Legalne piwo na Polu Mokotowskim!

Szanowni Państwo, 
w dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 14 ust. 2b przywołanej wyżej ustawy: „Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1, i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.” 
Mając na uwadze powyższe, apelujemy  o skorzystanie z takiej możliwości i uchwalenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 18% alkoholu na obszarze Pola Mokotowskiego. 
Jesteśmy przekonani, że wyznaczenie konkretnych miejsc, na obszarze których obowiązywać będzie odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 18% alkoholu (głównie piwo i wino) nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo osób korzystających z Pola Mokotowskiego. Co więcej, będzie stanowiło odejście od bezrefleksyjnie narzuconego zakazu, nieprzestrzeganego w praktyce. Stoimy na stanowisku, że wprowadzenie postulowanego odstępstwa ułatwi pracę służb takich jak Policja czy Straż Miejska. 
Ponadto, dopuszczenie możliwości spożywania napojów alkoholowych na Polu Mokotowskim stanowić będzie wyraz zaufania władz miasta do mieszkańców Warszawy, ale również turystów, iż są oni w stanie samodzielnie i świadomie decydować się na spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, bez dodatkowych negatywnych skutków dla otaczających ich osób. W związku z tym, celem zwiększenia świadomości mieszkańców Warszawy postulujemy dodatkowo przeprowadzenie przez miasto akcji edukacyjnej dot. szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie, a nadto zainstalowanie w obrębie Pola Mokotowskiego alkomatów oraz dodatkowych koszy na śmieci. Umieszczenie alkomatów w przestrzeni miejskiej, z łatwym dostępem dla szerszej grupy mieszkańców, przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej na temat szkodliwości nadużywania alkoholu, jak również wypłynie na poprawę bezpieczeństwa na terenie Warszawy.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Weronika Pernal do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook