NIE dla budowy masztu w Nowinach

My, mieszkańcy i sympatycy gminy Sitkówka-Nowiny, podpisani w poniższej petycji, protestujemy przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 55506 polegającej na: budowie wieży stalowej o wysokości h:38,8 m wraz z fundamentem oraz systemem antenowym, instalacji urządzeń teletechnicznych, posadowieniem ramy stalowej u podstawy wieży, budowie wewnętrznej linii zasilającej oraz budowie ogrodzenia na działce nr ewid. 458/16 obręb 0005 Zagrody w gminie Sitkówka-Nowiny.

Realizacja tej inwestycji stanowić będzie znaczne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców i przebywających tu osób, zniszczy ład przestrzenny krajobrazu i okolic, zaburzy przestrzeń publiczną oraz obniży wartość rynkową pobliskich nieruchomości.

UZASADNIENIE

Działka nr ewid. 458/16, obręb geodezyjny Zagrody położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o istniejącej zwartej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej miejscowości Zgórsko i Zagrody oraz osiedla Nowiny, gdzie przeważa zabudowa wielorodzinna. Lokalizacja stacji bazowej teleonii komórkowej w terenie o tak dużej gęstości zaludnienia może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

Ponadto wieża stalowa o wysokości ponad 38 m wpłynie w istotny sposób na walory trajobrazowe i architektoniczno-urbanistyczne terenu, zaburzając i niszcząc je.

Dodatkowo należy podkreślić, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny przyległe zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowa, a lokalizacja masztu znacznei obniży wartość rynkową działek i może zniechęcić osoby zainteresowane ich wykupem.

Mając powyższe na uwadze apelujemy o niewydanie pozwolenia na budowę dla ww. inwestycji przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

maszt2.jpg


Gmina Sitkówka-Nowiny    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Gmina Sitkówka-Nowiny do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook