to porównać do gromadzenia co sekundę jednej miny czołgowej w ziemi przez 40 lat z nadzieją, że ta nie wybuchnie. Skroplony CO2 z elektrowni opalanych węglem zawiera około 5 procent odpadów , w tym dwutlenku siarki i tlenków azotu, które są znane z lat 80 jako kwaśny deszcz. Oprócz tego metale ciężkie jak ołów, rtęć i arsen jak też dioksyny i inne niebezpieczne toksyny, które w sposób nieunikniony powstają podczas spalania węgla.

Tak więc, ten wysokoproduktywny rolniczo teren, zostanie niebawem zamieniony w pole wydobywcze ropy naftowej i gazu ziemnego ( już funkcjonuje odwiert gazu ziemnego w Gołębiewie Nowym k.Kutna ) a także pole doświadczalne z bombą zegarową, jaką jest skroplony dwutlenek węgla.

Ministerstwo Środowiska nie bacząc na unijne zakazy takich inwestycji na terenach Natura 2000 i ich otulinie, wydaje koncesje na obydwa te przedsięwzięcia, które same wzajemnie się wykluczają a na dodatek, na tereny, na które narzuciło program Natura 2000, przy tym wbrew protestom mieszkańców.

Na podkreślenie zasługuje samowola Ministerstwa w systematycznym poszerzaniu terenów Natury 2000 , bez informowania o tym właścicieli gruntów. Zainteresowanym, szczególnie rolnikom polecam najnowsze mapy tych terenów.

A oto korespondencja o wyborze struktury Wojszyce na doświadczenia ze składowaniem tysięcy ton skroplonego dwutlenku węgla, który będzie przesyłany rurociągiem z Bełchatowa.

Dlaczego rząd w Warszawie, nie bacząc na ogromne koszty, wdraża niebezpieczną, bezsensowną technologię zamiast wesprzeć prace Prof. Nazimka z Lublina, który opatentował metodę wykorzystywania CO2 do produkcji energii, pozostawiam do przemyśleń czytelników tego bloga.

Bełchatów, 15.02.2012r.


Dotyczy: eksperci wskazali optymalną strukturę.


PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna przeprowadziła na
terenie województwa łódzkiego prace badawcze obejmujące badania sejsmiki
2D, otworowe i grawimetryczne, mające na celu wyłonienie naturalnych
zbiorników podziemnych dedykowanych bezpiecznemu składowaniu dwutlenku
węgla. Badania te realizowane były w związku z prowadzonym przez spółkę
nowatorskim zadaniem inwestycyjnym z obszaru czystych technologii
węglowych, jakim jest budowa demonstracyjnej instalacji wychwytywania,
transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla (CCS),
zintegrowanej z nowo wybudowanym w Oddziale Elektrownia Bełchatów
blokiem 858 MW.W wyniku przeprowadzonych prac badawczych oraz szczegółowej oceny struktur geologicznych terenu województwa łódzkiego eksperci wskazali strukturę Wojszyce,
zlokalizowaną w północnej części województwa, jako korzystną pod
względem geologicznym dla podjęcia kontynuacji pogłębionych badań
geologicznych na tym obszarze. Szczegółowa
identyfikacja terenu, jaki zostanie poddany badaniom nastąpi w kolejnym
etapie realizacji prac w ramach projektu CCS.


Z poważaniemBeata Nawrot-Miler

Rzecznik prasowy

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Spółka Akcyjna


Komisja
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji zawartych w niniejszym opracowaniu sporządzonym przez PGE
GiEK SA

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Łowicz 17.02.2012 r.

Inicjatywa Obywatelska

Dorzecza Bzury i Słudwi

Stowarzyszenie Regionalne

Wsi Urzecze „Łowiczanie”

99-400 Łowicz os. Kostka12/9

http://www.bejda.iddd.de

Pan

Janusz Michalak

Starosta Łowicki

W obliczu ogromnego niebezpieczeństwa jakim jest podziemne magazynowanie skroplonego CO2 na terenie powiatu łowickiego w ramach struktury geologicznej „Wojszyce” a o którym społeczeństwo nie było i nie jest informowane a decyzje zapadły bez konsultacji i zgody społeczństwa zwracamy się do Szanownego Pana Starosty, jako przedstawiciela samorządu powiatowego i równocześnie realizatora zadań rządowych, o niezwłoczne podjęcie skutecznych działań celem zapobieżenia katastrofie ekologicznej i humanitarnej.

Domagamy się natychmiastowego rozpoczęcia szerokiej akcji informacyjnej w społeczeństwie poprzez m.in. ogłoszenie ostrzeżenia w mediach, na tablicach informacyjnych w każdej wsi, oraz docierania z informacją do wszystkich mieszkańców powiatu.

Domagamy się niezwłocznych interwencji, pisemnych wystąpień do Marszałka Województwa, Wojewody, Premiera Rządu, Prezydenta R.P, Komisji Europejskiej o zakaz prowadzenia badań i robienia z terytorium Polski ludobójczego poligonu doświadczalnego związanego z gorączką gazową, w tym z eksperymentami z technologią CCS, oraz o unieważnienie wszystkich koncesji wydobywczych Polskich Bogactw Naturalnych jako wydanych z naruszeniem prawa.

Domagamy się od Rady Powiatu Łowickiego, Rad Gmin powiatu łowickiego o podjęcie uchwał – poparcia społecznego protestu przeciwko m.in. składowaniu skroplonego CO2, wydobywaniu gazu ziemnego. Zdewastowane, zatrute środowisko w wyniku działań wydobywczych i składowania CO2 zamieni nasze bogate rolniczo tereny w pustynię, krajobraz księżycowy, bez szans do jakiegokowiek życia .

Domagamy się rozpowszechnienia podjętych uchwał na teren całej Polski poprzez Związek Powiatów Polskich, jak również rozesłanie do wszystkich gmin i starostw w Polsce .

Teresa Wojda, Maria Bejda

 

W załączeniu:

1/ informacja PGE z 15.02.2012 r.

„Eksperci wskazali optymalną strukturę”

2/ Informacje : „ Śmiercionośny ,ogromny

magazyn CO2 między Kutnem a Łowiczem”

______________________________________________________________

 

W gwoli przypomnienia cytat z posta wrzesień 2011r.;

http://bejda.blogspot.com/2011/09/stop-szelenstwu-podziemnego-

"Polska Grupa Energetyczna prowadzi jeden z 6 europejskich projektów demonstracyjnych na terenie EU (inne to: Holandia, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania i Niemcy) w ramach unijnego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej ogłoszonego przez Komisję Europejską. http://www.pgegiek.pl/index.php/category/events_ccs/

Na stronie internetowej pod wskazanym linkiem czytamy: http://www.pgegiek.pl/index.php/ccs/instalacja-demonstracyjna-ccs/

"CO2 pochodzący z CCP zostanie sprężony do stanu nadkrytycznego w celu dalszego transportu za pośrednictwem rurociągu. W obszarze transportu skroplonego CO2 zidentyfikowano odpowiednie trasy transportowe. Te potencjalne trasy przebiegu rurociągu do transportu CO2 zostały zgłoszone do planów zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego.W odniesieniu do geologicznego składowania, po przeprowadzeniu serii badań i analiz zidentyfikowano trzy potencjalne obszary składowania. Aktualnie przeprowadzana jest szczegółowa ocena struktur":

1) Lutomiersk-Bełchatów -Tuszyn.Uwaga!

Projekt badań geofizycznych sejsmiki 2D został przerwany ze względu na brak zgody mieszkańców i samorządowców na wejście na tereny prywatne i gminne! Pierwszy tego przypadek w historii badań geofizycznych w Polsce, kiedy zorganizowany opór społeczny uniemożliwił wykonanie szeroko zakrojonych prac badawczych. ( Przegląd Geologiczny ,vol.58.nr 6,2010. ). W akcji tej mają duży udział naukowcy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi.

2) Wojszyce (okolice Kutna i Łowicza)Uwaga! Odwierty sejsmiki 2D prowadzono w 2010 r.na terenie objętym programem Natura 2000 i w jej otulinie, do których konieczna jest opinia Komisji Europejskiej jako podstawy do wydania pozwolenia przez Wojewodę Łódzkiego.Nie wiadomo, czy Komisja Europejska taką zgodę wydała.

3) Budziszewice, badania wykonano jeszcze w czasach PRL.

"Badania geologiczno - geofizyczne na potrzeby projektu demonstrycyjnego CCS obejmują ponad 70 gmin na rozległym terenie pomiędzy Poddębicami, Piotrkowem Trybunalskim,Tomaszowem Mazowieckim, Łowiczem i Kutnem. Na podstawie wyników badań zostanie wyłoniona najlepsza lokalizacja, która obejmie kilka hektarów na terenie jednej lub dwóch gmin.
Po wyborze lokalizacji Ministerstwo Środowiska udzieli koncesji na jego szczegółowe rozpoznanie. Obejmuje to bardzo dokładne badania geologiczno-geofizyczne m.in. sejsmikę trójwymiarową, otwory badawcze, ewentualnie zatłaczanie na małą skalę (tysięcy ton rocznie)." M.Jaroszyński, A.Wójcicki-"Kwestie istotne dla konsultacji społecznych w sprawie podziemnego składowania dwutlenku węgla na terenie Polski"
"Prace badawcze są realizowane z udziałem dwóch wykonawców: Państwowego Instytutu Geologicznego i firmy Schlumberger (Carbon Services Division) i obejmują wykonanie ogólnej charakterystyki zidentyfikowanych struktur geologicznych oraz ostateczny wybór jednej unikalnej struktury w pierwszej połowie 2011 roku."
Następnym etapem badań będą odwierty sejsmiki 3D a po tym nastąpi już podziemne wstrzykiwanie pod ciśnieniem skroplonego CO2 wraz z toksycznymi spalinami."
Polecam szczególnie :4 komentarze:

 1. Ryzyko jest więc realne i poważne. Tak naprawdę technologia CCS jest jeszcze niesprawdzona. Potrzebnych jest więcej testów określających stopień zagrożenia w jej użyciu, a nie budowanie kolejnych instalacji demonstracyjnych.
  Oczywiście inwestowanie w OZE oraz stopniowe zmniejszanie udziału elektrowni węglowych będzie miało znaczący wpływ na zmniejszoną zawartość CO2. Jednak czy szlachetne cele są wystarczającym usprawiedliwieniem dla wprowadzania w życie technologii, której skutków nie da się przewidzieć?

  OdpowiedzUsuń na zawsze
  Odpowiedzi
 2. Chore pomysły klimatycznych szaleńców, który wymyślili jeszcze jeden sposób na depopulację ludności...
  Żadne szlachetne cele ani potrzeba zmniejszenia zawartości CO2. To wszystko to oszustwo!

  Usuń na zawsze
Odpowiedz
Maria BejdaFeb 17, 2012 09:14 AM Ta technologia jest już sprawdzona w Ameryce Pólnocnej i spustoszenie jakie tam spowodowała legło u podstaw ostrzeżeń mieszkańców tamtych terenów wysyłanych do krajów Europy w tym m.in. do Niemiec. Dzięki temu w całych Niemczech powstał obywatelski ruch sprzeciwu wobec tej bardzo niebezpiecznej technologii.Skuteczna i bardzo powszechna akcja przeciw " STOP CO2 Entlagerung" doprowadziła do odłożenia planów doświadczeń w tej dziedzinie np. na terenie Północnych Niemiec w Schleswig -Holstein. OdpowiedzUsuń na zawsze AnonimowyFeb 26, 2012 10:47 AM Prawdopodobnie w składowisku będą gromadzone odpady promieniotwórcze z elektrowni atomowej /w solankach/. Wspominał o tym przedstawiciel PGE na spotkaniu w Koszalinie. Odpowiedz

Gość

#1515 Re: Re: Re:

2012-03-05 01:07

#1514: - Re: Re:

Szanowni Państwo,


Jako autorki bloga bejda.iddd.de, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, w związku z bezpodstawnymi, fałszywymi oskarżeniami ze strony K.Puzyna oświadczamy, że wypowiadamy współpracę i równocześnie zastrzegamy prawa autorskie dla nazwy i naszych treści a także prawa do tego bloga na google pod dotychczasową nazwą i adresem.

W związku z tym prosimy Pana K.Puzynę o opuszczenie podarowanego nam bloga i ewentualne, według życzenia, zabranie jego własnych treści.

Dziękujemy za podarowanie nam bloga i za współpracę.

Ubolewamy, że ze względu na nasze poglądy, bezkompromisowej obrony Polski i Polaków, dotychczasowa dobra współpraca z Panem K.Puzyną nie może być kontynuowana.

Nasze poglądy na sprawy Polski i Polaków były od początku dobrze znane Panu Puzynie.

Podkreślałyśmy wielkokrotnie, że jesteśmy Polkami i mamy obowiązki polskie.


Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Obywatelski Ruch Oporu


o 22:53:00


Gość

#1516

2012-03-05 02:46

Scyzoryk sie w kieszeni otwiera na to co robia politycy w Polsce.

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2012-03-05 09:27


Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2012-03-05 09:28Gość

#1519

2012-03-05 10:28

-

Gość

#1520 Re:

2012-03-05 11:09

#1519: -

2 WRZ 2011

Stop szeleństwu podziemnego składowania CO2 w Polsce!!!

http://4.bp.blogspot.com/-E3AcNeOsa10/Tlzh2JMZTBI/AAAAAAAAAEk/QoUnEnZxTvY/s320/p...

Czy technologia wychwytu CO2, uznawana za bardzo kosztowną, zostanie wprowadzona na dużą skalę w naszym kraju?

Jedno jest pewne, że obecnie realizowany jest projekt demonstracyjny, tylko w części finansowany przez:
Unię Europejską(180 mln euro)a resztę - 420 mln ze Skarbu Państwa!

http://energetykon.pl/Ccs.bardzo.drogi.ratunek,18288.html

"CCS, czyli sekwestracja CO2 to technologia wychwytywania, transportu i podziemnego (czyli geologicznego) składowania dwutlenku węgla. W praktyce oznacza to, że produkowany (np. w elektrowniach czy innych zakładach produkcyjnych) dwutlenek węgla będzie wychwytywany, skraplany i wtłaczany pod ziemię na głębokość 1-2 km.

Skroplony CO2 wtłaczany do ziemi nie jest czysty, jak próbowała przekonać mnie rzecznik prasowy PGE GIE.SA (Polska Grupa Energetyczna Górnictwa i Energetyki S.A.), gdzie udziałowcem jest elektrownia Bełchatów.

Do ziemi będą wtłaczane częściowo oczyszczone spaliny. Spaliny te zatłaczane w głębokie pokłady solanek będą miały zdolność rozprężania z 2,8 m3 do 1000 m3 co można porównać do gromadzenia co sekundę jednej miny czołgowej w ziemi przez 40 lat, z nadzieją, że nie wybuchną nigdy.- czytamy w informacji i komentarzach Zarządu Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi po spotkaniu w gminie Lutomiersk.

Skroplony CO2 z elektrowni opalanych węglem zawiera około 5 procent odpadów, w tym dwutlenku siarki i tlenków azotu, które były z lat 80-tych znane jako "kwaśny deszcz". Metale ciężkie takie jak ołów, rtęć i arsen jak też dioksyny i inne toksyny niebezpieczne, które w sposób nieunikniony powstają podczas spalania węgla o czym pisze z jedna z niemieckich gazet:

;
--

O korzeniach tej technologii mówi geolog Dr.Wójcicki, od końca 2008 r.,koordynator projektu „Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania”:

" Zatłaczanie opiera się na wiedzy zgromadzonej przez przemysł naftowy od 100 lat. Od lat 70 XX w. w USA powszechnie zatłacza się CO2 do częściowo wyeksploatowanych złóż ropy naftowej w celu podniesienia ciśnienia w złożu i wspomagania wydobycia, w ten sposób zwiększa efektywność wykorzystania złoża. (..)

CCS jest też stosowane np. przy wspomaganiu wydobycia metanu ze złóż węgla kamiennego. W Polsce projekt wspomagania wydobycia metanu technologią CCS prowadzony był już na małą skalę w pokładach węgla w Kaniowie na Śląsku. Do połowy 2010 r. wtłoczono tam 800 ton CO2. Inna instalacja znajduje się od 1995 r.na złożu gazu Borzęcin. Prowadzi się tam zatłaczanie gazu będącego produktem oczyszczania gazu ziemnego złożonego w 60% z CO2 a w pozostałej części z siarkowodoru i rozmaitych węglowodorów - na powrót do złoża celem wspomagania wydobycia. Do połowy 2010 r. zatłoczono kilka tysięcy ton CO2."

Polska Grupa Energetyczna prowadzi jeden z 6 europejskich projektów demonstracyjnych na terenie EU (inne to: Holandia, Hiszpania,Włochy,Wielka Brytania i Niemcy) w ramach unijnego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej ogłoszonego przez Komisję Europejską.

Na stronie internetowej pod wskazanym linkiem czytamy:
"CO2 pochodzący z CCP zostanie sprężony do stanu nadkrytycznego w celu dalszego transportu za pośrednictwemrurociągu. W obszarze transportu CO2 zidentyfikowano odpowiednie trasy transportowe. Te potencjalne trasy przebiegu rurociągu do transportu CO2 zostały zgłoszone do planów zagospodarowania przestrzennegowojewództwa łódzkiego.
W odniesieniu do geologicznego składowania, po przeprowadzeniu serii badań i analiz zidentyfikowano trzy potencjalne obszary składowania. Aktualnie przeprowadzana jest szczegółowa ocena struktur":
1) Lutomiersk-Bełchatów -Tuszyn.

Uwaga! Projekt badań geofizycznych sejsmiki 2D został przerwany ze względu na brak zgody mieszkańców isamorządowców na wejście na tereny prywatne i gminne!
Pierwszy tego przypadek w historii badań geofizycznych w Polsce, kiedy zorganizowany opór społecznyuniemożliwił wykonanie szeroko zakrojonych prac badawczych. ( Przegląd Geologiczny ,vol.58.nr 6,2010. )
W akcji tej mają duży udział naukowcy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi.

2) Wojszyce (okolice Kutna i Łowicza)

Uwaga! Odwierty sejsmiki 2D prowadzono w 2010 r.na terenie objętym programem Natura 2000 i w jej otulinie, do których konieczna jest opinia Komisji Europejskiej jako podstawy do wydania pozwolenia przez Wojewodę Łódzkiego.
Nie wiadomo, czy Komisja Europejska taką zgodę wydała.3) Budziszewice, badania wykonano jeszcze w czasach PRL.

"Badania geologiczno - geofizyczne na potrzeby projektu demonstrycyjnego CCS obejmują ponad 70 gmin na rozległym terenie pomiędzy Poddębicami, Piotrkowem Trybunalskim,Tomaszowem Mazowieckim,Łowiczem i Kutnem. Na podstawie wyników badań zostanie wyłoniona najlepsza lokalizacja, która obejmie kilka hektarów na terenie jednej lub dwóch gmin.
Po wyborze lokalizacji Ministerstwo Środowiska udzieli koncesji na jego szczegółowe rozpoznanie.Obejmuje to bardzo dokładne badania geologiczno-geofizyczne m.in.sejsmikę trójwymiarową,otwory badawcze, ewentualnie zatłaczanie na małą skalę(tysięcy ton rocznie)." M.Jaroszyński, A.Wójcicki-"Kwestie istotne dla konsultacji społecznych w sprawie podziemnego składowania dwutlenku węgla na terenie Polski"
"Prace badawcze są realizowane z udziałem dwóch wykonawców: Państwowego Instytutu Geologicznego i firmySchlumberger (Carbon Services Division) i obejmują wykonanie ogólnej charakterystyki zidentyfikowanych struktur geologicznych oraz ostateczny wybór jednej unikalnej struktury w pierwszej połowie 2011 roku."
Z informacji telefonicznej od rzecznika prasowego PGE GIEK.S.A. Pani D.Kukieła jest mi wiadome, że nastąpi to na początku października 2011r.

Następnym etapem badań będą odwierty sejsmiki 3D a po tym nastąpi już podziemne wstrzykiwanie pod ciśnieniem skroplonego CO2 wraz z toksycznymi spalinami.

Należy przy tym tutaj zaznaczyć, że gdy od 1 stycznia wejdzie w życie nowe prawo geologiczne i górnicze, to mieszkańcy terenów objętych koncesją nie będą mieli prawa sprzeciwu.
"Zakończenie procesu optymalizacji i odbiór końcowy instalacji CCS planowane jest na grudzień 2015 roku. ProjektCCS realizowany przez PGE GiEK SA został zakwalifikowany wraz z pięcioma innymi projektami europejskimi CCS do otrzymania dotacji w kwocie 180 milionów euro pochodzących ze środków wspólnotowych w ramach Europejskiego Programu Energetycznego na rzecz Naprawy Gospodarczej (EEPR – European Energy Programme for Recovery), którego celem jest impuls dla rozwoju działalności gospodarczej w warunkach kryzysu gospodarczego.
Do współpracy z instalacją CCS wybudowano już nowy blok energetyczny 858 MW w Elektrowni Bełchatów z wykorzystaniem najnowocześniejszych i najlepszych technologi, spełniający wszystkie wymagania wynikające z Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Realizacja tej technologii na skalę przemysłową planowana jest po 2020 roku.
W przypadku wprowadzenia tej technologii na skalę przemysłową można przewidywać , że większe poduszki CO2 będą mogły ograniczać dostęp do głębiej położonych węglowodorów. - przyznają Jarosiński i Wójcicki w swoim propagandowym artykule w Przeglądzie Geologicznym, zapewne zrealizowanym na zamówienie polityczne.(www.pgegiek.eu/pgegiek/wp-content/uploads/.../kwestie-istotne-CCS.pdf

Podziemne składowanie CO2 może być rozwiązaniem tymczasowym- na kilkadziesiąt lat potrzebnych do przejścia na inne zródła energii i stopniowym wyczerpywaniem się najbardziej ekonomicznych złóż węgla. Wstępne szacunki pojemności bezpiecznych do składowania struktur geologicznych sugerują , że powinno ich wystarczyć na 100 lat funkcjonowania polskiej energetyki konwencjonalnej.

A oto opinia biegłych geologów zrealizowana na zamówienie rządu niemieckiego.
1) Wstrzykiwanie pod ciśnieniem CO2 pod ziemię, może być przyczyną nieszczelności a ulatniający się gaz będzie gromadził się w zagłębieniach terenu i dolinach co może stanowić zagrożenie dla ludności. Może również powodować trzęsienia ziemi.

2) Istnieje zagrożenie zasolenia wód gruntowych, ze względu na przechowywanie CO2 w tzw. wodonośnych solach" i zagrożeniem przyszłych dostaw wody pitnej i przemysłowej.

3) Wyciek zdeponowanego CO2 nie jest wykrywalny. Nie można zdefiniować ani określić sposobu wykrywania nieszczelności. Symulacje komputerowe są oparte na nieudokumentowanych założeniach i są nie do zweryfikowania.

4) Dostępna pojemność struktur geologicznych wystarczy na 27 lat składowania CO2 z niemieckich elektrowni węglowych ( w tym obszary pod dnem Morza Północnego) przy czym nie uwzględniono w tych obliczeniach rud górniczych czy też geotermii.

5) Deponowanie CO2 przegrywa konkurencję z odnawialnymi źródłami energii jak np. geotermia czy gazem ziemnym czy sprężonym powietrzem.
Technologia CCS zamiast obniżać emisję CO2 do powietrza (zatłaczając go do ziemi) prowadzi do jej zwiększenia. Projekt CCS obniża sprawność elekrowni węgla brunatnego z 38% do 28% (informacja od kierownika zespołu projektowego).W celu wyprodukowania tej samej ilości energii elektrycznej, elektrownia zwiększy wydobycie węgla brunatnego (nieodnawialnego żródła energii, tym samym zwiększy produkcję CO2 o 10/38x100%= 26,3%. ( opinia polskich naukowów z Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi)

6)Technologia CCS jest nieefektywna: wykorzystuje 30 procent więcej energii do produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. Zwiększą się szkody górnicze i nastąpi wyłączenie znacznych terenów z użytkowania.

7)Skład gazu i możliwe konsekwencje są nie do przewidzenia.
Istnieją różne koncepcje wychwytywania CO2, nadal istnieje wiele pytań bez odpowiedzi. Więc nie wiem, czy systemy wychwytywania CO2 są kompatybilne, (zgodne) z systemami oczyszczania spalin. Niejasny jest także skład strumienia gazu. Niedostatecznie zbadane jest oddziaływanie gazów na odporność korozyjną rurociągów.
8)Istnieje również niebezpieczeństwo, że substancje zawarte w gazie, metale ciężkie przedostaną się do gleby i wód podziemnych.

M.Bejda

 


Gość

#1521 Re: Re:

2012-03-07 11:55

#1520: - Re:

24 LUT 2012

Ruch oporu z Żurawlowa nie ustaje w walce.

Mieszkańcy Żurawlowa i okolic dzielnie walczą o swoją ziemię i prawo do spokojnego życia.
Protestującym towarzyszą wskazówki , podpowiedzi oraz słowa wsparcia i otuchy kierowane przez Teresę Wojda z Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi. Podjęli bardzo trudną batalię z wójtem, który reprezentuje zamiast ich interesów, interesy Chevronu, amerykańskiego koncernu wydobywawczego ropy naftowej i gazu ziemnego na tym terenie.
Oryginalnym i świetnym pomysłem grupy oporu z Żurawlowa jest wręczenie wójtowi dyplomu dezaprobaty za szczególny wkład , zaangażowanie i popieranie planów inwestycyjnych firmy Chevron.
Gratulacje za dotychczasową postawę!
Mamy nadzieję, że uda się zrealizowanie naszej podpowiedzi przekonania właścicieli gruntów do wypowiedzenia umowy dzierżawy z Chevronem, ponieważ umowa ta zawarta została w złej wierze i na więcej lat niż przewiduje ustawa na rozpoznawanie i poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego.
Życzymy powodzenia w dalszych działaniach !
Oby takie zaangażowanie stało się przykładem dla mieszkańców innych regionów.
Gorąco namawiam do wywieszania transparentów, plakatów przeciw ograbianiu i niszczeniu naszej polskiej ziemi.
Mogą to być np. napisy : STOP FRACKING, STOP CCS,
Będzie to forma wyrażenia protestu, udowadniająca całemu światu, że w Polsce istnieje niezorganizowany opór społeczny, bo tylko taki jest możliwy w warunkach wprowadzanego stopniowo systemu totalitarnego w Polsce.
W imieniu Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi
Maria Bejda
.....................................................................................................................
PUNKT... ZAPALNY

„Truciciele precz z naszej ziemi”, przekreślony w języku angielskim napis „Frack”(szczelinowanie) oraz logo firmy Chevron.

Transparent z taką treścią przynieśli w poniedziałek, 13 lutego, przed Urząd Gminy w Grabowcu mieszkańcy Żurawlowa (tu ma powstać wiertnia poszukiwawcza), Szczelatyna, Rogowa i Siedlisk. Chevron zorganizował tego dnia punkt informacyjny w sprawie wydobycia gazu łupkowego. Kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców nie chciała jednak słuchać o odwiercie, miała pytania do wójta Tadeusza Goździejewskiego. Złożyła też na jego ręce list protestacyjny, w którym sprzeciwia się wszelkim pracom firmy Chevron na terenie gminy. Dwugodzinna dyskusja w gabinecie wójta miała burzliwy przebieg. Później protestujący przenieśli się do sali konferencyjnej, gdzie przebywali eksperci. Na ścianie zawiesili wspomniany wcześniej transparent, wznosząc okrzyki: „Won z naszej ziemi”, „Nie chcemy was tutaj”.
Tekst i fot. PawC
............................................................................................................................................
Dnia 12-02-2012 o godz. 13:22 Teresa Wojda napisał(a):

Witam Pani Aniu,

Do Pani , Pani Rodziny, mieszkańców Żurawlowa i mieszkańców innych wsi Państwa Gminy kieruję serdeczne myśli wsparcia.

W obliczu następnych podstępnych, dręczących i niecnych działań w celu wprowadzenia na Wasz rodzimy teren zła w postaci złudnego bogactwa jakim jest wydobywanie gazu przez Chevron,oraz jako zjednani siłą świadomości, która daje nieprawdopodobne moce, nie ODPUSZCZAJCIE, lecz działajcie bardziej stanowczo!

Bądżcie czujni i stanowczy. Domagajcie się choćby:

 

 • podania podstawy prawnej na jakiej uruchomił wójt punkt konsultacyjny Chevronu w urzędzie gminy.
 • żądajcie natychmiastowej likwidacji tego punktu konsultacyjnego, jako punktu korumpującego, wobec faktu, że wy nie chcecie żadnych konsultacji z Chevronem. Chcecie by was zostawiono w spokoju.
 • żądajcie od Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy przygotowania niezwłocznej sesji nadzwyczajnej z celem głównym podjęcia uchwały będącej stanowiskiem rady przeciwko działaniom na szkodę społeczności lokalnej przyznania koncesji na poszukiwania gazu ziemnego na terenie gminy z równoczesnym upomnieniem się, ze rada gminy jest reprezentantem interesów ogółu członków samorządu gminnego, czyli mieszkańców...
 • domagajcie się uzgodnienia treści uchwały, która by was całkowicie zadowoliła, by dano Wam spokojnie żyć.

 

W przypadku odmowy przez wójta podjęcia w tym kierunku działań wnioskujcie aby zrezygnował dobrowolnie z pełnionej funkcji z oczywistego powodu, że zdradził wszystkich mieszkańców, sprzeniewierzył się choćby elementarnym interesom, prawom mieszkańców do życia tak jak oni chcą i że choćby w debacie 19.01.2012 r. okazał się być rzecznikiem Chevronu zamiast tych, którzy go wybrali w wyborach.

Gdy Wójt się nie zgodzi, to oznajmiacie, że własnie rozpoczynacie działania o odwołanie go ze stanowiska zbieraniem podpisów pod wnioskiem o referendum o odwołanie wójta z funkcji.

Tu chodzi o wasze życie i życie waszych dzieci i przyszłych pokoleń.

W takich okolicznościach nie pertraktuje się, nie układa z wrogiem, okupantem, lecz staje stanowczo na SWOIM i BRONI SIĘ SWEGO.

Nie jesteście sami.

Polski Obywatelski Ruch Oporu został właśnie zainicjowany 19.01.2012 r. w Waszej choć, małej lecz WIELKIEJ mądrością wsi.

Miejcie świadomość, odczujcie poparcie i wsparcie całej zagrożonej Polski.

Pozdrawiam serdecznie

Teresa Wojda

PS.

Załączam zaproszenie wystosowane przez Braci Kaszubów.

Szczególnie polecam:

http://dakowy.nowyekran.pl/post/51208,gdy-toczy-sie-wojna-przeciwko-polsce-polacy-maja-sie-bronic

http://zenobiusz.wordpress.com/2012/02/24/gaz-lupkowy-jak-to-sie-robi-w-polsce-fracking-in-poland/

http://www.stachurska.eu/?p=6888

MB

 

 


Gość

#1522 Re: Re: Re:

2012-03-08 10:11

#1521: - Re: Re:

Oświadczenie autorek bloga Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, M.Bejda, T.Wojda

Łowicz, 5.03.2012r.

Szanowni Państwo,
Drodzy goście odwiedzający naszego bloga,

W związku z groźbą pana K. Puzyny, usunięcia wszystkich naszych postów z tego bloga, będących naszym dorobkiem intelektualnym oraz groźbą zablokowania nam dostępu do bloga Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury, bejda.iddd.de, oświadczamy, że nie ugniemy się pod presją i nie mamy najmniejszego zamiaru zakładać nowego bloga.
Oświadczamy, że ten blog zrodził się z konieczności ostrzegania Polaków przed zagrożeniami o których społeczeństwo polskie nie jest należycie informowane a wręcz oszukiwane.
Nasze wielkie społeczne zaangażowanie i szerokie spojrzenie na problemy zagrożeń legło u postaw podarowania nam tego bloga przez pana K.Puzynę.
Przyjęłyśmy to w dobrej wierze, z najgłębszym przekonaniem, że Pan Puzyna ma szczere intencje ratowania Polaków w Polsce.
Nasza społeczna praca udokumentowana na tym blogu jest naszym wkładem dla dobra Polski i Polaków.
Oświadczamy, że pan Puzyna nie ma najmniejszych podstaw do likwidacji tego bloga czy zabierania nam dostępu do niego.
Zlikwidowanie naszego bloga będzie przede wszystkim wielką stratą dla społeczeństwa polskiego.
Tym samym pan Puzyna da o sobie najgorsze świadectwo.

Z poważaniem

Teresa Wojda, Maria Bejda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU

 


Gość

#1523 Re: Re: Re: Re:

2012-03-08 10:19

#1522: - Re: Re: Re:

Ratujmy Ojczyznę Polskę- odezwa Organizacji Polonijnych.

http://1.bp.blogspot.com/-NJPYJodqbFA/T1DIIOHOBPI/AAAAAAAAAWI/QQYCrYbOdd4/s400/G...


Organizacje patriotyczne polonijne USA, Kanady i Australii

Odezwa do Narodu

Robotników, chłopów i młodzieży, dla których sprawy kraju i Narodu są najwyższą wartością, a nie układy międzynarodowe, partyjne i prywata. Trzeba krzyczeć! Opamiętaj się naiwny Narodzie, okradziony i zniewolony, czy nie wiesz, kto rządzi Tobą, w jakiej Polsce żyjesz i dokąd zmierzasz?

Kraj, który nie ma przemysłu ani rolnictwa narodowego nie jest państwem, tylko kolonią, rynkiem zbytu i tanią siłą roboczą. Decyzja o losach Polski zapadła w Izraelu, gdzie stwierdzono, że wojsko, przywództwo Solidarności i polityka jest w rękach Żydów i nie ma ruchu oporu polskiego.

Wszyscy premierzy i prezydenci w czasie przemian byli i są Żydami wraz z partiami żydowskimi brali udział w likwidacji mienia narodowego. Żydzi nigdy nie pracowali dla Polski, zawsze kolaborowali z wrogami Polski. Polityka antypolska z zażydzonym zachodem spowodowała nieodwracalne spustoszenie w Narodzie, psychice Polaków i gospodarce kraju.

Ratujmy Ojczyznę Polskę

W dniu 12.XI 2010r. Żydowski Prezydent Bronisław Komorowski złożył do Marszałka Sejmu RP projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP, który jest aktem samolikwidacji państwa.

Żydzi niemieccy z PO chcą wymazać z mapy świata Państwo Polskie i oddać je do niewoli niemieckim władcom. Mówił w dniu 28.11.2011r w Berlinie MSZ Sikorski w rządzie Premiera Tusk, polskojęzyczne media pokrętnie komentowały treść tego wystąpienia.

Każdy Polak odpowiedzialny jest przed Bogiem, historią i przyszłymi pokoleniami za los naszej Ojczyzny Polski i naszego Narodu.

Wszyscy Polacy mówimy:

NIE dla dalszej grabieży Polski i planu wyniszczenia nas do 12 mln.

NIE dla planu zamknięcia 80% szpitali i szkół,

NIE dla niszczenia rolników i podnoszenia podatków,

NIE dla zubożania nas, dla prania nam mózgów i kłamstw,

NIE dla eutanazji chorych, rencistów, bezrobotnych,

NIE dla drożyzny żywności i leków,

NIE dla podnoszenia wieku emerytalnego

NIE dla obcych rządów i likwidacji Polski,

NIE dla PO, PIS SLD, PSL, bo to stanowi wyrzeczenie się Boga i Ojczyzny.

Zapytajmy się samych siebie, czy chcemy być gospodarzami we własnej Ojczyźnie, czy będziemy parobkami uginającymi się pod batem zaborców ?

Każdy – kto nie przeciwstawi się zbrodniczym planom polityków jest wspólnikiem zbrodniarzy, że dokonuje zdrady narodowej i wykonuje wyrok śmierci na siebie, całą rodzinę, Ojczyznę i Naród.

PATRIOTYCZNE POLONIJNE ORGANIZACJE USA, KANADY I AUSTRALI


Ratuj Ojczyznę PolskęUWAGA!


POWYŻSZA TREŚĆ NIE JEST MOJEGO AUTORSTWA I W ZWIĄZKU Z TYM NIE PONOSZĘ ZA NIĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI.


MB


 


Gość

#1524 Re: Re: Re: Re: Re:

2012-03-08 10:20

#1523: - Re: Re: Re: Re:

Rząd Mazowieckiego uchwalił zbrodniczą ustawę o tzw. restrukturyzacji
i prywatyzacji. 
Rząd Bieleckiego zlikwidował 1208 zakładów. 
Rząd Olszewskiego zlikwidował 1 zakład. 
Rząd Suchockiej zlikwidował 21 strategicznych zakładów. 
Rząd Pawlaka zlikwidował 2269 strategicznych zakładów.
Rząd Oleksego zlikwidował 598 strategicznych zakładów.
Cimoszewicza 992 strategicznych zakładów. 
Rząd Buzka sprzedał 1311 strategicznych zakładów.
Rząd Milera sprzedał 548 strategicznych zakładów.
Rząd Belki zlikwidował 477 strategicznych zakładów.
Rząd Marcinkiewicza zlikwidował 271 strategicznych zakładów.
Rząd Kaczyńskiego zlikwidował 18 strategicznych zakładów.
Rząd Tuska PO zlikwidował 724 zakłady. 
Ogółem – ponad 8400 strategicznych zakładów zniszczono-czyli cały prawie potencjał gospodarczy Polski.
Zadłużyli Polskę - systematycznie rosło – miliardach $: 
Jaruzelski zostawił 35 mld. 
Oleksy 42.3 mld 
Buzek 69.5 mld 
Miller 106.9 mld 
Belka 122.4 mld , 
Kaczyński 205.0.mld 
Tusk–zadłużenie powiększył do ponad 830 mld $. 
Przynależenie do Unii w 2010r.kosztowało nas około 18 miliardów $ i co roku jest powiększana.


 


Gość

#1525

2012-03-09 14:01

Na you tube są filmy z USA o mieszkańcach którzy mieszkają blisko terenów wydobycia. Woda w studniach jest zatruta,ludzie chorują,zwierzętom wypada sierść.Ziemia jest żywą czującą istotą,posiada własną świadomość taką jak człowiek.Takie odwierty i wpuszczanie chemikaliów to zbrodnia.