Skarga na Pocztę Polską działającą w Konstancinie-Jeziornie

Do: 
Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej
ul. Rodziny Hiszpańskich
800-940 Warszawa


                                                  SKARGA            
My, mieszkańcy Konstancina-Jeziorny i okolic, składamy skargę na nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu Pocztowego w Konstancinie - Jeziornie: Urzędu Pocztowego nr 4 (ul. Wilanowska 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna) oraz jego filii (ul. Warszawska 64, 05-510 Konstancin-Jeziorna). Skarga dotyczy niewłaściwej pracy Urzędu Pocztowego, polegającej na:

  • niedoręczaniu przez listonosza listów oraz przesyłek poleconych adresatom;
  • nagminnym wrzucaniu do skrzynek listów z innych adresów;
  • kierowaniu listów poleconych do obu Urzędów, bez oznaczenia Urzędu właściwego do odbioru, co zmusza mieszkańców do chodzenia od jednej placówki do drugiej czy też odbierania niektórych listów w jednej placówce poczty, a innych listów w innej;
  • niedoręczaniu do skrzynek pocztowych awiz o listach poleconych, przekazach i paczkach.             

Listy polecone trafiają do mieszkańców nawet po miesiącu od ich nadania. Mieszkańcy muszą przez to płacić kary w urzędach, odsetki za nieopłacone faktury, są na nich również nakładane kary za niestawienie się w sądzie na rozprawach.  
Jeżeli nadal listy, zwłaszcza polecone, będą przez pracowników poczty rozrzucane po całym mieście, wniesiemy skargę do sądu o nieprzestrzeganie przez pocztę zasad RODO.            
Zwracaliśmy się do w/w urzędów z reklamacjami. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że musimy sami regularnie sprawdzać w obu oddziałach czy są tam jakieś listy czy przesyłki dla nas. 
Nie zgadzamy się na takie traktowanie!
Żądamy zatrudnienia listonoszy na nasz teren i przeszkolenia ich tak, by listy trafiały WYŁĄCZNIE do skrzynek adresatów.
Prosimy o niezwłoczne rozpatrzenie naszej skargi i jak najszybsze skorygowanie działania pracy wspomnianych Urzędów Pocztowych.
Jednocześnie kierujemy list do poniższych urzędów, informując, że od dziś Urząd Pocztowy w Konstancinie-Jeziornie będzie ponosił konsekwencje z tytułu nieotrzymanej przez nas korespondencji – będziemy tego dochodzili na drodze sądowej. 

Z poważaniem,
Mieszkańcy Konstancina-Jeziorny 

Do wiadomości:
Naczelnika UP nr 4 w Konstancinie-Jeziornie
Burmistrza m.sta Konstancina-Jeziorny
Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
Sądu Rejonowego w Piasecznie
Urzędu Skarbowego w Piasecznie
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Piasecznie

Facebook